Teikiama nuo
2022-12-30 08:00
Teikiama iki
2023-02-28 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
45 387 574.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Sveikatos apsaugos ministerija
Programa
Investicijų programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Atspari grėsmėms ir pasirengusi ateities iššūkiams sveikatos priežiūros sistema
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-002-02-11-01-02-03  Regioninių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas 
  11-002-02-11-01-02-04  Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas 
  11-002-02-11-01-02-05  Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 
 • Tikslinės grupės

  Lietuvos gyventojai, skubios medicinos pagalbos, intensyviosios terapijos, infekcinių ligų skyrių pacientai, sveikatos priežiūros specialistai

 • Galimi pareiškėjai

  VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, 

  VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, 

  VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, 

  VšĮ Marijampolės ligoninė, 

  VšĮ Utenos ligoninė, 

  VšĮ Regioninė Telšių ligoninė, 

  VšĮ Tauragės ligoninė

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Partneriai nėra galimi

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  18 241 288.00
 • Finansuojamoji dalis

  100,00 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Įgyvendinant Pažangos priemonę investicijos bus skiriamos septynių regioninio lygmens ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos (intensyviosios terapijos) skyriams modernizuoti, siekiant užtikrinti įstaigų pasirengimą ekstremaliųjų situacijų atvejais teikti kokybiškas ir saugias paslaugas.

  2.    Pagal Aprašą finansuojama:

  1.    pastatų statyba ir (ar) rekonstrukcija, ir (ar) patalpų remontas. Veikla finansuojama EGADP subsidijos ir VB lėšomis ir atitinka Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 319 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Plėtros programa), Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“ 2 veiklą – pasirengimo grėsmėms stiprinimas, 2.3 poveiklę – regioninių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas;

  2.    įrangos įsigijimas ir (ar) vidinių ASPĮ informacinių sistemų adaptavimas skubiosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo srityje, siekiant užtikrinti centralizuotą skubiosios medicinos pagalbos paslaugų stebėseną, analizę, kokybės vertinimą ir prieinamumą. Veikla finansuojama ES fondų lėšomis ir BF lėšomis ir atitinka Plėtros programos Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“ 2 veiklą – pasirengimo grėsmėms stiprinimas, 2.4 poveiklę – regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas, ir 2.5 poveiklę – regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas. 

  3.    Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

  4.    Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede „Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika“.

  5.    Projektams taikomos matomumo ir informavimo priemonės nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. Papildomi matomumo reikalavimai nenustatomi. Jei projekto vertė viršija 10 000 000 eurų,  išlaidos, skirtos komunikaciniam renginiui ar veiklai, kur privalo dalyvauti Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos atstovai, surengti, yra tinkamos finansuoti projekto lėšomis.

  6.    Projekto parengtumo reikalavimai: daiktinės pareiškėjo teisės į statinį ir (ar) žemę, kurioje įgyvendinant projektą bus vykdomi naujos statybos / rekonstrukcijos / kapitalinio remonto darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojami pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Jei nurodytos daiktinės teisės galioja trumpiau nei penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, turi būti pateikiamas įsipareigojimas užtikrinti šį reikalavimą.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.    Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiamas HP laikymasis. HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumas ir pan.), inovatyvumo (kūrybingumo) (įgyvendinant veiklas vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.).

  2.    Įvertinus EGADP 1 komponento planuojamos reformos „Sveikatos sistemos atsparumo dirbti ekstremaliomis situacijomis sisteminis stiprinimas“ ir 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ poveiklės 2.4 „Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų  infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas“ ir poveiklės 2.5 „Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų  infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ poveikį šešiems aplinkos veiksniams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/208, 17 straipsnyje, nustatyta, kad  planuojamos veiklos neturi jokio poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, atsižvelgiant į jų pobūdį, ir todėl laikoma, kad jos atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą. Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 6.1 priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“.

  3.    Projekto įgyvendinimo metu  neturi būti pažeidžiamos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos.

  4.    Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: žmogaus orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos reikalavimų.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai, kurie nėra numatyti Administravimo taisyklėse ir PAFT, nenustatyti.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Finansuojamos veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2025 metų gruodžio 31 d. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas, pratęsus „Naujos kartos Lietuva“ plane numatytą projekto veiklų įgyvendinimo terminą.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, patvirtintose viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246 (https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams).

  2.    Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  3.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  4.    Projekto vykdytojui, vadovaujantis PAFT numatytomis sąlygomis, gali būti mokamas avansas.

  5.    Projekto išlaidos projekto įgyvendinimo metu apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas, supaprastintai apmokamas išlaidas arba kartu derinant šias abi apmokėjimo formas.

  6.    Projektams taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti Aprašo 14 punkte „Projektų veiklų ir jungtinio projekto projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“. 

  7.    Netinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos, nustatytos PAFT VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ 3 skirsnyje:

  7.1.    žemės ir kito nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

  7.2.    transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

  7.3.    naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  7.4.    vienkartinės priemonės, higienos prekės ir kitos panašios paslaugoms teikti reikalingos priemonės;

  7.5.    nepiniginis projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerio įnašas.

