Teikiama nuo
2023-10-06 08:00
Teikiama iki
2024-03-29 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
122 500 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Sveikatos apsaugos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-002-02-11-01-06-02  Sveikatos centro pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas
  11-002-02-11-01-06-03  Sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios medicinos pagalbos paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas
  11-002-02-11-01-06-04  Sveikatos centro pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 
  11-002-02-11-01-06-05  Sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios medicinos pagalbos paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 
 • Tikslinės grupės

  Lietuvos Respublikos savivaldybių gyventojai, sveikatos priežiūros specialistai ir kiti sveikatos priežiūros srityje dirbantys specialistai

 • Galimi pareiškėjai

  Savivaldybių administracijos

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Sveikatos centrai ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaujančios sveikatos centro veikloje ir sudariusios Sveikatos centro apraše nurodytą bendradarbiavimo sutartį

 • Finansuojamoji dalis

  100,00 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal šį Aprašą finansuojama veikla atitinka Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“  6 veiklos „Bazinių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas“ 6.2 poveiklę „Sveikatos centro pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas“, 6.3 poveiklę „Sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios medicinos pagalbos paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas“, 6.4 poveiklę „Sveikatos centro pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ ir 6.5 poveiklę „Sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios medicinos pagalbos paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“.

  2. Įgyvendinant Pažangos priemonės 6.2, 6.3, 6.4 ir 6.5 poveikles investicijos bus skiriamos sveikatos centrui priskiriamų teikti:

  2.2.1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų Sveikatos centro aprašo 1 priede (išskyrus ambulatorinės slaugos paslaugas namuose ir ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugas), infrastruktūrai modernizuoti – remonto / rekonstrukcijos / statybos darbams atlikti ir (ar) įrangai, baldams bei transporto priemonėms (elektromobilis su įkrovimo stotele arba be jos), skirtoms pacientams lankyti ir paslaugoms teikti namuose, įsigyti. Prioritetas teikiamas investicijoms šeimos gydytojo komandos teikiamų paslaugų plėtrai, kokybei ir veiksmingumui gerinti reikalingos infrastruktūros modernizavimui ir (ar) sukūrimui;

  2.2.2. antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų, nurodytų Sveikatos centro aprašo 1 priede (išskyrus psichiatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos paslaugas), infrastruktūrai modernizuoti – remonto / rekonstrukcijos / statybos darbams atlikti ir (ar) įrangai, baldams įsigyti, ir (ar) vidinių informacinių sistemų adaptavimui skubiosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo srityje, siekiant užtikrinti centralizuotą skubiosios medicinos pagalbos paslaugų stebėseną, analizę, kokybės vertinimą ir prieinamumą;

  2.2.3. cukrinio diabeto slaugos ir (ar)  ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, ir (ar) ambulatorinės chirurgijos, ir (ar) dienos chirurgijos paslaugų, kurios naujai steigiamos vadovaujantis Sveikatos centro aprašo 171 punktu, infrastruktūrai sukurti – remonto / rekonstrukcijos / statybos darbams atlikti ir (ar) įrangai, baldams įsigyti.

  3. Jei sveikatos centro paslaugų teikimo organizavimo modelis kuriamas reorganizuojant sveikatos priežiūros įstaigas į vieną juridinį asmenį (toliau – reorganizavimo etapas) ir kartu pasitelkiant kitas sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – funkcinio pasitelkimo etapas), iki projekto sutarties sudarymo turi būti užbaigti reorganizavimo ir funkcinio pasitelkimo etapai bei pasirašyta (-os) bendradarbiavimo sutartis (-ys). Administruojančiajai institucijai turi būti pateiktos juridinių asmenų registro išrašo kopija ir bendradarbiavimo sutarties (-čių) kopijos.  

  4. Iki projekto sutarties sudarymo pareiškėjas su partneriais turi sudaryti partnerystės sutartis, kuriose turi būti nustatytos tarpusavio teisės, lėšų pasiskirstymas, vykdomos veiklos, pareigos ir atsakomybės įgyvendinant projektą. Partnerystės sutartis administruojančiajai institucijai turi būti pateikta kartu su pasirašyta projekto sutartimi.

  5. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

  6. Kiekvienai savivaldybei projektui įgyvendinti galima skirti didžiausia investicijų suma atitinka Modernizavimo plane savivaldybei numatytą lėšų sumą ir yra nurodyta Aprašo 1 priede. Aprašo 1 priedo 2-ame stulpelyje nurodyta bazinė lėšų dalis gali būti skiriama tik pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrai modernizuoti, o 5-ame stulpelyje nurodyta bazinė lėšų dalis ir 3-iame bei 6-ame stulpeliuose nurodytų papildomų lėšų dalis, esant pagrįstam poreikiui, kuris pagrindžiamas PĮP ar investicijų projekte (jei taikoma), gali būti perskirstoma tarp pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros modernizavimo ir antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro, skubiosios pagalbos infrastruktūros modernizavimo veiklų. 

