Nr. 08-003-P

Teikiama nuo
2023-01-31 08:00
Teikiama iki
2023-12-29 18:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
79 375 212.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Susisiekimo ministerija
Programa
Investicijų programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui
Prioritetas
Geriau sujungta Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas

  10-001-05-04-02-01-01


  10-001-05-04-02-01-02


  10-001-05-04-02-03-02

  1.1.Užtikrinti geografiškai tolygią itin spartaus plačiajuosčio ryšio (bent 100 Mbps spartos su galimybe padidinti iki 1 Gbps) plėtrą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
  1.2. Užtikrinti geografiškai tolygią itin spartaus plačiajuosčio ryšio (bent 100 Mbps spartos su galimybe padidinti iki 1 Gbps) plėtrą (Sostinės regionas)

  3.2. Itin spartaus ryšio infrastruktūra

 • Tikslinės grupės

  Visa Lietuva

 • Galimi pareiškėjai

  VšĮ „Plačiajuostis internetas“

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  49 000 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  -

 • Nuosavo įnašo dalis

  Kai veiklos finansuojamos iš 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip:
  -    15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui), kai finansuojama;
  -    50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (Sostinės regionui).

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Projektų atranka atliekama valstybės projektų planavimo būdu.
  2. Galima projekto pareiškėja – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Pareiškėjas). Projektas įgyvendinamas be partnerių.
  3. Pagal PFSA  aprašą finansuojamos veiklos:
  3.1. naujų inžinerinių statinių ir įrenginių statyba (įrengimas), įskaitant šviesolaidinių kabelių įrengimą;
  3.2. aktyvios ir kitokios reikalingos įrangos įsigijimas:
  3.2.1. pasyvinė tinklo įranga (tinklo tankinimo įranga, pasyvaus tinklo tankinimo komutatoriai);
  3.2.2. aktyvinė tinklo įranga (komutavimo, maršrutizavimo, tinklo valdymo, saugumo įranga).
  4. Projekto veiklos, finansuojamos Investicijų programos lėšomis, gali būti įgyvendinamos iki 2029 m. gruodžio 31 d., o Projekto veiklos, finansuojamos EGADP lėšomis, gali būti įgyvendinamos iki 2026 m. gegužės 1 d. Dėl objektyvių priežasčių, kurių Pareiškėjas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 148.1 papunktyje nustatyto termino.
  5. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 2 priede nurodytus bendruosius projektų atrankos kriterijus:
  5.1. projektu prisidedama prie Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės 10-001-05-04-02 „Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą“ Nacionalinio pažangos plano 5.4 uždavinio „Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę“;
  5.2. projektu prisidedama prie Investicijų programos 7 specialiojo prioriteto „Gerinti skaitmeninį junglumą“  konkretaus uždavinio 7.1 „Skaitmeninis ryšys“;
  5.3. projektas atitinka Plėtros plano priedą „Lietuvos Respublikos itin spartaus plačiajuosčio ryšio plėtros 2021–2027 m. plano priemonių planas ir siekiami rodikliai“ (toliau – Plėtros plano priedas); laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas, jo veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Plėtros plano priedo 1.1.1 ir 1.1.2 priemonėse projektui, projekto veikloms ir projekto vykdytojui nustatytus reikalavimus;
  5.4. projekto tikslai ir veiklos atitinka plano „Naujos kartos Lietuva“ 3 komponentą „Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui“.
  6. Projektu turi būti siekiama itin spartaus plačiajuosčio ryšio plėtros ir gigabitinės visuomenės kūrimo tikslų – užtikrinti labai pralaidžių elektroninių ryšių tinklų aprėptį ir skverbtį, atitinkančias skaitmeninei veiklai imlių įmonių poreikius ir pritaikytas tolygiai 5G ryšio tinklų plėtrai.
  7. Projektu, kuriuo įgyvendinamos PFSA aprašo 2.3 papunktyje nurodytos veiklos, turi būti prisidedama prie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, numatytų veiklų prioritetų, susijusių su elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra, ir 339, 340 punktuose nurodytų sprendinių.
  8. Projekto veiklos turi šalinti Susisiekimo plėtros programoje nustatytų problemų „Nepakankamai (netolygiai) išvystyta pažangių elektroninių ryšių technologijų infrastruktūra komerciškai nepatraukliose vietovėse“ bei „Lėtas naujos elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo procesas“ priežastis.
