Teikiama nuo
2023-09-29 14:00
Teikiama iki
2023-11-17 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
122 650 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Inovacijų agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-04-02 Remiama veikla – elektrolizės integravimo į amoniako agregatą (30 % H2 pakeitimas) I etapas. Siekiant sumažinti taršiausio Lietuvos pramonės subjekto akcinės bendrovės „Achema“ (toliau – AB „Achema“) išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, bus investuojama į elektrolizės integravimo į amoniako agregatą (30 % H2 pakeitimas) I etapą (toliau – infrastruktūros sukūrimas) ir darbuotojų kompetencijos kėlimą, susijusį su įdiegtomis naujomis technologijomis (toliau – darbuotojų mokymas).
     
 • Tikslinės grupės

  -

 • Galimi pareiškėjai

  AB „Achema“

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Nėra

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  122 650 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis apskaičiuojama taip:

  1) pagal individualios pagalbos schemą tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos, įvertinus pagalbos proporcingumą vienam pagalbos gavėjui, t. y. jeigu pagalbos suma vienam pagalbos gavėjui yra apribota iki minimumo, kurio reikia remiamam projektui ar projekto veiklai vykdyti, kaip nustatyta Gairių 3.2.1.3 skirsnyje, ir neviršija 122 560 000,00 (vieno šimto dvidešimt dviejų milijonų penkių šimtų šešiasdešimt tūkstančių) eurų. Laikoma, kad pagalba yra apribota iki minimumo, kurio reikia finansuojamam projektui ar projekto veiklai vykdyti, jei jos suma atitinka grynąsias papildomas išlaidas (trūkstamą finansavimą), kaip nustatyta PFSA 2.4 papunktyje, kurių reikia remiamos veiklos, nustatytos PFSA 2.1 papunktyje, tikslui pasiekti, palyginti su priešingos padėties scenarijumi, jei pagalba nebūtų skirta. Tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti tipines grynąsias papildomas išlaidas, kaip nustatyta PFSA 2.4 papunktyje;

  2) pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnio 4 dalį iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti veiklai, pagal kurią numatyta investuoti į darbuotojų mokymą, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą, išlaidų ir šios išlaidos neviršija 90 000,00 (devyniasdešimt tūkstančių) eurų.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Nuosavo įnašo dydis ne mažiau kaip 149 538 889,00 Eur .

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Reikalavimai projektams, pareiškėjams nurodyti PFSA 2 p.

  2.1. Remiama veikla – elektrolizės integravimo į amoniako agregatą (30 % H2 pakeitimas) I etapas. Siekiant sumažinti taršiausio Lietuvos pramonės subjekto akcinės bendrovės „Achema“ (toliau – AB „Achema“) išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, bus investuojama į elektrolizės integravimo į amoniako agregatą (30 % H2 pakeitimas) I etapą (toliau – infrastruktūros sukūrimas) ir darbuotojų kompetencijos kėlimą, susijusį su įdiegtomis naujomis technologijomis (toliau – darbuotojų mokymas).

  2.2. Reikalavimai pareiškėjui:

  2.2.1. Galimas pareiškėjas – AB „Achema“.

  2.2.2. Projekto partneriai nėra galimi.

  2.2.3 Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  2.2.4. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, veikiančiam žuvininkystės ir akvakultūros, žemės ūkio, transporto, plačiajuosčio ryšio ir energetikos ekonominės veiklos sektoriuose, kuriems taikomos specialiosios valstybės pagalbos taisyklės, taip pat finansavimas nėra skiriamas Reglamento (ES) 2021/1056 9 straipsnyje nustatytais atvejais.

