2022 m. liepos 12 d. Atnaujinimo data: 2023 m. spalio 10 d.

Skaidrumas, sąžiningumas, viešumas – esminiai Nulinės tolerancijos korupcijai politikos principai, kurių laikosi valdymo ir kontrolės sistemos institucijos. Siekdamos tuo principu, administruojančios institucijos ragina nedelsiant pranešti apie galimus pažeidimus arba galimai neteisėtus ar neskaidrius ES lėšų panaudojimo ar administravimo atvejus, įtariamus korupcijos ir sukčiavimo atvejus.

[[#ex]]

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra šios:

Kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas).


Sukčiavimas

Sukčiavimas suprantamas kaip bet koks tyčinis veikimas ar neveikimas, susijęs su:

  • suklastotų, neteisingų ar neišsamių pareiškimų, ar dokumentų naudojimu, ar pateikimu, kurio padariniai yra Europos Bendrijų bendrojo biudžeto arba Europos Bendrijų valdomų ar jų vardu valdomų biudžetų lėšų pasisavinimas ar neteisėtas užlaikymas,
  • tuos pačius padarinius sukeliančiu informacijos neatskleidimu pažeidžiant konkretų įsipareigojimą;
  • netinkamu tokių lėšų naudojimu tiems tikslams, kuriems jos buvo iš pradžių skirtos. (Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu).

Pažeidimas

Pažeidimas yra bet koks įgyvendinant ES fondus padarytas ES ar nacionalinės teisės, susijusios su jos taikymu, pažeidimas dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, kai nepagrįstas išlaidas įtraukus į ES biudžetą padaroma ar būtų padaryta žala ES biudžetui. (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013)

[[#ex]]

Administruojančios institucijos įvertina pateiktus pranešimus, atlieka tyrimus ir informuoja pranešimų autorius apie tyrimo rezultatus bei, prireikus, apie priemones, kurių imtasi, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę. Pranešimas gali būti pateiktas anonimiškai, užtikrinama teisinė pranešėjo apsauga.

Daugiau apie administruojančių institucijų vykdomą korupcijos prevencijos politiką sužinoti, taip pat apie galimus pažeidimus arba galimai neteisėtus ar neskaidrius ES lėšų panaudojimo ar administravimo atvejus, įtariamus korupcijos ir sukčiavimo atvejus pranešti galite čia:

Centrinei projektų valdymo agentūrai

Inovacijų agentūrai

Institucijos įgyvendina sistemingą ir kryptingą antikorupcinę politiką, kurios tikslas – stiprinti vykdomos veiklos skaidrumą atskleidžiant ir sumažinant arba pašalinant galimas korupcijos atsiradimo prielaidas. Antikorupcinėje veikloje laikomasi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Siekiama, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo.

Informaciją apie valstybės tarnautojų arba jiems prilygintų asmenų neteisėtus veiksmus – apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, ar apie taisytinas valstybės institucijų teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, galite perduoti Specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt  arba užpildant pranešimo formą internetu.

Taip pat norime Jums priminti, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Generalinei prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Tokią prievolę nuo 2019 m. sausio 1 d. nustato Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis.

Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų, susidūrusių su korupcija, veiksmų, įgyvendinančių nurodytą prievolę, atmintinę.