Nr. 08-015-J

Teikiama nuo
2023-12-22 08:00
Teikiama iki
2024-01-31 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
12 500 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Jungtinis projektas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Susisiekimo ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  10-001-06-01-01-05-06  Viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros sunkiajam elektriniam transportui įrengimas 
 • Tikslinės grupės

  Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą, įsigyjantys ir įrengiantys viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą (elektromobilių įkrovimo stoteles su prieiga (-omis).

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Partneriai nėra galimi

 • Finansuojamoji dalis

  Kompensacijos dydis vienam pareiškėjui yra:

  1. 25 proc. didelei įmonei, 45 proc. vidutinei įmonei ir 55 proc. mažai įmonei Aprašo 14.1 papunktyje nurodyto FĮ-35-09, FĮ-35-11, FĮ-35-13, FĮ-35-15 supaprastinto įkainio už kiekvieną įsigytą ir Sostinės regione įkrovimo parke įrengtą įkrovimo stotelę su prieiga (-omis);

  2. 35 proc. didelei įmonei, 55 proc. vidutinei įmonei ir iki 60 proc. mažai įmonei Aprašo 14.1 papunktyje nurodyto FĮ-35-09, FĮ-35-11, FĮ-35-13, FĮ-35-15 supaprastinto įkainio už kiekvieną įsigytą ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione įkrovimo parke įrengtą įkrovimo stotelę su prieiga (-omis).

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą bus finansuojamas jungtinis projektas (toliau – JP).

  2. Pagal Aprašą finansuojama veikla – viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros sunkiajam elektriniam transportui (M2, N2, M3, N3 klasės) įrengimas ir plėtra (t. y. didelės ir labai didelės galios įkrovimo stotelių su viena ar daugiau įkrovimo prieigų (toliau – įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įsigijimas, montavimas / įrengimas įkrovimo parke sunkiasvorėms elektrinėms transporto priemonėms):

  2.1. įkrovimo parkai šalia TEN-T tinklui priklausančių Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių nustatytuose ruožuose; nustatyti ruožai šalia TEN-T priklausančių magistralinių ir krašto kelių yra nurodyti Aprašo 3.4.5 papunktyje ir Viešosios sunkiųjų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros plėtros iki 2030 m. Lietuvoje žemėlapyje (https://bit.ly/3s8cGsC, pasirinkus papildomą sunkiasvorių transporto priemonių infrastruktūros  sluoksnį); įkrovimo parkas suprantamas kaip viena arba daugiau įkrovimo stotelių su prieiga (-omis), įrengta (-omis) vieno pareiškėjo vienoje konkrečioje vietoje;

  2.2. įkrovimo parkai saugiose ir apsaugotose stovėjimo aikštelėse; saugi ir apsaugota stovėjimo aikštelė suprantama kaip stovėjimo aikštelė, kuria gali naudotis vairuotojai, vežantys prekes ar keleivius, ir kuri yra sertifikuota pagal 2022 m. balandžio 7 d.  Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2022/1012, kuriuo dėl standartų, kuriuose išsamiai aprašoma saugiose ir apsaugotose stovėjimo aikštelėse teikiamų paslaugų kokybė ir tų aikštelių saugumo lygis, nustatymo ir tų aikštelių sertifikavimo procedūrų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006;

  2.3. įkrovimo parkai miestų transporto mazguose; miestų transporto mazgas suprantamas taip, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES, 3 straipsnio p punkte.

  3. Finansuojami JP vykdytojo atrinkti JP projektai.

  4. JP vykdytojo atranka atliekama planavimo būdu.

  5. Galima JP vykdytoja – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – JP vykdytojas).

  6. Partneriai nėra galimi.

  7. JP veiklos įgyvendinimą administruoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Administruojančioji institucija).

  8. JP turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, išdėstytus Projektų taisyklių 2 priede (įskaitant Apraše nurodytus reikalavimus).

  9. JP turi būti siekiama įgyvendinti Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ produkto rodiklį „Pradėjusios veikti viešosios ir pusiau viešosios įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams“ ir rezultato rodiklius „Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos)“ ir „Paramą gavusios įmonės“. Produkto rodiklis laikomas pasiektu, kai JP projekto pareiškėjas pateikia JP vykdytojui elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimą bei perėmimą JP projekto pareiškėjo nuosavybėn pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą, elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktą, JP projekto vykdytojo deklaraciją ir (ar) kitus lygiaverčius, JP vykdytojo kvietime teikti paraiškas nustatytus dokumentus, elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) techninius duomenis patvirtinančius dokumentus (techninę specifikaciją ar lygiavertį dokumentą), kitus dokumentus, nurodytus Tyrime ir Apraše.

  10. JP įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

  11. JP veikla įgyvendinama ne ilgiau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d. 

  12. Siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio nuostatoms, projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti tik pateikus (užregistravus) PĮP Administruojančiajai institucijai, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Projektui, kurio veiklos pradėtos įgyvendinti iki PĮP registravimo dienos, finansavimas neskiriamas.

  13. JP vykdytojas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Projektų taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje. Papildomai JP vykdytojas turi:

  13.1. suorganizuoti ne mažiau kaip vieną renginį ir ne mažiau kaip vieną socialinę kampaniją per metus, apimančius potencialių pareiškėjų ir kitų tikslinių grupių švietimą teikiant mokomąją medžiagą;

  13.2. užtikrinti potencialių pareiškėjų informavimą apie galimybę gauti finansavimą pagal JP ir finansavimo sąlygas, pasirenkant efektyvius informavimo kanalus (pvz., internetinė žiniasklaida, socialiniai tinklai, televizija, kita).