  2.2.5. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/u%C5%BEsienie%C4%8Di%C5%B3-kuriems-draud%C5%BEiama-atvykti-s%C4%85ra%C5%A1as

  2.2.6. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, jeigu jis nėra sugrąžinęs Lietuvos Respublikoje anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

  2.2.7. Pareiškėjas teisės aktų, reguliuojančių valstybės registrų ir informacinių sistemų saugą, nustatyta tvarka valstybės įmonei Registrų centrui turi būti pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metus. Jeigu pareiškėjas priklauso įmonių grupei, valstybės įmonei Registrų centrui turi būti pateiktas įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus. Tais atvejais, kai pareiškėjo ar įmonių grupės, jei pareiškėjas priklauso įmonių grupei, finansiniai metai neatitinka kalendorinių metų, valstybės įmonei Registrų centrui turi būti pateiktas paskutinių pasibaigusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

  2.2.8. Jeigu pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turi sudaryti paskolos sutartį ir jos kopiją pateikti administruojančiajai institucijai. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 su visais pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas papildomai turi pateikti skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per nustatytą laikotarpį neįvykdo šio reikalavimo, administruojančioji institucija, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis, inicijuoja projekto sutarties nutraukimą.

  2.3. Reikalavimai projektui:

  2.3.1. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

  2.3.2. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka. Ne mažiau kaip 40 proc. projektui skirtų lėšų turi būti panaudota iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

  2.3.3. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Veiklų pradžia suprantama kaip pasirašytos pirkimo sutarties data (kai pirkimas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  7 priedą „Pirkimų taisyklės“ (toliau – Pirkimų taisyklės)  galimas iš vieno tiekėjo) arba kvietimo dalyvauti pirkime skelbimo ES investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt data (vykdant konkursą arba derybas, kai tokį pirkimo būdą nustato Pirkimų taisyklės). Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų pradžios laikotarpis gali būti pratęstas.

  2.3.4. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

  2.3.5. Projektui taikomi visi PFSA išvardyti rodikliai, kurių metodiniai skaičiavimo aprašai skelbiami kartu su kvietimu teikti PĮP. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.

  2.3.6. Pagal PFSA projektui įgyvendinti skiriama iki 122 650 000,00 (vieno šimto dvidešimt dviejų milijonų šešių šimtų penkiasdešimt tūkstančių) eurų ES fondų investicijų lėšų. Lėšos skiriamos iš Teisingos pertvarkos fondo lėšų projektams įgyvendinti teritorijose, nustatytose Teritoriniame teisingos pertvarkos plane. Numatoma paskelbti vieną kvietimą teikti PĮP finansavimui gauti.

  2.3.7. Didžiausia galima projekto veikloms skirti finansavimo lėšų suma yra:

  2.3.7.1. infrastruktūros sukūrimui iki 122 560 000,00 (vieno šimto dvidešimt dviejų milijonų penkių šimtų šešiasdešimt tūkstančių) eurų;

  2.3.7.2. darbuotojų mokymui iki 90 000,00 (devyniasdešimt tūkstančių) eurų.

  2.3.8. rojektų atranka atliekama planavimo būdu.

  2.3.9. PĮP su Ministerija nederinamas.

  2.3.10. Ministerijos Pramonės politikos skyrius iki kvietimo teikti PĮP administruojančiajai institucijai paskelbimo dienos patikrina ir elektroniniu paštu patvirtina pareiškėjui, kad projekte numatyta veikla atitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

  2.3.11. Pareiškėjas ir projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  2.3.12. Projekto vykdytojas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas turtas) ne mažiau kaip 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

  2.3.13. Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos (vykdomi statybos darbai ir (ar) montuojama įranga), ar nekilnojamojo turto valdymo formos (nuoma ar panauda) turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ir galioti ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos.

