Nr. 10-038-T

Teikiama nuo
2023-08-28 08:00
Teikiama iki
2026-04-30 18:00 Liko 678 d. 17 val.
Finansavimo suma
7 139 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis ir privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Inovacijų transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-001-01-02-01-02-01

  Programos „Europos horizontas“ akceleravimas. 
  Parama identifikuotiems startiniams MTEP projektams ir galimybių studijoms su institucijų kelrodžiais sėkmingam dalyvavimui Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ kvietimuose skatinti.
  Remiamos šios veiklos:
  1.    (Aprašo 2.6.1 papunktyje nustatyta veikla) su programos „Europos horizontas“ tematikomis susijusios krypties kelrodžio parengimas. Pagal Aprašą kelrodis suprantamas kaip pareiškėjo, planuojančio dalyvauti programos „Europos horizontas“ ir EURATOM kvietimuose, strateginis dokumentas, apibrėžiantis jo tikslus ir siektinus rezultatus, atskleidžiantis stiprybes ir silpnybes, galimybes ir grėsmes dalyvaujant programos „Europos horizontas“, EURATOM kvietimuose, apimantis pagrindinius žingsnius ar etapus, priemones ir būdus, reikalingus tikslui pasiekti;
  2.    (Aprašo 2.6.2 papunktyje nustatyta veikla) startiniai galimybių projektai – veikla, skirta pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“, EURATOM kvietimus vykdant projektą: MTEP idėjai pasitikrinti, partneriams pritraukti, moksliniams, technologiniams duomenims surinkti ir pan.;
  3.    (Aprašo 2.6.3 papunktyje nustatyta veikla)  individualios konsultavimo / ekspertų paslaugos:
  3.1. Europos Komisijai teikiamo projekto (ilgosios paraiškos) pagal programos „Europos horizontas“ ir EURATOM kvietimą konsorciumo koordinatoriams iš Lietuvos. Lietuvos pareiškėjas gali būti ir vienintelis tokios paramos gavėjas (angl. monobeneficiary), pateikęs ilgąją paraišką pagal Europos mokslo tarybos (angl. European Research Council, ERC), Europos mokslinių tyrimų erdvės vadovų (angl. European Research Area chairs, ERA chairs), Marie Skłodowska-Curie veiksmų (angl. Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA), EIC kvietimus. Europos Komisijai pateiktas projektas Europos Komisijos ekspertinio vertinimo metu (galutiniame etape) turi būti:
  3.1.1. surinkęs ne mažiau kaip slenkstinį balą (t. y. bendrąjį slenkstinį balą, o kai jis nenustatytas – slenkstinį balą pagal kiekvieną vertinimo kriterijų); 
  3.1.2. pakviestas į interviu pagal priemonę „EIC Transition“ arba priemonę „EIC Accelerator“;
  3.1.3. gavęs ne žemesnį kaip A įvertinimą pirmame vertinimo etape ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Synergy Grant) atveju; 
  3.2. Europos Komisijai teikiamo projekto pagal programos „Europos horizontas“ ir EURATOM kvietimą konsorciumo dalyviams. Europos Komisijai teikiamas projektas Europos Komisijos ekspertinio vertinimo metu (galutiniame etape) turi būti:
  3.2.1. surinkęs ne mažiau kaip slenkstinį balą (t. y. bendrąjį slenkstinį balą, o kai jis nenustatytas – slenkstinį balą pagal kiekvieną vertinimo kriterijų); 
  3.2.2. pakviestas į interviu pagal priemonę „EIC Transition“;
  4. (Aprašo 2.6.4 papunktyje nustatyta veikla)  pagal priemonę „EIC Accelerator“ įmonės inovacijų potencialo analizė, kuri gali apimti:
  4.1. galimybių studiją, kaip ji apibrėžta BBIR 2 straipsnio 87 punkte;
  4.2. inovacijų konsultacines paslaugas, kaip jos apibrėžtos BBIR 2 straipsnio 94 punkte;
  4.3. inovacijų paramos paslaugas, kaip jos apibrėžtos BBIR 2 straipsnio 95 punkte, išskyrus aprūpinimą biuro plotu, galimybių naudotis laboratorijomis suteikimą ir kokybės ženklinimą.
   