  14. Taikomas JP parengtumo reikalavimas – JP vykdytojas turi pateikti Susisiekimo ministerijai patvirtinto vidaus procedūrų aprašo, kuriame būtų numatyta Projektų taisyklėse JP vykdytojui numatytų funkcijų ir atsakomybių atlikimo tvarka, kopiją ir apie tai informuoti Administruojančiąją instituciją.

  15. JP finansavimo apimtis – 12 500 000 (dvylika milijonų penki šimtai tūkstančių) eurų EGADP lėšų kartu su JP administravimo ir informavimo išlaidomis.

  Reikalavimai jungtinio projekto projektams ir jungtinio projekto projektų pareiškėjams

  1. Pagal Aprašą finansuojama JP projektų veikla – viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros sunkiajam elektriniam transportui (M2, N2, M3, N3 klasės) įrengimas ir plėtra (t. y. didelės ir labai didelės galios įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) įsigijimas, montavimas / įrengimas įkrovimo parke sunkiasvorėms elektrinėms transporto priemonėms).

  2. JP projektų pareiškėjai – juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą

  3. Kompensacijos dydis vienam pareiškėjui yra:

  3.1. 25 proc. didelei įmonei, 45 proc. vidutinei įmonei ir 55 proc. mažai įmonei Aprašo 14.1 papunktyje nurodyto FĮ-35-09, FĮ-35-11, FĮ-35-13, FĮ-35-15 supaprastinto įkainio už kiekvieną įsigytą ir Sostinės regione įkrovimo parke įrengtą įkrovimo stotelę su prieiga (-omis);

  3.2. 35 proc. didelei įmonei, 55 proc. vidutinei įmonei ir iki 60 proc. mažai įmonei Aprašo 14.1 papunktyje nurodyto FĮ-35-09, FĮ-35-11, FĮ-35-13, FĮ-35-15 supaprastinto įkainio už kiekvieną įsigytą ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione įkrovimo parke įrengtą įkrovimo stotelę su prieiga (-omis).

  4. Sąlygos kompensacijai gauti (minimalūs techniniai įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir jos įrengimo reikalavimai):

  4.1. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai.

  4.2. Pagal Aprašą finansuojamos įkrovimo prieigos gali būti: 

  4.2.1. didelės galios – transporto priemonei perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW (toliau – didelės galios prieiga);

  4.2.2. labai didelės galios – transporto priemonei perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW (toliau – labai didelės galios prieiga).

  4.3. Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) turi atitikti Elektromobilių įkrovimo prieigų prieinamumo specifikaciją PAS 1899:2022.

  4.4. Kai įkrovimo stotelė turi kelias skirtingos galios įkrovimo prieigas, tokiai įkrovimo stotelei taikomi reikalavimai, skirti jos didžiausios galios įkrovimo prieigai.

  4.5. Vienos įkrovimo stotelės suminė galia apima visų joje esančių įkrovimo prieigų suminę galią, o įkrovimo parko suminė galia – visų jame esančių įkrovimo stotelių suminę galią.

  4.6. Pagal Aprašo 2.2.1 papunktį šalia TEN-T kelių viename JP projekte nustatytų kelio ruožų abiejose kelio pusėse arba vienoje kelio pusėje turi būti įrengiama ne mažiau kaip  nustatyta įkrovimo parkų su ne mažesne kaip nustatyta juose įrengiamų įkrovimo stotelių sumine galia ir ne mažiau kaip nustatyta ne mažesnės kaip nustatyta galios įkrovimo prieigų:

  4.6.1. kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 40–60 km ruože abiejose kelio pusėse turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną įkrovimo parką, kiekviename iš šių įkrovimo parkų įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir kiekviename  turi būti įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos, arba vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 7 200 kW ir įrengta ne mažiau kaip keturios ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos; įkrovimo parkas turi būti lengvai pasiekiamas (privažiuojamas) iš abiejų važiavimo krypčių ir abiem kryptimis turi būti įrengtas atitinkamas ženklinimas;

  4.6.2. kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 100–120 km ruože abiejose kelio pusėse turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną įkrovimo parką, kiekviename iš šių įkrovimo parkų įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir kiekviename turi būti įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos, arba vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 7 200 kW ir įrengta ne mažiau kaip keturios ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos; įkrovimo parkas turi būti lengvai pasiekiamas (privažiuojamas) iš abiejų važiavimo krypčių ir abiem kryptimis turi būti įrengtas atitinkamas ženklinimas;

  4.6.3. kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 160–180 km ruože abiejose kelio pusėse turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną įkrovimo parką, kiekviename iš šių įkrovimo parkų įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir kiekviename turi būti įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos, arba vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 7 200 kW ir įrengta ne mažiau kaip keturios ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos; įkrovimo parkas turi būti lengvai pasiekiamas (privažiuojamas) iš abiejų važiavimo krypčių ir abiem kryptimis turi būti įrengtas atitinkamas ženklinimas;

  4.6.4. kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 220–240 km ruože abiejose kelio pusėse turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną įkrovimo parką, kiekviename iš šių įkrovimo parkų įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir kiekviename turi būti įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos, arba vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 7 200 kW ir įrengta ne mažiau kaip keturios ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos; įkrovimo parkas turi būti lengvai pasiekiamas (privažiuojamas) iš abiejų važiavimo krypčių ir abiem kryptimis turi būti įrengtas atitinkamas ženklinimas;

