Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

„Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams (Kvietimas sustabdytas)

Nr. 09.4.3-ESFA-T-847-01

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Paskelbimo data
2017-07-14 08:30
Atnaujinimo data
2018-01-02
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2018-01-01 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
30 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
851 912,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio  mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

Svarbu:

Kvietimas sustabdytas nuo sausio 2  d.

Finansuojamos veiklos

 • Užimtumas ir socialinė sanglauda

Remiamos veiklos

MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

Galimi pareiškėjai

MTEPI veiklas vykdančios įmonės, turinčios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą.

Pareiškėjų tipai

 • Verslas

Projektų atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 51 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai raštu.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (Gynėjų g. 16 Vilnius, Verslo centras „Vertas“, 2-as aukštas) turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens (paraiškos Agentūroje priimamos nuo 2017-07-31, 8:30 val.);

 • pristatyta pašto kurjerio (paraiškos Agentūroje priimamos nuo 2017-07-31, 8:30 val.);

 • atsiųsta registruotu paštu (paraiškos Agentūroje priimamos nuo 2017-07-31, 8:30 val.);

 • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu (paraiškos gali būti teikiamos nuo 2017-07-31, 00:00 val. el. paštu info@esf.lt arba per sistemą e.pristatymas).

  Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

  Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.
  Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.
  Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.

   

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Priemonės „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas  
Dokumentas priimtas: 2017-09-08 Dokumento kategorija Administruojančių institucijų formos Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra
Iš dalies užpildyta priemonės "Inostažuotė" mažų įmonių darbuotojams paraiškos forma 
Dokumentas priimtas: 2017-07-14 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

Kontaktai

Daiva Jakubauskienė, Projektų valdymo skyriaus II vyr. projektų vadovė, daiva.jakubauskiene@esf.lt, 8 5 250 0222.

Ania Artisiuk, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, ania.artisiuk@esf.lt, 8 5 250 0261.

 

 

ddd