 • Tikslinės grupės

  Mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) , didelės įmonės (toliau – DĮ)

 • Galimi pareiškėjai

  Veiklai „Su programos „Europos horizontas“ tematikomis susijusios krypties kelrodžio parengimas“ atveju  - mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos registrą (toliau – MSI), ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ). Kiekvienas pareiškėjas iš viso turi būti gavęs ne mažesnę kaip 1 000 000 Eur (vieno milijono eurų) Europos Komisijos dotaciją iš Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – programa „Horizontas 2020“) ir (arba) Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – programa „Europos horizontas“), ir (arba) Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programų 2014–2025 m. laikotarpiu (toliau – EURATOM);

  Veiklai „Startiniai galimybių projektai“ atveju - MSI irMVĮ;

  Veiklai „Individualios konsultavimo / ekspertų paslaugos“ - MSI, MVĮ ir DĮ;

  Veiklai „Įmonės inovacijų potencialo analizė“- MVĮ, turinčios Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council, EIC) priemonės „EIC Accelerator“ kvietimą rengti antro etapo ilgąją paraišką – verslo planą.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis ir privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Veiklos „Startiniai galimybių projektai“  įgyvendinime galimi partneriai MSI ir MVĮ.
  Kitose veiklose partnerystė negalima. 

 • Finansuojamoji dalis

  1. Pareiškėjas MSI pagal šį Aprašą nelaikomas valstybės pagalbos gavėju, kai finansavimas yra skiriamas veiklai, susijusiai su neekonomine veikla, kaip ji apibrėžiama Komunikato 20 punkte. Tokiu atveju didžiausia galima veiklų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

  2. Kai finansuojama veikla, nurodyta Aprašo 2.6.1 papunktyje, ir Pareiškėjas yra MVĮ ar MSI, kurios finansuojama veikla neatitinka Aprašo 5.1 papunktyje nurodytos sąlygos, finansavimas yra teikiamas kaip valstybės pagalba pagal BBIR 25 straipsnio 5 dalies d punkte galimybių studijoms numatytą pagalbos intensyvumą ir galimą jos padidinimą pagal BBIR 25 straipsnio 7 dalį, laikantis BBIR I skyriaus nuostatų, taip pat atsižvelgiant į BBIR taikymo laikotarpį arba jo taikymo laikotarpio pratęsimą. Didžiausia galima galimybių studijų finansuojamoji dalis vidutinėms įmonėms sudaro 60 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, mažoms ir labai mažoms įmonėms – 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia galima atitinkamų veiklų finansuojamoji dalis MSI, vykdančioms ekonominę veiklą, nustatoma pagal tai, kuriai įmonių kategorijai ji priskiriama pagal BBIR nuostatas.

  3. Kai finansuojama veikla, nurodyta Aprašo 2.6.2 papunktyje, ir Pareiškėjas yra MVĮ ar MSI, kurios finansuojama veikla neatitinka Aprašo 8.1 papunktyje nurodytos sąlygos, finansavimas yra teikiamas kaip valstybės pagalba pagal BBIR 28 straipsnio 3 dalyje inovacijų konsultacinėms paslaugoms ir inovacijų paramos paslaugoms numatytą pagalbos intensyvumą ir galimą jos padidinimą pagal BBIR 28 straipsnio 4 dalį (išskyrus kitų paslaugų, komandiruočių ir kelionių bei darbo užmokesčio ir su juo susijusias išlaidas), laikantis BBIR I skyriaus nuostatų, taip pat atsižvelgiant į BBIR taikymo laikotarpį arba jo taikymo laikotarpio pratęsimą. Didžiausia galima MVĮ inovacijų konsultacinių paslaugų ir inovacijų paramos paslaugų finansuojamoji dalis gali sudaryti 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu bendra pagalbos suma šioms paslaugoms neviršija 220 000 Eur (du šimtus dvidešimt tūkstančių eurų) vienai įmonei per trejų metų laikotarpį. Kitų paslaugų, komandiruočių ir kelionių bei darbo užmokesčio ir su juo susijusiosišlaidoms finansavimas yra teikiamas kaip de minimis pagalba ir turi atitikti De minimis reglamento, De minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje reglamento arba De minimis pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje reglamento (toliau visi kartu – De minimis pagalbos reglamentai) nuostatas. 