  4.6.5. kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 280–300 km ruože abiejose kelio pusėse turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną įkrovimo parką, kiekviename iš šių įkrovimo parkų įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir kiekviename turi būti įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos, arba vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 7 200 kW ir įrengta ne mažiau kaip keturios ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos; įkrovimo parkas turi būti lengvai pasiekiamas (privažiuojamas) iš abiejų važiavimo krypčių ir abiem kryptimis turi būti įrengtas atitinkamas ženklinimas;

  4.6.6. kelio Nr. A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga 0–10 km arba kelio Nr. A17 Panevėžio aplinkkelis 10–20 km ruože abiejose kelio pusėse turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną įkrovimo parką, kiekviename iš šių įkrovimo parkų įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir kiekviename turi būti įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos, arba vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 7 200 kW ir įrengta ne mažiau kaip keturios ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos; įkrovimo parkas turi būti lengvai pasiekiamas (privažiuojamas) iš abiejų važiavimo krypčių ir abiem kryptimis turi būti įrengtas atitinkamas ženklinimas; 

  4.6.7. kelio Nr. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 40–60 km ruože abiejose kelio pusėse turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną įkrovimo parką, kiekviename iš šių įkrovimo parkų įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir kiekviename turi būti įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos, arba vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 7 200 kW ir įrengta ne mažiau kaip keturios ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos; įkrovimo parkas turi būti lengvai pasiekiamas (privažiuojamas) iš abiejų važiavimo krypčių ir abiem kryptimis turi būti įrengtas atitinkamas ženklinimas;

  4.6.8. kelio Nr. A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 30–50 km ruože abiejose kelio pusėse turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną įkrovimo parką, kiekviename iš šių įkrovimo parkų įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir kiekviename turi būti įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos, arba vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 7 200 kW ir įrengta ne mažiau kaip keturios ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos; įkrovimo parkas turi būti lengvai pasiekiamas (privažiuojamas) iš abiejų važiavimo krypčių ir abiem kryptimis turi būti įrengtas atitinkamas ženklinimas;

  4.6.9. kelio Nr. A3 Vilnius–Minskas 0–10 km ruože vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos, arba kelio Nr. A19 Vilniaus pietinis aplinkkelis  0–9 km ruože abiejose kelio pusėse turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną įkrovimo parką, kiekviename iš šių įkrovimo parkų įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir kiekviename turi būti įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos, arba Vilniaus vakarinio aplinkkelio 0–9 km ruože vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 3 600 kW ir įrengta ne mažiau kaip dvi ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieigos; įkrovimo parkas turi būti lengvai pasiekiamas (privažiuojamas) iš abiejų važiavimo krypčių ir abiem kryptimis turi būti įrengtas atitinkamas ženklinimas;

  4.6.10. kelio Nr. A2 Vilnius–Panevėžys 70–90 km ruože vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 1 500 kW ir įrengta ne mažiau kaip viena ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieiga;

  4.6.11. kelio Nr. A14 Vilnius–Utena 80–100 km ruože vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 1 500 kW ir įrengta ne mažiau kaip viena ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieiga;

  4.6.12. kelio Nr. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 80–100 km ruože vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 1 500 kW ir įrengta ne mažiau kaip viena ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieiga;

  4.6.13. kelio Nr. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 80–100 km ruože vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 1 500 kW ir įrengta ne mažiau kaip viena ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieiga;

  4.6.14. kelio Nr. A11 Šiauliai–Palanga 60–80 km ruože vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 1 500 kW ir įrengta ne mažiau kaip viena ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieiga;

  4.6.15. kelio Nr. A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 80–100 km ruože arba kelio Nr. 128 Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus 20–40 km ruože vienoje (pasirinktoje) kelio pusėje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas įkrovimo parkas, kuriame įrengtų įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) bendra suminė galia turi būti ne mažesnė kaip 1 500 kW ir įrengta ne mažiau kaip viena ne mažesnės kaip 350 kW galios įkrovimo prieiga.

  4.7. Elektromobilių įkrovimo parkai su stotelėmis su prieiga (-omis) privalo būti įrengti šalia Aprašo 2.2.1 papunktyje išvardytų kelio ruožų arba ne didesniu kaip 3 km atstumu nuo artimiausio išvažiavimo kelio iš nustatyto ruožo.

  4.8. Jei pagal Aprašo 2.2.2 papunktį įkrovimo parkas įrengiamas saugioje ir apsaugotoje stovėjimo aikštelėje, joje turi būti įrengta ne mažiau kaip keturios įkrovimo stotelės, kuriose turi būti įrengtos ne mažesnės kaip 100 kW galios įkrovimo prieigos.

  4.9. Jei pagal Aprašo 2.2.3 papunktį įkrovimo parkas įrengiamas miestų transporto mazge (Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m. arba Panevėžio m. savivaldybėje), jame turi būti įrengtos įkrovimo stotelės su prieigomis, kurių bendra atiduodamoji galia būtų bent 1 800 kW, ir įrengtos ne mažesnės kaip 150 kW galios įkrovimo prieigos.

