Nr. 08-014-T

Teikiama nuo
2023-12-28 08:00
Teikiama iki
2025-12-01 17:00 Liko 528 d. 16 val.
Finansavimo suma
2 040 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Susisiekimo ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  10-001-06-01-01-04-01  4.1. Taršių transporto priemonių (M2 ir M3 klasės) perdarymo (modifikavimo) į visai netaršias skatinimas 
 • Tikslinės grupės

  Tikslinę grupę sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai. Tiesioginiai naudos gavėjai – juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą, turintys nuosavybės ar patikėjimo teisę naudoti perdaromą (modifikuojamą) transporto priemonę ir teikiantys keleivių vežimo paslaugas Lietuvos teritorijoje. Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai, kadangi dėl poveikio tiesioginių naudos gavėjų grupėje jie gaus naudą, tokią kaip sumažėjęs išmetamų ŠESD kiekis bei oro tarša.

 • Galimi pareiškėjai

  Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą bei turintys nuosavybės ar patikėjimo teisę naudoti perdaromą (modifikuojamą) transporto priemonę ir licenciją teikti keleivių vežimo paslaugas Lietuvos teritorijoje.

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Partneriai nėra galimi

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  700 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Pagal Aprašą projektams gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos taršių transporto priemonių modifikavimo sąlygas, kurios atitinka nulinės taršos reikalavimus, Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnyje nustatytus tinkamų finansuoti išlaidų dydžius, didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kai valstybės pagalba teikiama pagal šį reglamentą, negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. didelėms, 40 proc. vidutinėms ir 50 proc. mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. 

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą finansuojamas taršių transporto priemonių (M2 ir M3 klasės) perdarymas (modifikavimas) į visai netaršias (M2 ir M3 klasės) elektra varomas transporto priemones (be vidaus degimo variklio, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės (toliau – perdarytos (modifikuotos) visai netaršios transporto priemonės). 

  2. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija.

  3. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti skiriama iki 2 040 000 (dviejų milijonų keturiasdešimt tūkstančių) eurų EGADP lėšų.

  4. Pagal Aprašą projektams gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos taršių transporto priemonių modifikavimo sąlygas, kurios atitinka nulinės taršos reikalavimus, Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnyje nustatytus tinkamų finansuoti išlaidų dydžius, didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kai valstybės pagalba teikiama pagal šį reglamentą, negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. didelėms, 40 proc. vidutinėms ir 50 proc. mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. 

  5. Vienai perdaromai (modifikuojamai) visai netaršiai transporto priemonei pagal Aprašą finansuojama suma negali viršyti 80 000 (aštuoniasdešimt  tūkstančių) eurų. Vieno pareiškėjo vienam investiciniam projektui dotacijos dydis negali viršyti 700 000 (septynių šimtų tūkstančių) eurų.  

  6. Projektų atranką vykdo ir įgyvendinimą administruoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA).

  7. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš pareiškėjo lėšų. Pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs projektų įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikoma: 

  7.1. kredito įstaigos paskola; jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas preliminarus kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, tačiau po sprendimo skirti finansavimą priėmimo, bet ne vėliau kaip per CPVA nustatytą terminą iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo, turi būti gauta paskola arba pateikta pažyma, kurioje nurodytas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui vykdyti, esant tam tikroms sąlygoms ar įvykdžius tam tikras sąlygas;

  7.2. pareiškėjo piniginės lėšos; su PĮP pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projektui įgyvendinti skirti tam tikrą lėšų sumą, ir (ar) informacija apie lėšų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos (-ų) išrašas ar kredito įstaigos pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai ar kt.).

  8. Projektų atranka vykdoma tęstinės atrankos būdu. 

  9. PĮP teikiami, vertinami ir atrenkami vadovaujantis Projektų taisyklių III skyriaus antrame skirsnyje, kvietime teikti PĮP nustatyta tvarka. Jeigu CPVA dėl objektyvių priežasčių (pvz., trečiųjų šalių veika, elektroninės sistemos trukdžiai, atsiradusi būtinybė keisti teisės aktus bei kitos nuo CPVA nepriklausančios aplinkybės) negali PĮP įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas CPVA sprendimu.

