Nr. 09-041-P

Teikiama nuo
2024-05-31 08:00
Teikiama iki
2025-03-31 17:00 Liko 258 d. 14 val.
Finansavimo suma
3 406 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis ir privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Sveikatos apsaugos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-002-02-11-01-07-01  Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas, Sostinės regionas 
  11-002-02-11-01-07-02  Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 
 • Tikslinės grupės

  Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys, neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys. .

 • Galimi pareiškėjai

  1.    Viešoji įstaiga Centro poliklinika;

  2.    Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika;

  3.    Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika;

  4.    Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika;

  5.    Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė;

  6.    Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė;

  7.    Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika;

  8.    UAB „InMedica“;

  9.    UAB „Medgintras“;

  10.    Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė;

  11.    Viešoji įstaiga Klaipėdos psichikos sveikatos centras;

  12.    UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras;

  13.    Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė;

  14.    Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras;

  15.    Viešoji įstaiga „Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras“;

  16.    Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras;

  17.    Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika;

  18.    Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras;

  19.    Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis ir privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Finansuojamoji dalis

  100,00

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Įgyvendinant Pažangos priemonę investicijos bus skiriamos psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo bendruomenėje komandos (toliau – GBK) paslaugų kūrimui: statybos ir (ar) rekonstrukcijos, ir (ar) remonto darbams atlikti, baldams, kompiuterinei įrangai, įrangai bei transporto priemonėms (elektromobiliams) įsigyti. 

  2. Kartu su galutine veiklos ataskaita pareiškėjas turi pateikti galiojančią licenciją teikti psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo bendruomenėje komandos asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turi būti sudaręs sutartį su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų teikimo. ASPĮ turi turėti vieną iš šių licencijų: 

  2.1. asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti aktyviojo gydymo stacionarines psichiatrijos paslaugas; 

  2.2. asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. 

  3. Pagal Aprašą finansuojama veikla įgyvendinama valstybės planavimo būdu. 

  4. Pagal Aprašą finansuojama veikla atitinka 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 319 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos patvirtinimo“, Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“ 7 veiklą „Ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas“, 7.1 poveiklę „Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas, Sostinės regionas“ ir 7.2 poveiklę „Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“. 

  5. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. 

  6. Projektams taikomos matomumo ir informavimo priemonės nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. Kiti reikalavimai dėl matomumo ir informavimo nurodyti Aprašo 12 punkte. 

  7. Jei projekte numatomi statybos darbai, teikiama visos sudėties statinio techninio projekto elektroninė versija PDF formatu arba tokiu formatu, kad būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Jei yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, kartu pateikiama jo kopija. 

  8. Tais atvejais, kai pareiškėjas yra ne valstybės ar savivaldybės ASPĮ, pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekto metu sukurta infrastruktūra bei įsigytas turtas bus naudojamas tik Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis pagal sutartis su teritorine ligonių kasa finansuojamoms GBK paslaugoms teikti ir nebus naudojamas įstaigos kitai ekonominei veiklai vykdyti. Toks pareiškėjo įsipareigojimas turi būti pateiktas raštu, pasirašytas pareiškėjo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens kartu su PĮP.

  9. Projekto lėšomis įsigytos transporto priemonės nuo jų įsigijimo ir ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti pažymėtos lipduku (-ais) ar kita lygiaverte priemone pagal Investicijų programos viešinimo reikalavimus, kurie paskelbti https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiamas HP laikymasis. HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumas ir pan.), inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį laikantis HP. 
  Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos nė vienam iš aplinkos apsaugos 6 tikslų, nurodytų 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“. 

  2. Projekto įgyvendinimo metu taikomi reikalavimai: 

  2.1. įsigyjamos elektromobilio padangos privalo atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009; 

  2.2. vykdant statybos rangos darbus turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir (ar) statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“. 