  4.10. Įkrovimo prieigos, išskyrus belaidžius arba induktyviuosius įrenginius, turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos patvirtintuose standartuose numatytus reikalavimus dėl transporto priemonių jungčių įvadų ir matmenų suderinamumo ir sukeičiamumo. Jungtis – fizinė įkrovimo prieigos ir elektrinės transporto priemonės sąsaja, per kurią keičiamasi elektros energija.

  4.11. Jei įkrovimo stotelė turi keletą skirtingų jungčių (pvz., „Combo 2“, „CHAdeMO“ ir kt. jungtis), bent viena jų privalo būti „Combo 2“ jungtis, atitinkanti Europos Sąjungos standartą EN 62196-3:2014.

  4.12. Visose didelės ir itin didelės galios įkrovimo prieigose turi būti įrengtas stacionarus įkrovimo kabelis.

  4.13. Privalo būti sudarytos sąlygos įrengtoje įkrovimo prieigoje įkrauti transporto priemonę neturint tiesioginės sutarties su elektros energijos tiekėju ir (ar) įkrovimo prieigos operatoriumi, t. y. užtikrinta galimybė už įkrovimo paslaugą atsiskaityti vietoje (ad-hoc), neturint išankstinių specialių identifikacinių kortelių ar kitų priemonių. Įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi turėti mokėjimo kortelių skaitytuvus arba bekontaktę funkciją turinčius prietaisus, galinčius nuskaityti mokėjimo korteles. Vienas prietaisas gali būti skirtas ir kelioms įkrovimo prieigoms.

  4.14. Įkrovimo prieigoje turi būti aiškiai pateikiama informacija apie ad-hoc įkrovimo kainą, kad galutiniams naudotojams ši informacija būtų žinoma prieš pradedant įkrovimo seansą. Ši informacija apie ad-hoc įkrovimo kainą turi apimti visas kainos dedamąsias, kurias operatorius taiko įkrovimo seanso kainai apskaičiuoti. 

  4.15. Įkrovimo stotelė su prieiga turi turėti interneto ryšio prieigą (LAN, BT, 4G ar kt.).

  4.16. Įkrovimo prieigų operatorius privalo užtikrinti, kad visos jo eksploatuojamos viešai prieinamos įkrovimo prieigos yra skaitmeniniais ryšiais susietos įkrovimo prieigos.

  4.17. Įrengiant įkrovimo stoteles su prieiga (-omis) turi būti įrengiamos ir išmaniosios elektros energijos apskaitos  sistemos, matuoti į tinklą perduotos elektros energijos kiekį arba iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį.

  4.18. Visos įrengtos įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) privalo turėti Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinės sistemos (toliau – IS) tvarkytojo suteiktus unikalius identifikacinius kodus, būti įregistruotos IS ir neatlygintinai jai teikti statinius ir dinaminius duomenis:

  4.18.1. įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti pritaikyta teikti statinius (įkrovimo prieigų geografinė padėtis, jungčių skaičius, neįgaliesiems skirtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, įkrovimo stotelės, degalinės savininko, įkrovimo operatoriaus kontaktinė informacija, darbo valandos, identifikavimo (ID) kodai, jungties tipas, srovės rūšis (kintamoji / nuolatinė srovė), atiduodamoji galia (kW)) ir dinaminius duomenis (veikimo būsena (veikia / neveikia), prieinamumas (naudojama / nenaudojama), ad hoc kaina);

  4.18.2. IS operatoriai statinius ir dinaminius duomenis į IS modulį teikia automatizuotu būdu per atvirąjį įkrovimo prieigų protokolą (angl. Open Charge Point Protocol), ne senesnį kaip 1.5 versijos, arba per atvirąjį įkrovimo stotelių sąsajos protokolą (angl.  Open Charge Point Interface Protocol), ne senesnį kaip 2.2 versijos, arba kitu, su IS modulio valdytoju suderintu, protokolu.

  4.19. Įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti įrengta visuomenei prieinamoje vietoje.

  4.20. Įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę arba kitu įkrovimo prieigos operatoriaus iš anksto nustatytu ir IS skelbiamu laiku. 

  4.21. Įkrovimo prieiga pagal parametrus turi būti pritaikyta pastatyti ir įkrauti joje sunkiasvores transporto priemones atsižvelgiant į transporto priemonių gabaritus bei manevravimo trajektorijas, tinkamai pažymėta kelio ženklais ir kelio ženklinimu.

  4.22. Projekto pareiškėjas turi užtikrinti, kad visa sukurta viešai prieinama įkrovimo infrastruktūra būtų įrengta taikant universalaus dizaino reikalavimus ir pritaikyta naudotis visų visuomenės grupių atstovams:

  4.22.1. įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) ir jos įrengimas turi atitikti universalaus dizaino principus ir turi būti užtikrinamos galimybės ja naudotis naudotojams, turintiems individualių (pvz., nėščios moterys, senyvo amžiaus žmonės ar kt.) arba specialių (pvz., judėjimo ir kt. negalių) poreikių; 

  4.22.2. įkrovimo prieigos turi būti apšviestos, saugumo sumetimais prie jų gali būti montuojamos vaizdo stebėjimo kameros;

  4.22.3. transporto priemonės statymo vietoje iš visų pusių turi būti palikta pakankamai vietos išlipti iš transporto priemonės, specialios paskirties vežimėliui iškelti ir netrukdomam keliui nuo transporto priemonės iki įkrovimo stotelės (taip pat specialios paskirties vežimėliui apsisukti prie įkrovimo stotelės ir transporto priemonės įkrovimui įjungti / išjungti); išlipimui įrengti turi būti paliktas ne mažesnis kaip 1 m pločio tarpas;