  Didžiausia galima atitinkamų veiklų finansuojamoji dalis MSI, vykdančioms ekonominę veiklą, nustatoma pagal tai, kuriai įmonių kategorijai ji priskiriama pagal BBIR nuostatas. Jeigu veikla įgyvendinama kartu su partneriu, didžiausia galima veiklos finansuojamoji dalis nustatoma atskirai kiekvienam partneriui.

  4. Kai finansuojama veikla, nurodyta Aprašo 2.6.3 papunktyje, ir pareiškėjas yra:

  4.1. MVĮ ar MSI, kurios finansuojama veikla neatitinka Aprašo 5.1 papunktyje nurodytos sąlygos, finansavimas yra teikiamas pasirinktinai kaip de minimis pagalba, vadovaujantis De minimis pagalbos reglamentų nuostatomis, taikant 100 proc. intensyvumą, arba kaip valstybės pagalba pagal BBIR 28 straipsnio 3 dalyje inovacijų konsultacinėms paslaugoms ir inovacijų paramos paslaugoms numatytą pagalbos intensyvumą ir galimą jos padidinimą pagal BBIR 28 straipsnio 4 dalį, laikantis BBIR I skyriaus nuostatų, taip pat atsižvelgiant į BBIR taikymo laikotarpį arba jo taikymo laikotarpio pratęsimą. Didžiausia galima MVĮ inovacijų konsultacinių paslaugų ir inovacijų paramos paslaugų finansuojamoji dalis gali sudaryti 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu bendra pagalbos suma šioms paslaugoms neviršija 220 000 Eur (dviejų šimtų dvidešimties tūkstančių eurų) vienai įmonei per trejų metų laikotarpį. 

  Didžiausia galima atitinkamų veiklų finansuojamoji dalis MSI, vykdančioms ekonominę veiklą, nustatoma pagal tai, kuriai įmonių kategorijai ji priskiriama pagal BBIR nuostatas. 

  Tuo atveju, kai finansuojamos jau įsigytos MVĮ paslaugos, finansavimas teikiamas kaip de minimis pagalba, vadovaujantis De minimis reglamentų nuostatomis, taikant 100 proc. finansavimo intensyvumą.

  4.2. DĮ, finansavimas yra teikiamas kaip de minimis pagalba, vadovaujantis De minimis reglamentų nuostatomis, taikant 100 proc. finansavimo intensyvumą.

  5. Kai finansuojama veikla, nurodyta Aprašo 2.6.4.1 papunktyje, finansavimas yra teikiamas kaip valstybės pagalba pagal BBIR 25 straipsnio 5 dalies d punkte galimybių studijoms numatytą pagalbos intensyvumą ir galimą jos padidinimą pagal BBIR 25 straipsnio 7 dalį, laikantis BBIR I skyriaus nuostatų. Didžiausia galima galimybių studijų finansuojamoji dalis vidutinėms įmonėms sudaro 60 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, mažoms ir labai mažoms įmonėms – 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

  6. Kai finansuojamos veiklos, nurodytos Aprašo 2.6.4.2 ir 2.6.4.3 papunkčiuose, finansavimas yra teikiamas kaip valstybės pagalba pagal BBIR 28 straipsnio 3 dalyje inovacijų konsultacinėms paslaugoms ir inovacijų paramos paslaugoms numatytą pagalbos intensyvumą ir galimą jos padidinimą pagal BBIR 28 straipsnio 4 dalį, laikantis BBIR I skyriaus nuostatų. Didžiausia galima MVĮ inovacijų konsultacinių paslaugų ir inovacijų paramos paslaugų finansuojamoji dalis gali sudaryti 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu bendra pagalbos suma šioms paslaugoms neviršija 220 000 Eur (dviejų šimtų dvidešimties tūkstančių eurų) vienai įmonei per trejų metų laikotarpį.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Veiklų tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš pareiškėjo ir (ar) partnerio lėšų.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