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė ir viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, įgyvendinusios projektus pagal šį Aprašą, turės sumažinti aktyviojo gydymo stacionarinių suaugusiųjų psichiatrijos paslaugų apimtis (2022 m. Higienos instituto duomenys): ne mažiau nei 2760 lovadienių per metus už įsteigtą pilnos apimties GBK arba 1380 lovadienių už įsteigtą 50 proc. mažesnės apimties GBK. 

  Viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei, viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninei, viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei šis reikalavimas yra atskiras ir nedubliuoja dienos stacionarų paslaugų plėtros projektų reikalavimo mažinti paslaugų apimtis. 

  Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė ir viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė administruojančiajai institucijai su ketvirta ataskaita po projekto finansavimo pabaigos pateikia informaciją, gautą iš Higienos instituto, apie stacionarinio suaugusiųjų psichiatrijos aktyviojo gydymo lovadienių skaičiaus pokytį per praėjusius kalendorinius metus.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Finansuojamos projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, patvirtintos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246, skelbiamos http://www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“. 

  2. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. 

  3. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. 

  4. Projekto lėšomis netinkamos finansuoti išlaidos nustatytos PAFT VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ 3 skirsnyje, taip pat vadovaujantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams 4 skyriaus nuostatomis; 

  5. Projekto vykdytojui, vadovaujantis PAFT numatytomis sąlygomis, gali būti mokamas avansas. 

  6. Projekto išlaidos projekto įgyvendinimo metu apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas, supaprastintai apmokamas išlaidas arba kartu derinant šias abi apmokėjimo formas. 

  7. Projektams taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti Aprašo 14 punkte „Projektų veiklų ir jungtinio projekto projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“. 

  8. Kryžminis finansavimas netaikomas. 

  9. Pagal Aprašą tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos yra šios: 

  Išlaidų tipas  Reikalavimai ir paaiškinimai 
  Žemė  Netinkama finansuoti. 
  Nekilnojamasis turtas  Netinkama finansuoti. 
  Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai 

  Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai (įskaitant pagal teisės aktus privalomas inžinerines paslaugas). Išlaidos tinkamos GBK paslaugų teikimui reikalingų patalpų, nurodytų Paslaugų aprašo 6 ir 7 punktuose, įrengimui. 
  Netinkamos finansuoti išlaidos, susijusios tik su pastatų šildymo (modernizavimo) darbų išlaidomis, siekiant padidinti pastato energetinio efektyvumo klasę.

  Įranga, įrenginiai ir kitas turtas  Vykdant pagal šį Aprašą veiklas, tinkamos finansuoti išlaidos: 
  1. baldai, būtini laukiamajam, individualių bei grupinių konsultacijų patalpoms, savarankiško gyvenimo įgūdžiams lavinti skirtoms patalpoms, dušo ir skalbimo patalpoms, procedūriniam kabinetui (vaistų spinta, lentyna-vėžimėlis, bendrosios paciento apžiūros kušetė ir pan.);
  2. buitinė įranga, būtina savarankiško gyvenimo įgūdžiams lavinti; 
  3. kompiuterinė ir biuro įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, mobilieji telefonai, projektorius, skaitmeninė rašymo lenta ir pan.); 
  4. programinė įranga pacientų apskaitai; 
  5. elektromobilis (lengvasis automobilis, M1 klasė) ir jo įkrovimo stotelė (jei yra poreikis). 
  Pilnos apimties GBK gali įsigyti iki 2 vnt., mažesnės 50 proc. sudėties GBK gali įsigyti 1 vnt. (jei yra poreikis). Įsigyjamo elektromobilio su įkrovimo stotele (ar be jos vertė) negali viršyti 50 000,00 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).
  Vykdant pagal šį Aprašą veiklas, netinkamos finansuoti išlaidos: 
  1. medicininės įrangos įsigijimo išlaidos; 
  2. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; 
  3. vienkartinės, kanceliarinės priemonės, higienos prekės ir kitos panašios paslaugoms teikti reikalingos priemonės;
  4. transporto priemonių lizingo (finansinės nuomos), transporto priemonės eksploatavimo ir susijusios išlaidos.
  Projekto vykdymas Investicijų projekto rengimo išlaidos. 
  Informavimas apie projektą  Privalomoms matomumo ir informavimo apie projektus priemonėms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai. 
  Pagal Aprašą tinkamos finansuoti privalomos matomumo ir informavimo apie projektą priemonės bei priemonės, nurodytos Aprašo 12 papunktyje.
  Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą  Projektui galima taikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma – 7 proc. 
 • ES fondų lėšos
  2 485 600.00
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  920 400.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-02 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. 
  FS-01-03  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM. 
   FS-01-04 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. 
  FN-01  01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas projektų įgyvendinimo planas (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. 