  4.22.4. įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti lengvai prieinama / privažiuojama (negali būti įrengiami bordiūrai, įkrovimo jungčių kabeliai ant žemės ar kiti įrenginiai, ribosiantys priėjimą arba privažiavimą specialios paskirties vežimėliu);

  4.22.5. įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti paprastai naudojama: lengvai pasiekiama, įjungiama / išjungiama (rekomenduojamas prietaiso įrengimo aukštis ne didesnis kaip 1,2 m), lengvai įkrovimui reikalinga įranga ištraukiama / įstatoma, pakeliama pagal svorį (rekomenduojama iki 2 kg), paprastas ir aiškus apmokėjimas, atitinkantis nustatytus reikalavimus);

  4.22.6. įkrovimo stotelės ekranas turi būti aiškiai matomas (ne aukščiau kaip 1,2 m) esant bet kokio tipo apšvietimui, taip pat suprantamas (pvz., negalias dėl spalvų atskyrimo turintiems asmenims) elektromobilių naudotojams;

  4.22.7. gali būti įrengiamos indukcinio statinio belaidžio įkrovimo prieigos ir prieigos, pritaikytos robotizuotoms įkrovimo paslaugoms; 

  4.22.8. gali būti įrengiamos nuo kritulių dengtos įkrovimo vietos, kurios būtų tinkamos palaukti, turėtų sėdimųjų vietų, galimybę įsigyti maisto ir gėrimų, tualetus.

  4.23. Įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti tinkamai įrengta ir turėti priežiūros sutartį, užtikrinančią priežiūrą visą eksploatavimo laikotarpį, vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninę saugą, elektromagnetinį suderinamumą, elektrotechnikos gaminių saugą reglamentuojančiais teisės aktais, ir nekelti grėsmės  įkrovimo prieigų naudotojams ir (ar) jų transporto priemonėms. Įkrovimo stotelės (prieigos) gedimų šalinimas turi būti užtikrintas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų. 

  4.24. Įkrovimo prieigų operatoriai, siekiantys teikti įkrovimo paslaugas įkrovimo stotelėse Projektų taisyklių 248.2 papunktyje nurodytą  laikotarpį (5 metus), skirtą investicijų tęstinumui garantuoti, jei jie nėra pagal JP projektą laikomi JP projekto pareiškėjais, turi būti atrenkami konkurencingos procedūros būdu.

  4.25. Elektromobilių įkrovimo prieigų operatoriai, kurie savo infrastruktūroje siūlo arba leidžia sutartimis pagrįstus mokėjimus, turi nediskriminuoti judumo paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, taikydami lengvatines prieigos sąlygas arba be objektyvaus pagrindo diferencijuodami kainas (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnio 9 dalis).

  4.26. Ant įkrovimo stotelės turi būti nurodytas kontaktas (specialus mygtukas arba telefono numeris) informacijai dėl įkrovimo stotelės (prieigos) gedimo pranešti arba pagalbai dėl įkrovimo paslaugos gauti. 

  4.27. Įrengiant įkrovimo stotelę su prieiga (-omis) lauke arba atvirose vietose be sienų ar stogo, įrengiamos įkrovimo prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę. 

  4.28. Įrengiant įkrovimo stotelę su prieiga (-omis), kuri nėra montuojama ant sienos, o yra statoma ant žemės, prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IK-10 atsparumo smūgiams klasę.

  4.29. Įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi turėti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių gamyklinę įrangos garantiją.

  4.30. Įkrovimo stotelės montavimo darbus turi atlikti asmuo, turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą elektros įrenginių įrengimo atestatą.

  4.31. JP projekto pareiškėjas apie planuojamos elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimą turi iš anksto raštu informuoti JP vykdytoją, pateikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) išduotas technines prijungimo sąlygas, jei įrengiamas atskiras elektros įvadas, arba objekto, į kurio vidaus elektros tinklą būtų prijungiama elektromobilių įkrovimo stotelė, savininko rašytinį suderinimą.  

  4.32. Jei įrengiamas atskiras elektros įvadas, JP projekto pareiškėjas turi per 12 mėnesių nuo ESO išduotų techninių prijungimo sąlygų pasirašyti su elektros operatoriumi elektros prijungimo sutartį ir sumokėti elektros prijungimo įmoką.

  4.33. Visos įkrovimo stotelės su prieigomis turi būti įrengtos JP projekto pareiškėjo valdomame nekilnojamojo turto objekte.

  4.34. Finansavimas neteikiamas projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  5. JP projektų atranka vykdoma kaip tęstinė projektų atranka.

  6. Kvietimus teikti JP projektų paraiškas rengia JP vykdytojas, kvietimai skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt ir JP vykdytojo interneto svetainėje (www.apva.lt).

  7. Kvietimas teikti paraiškas baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime teikti paraiškas, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl JP projektų finansavimo ir pateiktas JP projektų paraiškas galima paskirstyti visą kvietimui skirtą finansavimo lėšų sumą arba kai dėl nepakankamo susidomėjimo kvietimu teikti paraiškas bei pateiktų JP projektų paraiškų skaičiaus kyla pagrįstų abejonių, kad nebus panaudotos kvietimui numatytos lėšos. 

  8. JP projektų paraiškos teikiamos, vertinamos ir atrenkamos vadovaujantis Projektų taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje, kvietime teikti paraiškas nustatyta tvarka.

