Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.

Privatumo politika
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

„Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927

Atnaujinimo data: 2019-01-03

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 9 936 572,00 Eur Iš viso 10 813 327,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 876 755,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

 

Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; projektų, apimančių Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);

privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;

savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

Finansuojamos veiklos

bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti:

bendrųjų socialinių paslaugų (pvz.: maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;

bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas:

bedarbiais esančių darbingų gyventojų neformalusis švietimas (išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą mokykline ar pameistrystės forma);

ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline forma ar pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo);

bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų savanoriška veikla;

ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties;

bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį;

bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.: profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos); šiame papunktyje nurodytos veiklos neapima neformaliojo švietimo, praktikos atlikimo, visuomeninės ir (ar) kultūrinės veiklos vykdymo veiklų;

bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas:

gyventojų informavimas, konsultavimas, neformalusis mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą;

pagalbos verslo pradžiai teikimas, t. y.:

informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;

10.3.2.2. verslo pradžiai reikalingų priemonių (t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; šiame papunktyje nurodyta veikla finansuojama, jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena iš Aprašo 10.3.2.1 papunktyje nurodytų veiklų;

bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (taip pat bendradarbiavimas su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis); šiame papunktyje nurodytas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas suprantamas kaip bendradarbiavimo forma, kuri lanksčiais ryšiais jungia bendrus tikslus turinčias organizacijas, asmenis, jų grupes ir įgalina juos dalytis informacija, žiniomis, patirtimi ir (ar) kitais būdais telktis vardan bendro tikslo;  

gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas (taip pat savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir savanorius priimančių organizacijų konsultavimas, informavimas), atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikia Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti; šiame papunktyje nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos kartu su bent viena iš Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytų veiklų.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
LRV lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
  8723586,00 769727,00 769728,00 384864,00 0,00 384864,00
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
  1212986,00 107028,00 107028,00 53514,00 0,00 53514,00
             

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
P.S.376 „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ Skaičius 0,00 2463,00
R.S.377 „BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“ Procentai 0,00 20,00
R.S.378 „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ Procentai 0,00 10,00
P.B.020 „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ Skaičius 0,00 49,00

Kontaktai

  • Institucija
    Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
  • Atsakinga ministerija
    Vidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt Tel.: (8 5) 271 85 51