  7. Aprašo 1 priede nurodyta papildoma (-os) lėšų suma (-os) skiriama (-os), jei išpildytos Modernizavimo plane numatytos sąlygos papildomai (-oms) lėšų sumai (-oms) gauti:

  7.1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo infrastruktūrai modernizuoti / plėtoti papildoma lėšų suma skiriama, kai steigiamas / įsteigtas sveikatos centras reorganizuojant sveikatos priežiūros įstaigas (pirminės sveikatos priežiūros įstaiga (-os) ir monoprofilinė ligoninė, kurioje teikiamos aktyviojo gydymo paslaugos), kurių savininkė yra savivaldybė, į vieną juridinį asmenį. Kartu su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateiktas pagrindžiantis dokumentas – savivaldybės tarybos sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo kuriant savivaldybės sveikatos centrą;

  7.2. antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro, skubiosios pagalbos paslaugų infrastruktūrai modernizuoti / plėtoti  papildoma lėšų suma skiriama:

  7.2.1. kai savivaldybėje atsisakoma (transformuojama) visų bendrai Modernizavimo plane nurodytų profilių lovų (pediatrijos, akušerijos, chirurgijos), skiriama visa papildoma lėšų suma. Kartu su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateikti pagrindžiantys dokumentai –  sveikatos priežiūros įstaigos vadovo raštas, kuriame pateikiama informacija apie panaikintų (transformuotų) stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros lovų skaičių (chirurgijos ir (ar)  akušerijos, ir (ar) pediatrijos stacionaro profilio) nuo 2019 m. ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas dėl licencijų panaikinimo, kai panaikinus (transformavus) stacionarinio aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros lovas stacionarinė asmens sveikatos priežiūros paslauga nebeteikiama;

  7.2.2. kai atsisakoma (transformuojama) visų bendrai Modernizavimo plane nurodytų pediatrijos ir akušerijos profilio lovų ir kartu atsisakoma (transformuojama) daugiau nei 30 proc. chirurgijos profilio lovų, numatytų Modernizavimo plane, papildomai galima skirti lėšų suma apskaičiuojama proporcingai pagal atsisakomų / transformuojamų profilių lovų skaičių. Projekto vykdytojas ir (ar ) partneris suderina su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) atsisakomų / transformuojamų lovų skaičių ir papildomai projektui galimą skirti lėšų sumą. Kartu su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateiktas pagrindžiantis dokumentas – Ministerijos raštas, kuriame nurodytas suderintas atsisakomų / transformuojamų lovų skaičius pagal profilius ir apskaičiuota galima projektui skirti papildoma lėšų suma.

  7.2.3. kai savivaldybėje atsisakoma (transformuojama) Modernizavimo plane nurodytų visų akušerijos profilio lovų, o visų pediatrijos ir (ar) chirurgijos profilio lovų numatoma atsisakyti įgyvendinant (įgyvendinus) projekto veiklas, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. kovo 1 d., skiriama visa papildoma lėšų suma. Kartu su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateikti pagrindžiantys dokumentai – sveikatos priežiūros įstaigos vadovo raštas, kuriame įsipareigojama panaikinti (transformuoti) Modernizavimo plane nurodytas visas pediatrijos ir (ar) chirurgijos profilio lovas ne vėliau kaip iki 2025 m. kovo 1 d., ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas dėl stacionarinės akušerijos licencijos panaikinimo, jei Modernizavimo plane nurodytos savivaldybėje atsisakomos (transformuojamos) akušerijos profilio lovos. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris ne vėliau kaip iki 2025 m.  kovo 1 d. pateikia Ministerijai dokumentus, patvirtinančius, kad įstaigos vadovo pateiktame rašte numatyti įsipareigojimai panaikinti (transformuoti) pediatrijos ir (ar) chirurgijos profilio lovas yra įvykdyti. Ministerijai ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas įvertinus nurodytus dokumentus, projekto vykdytojas ir (ar) partneris ne vėliau  kaip iki 2025 m. gegužės 1 d. pateikia administruojančiajai institucijai Ministerijos raštą, kuriame patvirtinama, kad numatyta įvykdyti iki 2025 m. kovo 1 d. sąlyga papildomai lėšų sumai gauti įvykdyta.

