Teikiama nuo
2023-12-18 14:00
Teikiama iki
2024-04-16 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
40 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Inovacijų agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas

  05-001-01-04-02-03-01 

  Didinti EVE pramonės įmonėse (visa Lietuva)

  05-001-01-04-02-03-02 

  Didinti EVE pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
 • Tikslinės grupės

  Pramonės įmonės

 • Galimi pareiškėjai

  MVĮ ir didelės pramonės įmonės

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Nėra

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 200 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Visa Lietuva): 

  Iki 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms 

  Iki 40 proc. vidutinėms įmonėms 

  Iki 30 proc. didelėms įmonėms 

  Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas): 

  Iki 65 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms  

  Iki 55 proc. vidutinėms įmonėms  

  Iki 45 proc. didelėms įmonėms 

 • Nuosavo įnašo dalis

  Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Visa Lietuva):

  Ne mažiau 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms

  Ne mažiau 60 proc. vidutinėms įmonėms

  Ne mažiau 70 proc. didelėms įmonėms

  Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas):

  Ne mažiau 35 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms

  Ne mažiau 45 proc. vidutinėms įmonėms

  Ne mažiau 55 proc. didelėms įmonėms

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  PFSA 2 p. nustatyti reikalavimai projektams ir pareiškėjams:

  2.1. Remiama veikla: didinti EVE pramonės įmonėse (poveiklės – didinti EVE pramonės įmonėse (visa Lietuva) ir didinti EVE pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Numatoma investuoti į EVE didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių ir pagalbinių procesų infrastruktūros atnaujinimą. Kai įmonė projekte planuoja keisti ir technologinius ir pagalbinius procesus, įmonė įsipareigoja išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 proc. nuo viso gamybos proceso (visų technologinių (pagrindinių) ir pagalbinių procesų). Kai įmonė planuoja keisti tik technologinį (pagrindinį) procesą, įmonė įsipareigoja sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc. nuo viso technologinio proceso.

  2.2. Reikalavimai pareiškėjams:

  2.2.1. Galimi pareiškėjai – pramonės įmonės.

  2.2.2. Projekto partneriai negalimi.

  2.2.3. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  2.2.4. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus ir Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 38 straipsnyje nustatytus apribojimus.

  2.2.5. Finansavimas nėra skiriamas:

  2.2.5.1. pareiškėjui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso ir nuosavybės teise priklausančių arba kontroliuojamų subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ir kurie yra įtraukti į nepageidaujamų asmenų sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/app/nam;

  2.2.5.2. pareiškėjui, jeigu jis nėra sugrąžinęs Lietuvos Respublikoje anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

  2.2.5.3. jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos su juo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalį susijusios įmonės;

  2.2.5.4. pareiškėjui, jeigu projekto įgyvendinimo metu atnaujinami tik pagalbiniai procesai.

  2.2.6. Jeigu pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola, ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turi būti sudaręs paskolos sutartį ir pateikęs jos kopiją administruojančiajai institucijai. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 su visais pakeitimais, 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas papildomai turi pateikti skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per administruojančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Projekto sutarties pasirašymo terminas gali būti nukeltas, kai vėlavimas susijęs su kredito įstaigų (banko ar kredito unijos) priimamais sprendimais dėl finansavimo, tačiau ne ilgiau kaip 63 darbo dienoms. Taip pat pareiškėjas privalo įsivertinti, ar nėra kitų dokumentų, kuriuos jis turi pateikti administruojančiajai institucijai iki projekto sutarties pasirašymo dienos.

  2.2.7. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, jeigu jis yra įtrauktas į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašo patvirtinimo“.