  9. Projektui parengtumo reikalavimai netaikomi.
  10. Kartu su projekto įgyvendinimo planu (toliau – PĮP) viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – Administruojančioji institucija) turi būti pateikta:
  10.1. projekto investicijų projektas su investicijų skaičiuokle, parengtas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta Administruojančiosios institucijos direktoriaus (dokumentas skelbiamas svetainėse cpva.lt ir esinvesticijos.lt (taikoma, kai investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų);
  10.2. užpildyta pažyma dėl projekto tinkamų ir netinkamų išlaidų detalizavimo, pateikta PFSA aprašo 2 priede.
  11. Projektų, įgyvendinamų Investicijų programos lėšomis, veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje (vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai bei kurios atitinka Bendrojo reglamento 52 straipsnio 3 dalyje ir 52a straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus tikslinėms vietovėms, kuriose galima įrengti subsidijuojamą infrastruktūrą):
  11.1. Sostinės regione (Vilniaus apskritis);
  11.2. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (visos apskritys, išskyrus Vilniaus apskritį).
  12. Projektų, įgyvendinamų EGADP lėšomis, veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje, neskirstant į regionus.
  13. Priemonei „Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą“ įgyvendinti numatoma skirti:
  13.1. iki 25 000 000 (dvidešimt penkių milijonų) eurų Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšų, iš jų:
  1 169 901 (vieną milijoną vieną šimtą šešiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus vieną) eurą Sostinės regionui;
  23 830 101 (dvidešimt tris milijonus aštuonis šimtus trisdešimt tūkstančių vieną šimtą vieną) eurą Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui;
  13.2. iki 49 000 000 (keturiasdešimt devynių milijonų) eurų EGADP lėšų.
  14. ERPF lėšomis finansuojamam projektui didžiausia galima finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų Sostinės regionui bei 85 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui; EGADP lėšomis finansuojamam projektui didžiausia galima finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  15. Projektu turi būti siekiama PFSA apraše nustatytų stebėsenos rodiklių, kurių skaičiavimo aprašai skelbiami Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimų, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį laikantis HP.
  Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos nė vienam iš aplinkos apsaugos 6 tikslų, nurodytų 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami PFSA aprašo 1 priede.
  Pagal PFSA aprašą finansuojamos veiklos turi nepažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.
  Įgyvendinant projekto veiklas negali būti pažeista Chartijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę (žemę, kilnojamąjį turtą, materialųjį ir nematerialųjį turtą).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. Po projekto finansavimo pabaigos penkerius metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus 10 skirsnyje nustatyta tvarka.
  2. Pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu, taip pat po projektiniu laikotarpiu be Administruojančiosios institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos, finansuojamos 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis, gali būti įgyvendinamos iki 2029 m. gruodžio 31 d., o Projekto veiklos, finansuojamos  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis, gali būti įgyvendinamos iki 2026 m. birželio 1 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Projektui taikomi Bendrojo reglamento reikalavimai.
  2. Investicijos bus vykdomos Bendrojo reglamento taikymo laikotarpiu, t. y. iki 2027 m. gruodžio 31 d. Tuo atveju, jei bus priimtas naujas reglamentas, pakeisiantis Bendrąjį reglamentą, arba šio reglamento galiojimas bus pratęstas, investicijų vykdymas pagal PFSA aprašą bus pratęstas.
  3. Išlaidų tinkamumo finansuoti ribojimai netaikomi.
  4. Tinkamos finansuoti išlaidos yra visos fiksuotojo plačiajuosčio ryšio tinklo (įskaitant 5G ryšį) diegimo, valdymo ir eksploatavimo išlaidos.