  Nustatomi šie finansavimo apribojimai pagal veiklas ir pareiškėjus:
  1. Pagal Aprašo 2.6.1 papunktyje nurodytą veiklą ta pati MSI gali gauti finansavimą daugiau nei vienam kelrodžiui parengti, jei kelrodžiai atitinka skirtingas mokslo sritis pagal Mokslo sričių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“. Toje pačioje mokslo srityje gali būti finansuojama ne daugiau kaip vieno tos pačios MSI kelrodžio parengimas;
  2. Ta pati MVĮ gali gauti finansavimą tik vieną kartą kiekvienai atskirai Aprašo 2.6.1, 2.6.2 ar 2.6.4 papunkčiuose nurodytai veiklai (šis apribojimas taikomas ir MVĮ, kuri Aprašo 2.6.2 papunktyje nurodytoje veikloje dalyvauja kaip partneris);
  3. Aprašo 2.6.3 punkte nurodytai veiklai mažiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų);
  4. Jeigu MVĮ yra gavusi finansavimą pagal Aprašo 2.6.3 papunktyje nurodytą veiklą, ji nebegali teikti PĮP pagal Aprašo 2.6.4 papunktyje nurodytą veiklą.
  5. Pagal Aprašo 2.6.3 papunktyje nurodytą veiklą teikiamų PĮP skaičius vienam pareiškėjui neribojamas.

  Projekto įgyvendinimo metu turi būti įgyvendintos privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 341.1–341.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.Projektuose negali būti numatyta:
  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti;
  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.
  2. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarus aplinkos atžvilgiu ir vykdomas visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Reikalavimai projektų atitikčiai šiam principui įvertinti pateikiami Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (Aprašo 1 priedas).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Įgyvendinęs 2.6.4 papunktyje nurodytą veiklą, pareiškėjas privalo pateikti įrodymus apie Europos Komisijos nurodytais terminais pateiktą antro etapo (ilgąją) paraišką pagal priemonę „EIC Accelerator“. 

  Kiti papildomi reikalavimai, nei numatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Pagal Aprašą numatytų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip:
  1. 6 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos veiklai „Su programos „Europos horizontas“ tematikomis susijusios krypties kelrodžio parengimas“;
  2. 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos veiklai „Startiniai galimybių projektai“;
  3. 9 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos veikloms Įmonės inovacijų potencialo analizė.
  Projektai turi būti baigti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Teikiant pagalbą pagal BBIR 28 straipsnį nefinansuojamos aprūpinimo biuro plotu, naudojimosi laboratorijomis ir kokybės ženklinimo išlaidos.

  2. Siekiant nustatyti, ar teikiamas finansavimas yra (nėra) valstybės pagalba, administruojančioji institucija pildo Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (Aprašo 2 priedas). Nustačius, kad teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba ir (arba) de minimis pagalba, administruojančioji institucija pildo Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (Aprašo 3 priedas) ir (arba) Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą (Aprašo 4 priedas).

  3. Valstybės pagalba neteikiama:

  3.1. sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta BBIR 2 straipsnio 18 punkte;

  3.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

  3.3. jei ji neturi skatinamojo poveikio nustatyto BBIR 6 straipsnyje.

  4.Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal BBIR taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  4.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  4.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal BBIR, taikoma tai valstybės pagalbai.

  5. Valstybės pagalba, kuriai pagal BBIR taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta BBIR 8 straipsnio 5 dalyje.

  6. Administruojančioji institucija patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal BBIR, o priėmus sprendimą suteikti finansavimą, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

  7. De minimis pagalba teikiama taikymo srityse, nurodytose atitinkamai De minimis reglamento 1 straipsnyje, De minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje reglamento 1 straipsnyje arba De minimis pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje reglamento 1 straipsnyje. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei pagal De minimis reglamentą, suma neturi viršyti 300 000 Eur (trijų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai žemės ūkio sektoriaus įmonei pagal De minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje reglamento sektoriuje reglamentą, suma neturi viršyti 25 000 Eur (dvidešimt penkių tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonei pagal De minimis pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje reglamentą, suma neturi viršyti 40 000 Eur (keturiasdešimties tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, Naudos gavėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

  8. Administruojančioji institucija patikrina pareiškėjo teisę gauti vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Administruojančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas jo pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registras), vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais“ (toliau – Registro nuostatai), patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje, De minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje reglamento 3 straipsnyje, De minimis pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje reglamento 3 straipsnyje.