  2.2.8. Jeigu pareiškėjas yra gavęs finansavimą pagal Investicijų programos 9 prioriteto „Teisingos pertvarkos fondas“ veiklą „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse“ Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose ir (arba) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgyvendinamą priemonę „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“, projektuose numatytos veiklos ir išlaidos negali dubliuotis ir būti bendrai finansuojamos (angl. co-financing) Investicijų programos lėšomis. Pareiškėjas, gavęs finansavimą pirmiau nurodytiems projektams įgyvendinti, šiuo projektu įsipareigotų papildomai pasiekti PFSA 3.1 poveiklės „Didinti EVE pramonės įmonėse (visa Lietuva)“ ir (arba) 3.2 poveiklės „Didinti EVE pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“, kuriai (-ioms) nustatomos projektų finansavimo sąlygos, rodiklių lentelėje nurodytus rezultato stebėsenos rodiklius.

  2.3.Reikalavimai, keliami projektams:

   2.3.1. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurios, joms finansuoti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų, būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už kurias būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

  2.3.2.Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Projektų veiklų priskyrimo regionui vertinimas atliekamas vadovaujantis 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 2 punktu ir atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 lentelėje „Investicijų priskyrimo IP regionui vertinimo principai ir pavyzdžiai pagal projektų pobūdį“ pateiktus pavyzdžius. Rekomendacijos paskelbtos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-projektu-islaidu-paskirstymo-regionams-rekomendacijos.

  2.3.3. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo iš ES fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.6 papunktyje nurodyto termino.

  2.3.4. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projekto veiklų pradžia suprantama kaip pasirašytos pirkimo sutarties data (kai pirkimas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 7 priedą „Pirkimų taisyklės“ (toliau – Pirkimų taisyklės) galimas iš vieno tiekėjo) arba kvietimo dalyvauti pirkime skelbimo ES investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt data (vykdant konkursą arba derybas, kai tokį pirkimo būdą numato Pirkimų taisyklės). Jei projekto veiklos nepradėtos įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, administruojančioji institucija, įvertinusi priežastis, pareiškėjo pateiktus dokumentus ir suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį. Jeigu administruojančioji institucija nenutraukia projekto sutarties, ji nustato pareiškėjui ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą pateikti informaciją dėl projekto veiklos įgyvendinimo pradžios nukėlimo ir, įvertinusi priežastis, priima galutinį sprendimą dėl projekto sutarties pratęsimo (nepratęsimo). Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų pradžios data gali būti nukelta ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.

  2.3.5. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

  2.3.6. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

  2.3.7. Projektui taikomi visi pirmiau PFSA išvardyti rodikliai (pagal įgyvendinamą pažangos priemonės poveiklę), kurių metodiniai skaičiavimo aprašai skelbiami kartu su kvietimu teikti PĮP. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.

  2.3.8. Pagal PFSA projektams įgyvendinti skiriama iki 40 000 000,00 Eur (keturiasdešimt milijonų eurų) ES fondų investicijų lėšų. Iki 25 000 000,00 Eur (dvidešimt penkių milijonų eurų) skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų projektams įgyvendinti Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir iki 15 000 000,00 Eur (penkiolikos milijonų eurų) skiriama iš Sanglaudos fondo lėšų projektams įgyvendinti Sostinės regione. Numatoma paskelbti vieną kvietimą teikti PĮP finansavimui gauti. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione labai mažoms įmonėms, mažoms įmonėms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) numatoma skirti iki 17 000 000,00 Eur (septyniolikos milijonų eurų), Vidurio ir vakarų Lietuvos regione didelėms įmonėms numatoma skirti iki 8 000 000,00 Eur (aštuonių milijonų eurų). Sostinės regione MVĮ numatoma skirti iki 7 500 000,00 Eur (septynių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų), Sostinės regione didelėms įmonėms numatoma skirti iki 7 500 000,00 Eur (septynių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų). Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintus ir vertinamus PĮP prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė, negu kvietimui skirta lėšų suma, administruojančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu pagal kvietimą teikti PĮP numatyta skirti lėšų suma gali būti padidinta, neviršijant pažangos priemonėje šiai veiklai skirtos lėšų sumos.

  2.3.9. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 1 200 000,00 Eur (vienas milijonas du šimtai tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

  2.3.10. Projektų atranka atliekama konkurso būdu vienu etapu.

  2.3.11. Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2023 m. spalio 5 d. protokoliniu sprendimu Nr. 46P-9 (15).