  5. Valstybės pagalba projektui teikiama pagal Bendrojo reglamento 52 straipsnio 6 dalie b punktą ir 52 a straipsnio 7 dalies b punktą netaikant konkurencinės atrankos procedūros, pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis, ir patikrinamas ex post, taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą.
  6. Tinkamos finansuoti šių alternatyvių rūšių investicijos:
  6.1. į fiksuotojo plačiajuosčio ryšio tinklo diegimą siekiant prijungti namų ūkius ir socialinę bei ekonominę pažangą skatinančius subjektus vietovėse, kuriose nėra tinklo, galinčio patikimai užtikrinti ne mažesnę kaip 100 Mbps atsisiuntimo (ribinę) spartą ar kuriose jis būtų patikimai suplanuotas įdiegti per trejus metus nuo planuojamos pagalbos priemonės paskelbimo arba per tą patį laikotarpį, kuriuo diegiamas subsidijuojamas tinklas ir kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai; vietovės, kuriose yra bent vienas tinklas arba kuriose jis patikimai suplanuotas, galinčios patikimai užtikrinti ne mažesnę kaip 100 Mbps atsisiuntimo spartą, neįtraukiamos; remiamas tinklas turi užtikrinti bent dvigubai didesnę atsisiuntimo ir išsiuntimo spartą, palyginti su esamais arba patikimai suplanuotais tinklais, ir patikimai užtikrinti ne mažesnę kaip 300 Mbps atsisiuntimo ir 100 Mbps išsiuntimo (tikslinę) spartą;
  6.2. į fiksuotojo plačiajuosčio ryšio tinklo diegimą siekiant prijungti tik socialinę ir ekonominę pažangą skatinančius subjektus vietovėse, kuriose yra tik vienas tinklas, galintis patikimai užtikrinti ne mažesnę kaip 100 Mbps, bet ne didesnę kaip 300 Mbps atsisiuntimo (ribinę) spartą, ar kuriose jis būtų patikimai suplanuotas įdiegti per trejus metus nuo planuojamos pagalbos priemonės paskelbimo arba per tą patį laikotarpį, kuriuo diegiamas subsidijuojamas tinklas ir kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai; vietovės, kuriose yra bent vienas tinklas arba kuriose jis patikimai suplanuotas, galinčios patikimai užtikrinti ne mažesnę kaip 300 Mbps atsisiuntimo spartą, neįtraukiamos; vietovės, kuriose yra bent du tinklai arba kuriose jie patikimai suplanuoti, galinčios patikimai užtikrinti ne mažesnę kaip 100 Mbps atsisiuntimo spartą, taip pat neįtraukiamos; remiamas tinklas turi užtikrinti bent dvigubai didesnę atsisiuntimo ir išsiuntimo spartą, palyginti su esamais arba patikimai suplanuotais tinklais, ir patikimai užtikrinti ne mažesnę kaip 1 Gbps atsisiuntimo (tikslinę) spartą;
  6.3. į 5G ryšio diegimą vietovėse, kuriose judriojo ryšio tinklai nebuvo įdiegti arba kuriose yra tik judriojo ryšio tinklai, kuriais gali būti palaikomas iki 3G judriojo ryšio paslaugų teikimas, ir kuriose nėra nei 4G, nei 5G judriojo ryšio tinklų arba nėra patikimai planuojama juos įdiegti per trejus metus nuo planuojamos pagalbos priemonės paskelbimo arba per tą patį laikotarpį, kuriuo diegiamas subsidijuojamas tinklas ir kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai.
  7. PFSA aprašo 5.6 papunktyje  nurodytų alternatyvių investicijų tinkamumas finansuoti patikrinamas remiantis žemėlapiais ir rengiant viešas konsultacijas. Bendrojo reglamento 3 dalyje nurodytas žemėlapių ir viešų konsultacijų rengimas turi atitikti visus šiuos reikalavimus:
  7.1. rengiant žemėlapius nurodomos geografinės tikslinės vietovės, kurioms numatoma taikyti viešosios intervencijos priemones, ir atsižvelgiama į visus esamus viešuosius ir privačiuosius tinklus, galinčius patikimai užtikrinti Bendrojo reglamento 3 dalyje nurodytą ribinę spartą, priklausomai nuo investicijų rūšies. Žemėlapiai rengiami:
  7.1.1. tik fiksuotojo ryšio tinklams adresų lygmeniu pagal aprėpiamus objektus;
  7.1.2. fiksuotosios belaidės prieigos tinklams adresų lygmeniu pagal aprėpiamus objektus arba ne didesnių kaip 100×100 metrų tinklelių pagrindu; 5.7.2. abiejų Bendrojo reglamento 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 papunkčių atveju žemėlapiai visada tikrinami per viešas konsultacijas.
  8. Viešos konsultacijos rengiamos atitinkamoje interneto svetainėje (taip pat nacionaliniu lygmeniu), skelbiamos planuojamos priemonės pagrindinės charakteristikos ir žemėlapyje nustatytų geografinių tikslinių vietovių sąrašas. Per viešas konsultacijas suinteresuotųjų šalių prašoma:
  8.1. pateikti pastabų dėl priemonės ir pagrįstos informacijos apie savo tinklus, galinčius patikimai užtikrinti Bendrojo reglamento 3 dalyje nurodytą ribinę spartą tikslinėje vietovėje;
