Nr. 02-102-K

Teikiama nuo
2024-05-16 08:00
Teikiama iki
2024-06-28 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
2 391 245.78 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Skaitmeninė transformacija
Pažangos priemonė
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-05-05-06  Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus. 
 • Tikslinės grupės

  Verslo paslaugų centrai

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvoje įsteigti verslo paslaugų centrai.

  Pareiškėjais gali būti didelės įmonės (įmonių grupės mastu), taip pat taikomas papildomas reikalavimas, kad paties pareiškėjo darbuotojų (apdraustųjų asmenų) skaičius PĮP pateikimo metu yra didesnis nei 50.

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  200 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Iki 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau kaip 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą remiama veikla – finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti RPA ir (ar) DI sprendimus.

  2. Galimi pareiškėjai – Lietuvoje įsteigti verslo paslaugų centrai. 

  3. Pareiškėjas yra didelė įmonė (įmonių grupės mastu), taip pat taikomas papildomas reikalavimas, kad paties pareiškėjo darbuotojų (apdraustųjų asmenų) skaičius PĮP pateikimo metu yra didesnis nei 50.

  4. Galimi projekto partneriai – nėra galimi. 

  5. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija. 

  6. Pagal Aprašą pažangos priemonės veiklai įgyvendinti skiriama iki 2 391 245 Eur (dviejų milijonų trijų šimtų devyniasdešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų keturiasdešimt penkių eurų) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

  7. Pagal remiamą veiklą skelbiamas  antras kvietimas pareiškėjams teikti PĮP.

  8. Projektų atranka atliekama konkurso būdu.

  9. Didžiausia galima projekto finansavimo suma 200 000 Eur, mažiausia galima projekto finansavimo suma 25 000 Eur, finansuojamoji dalis sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

  10. Pagal šį Aprašą vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną PĮP.

  11. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. 

  12. Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  13. Projekto vykdytojas, vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 4 skirsnyje numatytomis nuostatomis, administruojančiajai institucijai privalo pateikti ataskaitas už projekto veiklų įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą.

  14. Projekto komunikacijos ir informavimo veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio  nuostatomis.

  15. Projektui taikomi visi pirmiau išvardinti stebėsenos rodikliai. Projekto vykdytojui nepasiekus stebėsenos rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.

  16. Pareiškėjas per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo privalo įdiegti DI ir (ar) RPA sprendimą (-us) ir 3 mėnesius nuo visų sprendimo (-ų)  įdiegimo skaičiuodamas FTE vidurkį, atlikti naudos matavimus ir pateikti tai įrodančius dokumentus administruojančiajai institucijai. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis apima DI ir (arba) RPA sprendimo (-ų) įdiegimą bei 3 mėnesius nuo visų sprendimų įdiegimo, kurių metu matuojamas sutaupytas FTE.

  17. Projekto įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 2 skirsnio nuostatomis.

  18. Administruojančioji institucija, įvertinusi pateiktus dokumentus sutaupytų FTE klausimais, priima sprendimą dėl projekto išlaidų apmokėjimo.

  19. Administruojančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatomis.

  20. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas, jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas, kuriam priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančiai įmonei,  kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos su juo susijusios įmonės, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalyje.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Neutralus – projektas negali daryti neigiamo poveikio horizontaliems principams.

  2. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo per įgyvendinamas projektų veiklas, kurios atitinka Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcijos prioritetus bei temas. Projektų tikslas skatinti verslo paslaugų centrus diegti procesų inovacijas taikant RPA ir DI technologijas ir sudaryti prielaidas kilti teikiamų paslaugų vertės grandinėje.

  3. Projektų atitikties Reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Aprašo 1 priede.

  4. Veikla, vadovaujantis Europos Komisijos 2021 m. vasario 12 d. patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos atsparumo ir didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis, atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  5. Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.). Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, kurie nenurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė
  • Pareiškėjas per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo privalo įdiegti DI ir (ar) RPA sprendimą (-us) ir 3 mėnesius nuo visų sprendimo (-ų)  įdiegimo skaičiuodamas FTE vidurkį, atlikti naudos matavimus ir pateikti tai įrodančius dokumentus administruojančiajai institucijai. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis apima DI ir (arba) RPA sprendimo (-ų) įdiegimą bei 3 mėnesius nuo visų sprendimų įdiegimo, kurių metu matuojamas sutaupytas FTE;
  • Projektų įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 2 skirsnio nuostatomis.
 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba, vadovaujantis 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

  2. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 300 000,00 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 metų laikotarpį. Ši riba taikoma neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamą tikslą ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

  3. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Administruojančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones dėl de minimis pagalbos, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento  (ES) 2023/2831 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, administruojančioji institucija duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą Registrui teikia per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl projekto finansavimo įsigaliojimo dienos. 