  9. Vienam JP projekto pareiškėjui (vienam juridiniam asmeniui) suteikta dotacija neviršija 5 000 000 (penkių milijonų) eurų.

  10. Vienoje JP projekto paraiškoje nėra ribojamas elektromobilių įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) skaičius viename nekilnojamojo turto objekte.

  11. Siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio nuostatoms, JP projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau kaip po JP projekto paraiškos pateikimo JP vykdytojui dienos. JP projektui, kurio veiklos pradėtos įgyvendinti iki paraiškos registravimo dienos, finansavimas neskiriamas.

  12. JP projektų paraiškų skaičius vienam pareiškėjui (juridiniam asmeniui) nėra ribojamas, tačiau dėl kiekvieno įkrovimo parko Aprašo 2.2.1 papunktyje (vieno TEN-T kelio ruožo), 2.2.2 papunktyje (vienos stovėjimo aikštelės)  arba 2.2.3 (vieno miesto mazgo) papunktyje nurodytose vietose turi būti teikiama atskira paraiška, užtikrinant bent minimalius atitinkamus Aprašo 3.4.5–3.4.8 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

  13. JP projektas turi atitikti Projektų taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant Apraše nurodytus reikalavimus):

  13.1. EGADP reformos „Judame neteršdami aplinkos“ investicijos tikslą „Transporto priemonių įkrovimo / alternatyviųjų degalų pildymo infrastruktūros įrengimas“ ir siekiamą rezultatą „Įrengtų ir veikiančių labai didelės galios įkrovimo prieigų krovininiam transportui ir (arba) autobusams skaičius“; laikoma, kad JP projektas atitinka šį kriterijų, jeigu JP projektas prisideda prie Nacionalinio pažangos plano 6 tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ 6.1 uždavinio „Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyvių degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą“ įgyvendinimo;

  13.2. projektas turi prisidėti prie 2021 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2106, kuriuo nustatomi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės bendri rodikliai, išsamiai apibrėžiami jos elementai ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, priede nustatyto 3 bendrojo rodiklio „Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai / įkrovimo prieigos)“;

  13.3. projekto veiklos turi šalinti Susisiekimo plėtros programoje nustatytą problemos „Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ priežastį – trūksta alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūros;

  13.4. projektu turi būti prisidedama prie Teritorijos bendrojo plano 294 punkte nurodyto sprendinio „Miestuose ir priemiesčiuose vystyti alternatyvaus kuro papildymo stotelių tinklą, teikti prioritetą alternatyvų kurą naudojančioms transporto priemonėms tokiu būdu mažinant iškastinio kuro naudojimą“.

  13.5. Kartu su paraiška JP vykdytojui turi būti pateikti dokumentai arba informacija:

  13.5.1. užpildytas Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (Aprašo 1 priedas);

  13.5.2. įrodymai dėl stabilių ir pakankamų finansų išteklių ir galimybės užtikrinti veiklos tęstinumą per visą JP projekto įgyvendinimo laikotarpį, padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui būtinas įgyvendinti išlaidas ir tinkamas finansuoti išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, ir prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis; nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai (pvz., banko paskola arba ketinimų protokolas su banku dėl paskolos, nuosavos lėšos, savininko / steigėjo piniginiai įnašai ir kt.) turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu;

  13.5.3. informacija apie projekto poveikio aplinkai vertinimą ir projekto poveikį Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“ pagal projektų įgyvendinimo plano formos (Projektų taisyklių 1 priedas) 3 priede pateiktą formą, pridedant atitinkamus reikalaujamus dokumentus, kai elektromobilių įkrovimo prieigos įrengiamos „Natura 2000“ teritorijose;

  13.5.4. pareiškėjo paskutinių finansinių metų patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijos (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų  registrui);

  13.5.5. pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracija, jei pareiškėjas maža arba vidutinė įmonė (deklaracija pasiekiama https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai; deklaracija, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad įmonė nėra smulkioji ir vidutinio verslo subjektas, ir nurodoma informacija apie susijusių įmonių sąrašą);

  13.5.6. informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą – pagal Projektų įgyvendinimo plano formos (Projektų taisyklių 1 priedas) 4 priede pateiktą formą; 

  13.5.7. patvirtinimas, kad JP projekto pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus (pvz., juridinio asmens vadovas (veikiantis pagal įstatus) arba jo įgaliotas asmuo), yra priėmęs sprendimą pritarti JP projekto pareiškėjo teikiamai JP projekto paraiškai ir JP projekto įgyvendinimui;

  13.5.8. pareiškėjo nekilnojamojo turto objekto (-us) valdymo teisę įrodantys dokumentai – VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas arba nekilnojamojo turto objekto (arba jo dalies, reikalingos JP projekto veikloms įgyvendinti) valdymo teisę kitais teisėtais būdais pagrindžiantys dokumentai, arba pasirašyta preliminari pirkimo arba nuomos sutartis, arba panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinis sutikimas vykdyti JP projekto veiklas nekilnojamojo turto objekte, jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį ir jei toks sutikimas nėra suteikiamas nuomos ar panaudos sutartyje;

  13.5.9. patvirtinimas, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus / leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte. 

  13.6. Bet kokia koncesija arba kitas perdavimas trečiajai šaliai eksploatuoti finansuojamą elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą yra suteikiamas konkurencingomis, skaidriomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, deramai atsižvelgus į taikomas  koncesijos suteikimo taisykles ar kitus taikytinus teisės aktus.