  2.3.12. Projekto vykdytojas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą naudotas finansavimas, turto atkuriamosios vertės, kuri suprantama kaip apskaičiuota pinigų suma, kurios reikėtų tokių pačių fizinių ir eksploatacinių savybių turto vertinimo objektui atkurti, atgaminti arba atstatyti (įrengti), draudimu nuo galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas turtas), ne mažiau kaip trejus metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos MVĮ atveju ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos didelių  įmonių atveju.

  2.3.13. Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos (vykdomi statybos darbai ir (ar) montuojama įranga), ar nekilnojamojo turto valdymo formos (nuoma ar panauda) iki projekto sutarties sudarymo turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip trejus metus (kai projekto vykdytojas – MVĮ) arba ne trumpiau kaip penkerius metus (kai projekto vykdytojas – didelė įmonė) nuo projekto finansavimo pabaigos.

  2.3.14. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.

  2.3.15. Jeigu projekto sutarties galiojimo metu paaiškėja, kad projekto vykdytojas PĮP ir (ar) kartu su PĮP pateiktuose dokumentuose ir (ar) kituose su PĮP vertinimu susijusiuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją ir (arba) nuslėpė vertinimo rezultatams galėjusią turėti įtakos faktinę informaciją, administruojančioji institucija vienašališku sprendimu nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas, jei jos buvo išmokėtos.

  2.3.16. Projekto vykdytojas privalo informuoti administruojančiąją instituciją apie planuojamą projekto vykdytojo dalyvių (savininkų, akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) (toliau – projekto vykdytojo dalyviai) pasikeitimą. Jei administruojančioji institucija, gavusi šiame PFSA papunktyje nurodytą informaciją, nustato, kad projekto vykdytojo dalyvių pasikeitimu siekiama sudaryti sąlygas įmonėms, kurios pagal PFSA nebūtų laikomos tinkamu pareiškėju, kuriam būtų skirtas finansavimas, administruojančioji institucija vienašališkai nutraukia projekto sutartį ir susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas, jei jos buvo išmokėtos.

  2.3.17. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojui keičiant ar praradus projekto finansavimo šaltinius, numatytus PĮP vertinimo metu ir (arba) iki projekto sutarties pasirašymo, projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo apie tai privalo informuoti administruojančiąją instituciją ir pateikti kitus PFSA reikalavimus atitinkančius projekto finansavimo šaltinių užtikrinimą pagrindžiančius dokumentus. Jei projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas nepateikia kitų PFSA reikalavimus atitinkančių projekto finansavimo šaltinių užtikrinimą pagrindžiančių dokumentų, administruojančioji institucija vienašališkai nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas, jei jos buvo išmokėtos.

  2.3.18.  Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu keičiama technologinė įranga ir technologinių bei pagalbinių procesų infrastruktūra įmonės veikloje nebus naudojama (pateikti pardavimo, utilizavimo, laikantis reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui reikalavimų, ar kt. įrangos nenaudojimą įmonės veikloje pagrindžiantys dokumentai), išskyrus atvejus, nurodytus PFSA 8.9 papunktyje.

  2.4. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai, kurių neįvykdžius ir kartu su PĮP nepateikus bent vieno pagrindžiančio dokumento PĮP atmetamas, neprašius papildomų dokumentų:

  2.4.1. Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, jis turi būti atlikęs privalomą energijos vartojimo auditą ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai ir papildomą energijos vartojimo auditą, jeigu tokio audito atlikimo tikslingumas buvo nustatytas privalomo audito metu. Gali būti atliekami energijos vartojimo audito, parengto ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai, papildymai ir (arba) atnaujinimai. Jeigu energijos vartojimo auditas atliktas anksčiau nei 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai, turėtų būti atliekamas naujas auditas. Tuo atveju, kai PĮP administruojančiajai institucijai pateikiamas iki 2023 m. gruodžio 31 d., energijos vartojimo audito dokumentuose privalo būti pateikti 2022 m. duomenys. Jeigu PĮP administruojančiajai institucijai pateikiamas nuo 2024 m. sausio 1 d., energijos vartojimo audito dokumentuose privalo būti pateikti 2023 m. duomenys.

