Nr. 08-001-P

Teikiama nuo
2023-01-31 08:00
Teikiama iki
2025-06-30 18:00 Liko 374 d. 17 val.
Finansavimo suma
528 256 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Susisiekimo ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Geriau sujungta Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  10-001-05-03-01-01-01 TEN-T pagrindinio tinklo kelių būklės gerinimas  
  10-001-05-03-01-01-02  TEN-T visuotinio tinklo kelių būklės gerinimas 
  10-001-05-03-01-01-03  Kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba 
 • Tikslinės grupės

  Visa Lietuva

 • Galimi pareiškėjai

  AB ,,Lietuvos automobilių kelių direkcija“  

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Savivaldybių administracijos ir  AB „LTG Infra“

 • Finansuojamoji dalis

   85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Pagal Aprašą finansuojamos veiklos:

  1.1.    TEN-T pagrindinio tinklo kelių būklės gerinimas;

  1.2.    TEN-T visuotinio tinklo kelių būklės gerinimas;

  1.3.    Kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba.

  2. Pagal Aprašą galima pareiškėja yra AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Pareiškėjas); galimi partneriai yra savivaldybių administracijos, AB „LTG Infra“. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar Pareiškėjas projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriais.

  3. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą, prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo ir iki projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – Administruojančioji institucija) turi būti sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir projekto partneris (-iai). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

  3.1.    partneris turi būti perskaitęs projekto įgyvendinimo planą ir susipažinęs su jame išdėstytomis savo teisėmis ir pareigomis;

  3.2. įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu (-iais) dėl veiklų, kurios yra įgyvendinamos kartu, ir nuolat jį (juos) informuoti apie tų veiklų įgyvendinimo eigą;

  3.3. visi PĮP pakeitimai, turintys įtakos partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į Administruojančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriu.

  4. Kiekvienas projektas turi atitikti:

  4.1. bendruosius atrankos kriterijus, išdėstytus Projektų taisyklių 2 priede;

  4.2. Investicijų programos 3 prioriteto „Geriau sujungta Lietuva“ konkretų uždavinį 3.1 „Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T“ arba konkretų uždavinį 3.2 „Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą“; laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas įgyvendina Nacionalinio pažangos plano 5 tikslo „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“ 5.3 uždavinį „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“;

  4.3. projektu, kuriuo įgyvendinama Aprašo 2.1.1 papunktyje nurodyta veikla, turi būti prisidedama prie Teritorijos bendrojo plano 223.1 ir (arba) 223.2 papunkčiuose (-yje) nurodytų sprendinių.

  5. Projekto veiklos turi šalinti Susisiekimo plėtros programoje nustatytas 1 problemos „Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio“ priežastis.

  6. Galimi projekto veiklų finansavimo šaltiniai ir finansavimo sumos nurodyti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo III skyriuje.

  7. Projekto veiklos, finansuojamos SaF lėšomis, gali būti vykdomos visoje Lietuvoje, o ERPF lėšomis – VVL regione, pareiškėjui pasirenkant daugiau kaip vieną pagal Aprašą finansuojamą pažangos priemonės veiklą / poveiklę ir jas vykdant kaip atskiras projekto veiklas.

  8. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Galimi tarpvalstybinio koordinavimo veiksmai – „Via Baltica“ transporto koridorius, kurį numatoma plėtoti bendradarbiaujant su kaimyninėmis valstybėmis, sutampa su Europos kelio E67 ruožu nuo Varšuvos iki Talino.

  9. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių Pareiškėjas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 149.1 papunktyje nustatyto termino.

  10. Projektu turi būti siekiama Apraše nustatytų stebėsenos rodiklių, kurių skaičiavimo aprašai skelbiami Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

  11. Iki PĮP pateikimo Administruojančiajai institucijai Pareiškėjas turi būti parengęs ir pateikęs įgyvendinančiajai institucijai įvertinti bent vienos Apraše nurodytos veiklos / poveiklės pagrindinio (rangos darbų) viešojo pirkimo dokumentus ir įvykdęs šio pirkimo procedūras.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  Įgyvendinant projektą transporto infrastruktūra turi būti kuriama ir plėtojama laikantis universalaus dizaino principų ir pritaikyta naudotis žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių.

  Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus 10 skirsnyje nustatyta tvarka.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių Pareiškėjas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 149.1 papunktyje nustatyto termino.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su vėlesniais pakeitimais nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VII skyriuje ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2. Netinkamos finansuoti projekto lėšos:

  2.1. žemės įsigijimo išlaidos, viršijančios 5 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

  2.2. žemės nuomos išlaidos;

  2.3. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

  2.4. paprastojo remonto išlaidos;

  2.5. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;

  2.6. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidos;

  2.7. transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  2.8. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  2.9. PĮP parengimo ir projekto vykdymo išlaidos, išskyrus investicijų projekto parengimo išlaidas;

  2.10. išlaidos už leidimų ir (ar) dokumentų gavimą, už kurių išėmimą / gavimą teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingas projekto vykdytojas ar partneris (-iai);

  2.11. netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą;

  2.12. baudos, bylinėjimosi išlaidos, delspinigiai.