  13.7. JP projekto paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime teikti paraiškas nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Projektų taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus, Apraše nustatytų reikalavimų, JP projekto pareiškėjas veikia Reglamento (ES) Nr. 651/2014 
  1 straipsnio 3 dalyje nurodytame sektoriuje ir (arba) atitinka šio straipsnio 4 dalyje nurodytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 netaikymo nuostatas ir (arba) kai su JP projekto paraiška nepateikus visų Apraše reikalaujamų pateikti dokumentų tokie dokumentai nėra pateikiami JP vykdytojui vieną kartą paprašius per JP vykdytojo nurodytą terminą.

  13.8. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas pareiškėjams, įtrauktiems į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (ar) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą.

  13.9.    JP projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

  13.10. JP projekto pareiškėjas privalo užtikrinti, kad visi su JP projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Pirkimų taisyklėmis, nustatytomis Projektų taisyklių 7 priede; visos su JP projekto įgyvendinimu susijusios projekto sutartys turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.    Pagal Aprašą finansuojama JP veikla ir JP projekto veikla:

  1.1.     prisidės prie Nacionaliniame pažangos plane įtvirtinto darnaus vystymosi HP įgyvendinimo ir pažangos rodiklių „1.2. Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų dalies“ ir „1.3. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.“ pasiekimo;

  1.2.    tiesiogiai neturės poveikio inovatyvumo (kūrybingumo) HP, nes nėra susijusios su sisteminių inovacijų ekosistemos problemų sprendimu ar atviros, laisvos, savimi pasitikinčios ir kūrybingos visuomenės, kuri yra būtina inovatyvumo sąlyga, ugdymu, tačiau ir neturės neigiamo poveikio šiam HP; 

  1.3.    nėra tiesiogiai susijusios su atskirų visuomenės grupių gyvenimo kokybės gerinimu, tačiau jomis bus prisidėta prie HP galimybių visiems principo rodiklio „3.1. Neįgaliųjų gyvenimo kokybės indeksas“, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumas, pasiekimo; įrengtomis įkrovimo stotelėmis su prieiga (-omis) turės galimybę naudotis visos visuomenės grupės, įskaitant ir asmenis, turinčius individualių poreikių;

  1.4.    nepažeis lygių galimybių visiems HP, nes veikloms įgyvendinti nebus numatyti jokie ribojimai dėl lygių galimybių ir veikloje dalyvauti ar jos įgyvendinimo metu sukurtais rezultatais galės naudotis visos visuomenės grupės.

  2. Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimų, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. 

  3. Įgyvendinant projektą įkrovimo infrastruktūra turi būti kuriama ir plėtojama laikantis universalaus dizaino principų ir turi būti užtikrintas prieinamumas ir veiksminga nediskriminacinė prieiga, be kita ko, kiek tai susiję su tarifais, autentiškumo patvirtinimo ir mokėjimo metodais bei kitomis naudojimo sąlygomis, visiems naudotojams.

  4. Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
  11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje.

  Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. Projektų taisyklių 248.2 papunktyje nurodytu laikotarpiu, t. y. 5 metus nuo JP finansavimo pabaigos, turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš JP projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir visą Aprašo 1 papunktyje nurodytą laikotarpį jo būklė atitiktų Tyrime ir Apraše nustatytus techninius reikalavimus.

  3. Pareiškėjas įsipareigoja be JP vykdytojo ir Ministerijos sutikimo neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui įkrovimo stotelės (-ių) su prieiga (-omis), už kurią (-ias) skirta kompensacija, Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Ne ilgiau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Valstybės pagalba JP vykdytojui neteikiama.

  2. Pagal Aprašą JP projektams gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnį, atsižvelgiant į šio reglamento I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos viešajai įkrovimo infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kai valstybės pagalba teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnį, Sostinės regione negali sudaryti daugiau kaip 25 proc. didelėms įmonėms, 45 proc. vidutinei įmonei ir 55 proc. mažai įmonei, o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 35 proc. didelėms įmonėms, 55 proc. vidutinei įmonei ir 60 proc. mažai įmonei įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) fiksuoto vieneto įkainio.

  3. JP projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatoms vertinimą atlieka JP vykdytojas pagal Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 2 priedas) nurodytus vertinimo kriterijus.

  4. Valstybės pagalba neteikiama:

  4.1. sunkumus patiriančioms įmonėms;

  4.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame Lietuvos Respublikoje suteikta valstybės pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, kol nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

  4.3. ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, patenkantiems į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį;

  4.4. jei vienos įmonės vienam investiciniam projektui pagalbos dydis viršytų 5 000 000 Eur (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnio 7 dalis ir 4 straipsnio 1 dalies sb punktas);

  4.5. jei pagalbos suteikimas būtų susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę Lietuvoje arba būti iš esmės įsisteigusiu Lietuvoje, ar su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti Lietuvoje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas, ar būtų ribojamos pagalbos gavėjų galimybės naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 5 dalis);

  4.6. jei pagalba būtų teikiama branduolinės energijos gamybai (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 6 dalis);

  4.7. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje.

  5. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  5.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  5. 2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus didžiausia pagalbos suma neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnio 6 dalyje nustatytos pagalbos ribos.

  6. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje.