  2.4.2. Jei pareiškėjas yra MVĮ, ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai turi būti atliktas jo energijos vartojimo auditas. Gali būti atliekami energijos vartojimo audito, parengto ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai, papildymai ir (arba) atnaujinimai. Jeigu energijos vartojimo auditas atliktas anksčiau nei 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai, turėtų būti atliekamas naujas auditas. Tuo atveju, kai PĮP administruojančiajai institucijai pateikiamas iki 2023 m. gruodžio 31 d., atliekamo energijos vartojimo audito dokumentuose privalo būti pateikti 2022 m. duomenys. Jeigu PĮP administruojančiajai institucijai pateikiamas nuo 2024 m. sausio 1 d., atliekamo energijos vartojimo audito dokumentuose privalo būti pateikti 2023 m. duomenys.

  2.4.3. PFSA 3 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams ir išlaidų tinkamumui įvertinti, turi būti užpildytas pagal pateiktą formą.

  2.5. Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietimo teikti PĮP skelbime nustatyta tvarka administruojančiajai institucijai pateikti dokumentus nurodytus kvietimo 2.17.2. dalyje.

  2.6. Papildomi projekto žinomumo viešinimo reikalavimai, kurie nenustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

  2.7. Informacija apie projektą skelbiama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2.8. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Ministerijoje 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos.“

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  PFSA 5 p. nustatyti Horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai:

  5.1. Neutralus – projektas negali daryti neigiamo poveikio HP.

  5.2. Projekto veiklos tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo (kūrybingumo) HP: bus skatinama atlikti EVE auditus pramonės įmonėse. Pagal juos numatoma investuoti į EVE didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose. PFSA 9 punkte numatyti projektų atrankos kriterijai tiesiogiai įpareigoja projektus prisidėti prie darnaus vystymosi HP įgyvendinimo.   

  5.3. Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas PFSA 1 priede.

  5.4. Projekto veikla, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Komisijos pranešimu 2021/C 58/01 patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis, atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.“

  PFSA 6 p. nustatyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai:

  „Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.“

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  PFSA 11 p. nustatyti reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas:

  11.1. Projekto vykdytojas turi užtikrinti investicijų tęstinumą, t. y. projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į infrastruktūrą, vykdytojai per 5 metus (kai projekto vykdytojas – didelė įmonė) arba per 3 metus (kai projekto vykdytojas – MVĮ) nuo projekto finansavimo pabaigos arba projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos taisyklės, vykdytojai per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį:

  11.1.1. negali nutraukti gamybinės veiklos arba perkelti jos už Lietuvos Respublikos ribų;

  11.1.2. negali pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, jei dėl to įmonė arba viešojo sektoriaus institucija įgytų nederamą pranašumą;

  11.1.3. negali iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdžio, tikslų arba vykdymo sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams.

  11.2. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimo, nustatyto PFSA 11.1 papunktyje, jis turi grąžinti projektui finansuoti išmokėtų lėšų sumą, proporcingą reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  PFSA 2.3.3. p. ir 2.3.6. p. nustatyta:

  „2.3.3. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo iš ES fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.6 papunktyje nurodyto termino.

  2.3.6. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.“

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  PFSA 8. p. numatyti reikalavimai valstybės pagalbai:

  „8.1. Pagal PFSA projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas projektams, skiriamas kaip valstybės pagalba, yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 priede nustatytą Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

  8.2. Valstybės pagalba neteikiama:

  8.2.1. jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos su juo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalį susijusios įmonės;

  8.2.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

  8.2.3. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje;

  8.2.4. pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 2 dalį.

  8.3. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  8.3.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  8.3.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu, taip susumavus, neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 4 dalyje.

  8.4. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje.