  10. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą bei turintys nuosavybės ar patikėjimo teisę naudoti perdaromą (modifikuojamą) transporto priemonę ir licenciją teikti keleivių vežimo paslaugas Lietuvos teritorijoje.

  11. Projekte partneriai negalimi.

  12. Kiekvienas projektas turi atitikti:

  12.1. bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų taisyklių 2 priede; 

  12.2. plano „Naujos kartos Lietuva“ reformos „Judame neteršdami aplinkos“ tikslą – reikšmingai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių  dujų (toliau – ŠESD) kiekį, laipsniškai atsisakant labiausiai teršiančių kelių transporto priemonių miestuose ir regionuose ir padidinant atsinaujinančių energijos išteklių dalį transporto sektoriuje.

  13. Projektas turi prisidėti prie Reglamento (ES) 2021/2106 priede nustatyto 9 bendrojo rodiklio „Paramą gavusių įmonių (iš kurių mažosios, įskaitant labai mažas, vidutinės ir didelės) skaičius“.

  14. Projekto veiklos turi šalinti Susisiekimo plėtros programoje nustatytą problemos „Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ priežastį – trūksta alternatyvių netaršių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti.

  15. Pagal Aprašą teikiamų projekto veiklų įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2026 m. balandžio 30 d. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta CPVA Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 149.3 papunktyje nustatyto termino.

  16. Siekiant užtikrint atitiktį Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio nuostatoms, projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti tik pateikus (užregistravus) PĮP CPVA, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo CPVA dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Projektui, kurio veiklos pradėtos įgyvendinti iki PĮP registravimo CPVA dienos, finansavimas neskiriamas.

  17. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas projektui, jeigu pareiškėjas yra įtrauktas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (ar) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą.

  18. Finansavimas neteikiamas projektams, kurių veiklomis perdarytos (modifikuotos) transporto priemonės bus eksploatuojamos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  19. Kartu su PĮP pareiškėjas turi CPVA pateikti užpildytus Projektų taisyklėse nustatytus PĮP priedus ir šiuos dokumentus arba informaciją:

  19.1. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytos sutartys, bent 3 komerciniai pasiūlymai ar nuorodos į rinkoje esančias kainas, išskyrus pagrįstus atvejus, kai rinkoje nėra pasiūlos), išlaidų skaičiavimus;

  19.2. pareiškėjo pažymą, patvirtinančią pareiškėjo indėlį finansuojant projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodydamas finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažyma turi būti patvirtinta pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

  19.3. dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, atitinka Aprašo 2.7 papunkčio reikalavimus;

  19.4. pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaraciją (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai), jei pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, kaip šios sąvokos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje (deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; deklaraciją privaloma pateikti Excel formatu, pasirašytą kvalifikuotu parašu), arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (t. y. juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), kuri patvirtina, kad įmonė neturi smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso, ir turi būti nurodyta informacija apie susijusių įmonių sąrašą;

  19.5. užpildytą Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo lentelę (Aprašo 1 priedas);

  19.6. pareiškėjo pastarųjų finansinių metų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijas (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui); 

  19.7. savininko raštišką sutikimą dėl transporto priemonės perdarymo (modifikavimo), jei paraišką teikia ne transporto priemonės savininkas;

  19.8. dokumentus, įrodančius  perdaromų (modifikuojamų) transporto priemonių atitiktį Aprašo 2.21 papunkčio reikalavimams;

  19.9. transporto priemonės techninę specifikaciją.

  20. Projektų įgyvendinimo reikalavimai:

  20.1. projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus;

  20.2. pareiškėjas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Projektų taisyklių VIII  skyriaus pirmajame skirsnyje;

  20.3. pareiškėjas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis pirkimų vykdymo ir vertinimo tvarka, nustatyta Projektų taisyklių 7 priede; taršias transporto priemones (M2 ir M3) perdarančioms įmonėms turi būti netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme. 

