Teikiama nuo
2024-01-02 08:00
Teikiama iki
2024-03-01 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
1 691 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Sveikatos apsaugos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-001-02-10-02-03-01  Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, pagalba ir žalos mažinimas Sostinės regione 
  11-001-02-10-02-03-02  Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, pagalba ir žalos mažinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 
 • Tikslinės grupės

  Projekto tikslinės grupės:

  • specialistai – asmenys, dirbantys savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, mokyklose, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente;
  • 11–29 metų amžiaus vaikai ir jaunimas, bandantis vartoti ar nereguliariai vartojantis psichoaktyviąsias medžiagas;
  • asmenys, dirbantys naktiniuose klubuose, baruose ir kitose pasilinksminimo vietose.
 • Galimi pareiškėjai

  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD)

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai (VSB)

 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Finansuojamos veiklos:

  1.    Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvoji intervencija Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose:

  1.1    trijų ankstyvosios intervencijos programų parengimas naudoti Lietuvoje – metodinės medžiagos parengimas (mokslinių tyrimų įrodymais grįstų intervencijos programų įsigijimas, vertimas, pritaikymas Lietuvai, standartizuotos programos vedimo medžiagos (skaidrių, praktinio vadovo, dalijamosios medžiagos ir pan.) parengimas, parengtos medžiagos platinimas apmokytiems specialistams);

  1.2    dviejų naujų ankstyvosios intervencijos programų galimybių studijos atlikimas (siekiant nustatyti dvi naujas ankstyvosios intervencijos programas vystymui Lietuvoje);

  1.3    specialistų (visuomenės sveikatos biurų, mokyklų darbuotojų, socialinių darbuotojų, psichologų) mokymų programos parengimas ir mokymai bei supervizijos ankstyvosios intervencijos vykdymo, tinkamo nukreipimo į ankstyvosios intervencijos programą temomis;

  1.4    ankstyvosios intervencijos programų bandomojo projekto įgyvendinimas (teikiant paslaugą tikslinės grupės asmenims, bandantiems vartoti ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas) bei įgyvendinto bandomojo projekto vertinimas;

  1.5    ankstyvosios intervencijos vykdymui paremti ir (ar) informacijai apie ankstyvosios intervencijos programas skleisti skirtų interneto tinklalapio ir (ar) mobiliosios programėlės sukūrimas, įdiegimas bei palaikymas arba esamų interneto tinklalapio ir (ar) mobiliosios programėlės papildymas (atnaujinimas) bei palaikymas.

  2.    Psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos ir žalos mažinimo priemonių taikymas jaunimo pasilinksminimo vietose, ypač naktinio miesto aplinkoje – naktiniuose klubuose, baruose ir pan. Sostinės regione ir Vakarų ir vidurio Lietuvos regione:

  2.1    situacijos analizės atlikimas (vykdomas tyrimas savivaldybių lygmeniu siekiant išsiaiškinti     psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasilinksminimo vietose problematiką ir mastą, atliekama gautų tyrimo rezultatų analizė, atrenkamos bandomosios savivaldybės bandomajam projektui (bandomajam tyrimui) įgyvendinti, atliekama gerosios užsienio šalių praktikos ir jos pritaikymo Lietuvoje vykdant projekto veiklas analizė);

  2.2    metodinės medžiagos parengimas (mokslinių tyrimų įrodymais grįstos programos vertimas, standartizuotos programos vedimo medžiagos (praktinio vadovo, dalijamosios medžiagos ir pan.) parengimas, parengtos medžiagos platinimas);

  2.3    bandomojo projekto (bandomojo tyrimo) įgyvendinimas (pagal parengtą metodinę medžiagą apmokomi specialistai, dirbsiantys 3 bandomosiose savivaldybėse, ir 2 Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento atstovai (projekto koordinatoriai), koordinuosiantys bandomąjį tyrimą bei apmokytų specialistų veiklos priežiūrą, renkama ir vertinama informacija apie programos vykdymą bandomosiose savivaldybėse, reikalingus pakeitimus programai pagerinti);

  2.4    specialistų kvalifikacijos tobulinimas (savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistų – instruktorių, galinčių apmokyti pasilinksminimo vietų darbuotojus, parengimas vykdant mokymus, supervizijas ir kitų formų kvalifikacijos tobulinimo veiklas, jiems reikalingos mokymo programos ir internetinio mokymo modulio parengimas ir sklaida;

  2.5    naktinių klubų, barų, festivalių ir kitų pasilinksminimo vietų, kuriose vartojamos psichoaktyviosios medžiagos, administracijos, aptarnavimo srityje dirbančių darbuotojų apmokymas bei kompetencijų palaikymas siekiant atpažinti ir laiku bei tinkamai reaguoti į apsvaigusius nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenis, tinkamai informuoti apie su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu susijusias rizikas ir žalą, neparduoti alkoholinių gėrimų stipriai apsvaigusiems asmenims, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ar organizacijomis ir kita;

  2.6    informacinės sąmoningumo didinimo medžiagos, skirtos visuomenei, pasilinksminimo vietų darbuotojams, specialistams, parengimas ir sklaida;

  2.7    organizuotų mokymų ir kvalifikacijos palaikymo veiklų rezultatų ir poveikio vertinimas ir įgyvendinimo modelio nacionaliniu lygiu parengimas (rekomendacijos dėl teisės aktų pakeitimų ir jiems įgyvendinti reikalingų teisinių, finansinių ir organizacinių priemonių).

  Pagal PFSA įgyvendinamas vienas projektas.