  8.5. Investicinė pagalba energetiniam efektyvumui, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį, yra išmokama dalimis ir diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 punkte.

  8.6. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

  8.7. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos aukštesniam EVE lygiui pasiekti. Jos nustatomos, investicines išlaidas lyginant su investicinėmis išlaidomis pagal priešingos padėties scenarijų, kurios būtų vykdomos, jei pagalba nebūtų teikiama, taip (išsamūs paaiškinimai su konkrečiais pavyzdžiais dėl tinkamų finansuoti išlaidų ir (ar) jų apskaičiavimo būdų pateikiami administruojančiosios institucijos tinklapyje kvietimo „EVE pramonei“ skiltyje „Dokumentai“):

  8.7.1. Kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma mažesnio EVE investicija, atitinkanti įprastą komercinę praktiką atitinkamame sektoriuje arba pagal atitinkamą veiklą, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir mažesnio EVE investicijos išlaidų.

  8.7.2. Kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma tokia pati investicija, kuri bus vykdoma vėliau, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir vėlesnės investicijos išlaidų grynosios dabartinės vertės skirtumas, diskontuotas iki to momento, kai bus vykdoma remiama investicija.

  8.7.3. Kai pagal priešingos padėties scenarijų esami įrenginiai ir įranga būtų toliau eksploatuojami, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir investicijos į esamo įrenginio ir įrangos techninę priežiūrą, remontą ir modernizavimą išlaidų grynosios dabartinės vertės skirtumas, diskontuotas iki to momento, kai bus vykdoma remiama investicija.

  8.7.4. Įrangos, kuriai taikomos išperkamosios nuomos sutartys, atveju tinkamos finansuoti išlaidos yra įrangos išperkamosios nuomos, kuriai skiriama valstybės pagalba, ir mažesnio EVE įrangos, kuri būtų nuomojama nesant pagalbos, išperkamosios nuomos grynosios dabartinės vertės skirtumas. Išperkamosios nuomos išlaidos neapima išlaidų, susijusių su įrenginių arba įrangos eksploatavimu (išlaidų degalams, draudimo, techninės priežiūros, kitų vartojimo reikmenų išlaidų), neatsižvelgiant į tai, ar jos yra išperkamosios nuomos sutarties dalis.

  8.8. Visais PFSA 8.7 papunktyje išvardytais atvejais priešingos padėties scenarijus atitinka investicijas, kurių gamybos pajėgumas ir naudingumo laikotarpis yra panašūs ir kurios atitinka jau galiojančius ES standartus. Priešingos padėties scenarijus turi būti patikimas atsižvelgiant į teisinius reikalavimus, rinkos sąlygas ir paskatas, teikiamas taikant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą.

  8.9. Kai investicijas sudaro aiškiai identifikuojamos investicijos, kuriomis siekiama tik padidinti EVE ir nėra mažesnio EVE investicijų pagal priešingos padėties scenarijų, tinkamos finansuoti išlaidos yra visos investicinės išlaidos.

  8.10. Netinkamos finansuoti išlaidos:

  8.10.1. neįvardytos PFSA 8.7 ir 8.9 papunkčiuose kaip tinkamos finansuoti išlaidos;

  8.10.2. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su didesnio EVE užtikrinimu;

  8.10.3. investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį.

  8.11. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis pagal įmonės dydį apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 4 ir 5 dalis:

  8.11.1. iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;

  8.11.2. iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;

  8.11.3. iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

  8.12. Projekto finansuojamoji dalis gali būti padidinta 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse, t. y. remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas.

  8.13. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas, taip pat vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalimi.

  8.14. Paskutiniai sprendimai dėl valstybės pagalbos suteikimo gali būti priimti ne vėliau kaip iki 2027 m. birželio 30 d.

  8.15. Ministerija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=lt ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, remdamasi administruojančiosios institucijos pateikta informacija.“

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Eil.

  Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  Didžiau-sias galimas kriterijaus balas

  Kriterijaus svorio koeficientas (jei taikoma)

  Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas (jei nustatomas svorio koeficientas, šioje skiltyje nurodomas didžiausias galimas kriterijaus balas, padaugintas iš svorio koeficiento)

  1.