  7.2.4. kai savivaldybėje atsisakoma (transformuojama) Modernizavimo plane nurodytų visų akušerijos profilio lovų, o visų pediatrijos ir (ar) daugiau nei 30 proc. chirurgijos profilio lovų numatoma atsisakyti (transformuoti) įgyvendinant (įgyvendinus) projekto veiklas, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. kovo 1 d., papildomai galima skirti lėšų suma apskaičiuojama proporcingai pagal atsisakomų (transformuojamų) profilių lovų skaičių. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris suderina su Ministerija atsisakomų (transformuojamų) lovų ir planuojamų atsisakyti (transformuoti) iki 2025 m. kovo 1 d. lovų skaičių ir papildomai projektui galimą skirti lėšų sumą. Kartu su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateiktas pagrindžiantis dokumentas – Ministerijos raštas, kuriame nurodytas suderintas atsisakomų (transformuojamų) lovų ir planuojamų  atsisakyti (transformuoti) lovų skaičius pagal paslaugų profilius ir apskaičiuota galima projektui skirti papildoma lėšų suma, ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas dėl stacionarinės akušerijos licencijos panaikinimo, jei Modernizavimo plane nurodytos savivaldybėje atsisakomos (transformuojamos) akušerijos profilio lovos. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris ne vėliau kaip iki 2025 m.  kovo 1 d. pateikia Ministerijai dokumentus, patvirtinančius, kad įstaigos vadovo pateiktame rašte numatyti įsipareigojimai panaikinti (transformuoti) pediatrijos ir (ar) chirurgijos profilio lovas yra įvykdyti. Ministerijai ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas įvertinus nurodytus dokumentus, projekto vykdytojas ir (ar) partneris ne vėliau  kaip iki 2025 m. gegužės 1 d. pateikia administruojančiajai institucijai Ministerijos raštą, kuriame patvirtinama, kad numatyta įvykdyti iki 2025 m. kovo 1 d. sąlyga papildomai lėšų sumai gauti įvykdyta.

  7.2.5. jei projekto vykdytojas ir (ar) partneris neįvykdo 2.10.2.3 ar 2.10.2.4 papunktyje numatytų sąlygų papildomai lėšų sumai gauti, projekto vykdytojas ir (ar) partneris, kuris gavo papildomas lėšas,  šią lėšų sumą privalo grąžinti PAFT nustatyta tvarka.

  8. Projektams taikomos matomumo ir informavimo priemonės nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. Kai įgyvendinamas projektas, kurio bendra vertė viršija 10 000 000,00 (dešimt milijonų) eurų, ar įgyvendinamas projektas savivaldybėje, kurioje iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai įsteigtas ir vykdo veiklą sveikatos centras, kurio darbo organizavimo forma – struktūrinis bendradarbiavimas, turi būti surengiamas komunikacinis renginys ar įgyvendinama kita komunikacijos veikla, kuriuose dalyvauti ar į kuriuos įsitraukti pakviečiami Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos atstovai, kaip numatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 341.5 papunktyje. 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiamas HP laikymasis. HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumas ir pan.), inovatyvumo (kūrybingumo) (įgyvendinant veiklas vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį laikantis HP.

  2. Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos nė vienam iš 6 aplinkos apsaugos  tikslų, nurodytų 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 2 priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“.

  3. Vykdant veiklas, apimančias infrastruktūros plėtojimą ar modernizavimą, PĮP turi būti detaliai aprašytas bent vienas universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimas. Informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas

  4. Projekto įgyvendinimo metu taikomas reikalavimas, kad planuojamos įsigyti transporto priemonės (lengvasis automobilis, M1 klasė) turi būti varomos elektra.

  5. Vykdant statybos rangos darbus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir (ar) statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Jei projekte numatoma sukurti 2.2.3 papunktyje nurodytų Sveikatos centro paslaugų infrastruktūrą, projekto vykdytojas ir (ar) partneris, užbaigę projekto veiklas, bet ne vėliau nei numatytas bendradarbiavimo sutartyje terminas, pateikia administruojančiajai institucijai galiojančią licenciją teikti naujas cukrinio diabeto slaugos ir (ar) ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, ir (ar) ambulatorinės chirurgijos, ir (ar) dienos chirurgijos paslaugas ir sutartį su teritorine ligonių kasa dėl šių naujų paslaugų teikimo.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Finansuojamos veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2027 metų gruodžio 31 d. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, finansuojamų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka ne ilgiau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, patvirtintose viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246 (https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams).

  2. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo / partnerio lėšų.