  9. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas, vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalimi, De minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje reglamento 3 straipsnio 6 dalimi, De minimis pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje reglamento 3 straipsnio 6 dalimi.

  10. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas bendrosios išimties reglamentuose arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

  11. De minimis pagalba pagal De minimis reglamentą gali būti teikiama iki 2030 m. gruodžio 31 d., pagal De minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje reglamentą – iki 2027 m. gruodžio 31 d., pagal De minimis pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje reglamentą – iki 2029 m. gruodžio 31 d.

  12. Administruojančioji institucija yra atsakinga už suteiktos de minimis pagalbos registravimą Suteiktos valstybės pagalbos registre, vadovaujantis Registro nuostatais. De minimis pagalba registruojama per 5 darbo dienas nuo Ministerijos sprendimo finansuoti projektą įsigaliojimo dienos.

  13. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis BBIR 12 straipsnio 1 dalyje, De minimis reglamento 6 straipsnio 3 dalyje, De minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje reglamento 6 straipsnio 4 dalyje, De minimis pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje reglamento 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų terminų.

  14. Tais atvejais, kai skiriama pagalbos suma viršija BBIR 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas – 100 000 Eur (vieną šimtą tūkstančių eurų) arba, jeigu pagalbos gavėjas vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos srityje arba žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų), Ministerija informaciją apie skirtą pagalbą turi pateikti į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Strateginio valdymo metodikos 136 punkte ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Projektams taikomi išlaidų tinkamumo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje. 

  1. PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 313–319 punktuose nustatyta tvarka.

  2. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

  2.1. įgyvendinant Aprašo 2.6.1 papunktyje nurodytą veiklą, pareiškėjo tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių išlaidos, taip pat su projekto veiklomis susijusios išlaidos paslaugoms (konsultacinių / ekspertinių paslaugų pirkimo išlaidos ir kita), išlaidos privalomoms projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonėms ir netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją išlaidų normą, kuri yra lygi 7 proc. nuo tiesioginių tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

  2.2. įgyvendinant Aprašo 2.6.2 papunktyje nurodytą veiklą, pareiškėjo tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių išlaidos, komandiruočių išlaidos, taip pat su projekto veiklomis susijusios išlaidos paslaugoms (konsultacinių / ekspertinių paslaugų pirkimo išlaidos ir kita), išlaidos privalomoms projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonėms ir netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją išlaidų normą, kuri yra lygi 7 proc. nuo tiesioginių tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

  2.3. įgyvendinant Aprašo 2.6.3 papunktyje nurodytą veiklą, pareiškėjo konsultacinių / ekspertinių paslaugų pirkimo išlaidos, išlaidos privalomoms projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonėms ir netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją išlaidų normą, kuri yra lygi 7 proc. nuo tiesioginių tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

  2.4. įgyvendinant Aprašo 2.6.4 papunktyje nurodytą veiklą, pareiškėjo tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių išlaidos, susijusios su galimybių studijos rengimu, konsultacinių / ekspertinių paslaugų pirkimo išlaidos, išlaidos privalomoms projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonėms ir netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją išlaidų normą, kuri yra lygi 7 proc. nuo tiesioginių tinkamų finansuoti projekto išlaidų.“

  3. PĮP parengimo išlaidos nėra finansuojamos.

  4. Pareiškėjui gali būti mokamas avansas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 153–159 punktais. Ateityje mokėtina pagalba, įskaitant keliomis dalimis mokamą pagalbą, diskontuojama iki suteikimo momentu esamos jos vertės. Tinkamos finansuoti išlaidos diskontuojamos iki jų vertės pagalbos suteikimo metu. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu taikoma diskonto norma.