  Specialusis

  Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su projekto PĮP pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo, rekomenduojamas priemones.

  Vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka kartu su PĮP pateiktoje energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo, rekomenduojamas priemones.

  Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi projekte numatytos įgyvendinti veiklos privalės atitikti energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo, rekomenduojamas priemones.

  -

  -

  -

  2.

  Specialusis

  Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000,00 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų), jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000,00 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), jeigu pramonės įmonė yra MVĮ.

  Vertinama, ar pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra pramonės įmonė, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip 3 metus ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. jos vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo pagal pateiktus patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 300 000,00 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų), jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000,00 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), jeigu pramonės įmonė yra MVĮ, įgyvendinti projekte numatytas veiklas.

  Pramonės įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta PFSA 1.2.7 papunktyje.

  Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro informaciją, kai įmonė yra veikianti Lietuvos Respublikoje, arba pagal kitus įmonės veikimo laikotarpį įrodančius dokumentus, pvz., registracijos pažymėjimą, išrašą iš valstybės, kurioje įmonė veikia, registro centro ir pan., kai įmonė yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo.

  Įmonės pačios pagamintos produkcijos pajamos tikrinamos pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

  Pačios pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

   

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

  -

  -

  -

  3.

  Specialusis

  Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su EVE audito ataskaitoje nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) arba procesų metu išmetamu kiekiu.

  Vertinamas projekte tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas, palyginti su bendru  įmonės (pareiškėjo) arba procesų metu išmetamu kiekiu, nurodytu energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo.

  Procesas suprantamas kaip technologijos ar gamybos procesas (t. y. gamybos linija), kuriam taikoma intervencija.

  Apskaičiuojama pagal formulę: Y = (X1/ X2 )*100, kurioje:

  X1 – pareiškėjo planuojamas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, t/metus;

  X2 – pareiškėjo pateiktoje audito ataskaitoje nurodomas bendras įmonės (pareiškėjo) arba procesų metu išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, t/metus;

  Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir pareiškėjo pateiktoje audito ataskaitoje nurodomo bendro įmonės (pareiškėjo) arba procesų metu išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, procentais.

   

  Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi projekte numatytos įgyvendinti veiklos sieks tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo.

  -

  -

  -

  4.

  Prioritetinis

  Projektu siekiama daugiau kaip 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su EVE audito ataskaitoje nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) arba procesų metu išmetamu kiekiu.

  Vertinamas projekte tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas, palyginti su bendru įmonės (pareiškėjo) arba procesų metu išmetamu kiekiu, nurodytu energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo.

  Procesas suprantamas kaip technologijos ar gamybos procesas (t. y. gamybos linija), kuriam taikoma intervencija.

  Apskaičiuojama pagal formulę: Y = (X1/ X2 )*100, kurioje:

  X1 – pareiškėjo planuojamas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, t/metus;

  X2 – pareiškėjo pateiktoje audito ataskaitoje nurodomas bendras įmonės (pareiškėjo) arba procesų metu išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, t/metus;

  Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir pareiškėjo pateiktoje audito ataskaitoje nurodomo bendro įmonės (pareiškėjo) arba procesų metu išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, procentais.

   

  Daugiau balų skiriama projektams, kurių nurodytas santykis Y yra didesnis.

   

  Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi projekte numatytos įgyvendinti veiklos sieks tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo.

   

  5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

   Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas vienodas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio  santykis, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

   

  Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5

  10

  50

  5.

  Prioritetinis

  Projekto efektyvumas

  Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, nurodyto energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo, ir prašomos finansavimo sumos.

  Apskaičiuojama pagal formulę: Y = X1/ X2, kurioje:

  X1 – pareiškėjo planuojamas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, t/metus;

  X2 – pareiškėjo prašoma finansavimo suma, tūkst. Eur;

  Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir prašomos finansavimo sumos.

   

  Daugiau balų skiriama projektams, kurių nurodytas santykis Y yra didesnis.

