×

Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 68
Rodyti
Numeris Pažangos priemonė Finansavimas Aktyvūs kvietimai Pasibaigę kvietimai
02-001-06-08-03 (RE) Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas 592 920 € 1 0
12-003-03-01-03 Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį 66 909 230 € 3 0
09-003-02-02-11-(RE)-29-(LT029-01-02-01) Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus 6 328 208,48 € 2 1
01-004-07-02-01-(RE)-27-(LT027-02-02-01) Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą 14 567 006 € 3 0
03-001-06-05-01 Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse 110 596 597,84 € 2 1
01-004-07-01-01-(RE)-27-(LT027-02-02-01) Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius 78 312 553 € 7 0
09-003-02-02-05 Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą 13 366 820 € 1 0
09-001-02-09-01 Skatinti socialinių partnerių įgalinimą dalyvauti socialiniame dialoge 2 085 212 € 1 0
08-001-01-09-01 KKI plėtra, skatinanti konkurencingumą ir pridėtinės vertės kūrimą 0 € 0 0
09-003-02-02-01 Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą 46 085 321 € 0 1
12-003-03-01-23 (RE) Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams 0 € 0 0
10-001-06-01-01 Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje 270 950 885,55 € 56 6
12-003-03-02-01 Įgyvendinti įtraukųjį švietimą 48 883 439,33 € 3 1
10-001-05-03-06 Gerinti eismo saugą 5 945 627 € 1 0
09-003-02-02-08 Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą 1 968 376 € 0 1
09-003-02-02-06 Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus 941 062 € 0 1
09-001-02-03-02 Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą 378 580 933 € 0 3
02-001-06-08-04 Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi 23 529 412 € 0 1
09-004-02-05-02 Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms 15 046 600 € 0 1
10-001-05-04-01 Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą 24 500 000 € 0 2
05-001-01-05-05 Skatinti įmones skaitmenizuotis 32 100 000 € 0 4
04-001-08-05-02 Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą 6 780 000 € 0 3
09-001-02-03-05 Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones 70 000 € 0 1
09-001-02-09-03 Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant 2 245 000 € 0 1
09-004-02-05-01 Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje 88 774 395 € 1 2
1 2 3