Teikiama nuo
2023-09-11 08:00
Teikiama iki
2023-12-08 15:45 Pasibaigęs
Finansavimo suma
50 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Aplinkos ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
Pažangos priemonė
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  02-001-06-04-01-03-01  Organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas. 
 • Tikslinės grupės

  Medienos pramonės įmonės

 • Galimi pareiškėjai

  Juridiniai asmenys - labai mažos, mažos, vidutinės ir dideles medienos pramonės įmonės, vykdančios ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.), priskirtiną „Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“ (sekcija C, skyrius 16 pagal EVRK red. 2) „Kitų baldų gamyba“ (sekcija C, skyrius 31, grupė 31.0, klasė 31.09 pagal EVRK red. 2)

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Negalimi

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  10 000 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė; Iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė; Iki 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Remiama veikla: pradinės investicijos, skirtos gaminti skydus, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • turėti Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA) dokumentus atitinkamiems produktams ir būti sertifikuoti;
  • ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių. Atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai: žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus);
  • skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje;
  • skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie tik surenkami, užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose);sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip B energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

   

  • Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP pagal PAFT 1 priedą.
  • Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams atsižvelgiant į BBIR 1 straipsnio 2–5 dalyse, 13 ir 14 straipsniuose nustatytus apribojimus.
  • Finansavimas neskiriamas pareiškėjui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos interneto tinklalapyje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.
  • Jeigu pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola, iki PĮP vertinimo pabaigos administruojančiajai institucijai – VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – administruojančioji institucija) pareiškėjas turi būti pateikęs skolintojo galutinį sprendimą suteikti kreditą, o ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turi būti sudaręs paskolos sutartį ir pateikęs jos kopiją administruojančiajai institucijai. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas papildomai turi pateikti skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per administruojančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.
  • Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, projekto veiklos išlaidoms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.
  • Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Veiklų pradžia suprantama kaip pasirašytos automatizuotos skydų gamybos linijos pirkimo sutarties data (kai pirkimas pagal PAFT 7 priedą „Pirkimų taisyklės“ (toliau – Pirkimų taisyklės) galimas iš vieno tiekėjo) arba kvietimo dalyvauti pirkime skelbimo svetainėje esinvesticijos.lt data (vykdant konkursą arba derybas, kai tokį pirkimo būdą numato Pirkimų taisyklės). Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų pradžios laikotarpis gali būti pratęstas.
  • Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. Projekto užbaigimu laikomas (veiklos laikomos įgyvendintos) skydų gamybos automatizuotomis linijomis sertifikavimas (sertifikato išdavimas), t. y. Europinio techninis įvertinimas (ETA) arba Nacionalinis techninis įvertinimas (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA) dokumentus atitinkamiems produktams.
  • Projektų finansavimo forma – dotacija.
  • Didžiausia galima PĮP prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 000 Eur (dešimt milijonų eurų) be PVM. PĮP atmetamas, jei prašomas finansavimas viršija šią sumą. Projektas negali būti dirbtinai suskaidytas.
  • Mažiausia galima PĮP prašoma skirti ir po vertinimo nustatyta galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) be PVM. PĮP atmetamas, jei prašomas finansavimas arba po PĮP vertinimo nustatytas galimas skirti finansavimas yra mažesnis už šią sumą.
  • Projektų atranka atliekama konkurso būdu vienu etapu. Projektai turi atitikti projektų bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede bei specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PFSA 6 punkte. Jei projektas neatitinka bent vieno bendrojo ar specialiojo atrankos kriterijaus, PĮP atmetamas.
  • Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais PFSA 6 punkte. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų ir privaloma surinkti minimali balų suma nurodyti PFSA 6 punkte.
  • Jei projektas vertinimo metu nesurenka PFSA 6 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Jeigu projektai surenka vienodą galutinį balų skaičių ir jiems nepakanka pagal kvietimą teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį PFSA 6 punkte nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų, o jeigu projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jei pagal visus projektų prioritetinius atrankos kriterijus tokie projektai įvertinti vienodai, administruojančioji institucija juos nurodo PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.
  • Projekto vykdytojas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas turtas) ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.
  • Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos (vykdomi statybos darbai ir (ar) montuojama įranga) turi būti įregistruotos vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos.
  • Pareiškėjas PĮP suplanuoja privalomo siekti rodiklio „Veikiantys modulinių konstrukcijų iš organinių medžiagų gamybos pajėgumai (P-02-001-06-04-01-26; P.S.1052) ir pasirinktinai, atsižvelgdamas į įmonės dydį ir planuojamą investicijų pobūdį, atitinkamų bendrųjų rezultatų rodiklių reikšmes.
  • Informavimo apie projektą ir komunikacijos veiksmai atliekami vadovaujantis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.
  • Vadovaujantis žaliųjų pirkimų tikslais, nustatytais Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), pareiškėjai, atlikdami visus pirkimus, išskyrus Nutarime numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
  • Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka, taip pat laikantis BBIR 12 straipsnio 1 punkte numatytos pareigos dokumentus saugoti 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos.
  • Projekto vykdytojas duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą turi pateikti į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą (toliau – Registrą) Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“,  17 punkte nustatyta tvarka.