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai: 

  1. įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas; 

  2. investicijų projektas (jei taikoma), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“; 

  3. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.); 

  4. dokumentų, patvirtinančių daiktines pareiškėjo teises į žemės sklypą arba kitą nekilnojamąjį turtą, valdymo ar naudojimo teisę, kopijos, įregistruotos nekilnojamojo turto kadastro ir registre (jei taikoma); 

  5. jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, pateikiama turto valdymo / naudojimo sutarties kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei toks sutikimas nėra išreikštas turto perdavimo valdyti / naudotis sutartyje); 

  6. jei nurodytos daiktinės teisės galioja trumpiau nei penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, turi būti pateikiamas įsipareigojimas užtikrinti šį reikalavimą; 

  7. jei statinys, kuriame numatoma atlikti rangos darbus, turi bendraturčių, statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopija; 

  8. statinio projekto, jei projekte numatomi statybos darbai ir yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privalomas statinio projektas, kopija; 

  9. statybą leidžiančio dokumento, jei toks yra gautas, kopija; 

  10. jei statybos darbus planuojama vykdyti kultūros paveldo statiniuose ar statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objektų teritorijose, gali būti prašoma pateikti ir papildomų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų reikalingų dokumentų kopijas (jei taikoma); 

  11. jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra parengtas ir patvirtintas, teikiama patvirtintos statinio projektavimo užduoties kopija; 

  12. jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projekto rengti neprivaloma, teikiami patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimčių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas (arba dokumentai, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina, bei preliminarūs rangovų komerciniai pasiūlymai ir (arba) kainų apklausos suvestinė); 

  13. pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentas (įstaigos finansinės ataskaitos, teritorinei ligonių kasai teikta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos ASPĮ finansinės veiklos ataskaita, savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas ar kt. dokumentai). 

 • Priedai

  1. 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 26 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cb5fe10166611efbcbfb318996800a8

  2. Projekto sutarties forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr (žr. „23. PAFT 3 priedas Projekto sutartis)

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  11-002-02-11-01-07-01  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas  P.B.2.2069 P-11-002-02-11-01-31   Asmenys per metus   420 (2029 m.)  
  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus  R.B.2.2073 R-11-002-02-11-01-28   Naudotojai per metus   280 (2029 m.)  
  11-002-02-11-01-07-02 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas  P.B.2.2069 P-11-002-02-11-01-31   Asmenys per metus   1680 (2029 m.)  
  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus  R.B.2.2073 R-11-002-02-11-01-28   Naudotojai per metus   1120 (2029 m.)  
 • Taikomi teisės aktai

  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (PAFT): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA) Nr. 26: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cb5fe10166611efbcbfb318996800a8

  1. Bendrieji teisės aktai: 

  1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės; 

  1.2. 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2022)5742, kuriuo patvirtinta programa „2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa“ (toliau – Investicijų programa); 

  1.3. 2020 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 998 „Dėl 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“; 

  1.4. 2021 m. balandžio 28 d Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“; 

  1.5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, kuriuo patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT); 

  2. Specialusis teisės aktas: 

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1331 „Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo bendruomenėje komandos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Paslaugų aprašas). 

 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyriaus grupės vadovė Alvyda Ažubalytė, tel. +370 660 38909, el. paštas a.azubalyte@cpva.lt