  8.2. pateikti informaciją apie tikslinėje vietovėje esančius arba patikimai suplanuotus įdiegti tinklus per trejus metus nuo planuojamos pagalbos priemonės paskelbimo; jeigu pagalbos teikimas subsidijuojamai infrastruktūrai diegti užtrunka trumpiau arba ilgiau nei trejus metus, vertinant, ar diegtini ankstesniame sakinyje nurodyti tinklai yra patikimai suplanuoti, turi būti taikomas tas pats laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai.
  9. Viešos konsultacijos trunka mažiausiai trisdešimt dienų.
  10. Projektas turi apimti reikšmingas investicijas į pasyviąją infrastruktūrą, viršijančias nedideles investicijas, susijusias tik su aktyviųjų tinklo komponentų atnaujinimu. Pagal PFSA aprašą valstybės pagalba projektui teikiama taip:
  10.1. netaikant konkurencinės atrankos procedūros pagalba teikiama valdžios institucijai, kad ji tiesiogiai arba per vidaus subjektą diegtų ir valdytų fiksuotojo plačiajuosčio ryšio tinklą, atitinkamai valdžios institucija arba vidaus subjektas per subsidijuojamą tinklą teikia tik didmenines paslaugas;
  10.2. valdžios institucija užtikrina, kad tinklo veiklai naudojamų lėšų ir kitų turimų lėšų apskaita būtų atskirta;
  10.3. bet kokia koncesija arba kitas patikėjimas trečiajai šaliai kurti arba eksploatuoti tinklą suteikiamas vykdant atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę konkurencinės atrankos procedūrą, atitinkančią viešųjų pirkimų taisyklių principus ir technologinio neutralumo principą, ir nedarant poveikio taikytinoms viešųjų pirkimų taisyklėms, remiantis ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu.
  11. Valstybės pagalba sumuojama pagal Bendrojo reglamento 8 straipsnio nuostatas.
  12. Valstybės pagalbos suteikimo kontrolė ir stebėsena vykdoma pagal Bendrojo reglamento 12 straipsnį.
  13. Patvirtinamieji dokumentai, reikalingi nustatyti, kad tenkinamos Bendrajame reglamente nustatytos sąlygos, turės būti saugomi dešimt metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo pagal PFSA aprašą dienos.
  14. Valstybės pagalbos teikėjas registruoja informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VII skyriuje ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.
  2. Netinkamos finansuoti projekto lėšos:
  2.1.    žemės įsigijimo išlaidos, viršijančios 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  2.2. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;
  2.3. paprastojo ir kapitalinio remonto išlaidos;
  2.4. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;
  2.5. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių ir (ar) pakaitinių dalių įsigijimo išlaidos;
  2.6. transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;
  2.7. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;
  2.8. PĮP parengimo ir projekto vykdymo išlaidos, išskyrus investicijų projekto parengimo išlaidas;
  2.9. išlaidos už leidimų ir (ar) dokumentų gavimą, už kurių gavimą teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingas projekto vykdytojas;
  2.10. baudos, bylinėjimosi išlaidos, delspinigiai.
  3. Nepiniginis Pareiškėjo įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.
  4. Investicijų projekto parengimo išlaidos (jų kompensavimas) yra tinkamos finansuoti projekto lėšos ir tuo atveju, kai jos patirtos iki PĮP pateikimo.
  5.  Projekto vykdytojo darbo užmokesčio išlaidos yra tinkamos finansuoti projekto išlaidos, finansuojamos Europos Sąjungos fondų lėšomis.
  6. Pareiškėjo prašymu, išankstiniai (avansiniai) mokėjimai gali būti atliekami Projektų taisyklėse numatyta tvarka.
  7. Pagal PFSA aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.
  8. Projektas gali būti finansuojamas iš daugiau kaip vieno Europos Sąjungos fondo, užtikrinant, kad tos pačios išlaidos nėra finansuojamos daugiau kaip vieną kartą.
  Kai veiklos finansuojamos iš 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis:
  Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui sudaro iki 85 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  Sostinės regionui sudaro iki 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  EGADP lėšomis finansuojamam projektui didžiausia galima finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Kai veiklos finansuojamos iš 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip:
  -    15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui), kai finansuojama;
  -    50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (Sostinės regionui).