  4. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas bendrosios išimties reglamentuose arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Eil. Nr.   Kriterijaus tipas  Kriterijus  Kriterijaus vertinimo metodas 
  1. Specialusis  Įdiegtas (-i) RPA ir (ar) DI sprendimas (-ai) sutaupo vidutiniškai ne mažiau kaip 1 FTE per mėnesį (vidutiniškai 160 darbo valandų per mėnesį), skaičiuojant vidurkį per 3 mėnesius nuo sprendimo (-ų) įdiegimo. 

  Pagal pateiktą PĮP ir kitus papildomus dokumentus bus vertinama, ar planuojamas (-i) įdiegti (-i) RPA ir (ar) DI sprendimas (-ai) sutaupys vidutiniškai ne mažiau kaip 1 FTE  per mėnesį (vidutiniškai 160 darbo valandų per mėnesį), skaičiuojant vidurkį per 3 mėnesius nuo visų sprendimų įdiegimo.

  Sprendimu laikomas projekto įgyvendinimo metu, naudojant RPA ir (arba) DI priemones, taikomas automatizuotas procesas, proceso dalis, funkcija arba funkcijos dalis.

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti kelis RPA ir (arba) DI sprendimus, apskaičiuojant gautą rezultatą būtų vertinama dėl tokių sprendimų planuojama sutaupyti FTE suma.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai 

  Eil. Nr.   Kriterijaus tipas  Kriterijus  Kriterijaus vertinimo metodas  Didžiausias galimas kriterijaus balas  Kriterijaus svorio koeficientas (S)  Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas  
  1.  Prioritetinis   Projekto efektyvumas  Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamų sutaupyti FTE per mėnesį (vidutiniškai 160 darbo valandų per mėnesį), skaičiuojant vidurkį per 3 mėnesius nuo visų planuojamo (-ų) sprendimo (-ų) įdiegimo ir prašomos finansavimo sumos.
  Šis santykis apskaičiuojamas pagal formulę K = X1/ X2 *100000, kurioje:            
  X1 – pareiškėjo planuojamos sutaupyti FTE;
  X2 – pareiškėjo prašoma finansavimo suma Eur;
  K – santykis tarp pareiškėjo planuojamų sutaupyti FTE ir prašomos finansavimo sumos.
  -    Jei  K mažiau nei 0,99, – 0 balų. 
  -    Jei  K lygus arba daugiau nei 1, – 1 balas. 
  -    Jei  K lygus arba daugiau nei 3, – 2 balai.
  -    Jei  K lygus arba daugiau nei 5, – 3 balai.
  -    Jei  K lygus arba daugiau nei 7, – 4 balai.
  -    Jei  K lygus arba daugiau nei 9, – 5 balai.
  Jeigu įgyvendinant projektą planuojama įdiegti kelis RPA ir (arba) DI sprendimus, formulės X1 reikšmė  būtų nustatoma kaip tokių sprendimų suminė planuojama sutaupyti FTE suma.
  12  60 
  2.  Prioritetinis   Įdiegtas (-i) RPA ir (ar) DI sprendimas (-ai) sutaupo FTE darbo laiko.  Iki projekto vykdymo pabaigos turi būti įgyvendintas (-i) (įdiegtas (-i))  RPA ir (ar) DI sprendimas (-ai), kuris (-ie) sutaupo FTE, skaičiuojant vidurkį per 3 mėnesius nuo visų planuojamų  (-o) sprendimų (-io) įdiegimo. Kuo didesnis sutaupyto FTE skaičius, tuo daugiau balų skiriama projektui, kuris didina veiklos procesų efektyvumą verslo paslaugų centre.  
  Jeigu projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti kelis RPA ir (arba) DI sprendimus, apskaičiuojant gautą rezultatą būtų vertinama dėl tokių sprendimų planuojama sutaupyti FTE suma.
  Sprendimu laikomas projekto metu, naudojant RPA ir (arba) DI priemones, automatizuotas procesas, proceso dalis, funkcija arba funkcijos dalis.
  -    1 FTE  – 0 balų.
  -    1,01–3,99 FTE – 1 balas.
  -    4–6,99 FTE – 2 balai.
  -    7–9,99 FTE – 3 balai.
  -    10–14,99 FTE – 4 balai.
  -    15 FTE ir daugiau– 5 balai.
  40 
  Minimali privaloma surinkti balų suma: 20     
  Maksimali galima balų suma: 100     
  Balas apskaičiuojamas pagal formulę P = Y1 * S1 + Y2 * S2, kurioje: P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas.      

