Nr. 09-010-P

Teikiama nuo
2023-10-13 08:00
Teikiama iki
2024-03-31 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
10 770 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Sveikatos apsaugos ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Atspari grėsmėms ir pasirengusi ateities iššūkiams sveikatos priežiūros sistema
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-002-02-11-01-01-02  Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas 
  11-002-02-11-01-01-04  Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis 
 • Tikslinės grupės

  Projekto tikslinė grupė - bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

 • Galimi pareiškėjai

  Galimi pareiškėjai:

  • pagal veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-02 „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ - 10 (dešimties) apskričių centrų savivaldybių administracijos.
  • pagal veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-04 „Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ - savivaldybių administracijos. ASPN paslaugas teikiančių specialistų komandų, kaip jos apibrėžtos Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų apraše, skaičius pagal savivaldybes: Vilniaus miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 8, Kauno miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 6, Klaipėdos miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 5, Šiaulių miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 4, Vilniaus rajono savivaldybė – ne daugiau kaip 3, Kauno rajono savivaldybė – ne daugiau kaip 3, Panevėžio miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 3, Klaipėdos rajono savivaldybė – ne daugiau kaip 3, Marijampolės savivaldybė – ne daugiau kaip 2, Alytaus miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 2, Mažeikių rajono savivaldybė – ne daugiau kaip 2, kitos savivaldybės – po vieną. Projekto lėšomis gali būti finansuojama tik viena ASPN paslaugas teikiančios įstaigos ASPN specialistų komanda.
 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Savivaldybių administracijos projektų partnerius atrenka iki PĮP pateikimo VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai nustatyto termino pabaigos:

  -    pagal Aprašo 2.1.1 papunktį – Savivaldybių administracijos projektų partnerius atrenka iki PĮP pateikimo VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai nustatyto termino pabaigos – 2024 m. vasario 29 d.;

  -    pagal Aprašo 2.1.2 papunktį – Savivaldybių administracijos projektų partnerius atrenka iki PĮP pateikimo VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai nustatyto termino pabaigos – 2024 m. kovo 31 d.

  Galimi partneriai: 

  • pagal veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-02 „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri steigia paliatyviosios pagalbos paslaugų vaikams arba suaugusiesiems dienos centrą ir turi galiojančią licenciją teikti stacionarinės paliatyviosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (duomenų šaltinis: VASPVT išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija).
  • pagal veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-04 „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri turi asmens sveikatos priežiūros namuose (ASPN) paslaugas teikiančią specialistų komandą ir atitinka visus šiuos kriterijus:
   • ASPN paslaugas teikianti specialistų komanda šias paslaugas teikia pagal Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo naują redakciją, įsigaliojusią 2020-07-01. ASPN paslaugas teikiančių specialistų komanda šias paslaugas teikia ne trumpiau nei 12 mėn. iki savivaldybės administracijos atliktos projekto partnerio atrankos (duomenų šaltinis: sutartis su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ambulatorinių slaugos paslaugų namuose) teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis);
   • ASPN paslaugas teikianti įstaiga turi registracijos adresą pareiškėjo savivaldybės teritorijoje arba Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio arba Alytaus miesto savivaldybės (toliau – didmiesčio savivaldybė) teritorijoje, jei pareiškėjas yra savivaldybė, kurios teritorija supa didmiesčio savivaldybę (toliau – žiedinė savivaldybė), o ASPN paslaugas teikianti įstaiga turi registracijos adresą didmiesčio savivaldybėje, tačiau teikia ASPN ir žiedinės savivaldybės gyventojams (duomenų šaltinis: Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija);
   • ASPN paslaugas teikianti specialistų komanda šias paslaugas 2022 metais ir 2023 metų I–III ketvirtį savivaldybėje suteikė didžiausiam unikalių asmenų skaičiui (duomenų šaltinis: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (2022-01-01 iki 2023-09-30 (įskaitytinai) duomenys);
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Pagal šį Aprašą finansuojama veikla atitinka Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“ 1 veiklą „Ilgalaikėspriežiūros paslaugų diegimas“, 1.2 poveiklę „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ ir 1.4 poveiklę „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“.

