Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Kompetencijos LT

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01

Atnaujinimo data: 2018-01-30
Paskelbimo data
2016-08-30 09:00
Atnaujinimo data
2018-01-30
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2016-12-01 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
360 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
4 000 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

Specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas.

Galimi pareiškėjai

Verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir klasterio koordinatorius, atitinkantys priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 20.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Pareiškėjų tipai

  • Verslas

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 60 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.
Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu (ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių nurodytų būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data Agentūrai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data, kuri negali būti vėlesnė kaip 2016 m. gruodžio 1 d.

Kita informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

 Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį (-ius) 
Dokumentas priimtas: 2014-09-26 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Iš dalies užpildyta priemonės „Kompetencijos LT“ paraiškos forma 
Dokumentas priimtas: 2016-08-29 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

Redakcijos

3
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma 
Dokumentas priimtas: 2016-09-12 Dokumento kategorija Administruojančių institucijų formos Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

Kontaktai

Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, info@esf.lt
Projektų valdymo skyriaus III projektų vadovė Rima Sakalauskienė, tel. 8 659 80 262, el. p. rima.sakalauskiene@esf.lt
Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Laura Batulevičiūtė, tel. 8 659 80 263, el. p. laura.batuleviciute@esf.lt

Mokymai gali vykti ir šeštadieniais, tačiau atkreipiame dėmesį, kad dalyvių darbo užmokesčio išlaidos tinkamos tik tuo atveju, jei mokymai vyksta darbo metu. 

Atsakymo data: 2016-10-14

Atsižvelgiant į tai, kad partnerių darbuotojai projekte gali būti tik, kaip tikslinė grupė, o projekto vykdymas ir administravimas yra priskirtas pareiškėjui, pirkimus gali vykdyti tik pareiškėjas.  

Atsakymo data: 2016-10-14

Atsižvelgiant Aprašo 4.1 p. Kompetencijų ugdymo iniciatyva – kvalifikacijos kėlimo renginys, trunkantis ne mažiau kaip 8 akademines valandas, kurio metu kompetenciją įgijo ne mažiau kaip 10 asmenų.

Pavyzdžiui, jeigu buvo organizuoti mokymai viena tema, bet skirtingoms grupėms, t.y. skirtingi asmenys įgijo tą pačią kvalifikaciją skirtingu metu ir abu renginiai užtruko ne mažiau kaip 8 akademines valandas ir apmokyti ne mažiau kaip 10 asmenų, tokie renginiai bus įskaityti kaip atskiros iniciatyvos.

Tęstiniai mokymai tai pačiai grupei bus laikomi viena iniciatyva.  

Atsakymo data: 2016-10-14

Projekte numatyta tikslinė grupė, projekto partnerių – privačių juridinių asmenų – darbuotojai (įdarbinti pagal darbo sutartis). Dirbantys pagal individualios veiklos pažymėjimą kaip partneris projekte dalyvauti negali.

Atsakymo data: 2016-10-14

Pareiškėjo darbuotojai negali dalyvauti mokymuose. Pareiškėjui priskiriamos projekto vykdymo ir administravimo funkcijos.

Atsakymo data: 2016-10-14

Projekte kiekvienas atskiras juridinis asmuo (atskira įmonė) skaičiuojamas kaip atskiras partneris. Jeigu viename projekte dalyvauja trys susijusios įmonės, tuomet jos skaičiuojamos kaip trys partneriai. 

Atsakymo data: 2016-10-14

Apribojimų projekto partneriams dalyvauti keliuose projektuose Apraše nėra numatyta. Svarbu, kad mokomas darbuotojas nedalyvautų tokiuose pačiuose mokymuose kelis kartus. 

Atsakymo data: 2016-10-14

Taip, tokios įmonės gali dalyvauti projekte, tačiau jų dydis vertinamas pagal LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 11 p.

Atsakymo data: 2016-10-14

Valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). yra viešieji juridiniai asmenys ir pareiškėjais būti negali. 

Atsakymo data: 2016-10-14

ddd