Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas

Nr. 08.1.3-CPVA-V-601

Atnaujinimo data: 2017-07-21

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 24 735 639,00 Eur Iš viso 29 100 752,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 4 365 113,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai:

1.   asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir atitinkančios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus;

2.   Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas;

3.   Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos;

4.   Vidaus reikalų ministerija;

5.   Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras;

6.   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

7.   VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“;

8.   VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“.

 

Galimi partneriai:

1.   asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

2.   universitetai, kolegijos;

3.   Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos;

4.   Vidaus reikalų ministerija;

5.   Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras;

6.   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

7.   VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“;

8. VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“;

9. nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, vykdančios veiklą sveikatinimo ir (ar) socialinėje srityje.

 

 

Finansuojamos veiklos

Remiamos veiklos:

1. sveikos gyvensenos ir profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų srityje:

1.1. antrinio ir (ar) tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstrukcija ir remontas, įrangos įsigijimas ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui; priemonių, didinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, mažinančių patekimo pas gydytojus eiles, įgyvendinimas;

1.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinių laboratorinių tyrimų paslaugų infrastruktūros (patalpų, tyrimų aplinkos, įrangos, ėminių transportavimo ir pan.) gerinimas, informacinių technologijų diegimas ir (ar) atnaujinimas;

1.3. klinikinių laboratorijų specialistų kvalifikacijos tobulinimas;

2.   psichikos sveikatos gerinimo srityje:

2.1.  senatvinės silpnaprotystės profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos ir gydymo bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo modelio sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas;

3   profesinės sveikatos priežiūros srityje:

3.1. pareigūnams nustatytų profesinių sveikatos pakenkimų postvencinei medicininei ir psichologinei reabilitacijai bei sveikatos stiprinimui skirtos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra;

3.2. inovatyvaus profesinės sveikatos saugos ir priežiūros modelio, skirto vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, sukūrimas, įdiegimas ir įdiegimo rezultatų viešinimas;

4.   slaugos ir geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo srityje:

4.1.   geriatrijos centrų įkūrimas / modernizavimas, pagal poreikį sukuriant / atnaujinant reikalingą infrastruktūrą stacionaro, dienos stacionaro ir ambulatorinėms geriatrijos paslaugoms teikti bei metodiniam vadovavimui vykdyti;

4.2. stacionarinių geriatrinių skyrių įkūrimas / atnaujinimas rajono lygmens ligoninėse, modernizuojant šių paslaugų teikimui reikalingas patalpas ir įsigyjant įrangą;

4.3. ambulatorines geriatrijos paslaugas teikiančių konsultacinių kabinetų įrengimas / atnaujinimas bei aprūpinimas įranga;

4.4. sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos kabinetų įkūrimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas (patalpų remontas, įrangos ir metodinių priemonių įsigijimas) srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

4.5. profesinės kvalifikacijos tobulinimo geriatrijos srityje programų bei mokomosios ir (ar) metodinės medžiagos ir (ar) programų geriatrinių ligonių slaugos ir priežiūros tematikomis parengimas;

4.6. slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir (ar) geriatrinių pacientų šeimos narių, globėjų ir artimųjų, savanorių, nevyriausybinių organizacijų atstovų mokymai geriatrinių ligonių slaugos ir priežiūros srityje;

4.7. slaugytojų kvalifikacijos tobulinimas slaugos paslaugų teikimo namuose ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo namuose ir (ar) dienos stacionare ir (ar) stacionare, bei tęstinės profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų slaugytojams diabetologams organizavimas;

4.8. diagnostikos ir gydymo algoritmų geriatrijos srityje parengimas ir įdiegimas į praktiką;

5.   uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų srityje:

5.1. reumatologijos koordinacinių centrų, reumatologijos ambulatorines paslaugas teikiančių kabinetų įkūrimas / modernizavimas, pagal poreikį pritaikant / atnaujinant patalpas ir aprūpinant įranga;

5.2. slaugos specialistų tobulinimosi reumatologijos srityje programų ir (ar) specializuotų kursų parengimas, šių specialistų kvalifikacijos tobulinimas;

5.3. informacinių mokomųjų, pacientų savęs vertinimo priemonių ir mokymo programų parengimas / įsigijimas, skirtų reumatologiniams pacientams, jų šeimos nariams, artimiesiems ir globėjams, šių asmenų mokymai.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

24 111 245,00

20 494 558,00

3 616 687,00

0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

4 989 507,00

4 241 081,00

748 426,00

0 0 0 0

29 100 752,00

24 735 639,00

4 365 113,00

0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ Asmenys 10 000 80 000
P.S.363 „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ Skaičius 9 67
P.S.371 „Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“ Skaičius 0 2
R.N.666 Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kuriems suteikta medicininė ir (ar) medicininė ir psichologinė prevencinė, postvencinė  reabilitacija, dalis“ Procentai 5,5 6,5
P.N.602 „Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“ Asmenys 200 700
P.N.603 „Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“ Skaičius 2 4
P.N.669 „Įkurtų naujų arba atnaujintų geriatrijos paslaugas teikiančių skyrių ir (ar) kabinetų skaičius“ vnt. 11 41

Kontaktai

  • Sveikatos apsaugos ministerija, Europos Sąjungos paramos skyriaus skyriaus vedėja Valentina Kovaliova, tel. (8-5) 205 3363, el. paštas valentina.kovaliova@sam.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Centrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt Tel.: (8 5) 251 44 00
  • Atsakinga ministerija
    Sveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt Tel.: (8 5) 266 14 02
ddd