2024-04-12 Nr. 26-002-P | Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planu, patvirtintu Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-6 „Dėl 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo“ (2024 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-6 redakcija) (toliau - Šiaulių RPPl), Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1637 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-1382 redakcija) (toliau – Gairės) ir Šiaulių regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.