  Investicijas numatoma skirti mobilių komandų aprūpinimui įranga ir transporto priemonėmis: esamų ASPN paslaugas teikiančių specialistų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais ir automobiliais bei ilgalaikės priežiūros dienos centrų, teikiančių ilgalaikės priežiūros paslaugas, steigimui apskričių centruose (paliatyviosios pagalbos dienos centrai suaugusiesiems ir (ar) paliatyviosios pagalbos dienos centrai vaikams).

  Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede „Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika“.

  Projektui taikomos matomumo ir informavimo priemonės, nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. Projekto lėšomis įsigytos transporto priemonės nuo jų įsigijimo ir ne trumpiau kaip 5 metus turi būti pažymėtos lipduku (-ais) ar kita lygiaverte priemone su EGADP ženklu (ES emblema su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“ ir teiginiu „Naujos kartos Lietuva“). Taip pat priekinės automobilio durelės privalo būti pažymėtos aiškiai matomu savivaldybės, kurios teritorijoje teikiamos paslaugos, logotipu/herbu su užrašu „slauga namuose“. Ant transporto priemonės išorės klijuojamas lipdukas (ar kita lygiavertė priemonė) turi būti gerai matomas (-a). 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimų, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei turi būti atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį HP laikymuisi.

  Įvertinus EGADP 1 komponento planuojamos reformos „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas“ poveikį šešiems aplinkos veiksniams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/208, 17 straipsnyje, nustatyta, kad reforma pagal planuojamų įgyvendinti veiklų pobūdį neturi jokio poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, atsižvelgiant į jos pobūdį, ir todėl laikoma, kad ji atitinka  reikšmingos žalos nedarymo principą. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“.

  Projekto įgyvendinimo metu taikomi reikalavimai:

  • planuojama įsigyti įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB;
  • planuojamos įsigyti transporto priemonės (lengvasis automobilis, M1 klasė, arba autobusas, M2 klasė) turi būti varomos elektra;
  • įsigyjamos padangos privalo atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231);
  • nauja statyba galima tik pagal Aprašo veiklą „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“. Naujos statybos dienos centrai turi atitikti ne žemesnę nei A++ energetinio naudingumo klasę.
 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) įsipareigoja Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti informaciją, nurodytą stebėsenos rodiklio „Ambulatorines ilgalaikes priežiūros paslaugas gaunančių pacientų dalis“ aprašymo kortelėje nustatyta tvarka ir apimtimi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos iki 2025 m. birželio 30 d. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas, pratęsus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytą projekto veiklų įgyvendinimo terminą.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal šį Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“.

  Reikalavimai išlaidų tinkamumui:

  • žemė – netinkama finansuoti.
  • nekilnojamasis turtas – netinkama finansuoti.
  • statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai – vykdant veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-02 „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ tinkamos finansuoti veiklos yra statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai (įskaitant privalomas inžinerines paslaugas). Veiklai 11-002-02-11-01-01-02 „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ skiriama didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma nurodyta Aprašo 2 priede.
  • įranga, įrenginiai ir kitas turtas. 

  1. Vykdant veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-04 „Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ tinkamos finansuot išlaidos yra:

  1.1    medicininei ir kitai įrangai pagal šį sąrašą:

  1.1.1 fonendoskopas;

  1.1.2. kraujospūdžio matavimo aparatas;

  1.1.3. tonometras akispūdžiui matuoti;

  1.1.4. termometras;

  1.1.5. matuoklis gliukozės kiekiui kapiliariniame kraujyje nustatyti;

  1.1.6. matuoklis kraujo krešumo rodikliui kapiliariniame kraujyje nustatyti;

  1.1.7. mobilusis elektrokardiografas (ne mažiau kaip 12 derivacijų);

  1.1.8. pulsoksimetras;

  1.1.9. gleivių siurbiklis;

  1.1.10. otoskopas;

  1.1.11. bendrosios praktikos slaugytojo krepšys;

  1.1.12. nešiojamasis kompiuteris;

  1.1.13. mobilusis telefonas;

  1.1.14. infuzomatas

  1 (vienai) ASPN komandai įsigyjamos medicininės ir kitos įrangos vertė negali viršyti 18 400,00 Eur su PVM.