   

  5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

   Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas vienodas santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir prašomos finansavimo sumos, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

  Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5

  5

  25

  6.

  Prioritetinis

  Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis yra didesnis.

  Vertinamas projekte pareiškėjo planuojamas sutaupyti metinis pirminės energijos kiekis (MWh/per metus), remiantis energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, duomenimis.

  Kuo pramonės įmonės planuojamas sutaupyti metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis yra didesnis, tuo aukštesnis balas suteikiamas projektui.

   

  Projektų atrankos kriterijus prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi projekte numatytos įgyvendinti veiklos sieks pirminės energijos suvartojimo mažinimo.

  5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

   Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis yra vienodas, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

   

  Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5

  5

  25

  Minimali privaloma surinkti balų suma – 40 balų.

   

   

  Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus) – 100 balų.

   

   

  Jei projektas vertinimo metu nesurenka PFSA 9 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Jeigu projektai surenka vienodą galutinį balų skaičių ir nepakanka kvietimui teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį PFSA nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų, o jeigu projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

 • Reikalavimai

  PFSA 8.7. - 8.9. p. nurodytos tinkamos finansuoti išlaidos:

  8.7. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos aukštesniam EVE lygiui pasiekti. Jos nustatomos, investicines išlaidas lyginant su investicinėmis išlaidomis pagal priešingos padėties scenarijų, kurios būtų vykdomos, jei pagalba nebūtų teikiama, taip (išsamūs paaiškinimai su konkrečiais pavyzdžiais dėl tinkamų finansuoti išlaidų ir (ar) jų apskaičiavimo būdų pateikiami administruojančiosios institucijos tinklapyje kvietimo „EVE pramonei“ skiltyje „Dokumentai“):

  8.7.1. Kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma mažesnio EVE investicija, atitinkanti įprastą komercinę praktiką atitinkamame sektoriuje arba pagal atitinkamą veiklą, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir mažesnio EVE investicijos išlaidų.

  8.7.2. Kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma tokia pati investicija, kuri bus vykdoma vėliau, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir vėlesnės investicijos išlaidų grynosios dabartinės vertės skirtumas, diskontuotas iki to momento, kai bus vykdoma remiama investicija.

  8.7.3. Kai pagal priešingos padėties scenarijų esami įrenginiai ir įranga būtų toliau eksploatuojami, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir investicijos į esamo įrenginio ir įrangos techninę priežiūrą, remontą ir modernizavimą išlaidų grynosios dabartinės vertės skirtumas, diskontuotas iki to momento, kai bus vykdoma remiama investicija.

  8.7.4. Įrangos, kuriai taikomos išperkamosios nuomos sutartys, atveju tinkamos finansuoti išlaidos yra įrangos išperkamosios nuomos, kuriai skiriama valstybės pagalba, ir mažesnio EVE įrangos, kuri būtų nuomojama nesant pagalbos, išperkamosios nuomos grynosios dabartinės vertės skirtumas. Išperkamosios nuomos išlaidos neapima išlaidų, susijusių su įrenginių arba įrangos eksploatavimu (išlaidų degalams, draudimo, techninės priežiūros, kitų vartojimo reikmenų išlaidų), neatsižvelgiant į tai, ar jos yra išperkamosios nuomos sutarties dalis.

  8.8. Visais PFSA 8.7 papunktyje išvardytais atvejais priešingos padėties scenarijus atitinka investicijas, kurių gamybos pajėgumas ir naudingumo laikotarpis yra panašūs ir kurios atitinka jau galiojančius ES standartus. Priešingos padėties scenarijus turi būti patikimas atsižvelgiant į teisinius reikalavimus, rinkos sąlygas ir paskatas, teikiamas taikant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą.