  2.4. Projekto parengtumui taikomas šis reikalavimas, kurio neįvykdžius ir kartu su PĮP nepateikus pagrindžiančio dokumento PĮP atmetamas, neprašius papildomų dokumentų – kartu su PĮP turi būti pateiktas verslo planas, kuriame pateikiamas visų pagrindinių išlaidų ir pajamų kiekybinis įvertinimas. Verslo planas turi apimti faktinį ir priešingos padėties scenarijus projekto įgyvendinimo laikotarpiui, kaip nustatyta Gairių 51 punkte. Verslo plane turi būti pateiktas visų pagrindinių išlaidų ir pajamų kiekybinis įvertinimas pagal faktinį scenarijų ir patikimą priešingos padėties scenarijų, apskaičiuotą vidutinę svertinę kapitalo kainą, pagal kurią pareiškėjas diskontuotų būsimus pinigų srautus, taip pat grynąją dabartinę vertę (toliau – GDV) pagal faktinį ir priešingos padėties scenarijų per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Pareiškėjas turi pagrįsti kiekvienam kiekybinio įvertinimo aspektui taikytas prielaidas ir paaiškinti bei pagrįsti visas taikytas metodikas. Tipinės grynosios papildomos išlaidos apskaičiuojamos kaip faktinio scenarijaus ir priešingos padėties scenarijaus GDV skirtumas per etaloninio projekto įgyvendinimo laikotarpį.

  2.5. Techniniai reikalavimai projektui:

  2.5.1. Žaliojo vandenilio gamyba turi būti vykdoma, naudojant atsinaujinančių išteklių elektros energiją.

  2.5.2. Pareiškėjas ne vėliau kaip iki elektrolizerio eksploatacijos pradžios turi turėti garantuotą ir pakankamą elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių tiekimą, visiškai padengiantį visą žaliojo vandenilio gamybos procesą, naudojant planuojamo įsigyti elektrolizerio pajėgumus.

  2.5.3. Pareiškėjo perkamas elektrolizeris (įskaitant šio įrenginio sistemas ir komponentus (toliau visi kartu – elektrolizės įrenginiai)) turi būti naujas ir efektyvus, t. y. ne didesnis nei 55 kWh elektros energijos poreikis 1 kg žaliojo vandenilio pagaminti; elektrolizerio elektrodai privalo išlaikyti ne didesnį kaip 1 proc. metinį degradacijos laipsnį bent 8 metus po eksploatacijos pradžios; turi būti užtikrintas ne didesnis nei 11 l vandens poreikis 1 kg žaliojo vandenilio gauti.

  2.6. Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietimo teikti PĮP nustatyta tvarka:

  2.6.1. informaciją apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 3 priede pateiktą formą;

  2.6.2. informaciją apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priede pateiktą formą;

  2.6.3. laisvos formos deklaraciją, kai pareiškėjas yra didelė įmonė, verslo subjekto statusui nustatyti;

  2.6.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (įrangos gamintojo ar oficialaus atstovo komerciniai pasiūlymai, pareiškėjo kainos apskaičiavimas, remiantis viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros rekomendacijomis ar kitais duomenimis ir (ar) šaltiniais; kartu pateikti pagrindžiančius dokumentus, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir pan., buhalterines pažymas apie praėjusių 6 mėn. darbo užmokestį arba nuorodas į panašias rinkos pozicijas, kurias užimantiems darbuotojams organizuojami mokymai, taip pat šias pozicijas užimantiems asmenims siūlomus arba jų gaunamus darbo užmokesčius);

  2.6.5. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą į tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kt.;

  2.6.6. įgyvendinant projektą planuojamų įdiegti elektrolizės įrenginių ir jiems priklausančios infrastruktūros techninius sprendinius, kuriuose atsispindėtų projekto lėšomis įsigyjamos elektrolizės įrangos ir priklausančios infrastruktūros aprašymas, pagrindiniai techniniai parametrai, įrenginių našumas (gamybos pajėgumai) bei gamybos procesui sunaudojamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių kiekis (pvz., pagaminti 1 kg žaliojo vandenilio),  kiti parametrai, sistemos veikimo principas;

  2.6.7. informaciją apie po projekto įgyvendinimo planuojamą pagaminti amoniako, naudojant žaliąjį vandenilį, kiekį 5 metams į priekį pamečiui;

  2.6.8. dokumentus, pagrindžiančius daiktines pareiškėjo teises į nekilnojamąjį turtą. Jei nekilnojamasis turtas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi pateikti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Nekilnojamojo turto valdymo formos (nuoma ar panauda) turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip iki pirmųjų išlaidų deklaravimo dienos ir turi galioti ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos;