  Projekto sutaupytos lėšos gali būti panaudotos tenkinant šiuos reikalavimus:

  1. finansuojamoji sutaupyta dalis gali būti panaudota tik papildomoms išlaidoms, kurių tinkamumui taikomi PFSA 9 punkto reikalavimai, neatsižvelgiant PFSA į 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nustatytus procentinius reikalavimus;

  2. finansuojamoji sutaupyta dalis negali būti panaudota tik nuosavų lėšų mažinimui;

  3. nuosavų finansuojamos sutaupytos dalies lėšų suma turi būti ne mažesnį kaip pusė nuosavų lėšų dalies, užfiksuotos projekto sutartyje, bet neviršijant didžiausios galimos projekto finansuojamosios dalies pagal įmonės dydį nuo tinkamų finansuoti išlaidų, kaip nurodyta PFSA 2.14 papunktyje.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projektai negali daryti neigiamo poveikio horizontaliems principams.

  • Įgyvendinami projektai tiesiogiai prisideda prie Darnaus vystymosi horizontalaus principo darnaus vystymosi rodiklio „1.1. Darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y., prisidės prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 9 tikslo „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir skatinti naujoves“ 9.4 uždavinio bei 13 tikslo „Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų“ 13.2 uždavinio.
  • Įgyvendinami projektai tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalaus principo įgyvendinimo automatizuojant pastatų atnaujinimui (modernizavimui)  skirtų skydų gamybos procesą.
  • Projektai neprieštarauja Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas).
 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas
  • Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas, kaip nustatyta PAFT IV skyriaus 10 skirsnio 248 punkte. Nesilaikant šio reikalavimo, projekto vykdytojas turi grąžinti projektui finansuoti išmokėtų lėšų sumą, proporcingą reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui.
  • Įgyvendinus projektą, 5 metų laikotarpiu projekto vykdytojas įsipareigoja gaminti skydus, skirtus pastatų atnaujinimui (modernizavimui) Lietuvoje (mažiausias privalomas pagaminti skydų kiekis (kv.m.) apskaičiuojamas pagal PFSA 7.3 papunktyje nurodytą formulę). Nesilaikant šio reikalavimo ir nesant objektyvių, nuo projekto vykdytojo nepriklausančių, priežasčių, taikomos sankcijos, kurios apskaičiuojamos pagal PFSA 7.4 papunktyje nurodytą formulę. 
  • Reikalavimo įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal savo pačios nustatytą periodiškumą ir tvarką. Tam, kad administruojančioji institucija galėtų vykdyti šio reikalavimo stebėseną ir vertinimą, projekto vykdytojai, paprašius administruojančiajai institucijai, turi pateikti visus pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus bei kitus dokumentus, kurie leistų įsitikinti, kiek pati įmonė pagamino skydų pastatų atnaujinimui (modernizavimui)  ir kokių pastatų atnaujinimui (modernizavimui)  jie buvo panaudoti. Informaciją apie Lietuvoje užsakytą pagaminti skydų, skirtų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), kiekį (pastatų atnaujinimo (modernizavimo)  skydais apimtis) (toliau – informacija), administruojančiajai institucijai teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA). Informacijos teikimo tvarką, suderinusi su APVA, nustato administruojančioji institucija. Jei skydais renovuoti pastatai iš privačių lėšų, nesinaudojant valstybės parama, ir jie nepatenka į APVA apskaitą, projekto vykdytojas pats pateikia administruojančiajai institucijai šį skydų kiekį ir jų panaudojimo vietą (objektus, kur jie buvo panaudoti) ir laiką įrodančius dokumentus.
 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai
  • Pagalba teikiama pagal BBIR, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais. Pagal Aprašą projektams teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri turi atitikti visas sąlygas, nustatytas BBIR I skyriuje, 13 ir 14 straipsnių nuostatas.
  • Vadovaujantis BBIR 14 straipsnio 3 dalies nuostatomis, pagalba didelėms įmonėms NUTS 2 lygio regione (LT01 – Sostinės regionas) gali būti teikiama tik pradinėms naujos ekonominės veiklos investicijoms, vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapiu.
  • Valstybės pagalba neteikiama:
   1. BBIR 1 straipsnio 3 dalyje ir 13 straipsnyje nustatytiems sektoriams;
   2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, kol nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka Lietuvoje gauta valstybės pagalba;
   3. sunkumus patiriantiems pareiškėjams ir (arba) ūkio subjektams, kaip apibrėžta BBIR 2 straipsnio 18 punkte;