  3. Projekto vykdytojui, vadovaujantis PAFT numatytomis sąlygomis, gali būti mokamas avansas.

  4. Projekto išlaidos įgyvendinimo metu apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas, supaprastintai apmokamas išlaidas arba kartu derinant šias abi apmokėjimo formas.

  5. Projektams taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti Aprašo 14 punkte „Projektų veiklų ir jungtinio projekto projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“. Netiesioginėms išlaidoms taikoma 7 proc. fiksuotoji norma nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. Jeigu projekto visos išlaidos neviršija 200 000,00 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų), visos projekto išlaidos turi būti apmokamos supaprastintai. 

  6. Netinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos nustatytos PAFT VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ 3 skirsnyje. Pagal šį Aprašą taip pat netinkamos finansuoti išlaidos yra:

  6.1. žemės ir kito nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

  6.2. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  6.3. transporto priemonių lizingo (finansinės nuomos), transporto priemonės eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  6.4. vienkartinės priemonės, higienos prekės ir kitos panašios paslaugoms teikti reikalingos priemonės.

  6.5. asmens sveikatos priežiūros įstaigos (-ų), kuri (-ios) vadovaujantis Sveikatos centro aprašo 171 punktu įtraukta (-os) į sveikatos centro bendradarbiavimo sutartį ir pereinamuoju laikotarpiu teiks cukrinio diabeto slaugos ir (ar) ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, ir (ar) ambulatorinės chirurgijos, ir (ar) dienos chirurgijos paslaugas, infrastruktūros, skirtos šioms paslaugoms teikti, modernizavimas.

  7. Kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  94 812 365.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  27 687 635.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-02  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-03  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-04   02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-01  01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-01  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-02  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-03  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-04  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-05  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-06  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-07  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-01  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  PĮP teikimo tvarkos nuoroda https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  PĮP forma: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai: 

  1. įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;

  2. kai įkurtas sveikatos centras, kurio darbo organizavimo forma – funkcinis bendradarbiavimas, pateikiama Sveikatos centro apraše nurodyta Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių sveikatos centrui priskiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, bendradarbiavimo sutarties kopija;

  3. kai įkurtas sveikatos centras, kurio darbo organizavimo forma – struktūrinis bendradarbiavimas, pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo kuriant savivaldybės sveikatos centrą ir Juridinių asmenų registro išrašo kopija. Jei sveikatos centras įkurtas reorganizuojant sveikatos priežiūros įstaigas, kurių savininkė yra savivaldybė, į vieną juridinį asmenį (reorganizavimo etapas) ir pasitelkiant kitas sveikatos priežiūros įstaigas bendradarbiauti (funkcinio pasitelkimo etapas), pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo kuriant savivaldybės sveikatos centrą, Juridinių asmenų registro išrašo kopija ir Sveikatos centro apraše nurodyta Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių sveikatos centrui priskiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, bendradarbiavimo sutarties kopija;

  4. jei PĮP pateikimo metu sveikatos centras yra kuriamas, t. y. vykdomi reorganizavimo ir funkcinio pasitelkimo etapų darbai, pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo kuriant savivaldybės sveikatos centrą ir Sveikatos centro apraše nurodyto savivaldybės tarybos posėdžio dėl funkcinio bendradarbiavimo vykdant sveikatos centro veiklą protokolo kopija; 

  5. Modernizavimo plane numatytų sąlygų dėl papildomų lėšų sumos skyrimo išpildymą pagrindžiantys dokumentai: savivaldybės tarybos sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo įkuriant savivaldybės sveikatos centrą ir  (ar) sveikatos priežiūros įstaigos vadovo raštas, kuriame pateikiama informacija apie panaikintų (transformuotų) stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros lovų skaičių (chirurgijos ir (ar)  akušerijos, ir (ar) pediatrijos stacionaro profilio) nuo 2019 m. ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas dėl licencijų panaikinimo, kai panaikinus (transformavus) stacionarinio aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros lovas stacionarinė asmens sveikatos priežiūros paslauga nebeteikiama, ir (ar) Ministerijos raštas, kuriame nurodytas suderintas atsisakomų / transformuojamų lovų  skaičius pagal profilius ir apskaičiuota galima projektui skirti papildoma lėšų suma (jei taikoma);

  6. investicijų projektas (jei taikoma), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“. Investicijų projektas rengiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms atlikti, ir (arba) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 1 (vieną) milijoną eurų;

  7. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz.,  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.) ir darbo užmokesčio išlaidų (veiklų sąrašas, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas) pagrįstumą;