  2.6.9. dokumentus, pagrindžiančius užtikrintą ir pakankamą elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių tiekimą ir atitinkamus elektrolizerio pajėgumus: galiojančią arba išankstinę elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą ne trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui, kartu pateikti elektros energijos kilmės sertifikatą arba turimų arba planuojamų nuosavų pajėgumų įrodymus (statybos leidimas arba AB „Energijos skirstymo operatorius“ ar „Litgrid“, AB, pažyma apie prie tinklo prijungtus atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus), arba suplanuotos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros įrodymus (gautas statybos leidimas atsinaujinančių energijos išteklių elektrinės plėtrai ir gautas leidimas gaminti elektros energiją iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos). Tuo atveju, kai pareiškėjas negali pateikti statybos leidimo ir gauto leidimo gaminti elektros energiją, jis turi pateikti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai šis leidimas yra reikalingas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatytas išimtis arba elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas. Jei nurodytų dokumentų neįmanoma pateikti, reikia pateikti deklaraciją ir paaiškinimus, kaip bus užtikrintas pakankamas elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas ir atitinkami elektrolizerio pajėgumai;

  2.6.10. jei yra parengta, statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninio projekto bendrąją dalį, parengtą teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, nustatyta tvarka. Parengus visos apimties statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninį projektą, reikia atlikti techninio projekto bendrąją projekto ekspertizę, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 75 ir 76 punktuose ir parengtus dokumentus pateikti administruojančiajai institucijai;

  2.6.11. užpildytą PFSA 1 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimams įvertinti, arba laisvos formos raštą dėl reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui, kuriame būtų nurodyta, ar planuojamos įgyvendinti projekto veiklos dėl savo pobūdžio turės tiesioginį ar netiesioginį neigiamą poveikį per visą gyvavimo ciklą, ir patvirtinti PFSA 1 priede nurodytų dokumentų, kuriuos administruojančiosios institucijos prašymu galėtų pateikti vertinimui, turėjimą;

  2.6.12. deklaraciją ir paaiškinimus, kad gaminamas žaliasis vandenilis atitiks PFSA 2.5.3 papunktyje nurodytus kokybinius rodiklius;

  2.6.13. deklaraciją ir paaiškinimus, kad žaliojo vandenilio gamyba nebus vykdoma užtvindytose teritorijose ir nepatenka į teritorijas, kuriose fiksuojamas didelis staigus kritulių kiekis, kuris gali sudaryti nuošliaužas;

  2.6.14. deklaraciją ir paaiškinimus, kad projekto vykdytojas turi teisę naudoti paviršinį ar požeminį vandenį (sutartis su vandens tiekimo įmone arba gręžinio registracijos dokumentas) ir moka gamtos išteklių mokesčius;

  2.6.15. deklaraciją ir paaiškinimus, kad įrengiant žaliojo vandenilio gamybos įrenginius statybų metu susidariusios atliekos bus sutvarkytos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius dokumentus;

  2.6.16. pareiškėjo įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, įrodančius dokumentus;

  2.6.17. suplanuotą preliminarų projekto darbų grafiką;

  2.6.18. verslo planą, kaip nustatyta PFSA 2.4 papunktyje.

  2.7. Europos Komisijai sprendimu patvirtinus individualią pagalbos schemą, kuri yra neatskiriama PFSA dalis, pareiškėjas administruojančiosios institucijos prašymu tikslina PĮP pateiktą informaciją ir, jei reikia, pateikia papildomus šią informaciją pagrindžiančius dokumentus.

  2.8. Ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, pareiškėjas turi būti atlikęs planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ir administruojančiajai institucijai pateikti šio vertinimo dokumentus ir (ar) dokumentus, pagrindžiančius atliktą planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, kartu pateikti atsakingosios institucijos galiojančius dokumentus (jeigu taikoma) arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos, ir informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus.

  2.9. Ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis turi būti atliktas ir administruojančiajai institucijai pateiktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas (jeigu taikoma) arba pagrindimas, kodėl nurodytos procedūros netaikomos.