  5. Kryžminis finansavimas netaikomas.

  6. Tais atvejais, kai pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas kaip valstybės pagalba arba kai finansavimas yra teikiamas kaip de minimis pagalba, projekto išlaidos pagal Aprašo 2.6.1 ir 2.6.2
  papunkčiuose nurodytas veiklas gali būti patirtos nuo kvietimo teikti PĮP paskelbimo dienos,
  pagal Aprašo 2.6.3 papunktyje nurodytą veiklą – ne anksčiau kaip 2020 m. vasario 1 d.

  Tais atvejais, kai pagal Aprašą finansavimas yra teikiamas kaip valstybės pagalba pagal BBIR 25 arba 28 straipsnį, projekto išlaidos pagal Aprašo 2.6.1–2.6.4 papunkčiuose nurodytas veiklas gali būti patirtos nuo PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos. 

  7. Didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma:

  7.1. Aprašo 2.6.1 papunktyje nurodytai veiklai – iki 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų);

  7.2. Aprašo 2.6.2 papunktyje nurodytai veiklai – iki 30 000 Eur (trisdešimties tūkstančių eurų), jeigu projektas įgyvendinamas programos „Europos horizontas“ misijų srityse – iki 60 000 Eur (šešiasdešimties tūkstančių eurų);

  7.3. Aprašo 2.6.3 papunktyje nurodytai veiklai:

  7.3.1. iki 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų), bet ne daugiau kaip 10 proc. paraiškos dotacijos dalies, Lietuvos pareiškėjo prašomos iš Europos Komisijos, jeigu pareiškėjas atitinka Aprašo 2.6.3.1 papunktyje nurodytas sąlygas;

  7.3.2. iki 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų), bet ne daugiau kaip 10 proc. Lietuvos dalyvio prašomos Europos Komisijos dotacijos dalies, jeigu pareiškėjas atitinka Aprašo 2.6.3.2 papunktyje nurodytas sąlygas.

  7.4. Aprašo 2.6.4 papunktyje nurodytai veiklai – iki 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).

 • EGADP subsidijos lėšos
  5 900 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  1 239 000.00
 • Nuosavo įnašo dalis

  Veiklų tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš pareiškėjo ir (ar) partnerio lėšų.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM Išlaidų suma – 18,5 Eur
  FS-01-02 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM Išlaidų suma – 22,39 Eur
  FN-01 01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma -
  1)    FN-05-01;
  2)    FN-05-02;
  3)    FN-05-03;
  4)    FN-05-04;
  5)    FN-05-05;
  6)    FN-05-06;
  7)    FN-05-07.
  01 1) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  2) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  3) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  4) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  5) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d.
  (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d.
  (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  6) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  7) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų.
  1)    8,63 proc.;
  2)    10,44 proc.;
  3)    12,35 proc.;
  4)    14,99 proc.;
  5)    17,25 proc.;
  6)    18,89 proc.;
  7)    20,02 proc.
  FĮ-22-01 01 Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM 0,09 Eur
  FĮ-22-02 01 Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM 0,10 Eur
  FĮ-32-01 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas neviršija 99 km Išlaidų dydis - 23 Eur
  FĮ-32-02 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 100 km iki 499 km Išlaidų dydis – 180 Eur
  FĮ-32-03 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 500 km iki 1 999 km Išlaidų dydis – 275 Eur
  FĮ-32-04 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 2 000 km iki 2 999 km Išlaidų dydis – 360 Eur
  FĮ-32-05 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 3 000 km iki 3 999 km Išlaidų dydis – 530 Eur
  FĮ-32-06 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 4 000 km iki 7 999 km Išlaidų dydis – 820 Eur
  FĮ-32-07 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia 8 000 km ir daugiau. Išlaidų dydis – 1500 Eur
  FĮ-34-01 01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 1-oje šalių grupėje Išlaidų dydis – 134,53 Eur
  FĮ-34-02 01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 2-oje šalių grupėje Išlaidų dydis – 153,73 Eur
  FĮ-34-03 01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 3-oje šalių grupėje Išlaidų dydis – 175,7 Eur
  FĮ-34-04 01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 4-oje šalių grupėje Išlaidų dydis – 188,75 Eur
  FĮ-34-05 01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 5-oje šalių grupėje Išlaidų dydis – 211,55 Eur
  FĮ-34-06 01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 6-oje grupėje Išlaidų dydis – 78,61 Eur
  FĮ-34-07 01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 7-oje grupėje Išlaidų dydis – 89,61 Eur
  FĮ-34-08 01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 8-oje grupėje Išlaidų dydis – 101,11 Eur
  FĮ-34-09 01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 9-oje grupėje Išlaidų dydis – 108,11 Eur
  FĮ-34-10 01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 10-oje grupėje Išlaidų dydis – 119,11 Eur
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu.  