  8.9. Kai investicijas sudaro aiškiai identifikuojamos investicijos, kuriomis siekiama tik padidinti EVE ir nėra mažesnio EVE investicijų pagal priešingos padėties scenarijų, tinkamos finansuoti išlaidos yra visos investicinės išlaidos.“

 • ES fondų lėšos
  40 000 000.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
  Sanglaudos fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Visa Lietuva):

  Ne mažiau 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms

  Ne mažiau 60 proc. vidutinėms įmonėms

  Ne mažiau 70 proc. didelėms įmonėms

  Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas):

  Ne mažiau 35 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms

  Ne mažiau 45 proc. vidutinėms įmonėms

  Ne mažiau 55 proc. didelėms įmonėms

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 200 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

  Netaikoma

 • Regionas
  Netaikomas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai

  Pažangos priemonės poveiklės numeris

  Rodiklio pavadinimas

  Rodiklio kodas

  Matavimo vienetas

  Minimali siektina reikšmė projektui

  05-001-01-04-02-03-01

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

  P-05-001-01-04-02-26

  (P.S.2.1006)

  Įmonės

  228

  05-001-01-04-02-03-01

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

  P-05-001-01-04-02-27

  (P.S.2.1006.1)

  Įmonės

  n/a

  05-001-01-04-02-03-01

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

  P-05-001-01-04-02-28

  (P.S.2.1006.2)

  Įmonės

  n/a

  05-001-01-04-02-03-01

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

  P-05-001-01-04-02-29

  (P.S.2.1006.3)

  Įmonės

  n/a

  05-001-01-04-02-03-01

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

  P-05-001-01-04-02-30

  (P.S.2.1006.4)

  Įmonės

  n/a

  05-001-01-04-02-03-01

  Paramą dotacijomis gavusios įmonės

  P-05-001-01-04-02-31

  (P.S.2.1007)

  Įmonės

  228

  05-001-01-04-02-03-01

  Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

  R-05-001-01-04-02-07

  (R.B.2.2026)

  MWh/per metus

  635 435

  05-001-01-04-02-03-01

  Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: įmonės)

  R-05-001-01-04-02-10

  (R.B.2.2026.3)

  MWh/per metus

  n/a

  05-001-01-04-02-03-01

  Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

  R-05-001-01-04-02-12

  (R.B.2.2029)

  tCO2/per metus

  266 883

  05-001-01-04-02-03-02

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

  P-05-001-01-04-02-26

  (P.B.2.0001)

  Įmonės

  215

  05-001-01-04-02-03-02

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

  P-05-001-01-04-02-27

  (P.B.2.0001.1)

  Įmonės

  n/a

  05-001-01-04-02-03-02

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

  P-05-001-01-04-02-28

  (P.B.2.0001.2)

  Įmonės

  n/a

  05-001-01-04-02-03-02

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

  P-05-001-01-04-02-29

  (P.B.2.0001.3)

  Įmonės

  n/a

  05-001-01-04-02-03-02

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

  P-05-001-01-04-02-30

  (P.B.2.0001.4)

  Įmonės

  n/a

  05-001-01-04-02-03-02

  Paramą dotacijomis gavusios įmonės

  P-05-001-01-04-02-31

  (P.B.2.0002)

  Įmonės

  215

  05-001-01-04-02-03-02

  Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

  R-05-001-01-04-02-07

  (R.B.2.2026)

  MWh/per metus

  638 440

  05-001-01-04-02-03-02

  Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: įmonės)

  R-05-001-01-04-02-10

  (R.B.2.2026.3)

  MWh/per metus

  n/a

  05-001-01-04-02-03-02

  Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

  R-05-001-01-04-02-12

  (R.B.2.2029)

  tCO2/per metus

  268 145

 • Kita informacija

  Kvietimo informacija skelbiama tinklapiuose:

  Kvietimai |ES fondų investicijų programos interneto svetainė (esinvesticijos.lt)

  https://inovacijuagentura.lt/

  https://eimin.lrv.lt/ (naujienlaiškis dėl skelbiamo kvietimo)

 • Kontaktai

  VšĮ Inovacijų agentūra:

  Verslo skatinimo skyrius +37061586141

  El. paštas: evepramonei@inovacijuagentura.lt

  Bendraisiais klausimais, tel. +370 700 77 055