  2.10. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  2.11. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo skyrimo projektui yra patiriamos pareiškėjo rizika.

  2.12. Papildomi projekto matomumo reikalavimai, kurie nenustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

  2.13. Apie projektą informuojama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas turi surengti komunikacinį renginį ar įgyvendinti kitą komunikacijos veiklą, laiku pakvietęs ar įtraukęs Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos atstovus, kaip nustatyta Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 341.5 papunktyje.

  2.14. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje ir Gairių 465 punkte nustatytų terminų.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  PFSA 3 punkte nurodyti reikalavimai projektams: 

  Neutralus – projektas negali daryti neigiamo poveikio HP.

  Įgyvendinant projekto veiklas neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimus, informacijos, transporto prieinamumą ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo). Siekiant paskatinti Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančias pramonės įmones dekarbonizuotis, bus investuojama į inovatyvių technologijų diegimą. Projekto veiklos prisidės prie 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, nustatytų šių HP pažangos rodiklių pasiekimo: darnaus vystymosi indeksas; Lietuvos vieta pagal pasaulinį inovacijų indeksą „Global Innovation Index“.

  Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas PFSA 1 priede.

  Projekto veiklos, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Komisijos pranešimu – Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis (2021/C 58/01), atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose.

  Projekto veiklos neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  PFSA 7 punkte nurodyti reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas : 

  7.1. Projekto vykdytojas turi užtikrinti investicijų tęstinumą, t. y. projekto vykdytojas per 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos arba projekto, kuriam taikomos valstybės pagalbos taisyklės, vykdytojas per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį:

  7.1.1. negali nutraukti gamybinės veiklos arba perkelti jos už Lietuvos Respublikos ribų;

  7.1.2. negali pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, jei dėl to įmonė arba viešojo sektoriaus institucija įgytų nederamą pranašumą;

  7.1.3. negali iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdžio, tikslų arba vykdymo sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams.

  7.2. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimo, nustatyto PFSA 7.1 papunktyje, jis turi grąžinti projektui finansuoti išmokėtų lėšų sumą, proporcingą reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui.

  7.3. Su galutiniu mokėjimo prašymu projekto vykdytojas turi pateikti dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų nurodyta pasiekta rodiklio „Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, kiekis paramą gavusiose įmonėse“ reikšmė įgyvendinus projekto veiklas.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka. Ne mažiau kaip 40 proc. projektui skirtų lėšų turi būti panaudota iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  PFSA 5 punkte nurodyti reikalavimai valstybės pagalbai:

  5.1. Pagal PFSA projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas projektui skiriamas kaip valstybės pagalba:

  5.1.1. teikiama pagal individualios pagalbos schemą, tvirtinamą Europos Komisijos sprendimu, kai investuojama į infrastruktūros sukūrimą;

  5.1.2. teikiama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014  I skyriaus ir 31 straipsnio nuostatomis, kai investuojama į darbuotojų mokymą.

  5.2. Projekto valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija ir užpildo PFSA 2 priede nustatytą formą. Projekto valstybės pagalbos atitikties individualios pagalbos schemos nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija, Europos Komisijai patvirtinus individualios pagalbos schemą, kuri yra neatskiriama PFSA dalis. Administruojančioji institucija PĮP vertinimą turi baigti ne anksčiau nei Europos Komisija priims sprendimą dėl individualios pagalbos schemos patvirtinimo.

  5.3. Valstybės pagalba neteikiama:

  5.3.1. sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte;

  5.3.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

  5.3.3. jei infrastruktūros sukūrimui teikiama valstybės pagalba atitinka Gairių 3.1.3 skirsnio nuostatas;

  5.3.4. jei darbuotojų mokymui teikiama pagalba neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje.

  5.4. Investuojant į infrastruktūros sukūrimą teikiama valstybės pagalba turi būti prisidedama prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

  5.5. Teikiant valstybės pagalbą infrastruktūros sukūrimui, atsižvelgiama į pareiškėjo pateikto verslo plano priešingos padėties scenarijų, siekiant nustatyti pagalbos būtinumą, kaip nustatyta Gairių 4.1.3.1 skirsnyje.