  Iš ESF+ lėšų finansuojamos investicijos gali būti priskirtos bet kuriam 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo regionui, nepriklausomai nuo to, kuriam investicijų programos regionui atitenka investicijos kuriama nauda, kadangi projektas padeda siekti konkretaus investicijų programos regiono uždavinio, pagal kurį jis finansuojamas, tikslų.

  Partnerių atranką vykdo pareiškėjas iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai – VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai.

  Partneriu gali būti tik VSB, pasirašęs su NTAKD dvišalę bendradarbiavimo įgyvendinant projektą sutartį.

  Iki projekto sutarties sudarymo pareiškėjas su partneriais turi sudaryti partnerystės sutartis, kuriose turi būti nustatytos tarpusavio teisės, lėšų pasiskirstymas, vykdomos veiklos, pareigos ir atsakomybės įgyvendinant projektą. Partnerystės sutartis administruojančiajai institucijai turi būti pateikta kartu su pasirašyta projekto sutartimi.

  Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede „Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika“.

  Projektui taikomos matomumo ir informavimo priemonės nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. Papildomi matomumo reikalavimai nenustatomi.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų (toliau – horizontalieji principai) įgyvendinimui. Taip pat pareiškėjas turi įvertinti galimybę prisidėti prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo rengiant PFSA nurodytas veiklas. Projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, taip pat ir turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir pan.):

  - projekto veiklos prireikus turi būti organizuojamos patalpose, prieinamose judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims;

  - projekto medžiaga ir sukurti produktai prireikus turi būti pritaikyti regos ar kitą negalią turintiems asmenims.

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiamas HP laikymasis. HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą.

  Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami PFSA priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“.

  Priemonės veiklos atitinka Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. 

  Pagal PFSA finansuojamos veiklos neturi riboti ar pažeisti Chartijoje apibrėžtų pagrindinių teisių: orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos reikalavimų.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai, kurie nėra nurodyti PAFT, nenustatyti.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Finansuojamos veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2027 m. gruodžio 31 d. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, finansuojamų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka ne ilgiau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, patvirtintose viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246 (https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams).

  Projekto vykdytojas teikia administruojančiajai institucijai informaciją apie ESF+ projekto dalyvius vadovaudamasis PAFT IV skyriaus 6 skirsniu ir Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d.  įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ patvirtinta Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukcija (aktuali versija), kuri skelbiama https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimo-instrukcija.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerių lėšų.

  Projekto vykdytojui, vadovaujantis PAFT numatytomis sąlygomis, gali būti mokamas avansas.

  Projekto išlaidos projekto įgyvendinimo metu apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas, supaprastintai apmokamas išlaidas arba kartu derinant šias abi apmokėjimo formas.

  Projektui taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti skiltyje „Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“.

  Netinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos nustatytos PAFT VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ 3 skirsnyje. Be kitų šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, ESF+ finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis taip pat laikomos:

  - naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  - vienkartinės priemonės ir kanceliarinės prekės, tokios kaip popierius, rašikliai ir pan.;

  - nepiniginis projekto vykdytojo / partnerio įnašas.

  Darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumas. Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms. Įkainiui pagrįsti gali būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, 3-12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU paskyrimo ir išmokėjimo faktą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą.

  Kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  1 343 898.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  347 102.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM 

  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras

  FS-01-02   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-03    Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-04   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FĮ-07-01   Dirbančiųjų mokymo valandos fiksuotasis įkainis  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-01    Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma 7 proc.
  FN-05-01   Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-02    Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-03    Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-04   Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-05   Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-06   Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-07   Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.
  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai: 

  • įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;
  • dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.);
  • dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašas, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte,  įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas);
  • pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą, ministerijos, kaip asignavimų valdytojos, garantinis raštas, savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.).
 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
 • Priedai

  Projekto sutarties forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad (žr. „23. PAFT 3 priedas“)

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt. Minimali siektina reikšmė projektai
  Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo / perkvalifikavimo veiklose  P.S.2.1520 P-11-001-02-10-02-07   Asmenys  15 
  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose  P.S.2.1519 P-11-001-02-10-02-08   Asmenys  100 
  Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių / patobulinusių kvalifikaciją, dalis  R.S.2.3524 R-11-001-02-10-02-07   Procentai  90 
  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis  R.S.2.3523 R-11-001-02-10-02-08   Procentai  80 
  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius  P.B.2.0518 P-11-001-02-10-02-09   Subjektų skaičius 
  Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo / perkvalifikavimo veiklose  P.S.2.1520 P-11-001-02-10-02-07   Asmenys  125 
  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose  P.S.2.1519 P-11-001-02-10-02-08   Asmenys  3000 
  Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių / patobulinusių kvalifikaciją, dalis  R.S.2.3524 R-11-001-02-10-02-07   Procentai  90 
  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis  R.S.2.3523 R-11-001-02-10-02-08   Procentai  80 
  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius  P.B.2.0518 P-11-001-02-10-02-09   Subjektų skaičius  17 
 • Taikomi teisės aktai

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą, priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1255 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo patvirtinimo“, 1 priedą „2022–2030 metų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1“:

  1.1. bendrieji teisės aktai:

  1.1.1. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT), patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;

  1.1.2. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742;

  1.1.3. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės;

  1.2. specialieji teisės aktai:

  1.2.1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas; 

  1.2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 743 „Dėl Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.2.3. Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. XIV-1982 „Dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo“;

  1.2.4. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;

  1.2.5. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;

  1.2.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-60/V-39 „Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 
  Struktūrinių ir investicijų fondų programos 
  Sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė:

  Dalia Martusevičienė, tel. 8 616 37202, d.martuseviciene@cpva.lt