  Jei projektas vertinimo metu nesurenka Aprašo 6 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Kai projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, nepakanka pagal kvietimą teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį Aprašo nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu projektai pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

 • Reikalavimai
  • Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. 
  • Prie investicijų projekto tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos tiesiogiai su remiama veikla susijusios išlaidos, patirtos ne anksčiau nei PĮP pateikimo data, išskyrus RPA ir (ar) DI potencialo įvertinimo išlaidas, kurios gali būti patirtos ne anksčiau kaip 6 mėnesiai iki PĮP pateikimo. Išlaidos iki projekto sutarties sudarymo yra patiriamos pareiškėjo rizika.
  • Pridėtinės vertės mokestis nėra tinkamas finansuoti. 
  • Kryžminis finansavimas netaikomas.
  • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 
  • Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne lėšų suma, nei reikalaujama.
  • Pagal Aprašą tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:
  Išlaidų kategorijos Nr.  Išlaidų kategorija  Reikalavimai ir paaiškinimai 
  1.  Žemė  Netinkama finansuoti. 
  2.  Nekilnojamasis turtas  Netinkama finansuoti. 
  3.  Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai  Netinkama finansuoti. 
  4. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas  Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:
  4.1. išlaidos programinei įrangai: tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;
  4.2. tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos licencijų ir (ar) patentų įsigijimo išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
  4.3. tiesiogiai su remiama veikla susijusios serverių nuomos išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
  4.4. tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos nuomos išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 
  4.2–4.4 punktuose nurodytų išlaidų suma negali sudaryti daugiau nei  50 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
  5.  Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis)  Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos: 
  5.1. tiesiogiai su remiama veikla susijusių RPA ir (ar) DI sprendimų diegimo ir  programavimo darbų išlaidos;
  5.2. tiesiogiai su remiama veikla susijusių RPA ir (ar) DI potencialo įvertinimo ir (ar) sprendimų diegimo konsultacinių paslaugų išlaidos;
  5.3. projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su RPA ir (ar) DI potencialo įvertinimu ir (ar) diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria projekto veiklai, tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą projektui įgyvendinti;
  5.4. tiesiogiai su remiama veikla susijusios mokymų išlaidos:
  - mokymų organizavimo ir mokymų vykdymo išlaidos;
  - mokytojų darbo užmokesčio išlaidos (jeigu pareiškėjas pats vykdo mokymus, neįsigydamas paslaugų) už laiko valandas, kai mokytojas vykdo mokymus;
  - salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kuriomis mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje).
  5.4 punkte nurodytų išlaidų suma negali sudaryti daugiau nei 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
  5.3 ir 5.4 punktuose nurodytoms išlaidoms (jeigu mokymus vykdo pareiškėjo darbuotojai) nustatomas pareigybei taikytinas įkainis, kuris turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 301 p. nurodytas sąlygas. 
  6.  Informavimas apie projektą  Netinkama finansuoti. 
  7.  Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą  Tinkama finansuoti. 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma 
 • EGADP subsidijos lėšos
  2 391 245.78
 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau kaip 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  200 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras

  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.  

  Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. atliktas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas, paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn.