  21. Taršios transporto priemonės perdaromos (modifikuojamos), kai atitinka šiuos reikalavimus:

  21.1. yra sertifikuotos pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, reikalavimus su reikalavimų pakeitimais;

  21.2. atitinka I, II ir A klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“; 

  21.3. atitinka transporto priemonių pritaikymo individualių poreikių turintiems asmenims reikalavimus, numatytus Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše;

  21.4. atitinka Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyriuje nustatytus reikalavimus ir Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, V skyriuje nustatytus reikalavimus;

  21.5. nuo transporto priemonės pagaminimo datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas), o tais atvejais, kai pirmosios registracijos metai nenurodyti, nuo modelio metų (registracijos liudijime nurodytas B.2 kodas) turi būti praėję ne daugiau kaip 15 metų, o nuo pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje (registracijos liudijime nurodytas B.1 kodas) datos turi būti praėję ne mažiau kaip 5 metai.

  22. Taršios transporto priemonės turi būti perdaromos (modifikuojamos) laikantis Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo reikalavimų.

  23. Perdarytoms (modifikuotoms) į visai netaršias transporto priemonėms Lietuvos transporto saugos administracijoje turi būti atliktas atitikties įvertinimas.

  24. Po perdarymo (modifikavimo) visai netarši transporto priemonė turi būti įregistruojama valstybės įmonėje „Regitra“.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekto veikla prisidedama prie Nacionaliniame pažangos plane įtvirtinto darnaus vystymosi HP įgyvendinimo ir pažangos rodiklių „1.2 Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų dalies“ ir „1.3. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.“ pasiekimo.

  2. Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.), ir atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  3. Projekto veikla prisidedama prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo, t. y. PĮP pagrindžiama, kaip perdaromos (modifikuojamos) transporto priemonės atitiks visų visuomenės grupių poreikius.

  4. Projekto veiklos tiesiogiai neturės poveikio inovatyvumo (kūrybingumo) HP, nes nėra susijusios su sisteminių inovacijų ekosistemos problemų sprendimu ar atviros, laisvos, savimi pasitikinčios ir kūrybingos visuomenės, kuri yra būtina inovatyvumo sąlyga, ugdymu, tačiau ir neturės neigiamo poveikio šiam HP.

  5. Įgyvendinant projektą turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. Po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2. Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris perdarytas (modifikuotas) iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų; turtas turi būti draudžiamas Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį nuo tada, kai yra įregistruojamas po perdarymo, draudžiamojo įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.

  3. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris perdarytas (modifikuotas) iš projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis per visą Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Ne ilgiau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą projektui teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas skiriamas kaip valstybės pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnį, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus, ir yra suderinama su vidaus rinka.

  2. Didžiausia galima skirti projektui finansavimo lėšų suma nurodyta Aprašo 2.4 ir 2.5  papunkčiuose.

  3. Valstybės pagalba neteikiama:

  3.1. sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte;

  3.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame Lietuvos institucijų suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka Lietuvoje gauta valstybės pagalba;

  3.3. ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, patenkantiems į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį;

  3.4. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje.

  4. Reglamento (ES) Nr. 651/2014 specialiosios III skyriaus sąlygos nustatytos 36b straipsnyje.

  5. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  5.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  5.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, didžiausia pagalbos suma transporto priemonėms modernizuoti neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 6 dalyje nustatyto intensyvumo.

  6. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje.

  7. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas, visi naudojami skaičiai imami prieš bet kokį mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalis).

  8. Ateityje mokėtina valstybės pagalba, įskaitant keliomis dalimis mokamą pagalbą, diskontuojama iki suteikimo momentu esamos jos vertės, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje.

  9. Valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatoms vertinimą atlieka CPVA pagal Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 2 priedas) nurodytus vertinimo kriterijus. Ministerija, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, per 5 darbo dienas duomenis registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

  10. Ministerija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis ir CPVA pateikta informacija, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje (https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos.

  11. Draudžiama dirbtinai skaidyti pagalbos schemas arba pagalbos projektus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 2 dalyje, siekiant apeiti Aprašo 2.5 papunktyje numatytą leistiną pagalbos ribą.

  12. Projekto vykdytojas turi užtikrinti dokumentų saugojimą 10 finansinių metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal schemą buvo suteikta individuali pagalba, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje.

  13.  Ministerija turi užtikrinti, kad įgyvendinant valstybės pagalbos schemą, kuriai taikoma išimtis pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, vadovaujantis šio reglamento 11 straipsnyje nustatyta tvarka, Europos Komisijai būtų perduodama informacijos apie tokią pagalbą santrauka pagal šio reglamento II priede pateiktą standartinę formą. Užpildyta forma Europos Komisijai perduodama per Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą.