  PĮP teikimo tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija  

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma  

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1   

  Kiti priedai:

  1. Veiklai „Su programos „Europos horizontas“ tematikomis susijusios krypties kelrodžio parengimas“  – informaciją, pagrindžiančią, kad pareiškėjas yra gavęs iš viso ne mažesnę kaip 1 000 000 Eur (vieno milijono eurų) Europos Komisijos dotaciją iš programos „Horizontas 2020“ ir (arba) programos „Europos horizontas“, ir (arba) EURATOM per 2014–2025 m. laikotarpį;
    
  2. Veiklai „Startiniai galimybių projektai“ – informaciją, pagrindžiančią, kad pareiškėjo startinio galimybių projekto tematika atitinka programos „Europos horizontas“ strateginį planą ir (arba) programos „Europos horizontas“ arba EURATOM (2021–2025 m.) darbo programos kvietimą;

  3. Veiklai „Individualios konsultavimo / ekspertų paslaugos“ : 
       
  3.1. paraiškos įvertinimo suvestinės ataskaitos (angl. Evaluation Summary Report) ir (arba) Europos Komisijos kvietimo į interviu kopiją;
       
  3.2. informaciją, įrodančią pareiškėjo dalyvavimą ir vaidmenį teikiant programos „Europos horizontas“ ir EURATOM (2021–2025 m.) paraišką; 

  4. Veiklai „Įmonės inovacijų potencialo analizė“ - informaciją apie galiojantį Europos Komisijos kvietimą (elektroninis laiškas ar kitas atitinkamas dokumentas) pareiškėjui rengti ir teikti EIC priemonės „EIC Accelerator“ kvietimo antro etapo ilgąją paraišką

  5. Pareiškėjo (partnerio) užpildytą Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (pareiškėjas gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jie priskirtini didelėms įmonėms);

  6. Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos esančias kainas ir kita);

  7. Finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;

  8. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą, laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių;

  9. Jei veiklos finansuojamos pagal De minimis reglamentą, De minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje reglamentą arba De minimis pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje reglamentą, „Vienos įmonės“ deklaraciją, pagal interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma paskelbtą rekomenduojamą formą.

 • Priedai

  PAFT priedas Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) forma (PAFT 1 priedas) (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma).

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų ir mažų ir vidutinių įmonių potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams

  P-12-001-01-02-01-14

  P.S.1.1136

  Skaičius 330 (2026 m. II ketv.)
  Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai

  P-12-001-01-02-01-17

  R.B.1.1008

  Metinis etato ekvivalentas n / a (2026 m. IV ketv.)
  Paramą gavusios įmonės

  P-12-001-01-02-01-18

  R.B.1.2009

  Įmonės n / a (2026 m. IV ketv.)
  Paramą gavusios įmonės iš jų: mažos ir labai mažos

  P-12-001-01-02-01-19

  R.B.1.2009.1

  Įmonės n / a (2026 m. IV ketv.)
  Paramą gavusios įmonės iš jų: vidutinės

  P-12-001-01-02-01-20

  R.B.1.2009.2

  Įmonės n / a (2026 m. IV ketv.)
  Paramą gavusios įmonės iš jų: didelės

  P-12-001-01-02-01-21 

  R.B.1.2009.3

  Įmonės n / a (2026 m. IV ketv.)
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  Centrinė projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Marija Samavičiūtė, tel. +370 685 06392, el. p. m.samaviciute@cpva.lt