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  49 000 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01 01 Ne daugiau kaip 0,5 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma. -
  FS-01-04 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. -
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. -
  FN-05-02 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. -
  FN-05-03 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. -
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. -
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. -
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. -
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. -
 • Teikimo tvarka

  Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr) parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu: https://dms.investis.lt.

  Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu info@cpva.lt.

  Duomenų teikimo per Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos mainų svetainę tvarkos aprašo nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  1. Įgaliojimas pasirašyti projekto įgyvendinimo planą, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;
  2. Projekto partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os) pagal PĮP 1 priede pateiktą formą (Projektų taisyklių 1 priedas) (teikiama, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); 
  3. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius pagal  PĮP 2 priede pateiktą formą (Projektų taisyklių 2 priedas) pateiktą formą (teikiama, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);
  4. Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus (Informacija apie projekto poveikio aplinkai vertinimą ir projekto poveikį Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“) pagal PĮP 3 priede pateiktą formą (Projektų taisyklių 3 priedas), pridedant atitinkamus reikalaujamus dokumentus;
  5. Informacija apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) pagal PĮP 4 priede pateiktą formą (Projektų taisyklių 4 priedas);
  6. Investicijų projektas (kartu su investicijų skaičiuokle), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt/ skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“ ;
  7. užpildytas Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (Aprašo 1 priedas);
  8. užpildyta Pažyma dėl projekto tinkamų ir netinkamų išlaidų detalizavimo (Aprašo 2 priedas);
  9. dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžetą ir išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, infromacija iš statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies,  komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.;
  10. pareiškėjo pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį finansuoti projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laikotarpius (pažyma turi būti patvirtinta pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais);
  10. Apraše nurodytos veiklos (poveiklės) pagrindinio (tiesiogiai prisidedančio prie veiklos, finansuojamos pagal Aprašą, rezultatų pasiekimo, pvz., rangos darbų) viešojo pirkimo sutarties kopija (taikoma, jeigu nebuvo teikta kartu su viešojo pirkimo dokumentais);
  11. patvirtintas statinio techninis projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti, statybą leidžiantis dokumentas (netaikoma, kai perkama įranga, rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi);
  13. Kiti dokumentai būtini projekto išlaidoms pagrįsti ar reikalavimų nustatytų teisės aktuose atitikčiai pagrįsti, kuriuos administruojančioji institucija gali paprašyti pateikti atskiru pranešimu.