  5.6. Reikalavimai individualiai pagalbai, kai investuojama į infrastruktūros sukūrimą:

  5.6.1.Investicinė pagalba infrastruktūros sukūrimui gali būti sumuojama su ad hoc arba de minimis pagalba tų pačių tinkamų finansuoti išlaidų atžvilgiu, jeigu dėl bendros projektui arba projekto veiklai skirtos pagalbos nesusidaro kompensacijos permoka arba neviršijama didžiausia pagalbos suma, kuri leidžiama pagal Gairių 56 punktą.

  5.6.2. Bet kokia kita valstybės pagalba, susijusi su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, gali būti sumuojama tik tuo atveju, jeigu dėl to neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagal individualios pagalbos schemą, tvirtinamą Europos Komisijos sprendimu, taikytina pagalbos suma.

  5.6.3. Tinkamos finansuoti išlaidos, kai investuojama į infrastruktūros sukūrimą:

  5.6.3.1. investicijos į materialųjį turtą, susijusį su elektrolizės integravimo į amoniako agregatą (30 % H2 pakeitimas) I etapu: statinių statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas. Rekonstravimo išlaidos tinkamos tik tuo atveju, jeigu rekonstravimas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudojimo laiką;

  5.6.3.2. projektavimo, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;

  5.6.3.3. įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, skirtų gamybinei veiklai vykdyti, įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas). Išlaidos tinkamos finansuoti tiek, kiek jos susijusios su projekto įgyvendinimu. Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;

  5.6.3.4. gamybinei veiklai vykdyti reikalingo kapitalinio remonto, lauko inžinerinių tinklų ir vidaus inžinerinių sistemų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo nuosavybė. Nurodytos išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

  5.6.3.5. investicijos į nematerialųjį turtą, susijusį su elektrolizės integravimo į amoniako agregatą (30 % H2 pakeitimas) I etapu.

  5.6.4. Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas.

  5.7.  Reikalavimai valstybės pagalbai, kai investuojama į darbuotojų mokymą:

  5.7.1. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti.

  5.7.2. Tinkamos finansuoti išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnį yra darbuotojų mokymo, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą, išlaidos:

  5.7.2.1. mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

  5.7.2.2. mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje) Lietuvos Respublikoje išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

  5.7.2.3. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje) Lietuvos Respublikoje išlaidos;

  5.7.2.4. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes išlaidos;

  5.7.2.5. išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

  5.7.2.6. įrankių ir įrenginių, priklausančių projekto vykdytojui, nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

  5.7.2.7. salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje);

  5.7.2.8. mokomų asmenų maitinimo išlaidos (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje);

  5.7.2.9. mokytojų ir mokomų asmenų apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;

  5.7.2.10. mokytojų ir mokomų asmenų kelionių (komandiruočių ir transporto) ir apgyvendinimo užsienio valstybėse išlaidos;

  5.7.2.11. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, tai yra mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;

  5.7.2.12. išlaidos mokomiems asmenims už darbo laiko valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokymas vykdomas ne nuotoliniu būdu ir nuotoliniu būdu, kai nuotolinis mokymasis vyksta mokomų asmenų darbo valandomis ir administruojančiajai institucijai yra pateikiami su ja suderinti tai įrodantys dokumentai.

  5.7.3. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje.

  5.8. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas, kai investuojama į darbuotojų mokymą, vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalimi.

  5.9. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal individualios pagalbos schemą, Europos Komisijai patvirtinus ją sprendimu, ir Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

  5.10. Netinkamos finansuoti išlaidos:

  5.10.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

  5.10.2. neįvardytos PFSA 5.6 –5.7 papunkčiuose kaip tinkamos finansuoti išlaidos;

  5.10.3. investicijos į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį.