  3. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (ar) projekto 
  partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  4. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, taip pat visos netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš Pareiškėjo ir (ar) projekto partnerio (-ių) lėšų.

  5. Nepiniginis Pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

  6. Pareiškėjas privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Statybos įstatyme, išskyrus šiuos atvejus:

  6.1. kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso Pareiškėjui ir (arba) partneriui (-iams) ir yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti;

  6.2. kai inžineriniai tinklai yra kelio statiniai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, yra kelio sudėtinė dalis ir yra kelio juostoje, o pagrįstais atvejais – ir didesniame plote, kaip tai apibrėžta kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“.

  7. Pareiškėjo prašymu išankstiniai (avansiniai) mokėjimai gali būti atliekami Projektų taisyklėse numatyta tvarka.

  8. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

  9. Projektas gali būti finansuojamas iš daugiau kaip vieno Europos Sąjungos fondo, užtikrinant, kad tos pačios išlaidos nėra finansuojamos daugiau kaip vieną kartą.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-04 01

  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM.

  Fiksuotosios sumos skelbiamos svetainėje esinvesticijos.lt (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras)
 • Teikimo tvarka

  Projekto įgyvendinimo planas (toliau – PĮP) (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021–2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt

 • Kartu su PĮP teikiama

  1.    Įgaliojimas pasirašyti projekto įgyvendinimo planą, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;
  2.    Projekto partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os) – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 1 priede pateiktą formą (teikiama, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); 
  3.    informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 2 priede pateiktą formą (teikiama, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);
  4.    Investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt/ skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“ ;
  5.    užpildytas Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (Aprašo 1 priedas);
  6.    užpildyta Pažyma dėl projekto tinkamų ir netinkamų išlaidų detalizavimo (Aprašo 2 priedas);
  7.    dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje);
  8.    dokumentai, įrodantys pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas;
  9.    informacija apie projekto poveikio aplinkai vertinimą ir projekto poveikį Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“ – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 3 priede pateiktą formą, pridedant atitinkamus reikalaujamus dokumentus;
  10.    Apraše nurodytos veiklos (poveiklės) pagrindinio (tiesiogiai prisidedančio prie veiklos, finansuojamos pagal Aprašą, rezultatų pasiekimo, pvz., rangos darbų) viešojo pirkimo sutarties kopija (taikoma, jeigu nebuvo teikta kartu su viešojo pirkimo dokumentais);
  11.    patvirtintas statinio projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti, statybą leidžiantis dokumentas (netaikoma, kai perkama įranga, rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi);
  12.    patvirtintas statinio projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti, statybą leidžiantis dokumentas (netaikoma, kai perkama įranga, rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi).

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  TEN-T kelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus TEN-T tinklo keliams R-01-10-001-05-03-01-01 Procentai 80,5
  Krašto kelių dalis, atitinkanti suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) siektiną reikšmę R-01-10-001-05-03-01-02 Procentai 83,0
  Naujai pastatytų, rekonstruotų, atnaujintų arba modernizuotų kelių naudotojų skaičius per metus R.B.2055
  (R-01-10-001-05-03-01-03)
  Keleivių km per metus 450 628 095 
  (2029 m.)
  Dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas R.B.2056
  (R-01-10-001-05-03-01-04)
  Darbo dienų per metus 119 104
  (2029 m.)
  Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – TEN-T P.B.2045
  (P-01-10-001-05-03-01-01)
  Km 72,09
  (2029 m.)
  Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – ne TEN-T P.B.2046
  (P-01-10-001-05-03-01-02)
  Km 60,67
  (2029 m.)
 • Taikomi teisės aktai

  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ veiklų „TEN-T pagrindinio tinklo kelių būklės gerinimas“, „TEN-T visuotinio tinklo kelių būklės gerinimas“ ir „Kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) yra parengtas atsižvelgiant į:

  1.    2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, nuostatas;

  2.    2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES, nuostatas;

  3.    2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinis pažangos planas);

  4.    Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Teritorijos bendrasis planas);

  5.    2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, patvirtintą 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742 (toliau – Investicijų programa);

  6.    2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Susisiekimo plėtros programa);

  7.    Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų taisyklės).

  Aprašas ir PFSA: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc356020301711edb4cae1b158f98ea5/asr

  Projektų taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Transporto tinklų projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Violeta Turauskaitė, tel. +370 653 02469, v.turauskaite@cpva.lt