  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta:

  1. „Vienos įmonės“ deklaracija pagal Aprašo 5 priedą;

  2. Aprašo 4 priedas ir dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą:

  2.1. dokumentus, kuriuose išsamiai išdėstytos siūlomų prekių, paslaugų kainos (sudarytos sutartys, ne mažiau kaip po vieną komercinį pasiūlymą  kiekvienos siūlomos prekės, paslaugos kainai pagrįsti ir (arba) nuorodos į rinkoje esančias kainas);

  2.2. dokumentai, pagrindžiančius darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą, atitinkančius Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 301 punkto reikalavimus ir rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, paskelbtomis Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų interneto svetainėje https://esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams;

  2.3. dokumentus, įrodančius stabilius ir pakankamus finansinius išteklius ir galimybes užtikrinti veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, padengti netinkamas, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir (arba) tinkamas finansuoti išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, bei prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis (taikoma, kai nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai yra skolintos lėšos (pvz., paskola, savininko (steigėjo) piniginiai įnašai ir kt.; netaikoma, jei nuosavas indėlis finansuojamas apyvartinėmis lėšomis – tokiu atveju administruojančioji institucija vertinimą atliks, vadovaudamasi pareiškėjo Juridinių asmenų registrui pateiktais patvirtintais paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais);

  2.4. pareiškėjo patvirtintus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius arba paskutiniųjų finansinių metų patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, jei jas pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (reikalavimas dėl patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinių netaikomas pareiškėjui, kuris yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui). Informacija gali būti teikiama lietuvių ir (arba) anglų kalbomis;

  2.5. planuojamo įdiegti sprendimo potencialo pagrindimo formą (Aprašo 3 priedą);

  2.6. laisvos formos raštą, pasirašytą vadovo, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 1.2.4 p. nurodytą Verslo paslaugų centro sąvoką;

  2.7. pareiškėjo vadovo ir (arba) naudos gavėjo atitiktį bendriesiems projektų atrankos kriterijams Nr. 4.2.1. ir 4.2.3 pagrindžiančius dokumentus (patvirtintus išrašus iš užsienio valstybių duomenų bazių, kompetentingų užsienio institucijų išduotas pažymas ar kitus lygiaverčius dokumentus). Reikalavimas taikomas jeigu pareiškėjo vadovas ir (arba) naudos gavėjas (-iai) yra užsienio piliečiai.

  Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai, kurių neįvykdžius ir kartu su PĮP nepateikus bent vieno pagrindžiančio dokumento PĮP atmetamas, neprašant papildomų dokumentų:

  - užpildytos planuojamo įdiegti sprendimo potencialo pagrindimo formos (Aprašo 3 priedas);

  -  „Vienos įmonės“ deklaracijos (Aprašo 5 priedas).

 • Priedai

  1.    PAFT 1 priedas Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) forma: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma;

  2.    PAFT  3 priedas    Projekto sutartis: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-sutarties-forma-1

  3.    PFSA 3 priedas „Planuojamo įdiegti sprendinio potencialo pagrindimo forma“;

  4.    PFSA 4 priedas „Išlaidų suvestinė lentelė pagal išlaidų kategorijas“;

  5.    PFSA 5 priedas „Vienos įmonės“ deklaracija.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  05-001-01-05-05-06-01  Paramą gavusios įmonės  R-05-001-01-05-05-09 R.B.1.2009   Vienetai  n/a 
  Paramą gavusios įmonės iš jų: didelės  R-05-001-01-05-05-12 R.B.1.2009.3  Vienetai  n/a 
  Įmonės, kurioms teikiama parama skaitmeninėms technologijoms ir sprendimams kurti  R-05-001-01-05-05-13 R.B.1.2006.1  Vienetai  n/a 
  Įmonės, kurioms teikiama parama skaitmeninėms technologijoms ir sprendimams kurti, iš jų: didelėms įmonėms  R-05-001-01-05-05-16 R.B.1.2006.1.3  Vienetai  n/a 
  Įmonės, kurioms teikiama parama skaitmeniniams sprendimams, skirtiems tų įmonių paslaugoms, produktams ar procesams transformuoti, pritaikyti  R-05-001-01-05-05-18 R.B.1.2006.2 Vienetai  n/a 
  Sutaupytas darbuotojų darbo laikas (FTE)  R-05-001-01-05-05-19 R.N.1.5640  Vienetai 
  Įsigaliojusios sutartys dėl finansinių paskatų kurti verslą ir skaitmenines inovacijas  P-05-001-01-05-05-11 P.S.1.1081  Vienetai 
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  1. Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ veiklos „Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus.“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (toliau – Aprašas):

  bendrieji teisės aktai:

  1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais; 

  1.2. „Naujos kartos Lietuva“ planas, patvirtintas 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo (toliau – NKL planas);

  1.3. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės); 

  1.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad;

  1.5. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo“;

  1.6. 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“; 

  specialieji teisės aktai:

  1.7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas;

  1.8. Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas;

  1.9. Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymas;

  1.10. Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas;

  1.11. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;

  1.12. 2022–2030 m. ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247  „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“;

  1.13. 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas);

  1.14. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 13 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

  1.15. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcija, patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 835 „Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos patvirtinimo“.

  2. Apraše vartojamos sąvokos:

  2.1. Dirbtinis intelektas (toliau – DI) – specialus algoritmas, kuriamas konkrečiai užduočiai spręsti ir procesams optimizuoti, kuris analizuoja savo aplinką ir priima savarankiškus sprendimus nustatytam tikslui pasiekti. Remiami DI sprendimai, kurie diegiami pareiškėjo įmonėje pareiškėjo procesams automatizuoti.

  2.2. Robotinis procesų automatizavimas (toliau – RPA) – programinės įrangos technologija, leidžianti lengvai kurti, įdiegti ir valdyti programinės įrangos robotus (ang. „software robots (bots)“), kurie imituoja žmonių veiksmus sąveikaudami su skaitmeninėmis sistemomis ir programine įranga. RPA negali apsiriboti tik darbalaukio automatizavimo įrankiais (pvz.: „Visual Basic for Applications (VBA)“, rašmenimis (ang. „scripting“), „Microsoft Office“ makrokomandomis, „MS Excel“ makrokomandomis, paprastomis „Java“ komandomis ir pan.), RPA turi būti pritaikoma plačiau. Remiami RPA sprendimai, kurie diegiami pareiškėjo įmonėje pareiškėjo procesams automatizuoti.

  2.3. FTE – valandos, kurias dirbo vienas darbuotojas visą darbo dieną (toliau – FTE) – darbo laikas atitinkantis 160 darbo valandų per mėnesį dirbančio darbuotojo darbo laiko arba 1920 darbo valandų per metus dirbančio darbuotojo darbo laiko. 

  2.4. Verslo paslaugų centras – Lietuvos Respublikoje įregistruotas privatus juridinis asmuo arba filialas, kuris priklauso įmonių grupei ir jai teikia paslaugas ir  (arba) atlieka funkcijas kaip yra nurodyta 1.2.4.1-1.2.4.22 papunkčiuose:

  2.4.1. finansų ir apskaitos operacijas;

  2.4.2. finansinių nusikaltimų prevenciją;

  2.4.3. bankininkystės paslaugas;

  2.4.4. programavimą ir (arba) programinės įrangos kūrimą;

  2.4.5. IT techninę priežiūrą;

  2.4.6. duomenų mokslą;

  2.4.7. IT produktų kūrimą;

  2.4.8. debesų kompiuteriją;

  2.4.9. IT infrastruktūros paslaugas;

  2.4.10. kibernetinio saugumo operacijas;

  2.4.11. procesų automatizaciją ir dirbtinį intelektą;

  2.4.12. IT taikomųjų programų kūrimą ir priežiūrą;

  2.4.13. rizikos valdymą;

  2.4.14. klientų aptarnavimą;

  2.4.15. žmogiškuosius išteklius;

  2.4.16. verslo analitiką;

  2.4.17. projektų valdymą;

  2.4.18. apsaugos operacijas;

  2.4.19. pasaulinės rinkos operacijas;

  2.4.20. verslo sprendimus;

  2.4.21. tiekimo grandinės valdymą ir (ar) inžineriją;

  2.4.22. analitiką.

  2.5. Didelė įmonė –  juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas).

  3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Verslo projektų skyriaus vyr. projektų vadovė Rita Baikauskaitė, tel. 8 690 73160, el. p. r.baikauskaite@cpva.lt