  8.    PVM tinkamumo reikalavimai nurodyti PAFT ketvirtame skirsnyje. PVM Aprašo 2.5.1 papunktyje numatytai veiklai nėra tinkamas finansuoti EGADP subsidijos lėšomis, PVM finansuojamas VB lėšomis.

  9.    Kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  11 322 834.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • EGADP subsidijos lėšos
  24 000 000.00
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  5 024 740.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  5 040 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  18 241 288.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-02 02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-03  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-04  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FN-01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FN-05-02 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-03  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FN-05-04 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-05  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-07  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedo „Projekto įgyvendinimo plano forma“ formą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir teikiamas el. paštu info@cpva.lt.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1.    įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;

  2.    investicijų projektas (jei taikoma), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“;

  3.    dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz.,  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.);

  4.    dokumentai, patvirtinantys daiktines pareiškėjo teises į žemės sklypą arba kitą nekilnojamąjį turtą, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (jei taikoma). Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo / naudojimo sutarties kopija ir (ar) turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei toks sutikimas nėra išreikštas turto perdavimo valdyti / naudotis sutartyje). Turto valdymo sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo projekto veiklų finansavimo pabaigos, ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Jei nurodytos daiktinės teisės galioja trumpiau nei penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, turi būti pateikiamas įsipareigojimas užtikrinti šį reikalavimą;

  5.    jei statinys, kuriame numatoma atlikti rangos darbus, turi bendraturčių, statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopija;

  6.    jei projekte numatomi statybos darbai ir pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privalomas statinio projektas (toliau – statinio projektas), statinio projekto, parengto ir patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopija. Teikiama visos sudėties statinio techninio projekto elektroninė versija PDF formatu arba tokiu formatu, kad būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Jei yra gautas statybą leidžiantis dokumentas , kartu pateikiama jo kopija;

  7.    jei statybos darbus planuojama vykdyti kultūros paveldo statiniuose ar statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objektų teritorijose, gali būti prašoma pateikti ir papildomų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų reikalingų dokumentų kopijas (jei taikoma);

  8.    jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra parengtas ir patvirtintas, teikiama patvirtintos statinio projektavimo užduoties kopija; 

  9.    jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektas dar nėra parengtas ir patvirtintas ar statinio projekto rengti neprivaloma, teikiami patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimčių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas, arba dokumentai, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina, bei preliminarūs rangovų komerciniai pasiūlymai ir (arba) kainų apklausos suvestinė;

  10.    pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas finansuoti išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentas (įstaigos finansinės ataskaitos, teritorinei ligonių kasai teikta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaita, banko sąskaitos išrašas ar kt. dokumentai);

  11.    informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal formą, pateiktą PAFT 1 priedo „Projekto įgyvendinimo plano forma“ 3 priede „Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus“ (taikoma, jei: 1) pagal projektą planuojama ūkinė veikla (pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 straipsnio 4 dalį – numatoma ūkinė veikla, apimanti statybą, statinių rekonstravimą, gamybą, technologinės įrangos ir gamybos proceso diegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio ar rūšies keitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir ertmių naudojimą, kitų gamtos išteklių naudojimą, žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą veiklą ir kitą galinčią daryti poveikį aplinkai ūkinę veiklą) gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į PAV įstatymo taikymo sritį ir (arba) 2) projekte planuojama ūkinė veikla yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis); 

  Aprašo 6.1 priedo „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“ pagrindimo  dokumentai.

 • Priedai

  Būtini dokumentai pateikiami čia: 
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd3d3843f26111ecbfe9c72e552dd5bd?jfwid=-1295we4i9t

  1. PĮP forma (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“); 

  2. Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika (PAFT 2 priedas „BAK“); 

  3. Projekto sutarties forma (PAFT 3 priedas „Projekto sutartis“).

 • Regionas
  Netaikomas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius   P.S.1.1020 P-11-002-02-11-01-45 Vnt.  7 (2025 m. IV ketv.)  
  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas  R.B.1.1012 R-11-002-02-11-01-33   Asmenys   n/a
  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas   P.B.2.0069 P-11-002-02-11-01-31  Asmenys per metus 98 577 (2025 m.)  
  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus   R.B.2.2073 R-11-002-02-11-01-28  Naudotojai per metus  38 080 (2025 m.)
  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas  P.B.2.0069 P-11-002-02-11-01-31   Asmenys per metus   224 360 (2025 m.)
  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus  R.B.2.2073 R-11-002-02-11-01-28    Naudotojai per metus 48 240 (2025 m.)  
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Bendrieji teisės aktai:

  1.    2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  2.    2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo (toliau – planas „Naujos kartos Lietuva“);

  3.    2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės;

  4.    2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2022)5742, kuriuo patvirtinta programa „2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa“;

  5.    Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, kuriuo patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT);

  Specialieji teisės aktai:

  1.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-879 „Dėl Regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįsto asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Modernizavimo planas);

  2.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“;

  3.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-465);

  4.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-429 „Dėl Anestezijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  5.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-824 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  6.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  7.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“;

  Metodinės rekomendacijos skubiosios medicinos pagalbos skyriaus patalpų modernizavimui.

 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Alvyda Ažubalytė, tel. 8 618 13080, a.azubalyte@cpva.lt