 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VII skyriuje ir CPVA parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2. Pagal Aprašą tinkamomis finansuoti taršių transporto priemonių (M2 ir M3 klasės) perdarymo (modifikavimo) į visai netaršias M2 ir M3 klasės elektra varomas transporto priemonės (energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės) išlaidomis laikomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su vidaus degimo varikliais varomų autobusų perdarymu (modifikavimu) į tik elektra varomus autobusus.

  3. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas.

  4. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

  4.1. nurodytos Projektų taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

  4.2. pridėtinės vertės mokestis;

  4.3. žemės įsigijimo ar nuomos;

  4.4. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių ir (ar) pakaitinių dalių įsigijimo išlaidos;

  4.5. visai netaršių transporto priemonių eksploatavimo ir susijusios išlaidos; 

  4.6. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  4.7. projektą vykdančio personalo ir (arba) projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokestis, komandiruočių ir kelionių išlaidos;

  4.8 netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

  5. Nepiniginis pareiškėjo įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis. 

  6. Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, kurios patirtos ir apmokėtos iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • EGADP subsidijos lėšos
  2 040 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  700 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-03  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM   Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbiamas trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, ir informacija apie finansinę paramą, gaunamą iš Europos Sąjungos;
  b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, pateikiamas gerai matomas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama;
  c) pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
  Fiksuotosios sumos skelbiamos svetainėje esinvesticijos.lt.
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytos sutartys, bent 3 komerciniai pasiūlymai ar nuorodos į rinkoje esančias kainas, išskyrus pagrįstus atvejus, kai rinkoje nėra pasiūlos), išlaidų skaičiavimus;

  2. pareiškėjo pažymą, patvirtinančią pareiškėjo indėlį finansuojant projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodydamas finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažyma turi būti patvirtinta pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

  3. dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, atitinka Aprašo 2.7 papunkčio reikalavimus;

  4. pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaraciją (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai), jei pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, kaip šios sąvokos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje (deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; deklaraciją privaloma pateikti Excel formatu, pasirašytą kvalifikuotu parašu), arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (t. y. juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), kuri patvirtina, kad įmonė neturi smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso, ir turi būti nurodyta informacija apie susijusių įmonių sąrašą;

  5. užpildytą Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo lentelę (Aprašo 1 priedas);

  6. pareiškėjo pastarųjų finansinių metų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijas (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui); 

  7. savininko raštišką sutikimą dėl transporto priemonės perdarymo (modifikavimo), jei paraišką teikia ne transporto priemonės savininkas;

  8. dokumentus, įrodančius  perdaromų (modifikuojamų) transporto priemonių atitiktį Aprašo 2.21 papunkčio reikalavimams;

  9. transporto priemonės techninę specifikaciją.

 • Priedai

  1. Projekto įgyvendinimo plano forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/435509e0d37e11ed9978886e85107ab2 (žr. „Projektų taisyklių 1 priedas“);

  2. Projekto sutarties forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/435509e0d37e11ed9978886e85107ab2 (žr. „Projektų taisyklių 3 priedas“).

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Lietuvoje pagamintų (surinktų) ir modifikuotų elektrinių autobusų skaičius  P.S.1.1033 P-10-001-06-01-01-06   Skaičius  25 2026 m. II ketv.  
  Pradėtas elektrinių autobusų surinkimas P.S.1.1033.2 P-10-001-06-01-01-05   Skaičius  - 2025 m. II ketv.  
  Paramą gavusios įmonės  R.B.1.2009 R-10-001-06-01-01-06   Skaičius  - 2026 m. II ketv.  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės  R.B.1.2009.1 R-10-001-06-01-01-07   Skaičius  - 2026 m. II ketv.  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės  R.B.1.2009.2 R-10-001-06-01-01-08   Skaičius  - 2026 m. II ketv.  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės  R.B.1.2009.3 R-10-001-06-01-01-09   Skaičius  - 2026 m. II ketv.  
 • Kita informacija

  Aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dfeffd809e5511eea5a28c81c82193a8

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Darnaus transporto projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Eglė Stančikaitė,
  Tel. Nr.: +370 690 73400,
  El. p.: e.stancikaite@cpva.lt