  1.2. elektromobilis (lengvasis automobilis, M1 klasė) ir jo įkrovimo stotelė. 1 (viena) ASPN komanda gali įsigyti 1 (vieną) elektromobilį su įkrovimo stotele (jei yra poreikis).
  Įsigyjamo elektromobilio su įkrovimo stotele ar be jos vertė negali viršyti 50 000,00 Eur su PVM.

  2. Vykdant veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-02 „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ tinkamos finansuot išlaidos yra:

  2.1. medicininei ir kitai įrangai, baldams, būtiniems paliatyviosios pagalbos dienos centro suaugusiesiems arba paliatyviosios pagalbos dienos centro vaikams veiklai;

  2.2. elektromobiliui (lengvasis automobilis, M1 klasė, arba autobusas, M2 klasė), kuris turi būti skirtas asmenims pavėžėti į ilgalaikės priežiūros dienos centrą ar iš jo ir turi būti pritaikytas specialiųjų poreikių turintiems asmenims vežioti, ir jo įkrovimo stotelei (jei yra poreikis).
  1 (vienas) elektromobilis ir jo įkrovimo stotelė gali būti įsigyjami 1 (vienam) ilgalaikės priežiūros dienos centrui.
  Veiklai Nr. 11-002-02-11-01-01-02 „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ skiriama didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma nurodyta Aprašo 2 priede.

  3. Vykdant veiklas Nr. 11-002-02-11-01-01-02 „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ ir Nr. 11-002-02-11-01-01-04 „Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ netinkamos finansuoti išlaidos yra:

  3.1. transporto priemonių lizingui (finansinei nuomai), transporto priemonės eksploatavimui ir susijusioms išlaidoms;

  3.2. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms;

  3.3. vienkartinėms priemonėms, higienos prekėms ir kitoms panašioms paslaugoms teikti reikalingoms priemonėms;

  3.4. kitos išlaidos, vadovaujantis „Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams“ 4 skyriumi.

  • Projekto vykdymas - investicijų projekto rengimo, projektų įgyvendinimo planų rengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti projekto lėšomis.
  • Informavimas apie projektą - projektams taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės bei priemonės, nurodytos Aprašo 12.2 papunktyje.
  • Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą - projektams taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma – 7 proc.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis PAFT VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ ketvirtajame skirsnyje „PVM“ nustatyta tvarka. Projektuose išlaidos nurodomos su PVM, o jo tinkamumas finansuoti bus nustatytas vertinimo metu.

 • EGADP subsidijos lėšos
  8 900 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  1 870 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-02 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104  
  FS-01-03 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FS-01-04 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FN-01 01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FN-05-03 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FN-05-04 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
 • Teikimo tvarka

  PĮP teikimo tvarka: Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma

  Kiti priedai: 

  • įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;
  • investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle, jei taikoma. Jis rengiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms atlikti, ir (arba) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 1 (vieną) milijoną eurų. Investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt/ skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“;
  • dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.);
  • informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus, informacijos pateikimo forma pridedama (taikoma, jei pagal projektą planuojama ūkinė veikla (pagal Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymo) 2 straipsnio 4 dalį – numatoma ūkinė veikla, apimanti statybą, statinių rekonstravimą, gamybą, technologinės įrangos ir gamybos proceso diegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio ar rūšies keitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir ertmių naudojimą, kitų gamtos išteklių naudojimą, žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą veiklą ir kitą galinčią daryti poveikį aplinkai ūkinę veiklą) gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į PAV įstatymo taikymo sritį ir (arba) projekte planuojama ūkinė veikla yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis;
  • dokumentai, patvirtinantys daiktines pareiškėjo teises į žemės sklypą arba kitą nekilnojamąjį turtą, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (jei taikoma). Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo / naudojimo sutarties kopija ir (ar) turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei toks sutikimas nėra išreikštas turto perdavimo valdyti / naudotis sutartyje). Turto valdymo sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo projekto finansavimo pabaigos, ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Jei nurodytos daiktinės teisės galioja trumpiau nei penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, turi būti pateikiamas įsipareigojimas užtikrinti šį reikalavimą;
  • jei statinys, kuriame numatoma atlikti rangos darbus, turi bendraturčių, turi būti pateikta statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopija;
  • jei projekte numatomi statybos darbai, statinio projekto, parengto ir patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopija. Teikiama visos sudėties statinio techninio projekto elektroninė versija PDF formatu arba tokiu formatu, kad būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Jei yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, kartu pateikiama jo kopija;
  • jei statybos darbus planuojama vykdyti kultūros paveldo statiniuose ar statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objektų teritorijose, gali būti prašoma pateikti ir papildomų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų reikalingų dokumentų kopijas (jei taikoma);
  • jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra parengtas ir patvirtintas, teikiama patvirtintos statinio projektavimo užduoties kopija; 
  • jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektas dar nėra parengtas ir patvirtintas ar statinio projekto rengti neprivaloma, teikiami patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimčių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas, arba dokumentai, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina, bei preliminarūs rangovų komerciniai pasiūlymai ir (arba) kainų apklausos suvestinė;
  • pareiškėjo ir partnerių įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai (įstaigos finansinės ataskaitos, teritorinei ligonių kasai teikta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaita, banko sąskaitos išrašas ar kt. dokumentai);
  • partnerystės sutartis (-ys) tarp projekto vykdytojo ir partnerio (-ių), kurioje apibrėžtos šalių pareigos ir teisės.
 • Priedai

  2022-2023 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikats priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 18:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2fdb8f705e1011ee81b8b446907f594f 

  2022-2023 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikats priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 18 pakeitimas:

  2023 m. spalio 19 įsakymas Nr. V-1098

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46f00a106e4111ee8f3cbca2fb16d96d 

  2023 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1212

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23dd4a60895311eea5a28c81c82193a8

  2023 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1375
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/93ec3f40a0f111eea5a28c81c82193a8

  2024 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-125
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3dddac90bf2f11eea5a28c81c82193a8 

  Projekto sutarties forma:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad 
  (žr. „23. PAFT 3 priedas“)

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Įkurtų specializuotų dienos priežiūros centrų, skirtų integruotoms ilgalaikės priežiūros paslaugoms teikti, skaičius 

  R.S.1.3016.3

  P-11-002-02-11-01-38  

  Vnt.   10
   Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas

  R.B.1.2012

  R-11-002-02-11-01-33  

  Asmenys per metus  n/a 
  Sukurtų ilgalaikės priežiūros specialistų komandų, teikiančių paslaugas gyventojų namuose, skaičius 

  R.S.1.3016.2

  P-11-002-02-11-01-37  

  Vnt.  90 
  Ambulatorines ilgalaikes priežiūros paslaugas gaunančių pacientų dalis 

  R.S.1.3017

  R-11-002-02-11-01-04

  Proc.   60
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  1. Bendrieji teisės aktai:

  1.1 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  1.2 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo.

  1.3 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, kuriuo patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT); 

  2. Specialieji teisės aktai:

  2.1 Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas;

  2.2 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo, Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo ir Paliatyviosios pagalbos teikimo pagrindų mokymo programos reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  2.3 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašas);

  2.4 Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.

  2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  2.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. A1-492/V-836 „Dėl Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programos turinio gairių patvirtinimo“.

 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 
  Struktūrinių ir investicijų fondų programos 
  Sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė:
  Justina Martinėlė, tel. 8 658 03353, el. p. j.martinele@cpva.lt