 • Priedai

  1. PĮP forma (Projekto taisyklių 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“;https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr); 
  2. Projekto sutarties forma ( Projekto taisyklių 3 priedas „Projekto sutartis“; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr).

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Veikloms finansuojamoms 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis (poveiklės „1.1. Užtikrinti geografiškai tolygią itin spartaus plačiajuosčio ryšio (bent 100 Mbps spartos su galimybe padidinti iki 1 Gbps) plėtrą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“):
  Būstai, turintys plačiajuosčio ryšio prieigos prie itin didelio pralaidumo tinklo abonementą  RCR53 (R.B.2053)
  (R-10-001-05-04-02-01) 
  Būstų skaičius 12 466 būstai (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione 2029 m.)
  Įmonės, turinčios plačiajuosčio ryšio prieigos prie itin didelio pralaidumo tinklo abonementą RCR54 (R.B.2054)
  (R-10-001-05-04-02-02) 
  Įmonių skaičius 1 108 įmonės
  (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione 2029 m.)
  Papildomi būstai, turintys itin didelio pralaidumo plačiajuostę prieigą RC041 (P.B.2041)
  (P-10-001-05-04-02-01)
  Papildomų būstų skaičius 13 851  būstas
  (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione 2029 m.)
  Papildomos įmonės, turinčios itin didelio pralaidumo plačiajuostę prieigą RC042 (P.B.2042)
  (P-10-001-05-04-02-02)
  Papildomų įmonių skaičius 1 231 įmonė
  (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione 2029 m.)
   
  Veikloms finansuojamoms 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis (poveiklės „1.2. Užtikrinti geografiškai tolygią itin spartaus plačiajuosčio ryšio (bent 100 Mbps spartos su galimybe padidinti iki 1 Gbps) plėtrą (Sostinės regionas)“):
  Būstai, turintys plačiajuosčio ryšio prieigos prie itin didelio pralaidumo tinklo abonementą RCR53 (R.B.2053)
  (R-10-001-05-04-02-01)
  Būstų skaičius  953 būstai
  (Sostinės regione 2029 m.)
  Įmonės, turinčios plačiajuosčio ryšio prieigos prie itin didelio pralaidumo tinklo abonementą RCR54 (R.B.2054)
  (R-10-001-05-04-02-02)
  Įmonių skaičius 105 įmonės
  (Sostinės regione 2029 m.)
  Papildomi būstai, turintys itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio prieigą RC041 (P.B.2041)
  (P-10-001-05-04-02-01)6
  Papildomų būstų skaičius 1 058 būstai
  (Sostinės regione 2029 m.)
  Papildomos įmonės, turinčios itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio prieigą RC042 (P.B.2042)
  (P-10-001-05-04-02-02)
  Papildomų įmonių skaičius 117 įmonių
  (Sostinės regione 2029 m.)
  Veikloms finansuojamoms Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis (poveiklės 3.2. Itin spartaus ryšio infrastruktūra:
  Gigabitinis junglumas užtikrintas privačioms ir viešosioms įmonėms, nevyriausybinėms ir vyriausybinėms organizacijoms ir savivaldybių institucijoms (socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams)* RRF88 (R.S.1088)
  (R-10-001-05-04-02-04)
  Vnt. 5 000 (2026 m.)
  Sukurta gigabitinės spartos infrastruktūra RRF86 (P.S.1086)
  (P-10-001-05-04-02-03)
   
  Vnt. 50** (2026 m.)
  Sukurta gigabitinės spartos infrastruktūra
   
  RRF87 (P.S.1087)
  (P-10-001-05-04-02-04)
  Km 2 000 (2026 m.)
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Transporto tinklų projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Vitalijus Zlotnikovas, tel. +370 653 65065
  v.zlotnikovas@cpva.lt