   4. skatinamojo poveikio, nustatyto BBIR 6 straipsnyje, neturinčiai pagalbai.
  • Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal BBIR taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:
   1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;
   2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu taip susumavus didžiausia pagalbos suma neviršija BBIR 14 straipsnio 12 dalyje nustatyto didžiausio pagalbos intensyvumo, nustatyto Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapyje, galiojančiame pagalbos suteikimo metu.
  • Valstybės pagalbos teikimui taikomos specialiosios sąlygos nustatytos BBIR 14 straipsnyje:
   1. tinkamos finansuoti išlaidos yra investicinės išlaidos į materialųjį ir nematerialųjį turtą;
   2. pabaigus investuoti, investicijos pagalbą gaunančioje vietovėje išlaikomos ne trumpiau kaip penkerius metus;
   3. įsigyjamas turtas turi būti naujas;
   4. pagalba teikiama pradinei investicijai – investicijai į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės kūrimu, esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu;
   5. jei pagalba teikiama didelėms įmonėms gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos neturi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus;
   6. jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 proc. pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią;
   7. pagalba nematerialiajam turtui įsigyti teikiama, jei jis bus naudojamas tik pagalbą gaunančioje įmonėje, turi būti nusidėvintis, įsigytas rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pagalbą gaunančia įmone, ir jis turi būti įtrauktas į projekto vykdytojo turtą ir likti susietas su projektu, kuriam skirta pagalba, ne mažiau kaip penkerius metus;
   8. bet kokia pradinė investicija, kurią tas pats projekto vykdytojas (grupės lygmeniu) pradeda per trejus metus nuo darbų, susijusių su kita remiama investicija tame pačiame Bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygio regione, pradžios, laikoma vieno investicinio projekto dalimi. Kai toks vienas investicinis projektas yra didelis investicinis projektas, visa pagalbos vienam investiciniam projektui suma nustatoma taip, kad neviršytų pakoreguotos pagalbos dideliems investiciniams projektams sumos;
   9. Pagalbos gavėjas arba iš nuosavų išteklių, arba iš išorės gautų lėšų, teikiamų be viešosios paramos, turi teikti finansinį įnašą, kurį sudaro bent 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
  • Administruojančioji institucija, gavusi PĮP, užpildo Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą pagal PFSA 2 priedą.
 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektai turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, nurodytus PAFT 2 priede.

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Specialiųjų atrankos kriterijų vertinimo metodas nurodytas PFSA 6 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c79289e0170c11ee9f7ec2ffce8b47bc):

  • Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 2 metus veikianti medienos pramonės įmonė, vykdanti ekonominę veiklą, kaip nurodyta PFSA 2.2 p., ir kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur per metus;
  • Už vieną suteiktos dotacijos Eur turi būti sukurti gamybiniai pajėgumai per metus pagaminti ne mažiau kaip 0,015 kv.m. skydų.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  Prioritetinių atrankos kriterijų vertinimo metodas, maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų ir privaloma surinkti minimali balų suma nurodyti PFSA 6 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c79289e0170c11ee9f7ec2ffce8b47bc ):

  • Tikslinė medienos pramonės įmonės veiklos sritis paskutinius 2 metus ir šių sričių pačių pagamintos produkcijos vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 2 finansinius metus yra ne mažesnės kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur per metus;
  • Už vieną suteiktą dotacijos Eur įsipareigojama sukurti naujų gamybinių pajėgumų (m2 skydų per metus);
  • Tikslinės tinkamos išlaidos;
  • Pareiškėjo veiklos trukmė 1 punkte nurodytose srityse (ilgesnei nei 2 metų veiklai taikomas reikalavimas, kad vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos būtų ne mažesnės kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) Eur per finansinius metus);
  • Įmonės dydis.
 • EGADP subsidijos lėšos
  50 000 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  10 000 000.00
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedą

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per INVESTIS duomenų mainų svetainę.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus

  Kiti priedai:

  • užpildytą PFSA 3 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti;
  • užpildytą PFSA 4 priedą, kuriame pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad projekto veiklos, finansuojamos pagal PFSA, nėra ir nebus finansuojamos iš jokių kitų finansinių šaltinių;
  • užpildytą PFSA 5 priedą, kuriame pateikiamas pareiškėjo įsipareigojimas dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašui;

  (PFSA 3-5 priedų formų nuoroda: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/pazangos-priemones-nr-02-001-06-04-01-skatinti-pastatu-renovacija-veiklos-organiniu-medziagu-gamybiniu-pajegumu-sukurimas-projektu-finansavimo-salygu-aprasas )

  • smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.316716/asr ), parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, jei pareiškėjas yra maža ar vidutinė įmonė, arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė;
  • dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas, projekto išlaidų skaičiavimo dokumentus);
  • finansavimo šaltinius (pareiškėjo privalomas nuosavas lėšas, įnašą į netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, skolintojo sprendimas suteikti paskolą, paskolos sutartis ir kiti dokumentai, įrodantys finansavimo šaltinius;
  • ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, pareiškėjas turi atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir pateikti administruojančiajai institucijai atsakingosios institucijos sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (jeigu taikoma), arba pareiškėjo pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;
  • ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis atliktas ir pateiktas administruojančiajai institucijai „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas (jeigu taikoma) arba pagrindimas, kodėl nurodytos procedūros netaikomos.
 • Priedai
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Veikiantys modulinių konstrukcijų iš organinių medžiagų gamybos pajėgumai  P-02-001-06-04-01-26 P.S.1052    m² per metus  
  Paramą gavusios įmonės  R-02-001-06-04-01-12 R.B.1.2009   vnt.
   
   
  iš jų mažos ir labai mažos įmonės  R-02-001-06-04-01-37 R.B.1.2009.1 
   iš jų vidutinės įmonės R-02-001-06-04-01-38 R.B.1.2009.2 
  iš jų didelės įmonės  R-02-001-06-04-01-39 R.B.1.2009.3 
  Įmonės, kurioms teikiama parama skaitmeniniams produktams, paslaugoms ir taikymo procesams kurti arba pritaikyti  R-02-001-06-04-01-13 R.B.1.2006   vnt.  
  Įmonės, kurioms teikiama parama skaitmeninėms technologijoms ir sprendimams kurti  R-02-001-06-04-01-40 R.B.1.2006.1   vnt.  
  iš jų mažoms ir labai mažoms įmonėms  R-02-001-06-04-01-41 R.B.1.2006.1.1 
  iš jų vidutinėms įmonėms  R-02-001-06-04-01-42 R.B.1.2006.1.2 
  iš jų didelėms įmonėms  R-02-001-06-04-01-43 R.B.1.2006.1.3 
  Įmonės, kurioms teikiama parama skaitmeniniams sprendimams, skirtiems tų įmonių paslaugoms, produktams ar procesams transformuoti, pritaikyti  R-02-001-06-04-01-44 R.B.1.2006.2   vnt.  
  iš jų mažoms ir labai mažoms įmonėms  R-02-001-06-04-01-45 R.B.1.2006.2.1 
  iš jų vidutinėms įmonėms  R-02-001-06-04-01-46 R.B.1.2006.2.2 
  iš jų didelėms įmonėms  R-02-001-06-04-01-47 R.B.1.2006.2.3 
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 

   

 • Taikomi teisės aktai
  • PAFT: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd3d3843f26111ecbfe9c72e552dd5bd/asr 
  • PFSA: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c79289e0170c11ee9f7ec2ffce8b47bc 
  • 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo pagal tam tikras kategorijas pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais;
  • 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais;
  • 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo;
  • Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“;
  • Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas ir jų administravimo“;
  • Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“;
  • Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 2022 m. birželio 22 d. Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;
  • 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;
  • Lietuvos ilgalaikė renovacijos strategija, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. protokoliniu sprendimu Nr. 18;
  • Lietuvos Respublikos nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 metams, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 31 d. buvo pateiktas Europos Komisijai.
 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus grupės vadovė Violeta Pilvelienė,
  Tel. Nr. 8 649 12641
  El. p. v.pilveliene@cpva.lt