  5.11. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis apskaičiuojama taip:

  5.11.1.pagal individualios pagalbos schemą tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos, įvertinus pagalbos proporcingumą vienam pagalbos gavėjui, t. y. jeigu pagalbos suma vienam pagalbos gavėjui yra apribota iki minimumo, kurio reikia remiamam projektui ar projekto veiklai vykdyti, kaip nustatyta Gairių 3.2.1.3 skirsnyje, ir neviršija 122 560 000,00 (vieno šimto dvidešimt dviejų milijonų penkių šimtų šešiasdešimt tūkstančių) eurų. Laikoma, kad pagalba yra apribota iki minimumo, kurio reikia finansuojamam projektui ar projekto veiklai vykdyti, jei jos suma atitinka grynąsias papildomas išlaidas (trūkstamą finansavimą), kaip nustatyta PFSA 2.4 papunktyje, kurių reikia remiamos veiklos, nustatytos PFSA 2.1 papunktyje, tikslui pasiekti, palyginti su priešingos padėties scenarijumi, jei pagalba nebūtų skirta. Tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti tipines grynąsias papildomas išlaidas, kaip nustatyta PFSA 2.4 papunktyje;

  5.11.2 pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnio 4 dalį iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti veiklai, pagal kurią numatyta investuoti į darbuotojų mokymą, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą, išlaidų ir šios išlaidos neviršija 90 000,00 (devyniasdešimt tūkstančių) eurų.

  5.12. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti (veiklų pradžia) iki PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

  5.13. Ministerija, vadovaudamasi individualios pagalbos schemos ir Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, remdamasi administruojančiosios institucijos pateikta informacija.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede:   https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Netaikoma.

 • ES fondas
  Teisingos pertvarkos fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  Nuosavo įnašo dydis ne mažiau kaip 149 538 889,00 Eur .

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  122 650 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
         
         
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai

  Pažangos priemonės poveiklės numeris

  Rodiklio pavadinimas

  Rodiklio kodas

  Matavimo vienetas

  Minimali siektina reikšmė projektui

  05-001-01-04-02

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

  P-05-001-01-04-02-26

  (P.B.2.0001)

  Įmonės

  1

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

  P-05-001-01-04-02-30

  (P.B.2.0001.4)

  Įmonės

  n/a

  Paramą dotacijomis gavusios įmonės

   

  P-05-001-01-04-02-31

  (P.B.2.0002)

  Įmonės

  1

  Įmonės, gavusios paramą siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, kiekį

  P-05-001-01-04-02-33

  (P.B.2.0121)

  Įmonės

  1

  Į įgūdžių ugdymą investuojančios įmonės 

   

  P-05-001-01-04-02-35

  (P.S.2.1533)

  Įmonės

  1

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės

  R-05-001-01-04-02-03

  (R.B.2.2002)

  Eur

  149 538 889,00

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

  R-05-001-01-04-02-04

  (R.B.2.2002.1)

  Eur

  n/a

  Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, kiekis paramą gavusiose įmonėse

  R-05-001-01-04-02-24

  (R.B.2.2104)

  t CO2ekv./metai

  1 920 852

  Įmonių darbuotojai, baigę  mokymus, skirtus pramonės pertvarkai reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžio rūšį: techninis, valdymo, ekologijos, kitas)

  R-05-001-01-04-02-26

  (R.S.2.3537)

  Dalyviai

  288

  Santykinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

  R-05-001-01-04-02-28

  t CO2e / t NH3

  1,490

 • Kita informacija

  Kvietimo informacija skelbiama tinklapiuose:

  Kvietimai |ES fondų investicijų programos interneto svetainė (esinvesticijos.lt

  www.inovacijuagentura.lt  

  www.eimin.lt (naujienlaiškis dėl skelbiamo kvietimo) 

 • Kontaktai

  VšĮ Inovacijų agentūra: 

  Kontaktų centras, tel. +370 700 77 055 

   

  VšĮ Inovacijų agentūros Viešųjų investicijų skyriaus vadovė

  Vaida Lapinskienė, Tel. +370 619 85 099.

   

  VšĮ Inovacijų agentūros Viešųjų investicijų skyriaus projektų vadovė

  Eglė Kelminskė, Tel. +370 698 85768.