  7. Draudžiama dirbtinai skaidyti pagalbos schemas arba pagalbos projektus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 2 dalyje, siekiant apeiti Aprašo 8.4.4 papunktyje numatytą leistiną pagalbos ribą. 

  8. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas, visi naudojami skaičiai imami prieš bet kokį mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalis).

  9. Ateityje mokėtina valstybės pagalba, įskaitant keliomis dalimis mokamą pagalbą, diskontuojama iki suteikimo momentu esamos jos vertės, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje.

  10. JP vykdytojas JP projekto paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o priėmus sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

  11. JP vykdytojas ir JP projekto vykdytojas turi užtikrinti dokumentų saugojimą 10 finansinių metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal schemą buvo suteikta individuali pagalba, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 punkte.

  12. Susisiekimo ministerija turi užtikrinti, kad tais atvejais, kai skiriama pagalbos suma viršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, informacija apie skirtą pagalbą per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos turi būti pateikta Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje.

  13. Susisiekimo ministerija turi užtikrinti, kad įgyvendinant valstybės pagalbos schemą, kuriai taikoma išimtis pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, vadovaujantis šio reglamento 11 straipsnyje nustatyta tvarka, Europos Komisijai turi būti perduodama informacijos apie tokią pagalbą santrauka pagal šio reglamento II priede pateiktą standartinę formą. Užpildyta forma Europos Komisijai perduodama per Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą.

 • Reikalavimai

  1. Tinkamos finansuoti JP vykdytojo išlaidos ir tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2. JP vykdytojo prašymu išankstiniai (avansiniai) mokėjimai gali būti atliekami Projektų taisyklėse numatyta tvarka.

  3. JP projektams avanso mokėjimai neatliekami, JP vykdytojas kompensuoja dalį JP projektų tinkamų finansuoti išlaidų tik pagal Aprašo 8.2 papunktyje nurodytus ne didesnius, nei nustatyta, procentus nuo fiksuotųjų vieneto įkainių pagal JP projekto pareiškėjo mokėjimo prašymus.

  Tinkamos kompensuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos pareiškėjo ne vėliau kaip iki kvietime nurodyto projektų įgyvendinimo termino pabaigos ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas.

  4. JP projekto finansavimo, mokėjimų prašymų teikimo, atsiskaitymo detalius reikalavimus, kurie nedetalizuoti Projektų taisyklėse, nustato JP vykdytojas kvietime teikti paraiškas.

  5. Pagal Aprašą pridėtinės vertės mokestis nefinansuojamas.

  6. JP projekto vykdytojas turi turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvoje mokėjimo metu.

  7. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 • EGADP subsidijos lėšos
  12 500 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  Išlaidų dydžių kodai iš Supaprastintai apmokamų išlaidų registro: 
  1) FĮ-35-09
  2) FĮ-35-11
  3) FĮ-35-13
  4) FĮ-35-15
  01 Išlaidų dydžių pavadinimai iš Supaprastintai apmokamų išlaidų registro:
  1. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė arba lygi 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, be PVM.
  2. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė arba lygi 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau, be PVM.
  3. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, be PVM. 
  4. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau, be PVM.
  Fiksuotosios sumos skelbiamos interneto svetainėje esinvesticijos.lt (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras)
  FS-01-03  01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM. Fiksuotosios sumos skelbiamos interneto svetainėje esinvesticijos.lt (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras)
  FN-01  01 2 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.  Iš fiksuotosios projekto išlaidų normos dengiamos JP vykdytojo netiesioginės išlaidos.  
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

 • Kartu su PĮP teikiama

  1. JP vykdytojas, teikdamas PĮP, turi pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai patvirtinto vidaus procedūrų aprašo, kuriame būtų numatyta Projektų taisyklėse JP vykdytojui numatytų funkcijų ir atsakomybių atlikimo tvarka, kopiją;

  2. Kartu su PĮP Administruojančiai institucijai JP vykdytojas turi pateikti investicijų projektą su investicijų skaičiuokle. Investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 kuri skelbiama interneto svetainėje ppplietuva.lt skyriaus „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ srityje „Rengimas ir vertinimas“.

 • Priedai

  1. Projekto įgyvendinimo plano forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/435509e0d37e11ed9978886e85107ab2 (žr. „Projektų taisyklių 1 priedas“);

  2. Projekto sutarties forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/435509e0d37e11ed9978886e85107ab2 (žr. „Projektų taisyklių 3 priedas“).

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos)  R.B.1.2003 R-10-001-06-01-01-02   Skaičius  300
  (2026 m. II ketv.)
  Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos  R.B.1.2003 R-10-001-06-01-01-03   Skaičius  300
  (2026 m. II ketv.)
  R – Paramą gavusios įmonės  R.B.1.2009 R-10-001-06-01-01-06     - (2026 m. II ketv.)  
  R – Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės  R.B.1.2009.1 R-10-001-06-01-01-07   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)
  R – Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės  R.B.1.2009.2 R-10-001-06-01-01-08   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)
  R – Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės  R.B.1.2009.3 R-10-001-06-01-01-09   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)
  P – Pradėjusios veikti viešosios ir pusiau viešosios įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams  P.S.1.1039 (P-10-001-06-01-01-10)   Skaičius  300
  (2026 m. II ketv.)
 • Kita informacija

  Aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a66fb500384d11ee9de9e7e0fd363afc

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Darnaus transporto projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Karolis Skeberdis,
  Tel. Nr.: +370 699 48857,
  El. p.: k.skeberdis@cpva.lt