  8. dokumentai, patvirtinantys daiktines pareiškėjo teises į žemės sklypą arba kitą nekilnojamąjį turtą, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (jei taikoma). Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo / naudojimo sutarties kopija ir (ar) turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei toks sutikimas nėra išreikštas turto perdavimo valdyti / naudotis sutartyje). Turto valdymo sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo projekto veiklų finansavimo pabaigos, ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Jei nurodytos daiktinės teisės galioja trumpiau nei penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, turi būti pateikiamas įsipareigojimas užtikrinti šį reikalavimą;

  9. jei statinys, kuriame numatoma atlikti rangos darbus, turi bendraturčių, statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopija;

  10. jei projekte numatomi statybos darbai ir pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privalomas statinio projektas (toliau – statinio projektas), statinio projekto, parengto ir patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopija. Teikiama visos sudėties statinio techninio projekto elektroninė versija PDF formatu arba tokiu formatu, kad būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Jei yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, išduotas statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo, nustatyta tvarka, kartu pateikiama jo kopija;

  11. jei statybos darbus planuojama vykdyti kultūros paveldo statiniuose ar statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objektų teritorijose, gali būti prašoma pateikti ir papildomų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų reikalingų dokumentų kopijas (jei taikoma);

  12. jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra parengtas ir patvirtintas, teikiama patvirtintos statinio projektavimo užduoties kopija; 

  13. jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektas dar nėra parengtas ir patvirtintas ar statinio projekto rengti neprivaloma, teikiami patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimčių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas, arba dokumentai, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina, bei preliminarūs rangovų komerciniai pasiūlymai ir (arba) kainų apklausos suvestinė;

  14. pareiškėjo ir (ar) partnerio įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentas (savivaldybės tarybos sprendimas, įstaigos finansinės ataskaitos, teritorinei ligonių kasai teikta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaita, banko sąskaitos išrašas ar kt. dokumentai);

  15. jei vadovaujantis Sveikatos centro aprašo 171 punktu Sveikatos centre (Sveikatos centro veikloje dalyvaujančioje (-iose) sveikatos priežiūros įstaigoje (-ose), veikiančioje (-iose) savivaldybės teritorijoje) numatoma įsteigti cukrinio diabeto slaugos ir (ar) ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, ir (ar) ambulatorinės chirurgijos, ir (ar) dienos chirurgijos paslaugas ir įgyvendinant projektą numatoma sukurti šių naujai steigiamų paslaugų infrastruktūrą bendradarbiavimo sutartyje nurodytoje (-ose) sveikatos priežiūros įstaigoje (-ose), kartu su PĮP pareiškėjas ir (ar) partneris pateikia įsipareigojimo pradėti teikti bendradarbiavimo sutartyje numatytas įsteigti paslaugas ne vėliau nei bendradarbiavimo sutartyje nurodytas terminas dokumentą.

 • Priedai

  1. 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 19 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6dae5ed0629411eebc77e58877a83c4e 
   
  2. 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 19 pakeitimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c9488ef0c72f11eea5a28c81c82193a8

  3. Projekto sutarties forma:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad 
  (žr. „19. PAFT 3 priedas Projekto sutartis)

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas 

  P.B.2.2069

  P-11-002-02-11-01-31  

   Asmenys per metus

  358 500

  (2029)  

   Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

  R.B.2.2073

  R-11-002-02-11-01-28  

  Naudotojai per metus 

  295 085

  (2029)  

  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas 

  P.B.2.2069

  P-11-002-02-11-01-31  

  Asmenys per metus 

  53 500

  (2029)  

  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus 

  R.B.2.2073

  R-11-002-02-11-01-28  

   Naudotojai per metus

  44 100

  (2029)  

  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas 

  P.B.2.2069

  P-11-002-02-11-01-31  

   Asmenys per metus

  1 113 600

  (2029)  

   Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

  R.B.2.2073

  R-11-002-02-11-01-28  

  Naudotojai per metus 

  917 565

  (2029)  

  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas 

  P.B.2.2069

  P-11-002-02-11-01-31  

  Asmenys per metus 

  166 400

  (2029)  

  Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus 

  R.B.2.2073

  R-11-002-02-11-01-28  

   Naudotojai per metus

  137 100

  (2029)  

 • Taikomi teisės aktai

  Bendrieji teisės aktai:

  1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės;

  2. 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2022)5742, kuriuo patvirtinta programa 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programa;

  3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT);

  Specialieji teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos centro aprašas);

  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-879   „Dėl Regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįsto asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Modernizavimo planas);

  3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

  4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“;

  6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“;

  8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“;

  11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. V-432 „Dėl Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika“;

  13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-527 „Dėl Ambulatorinių antrinio ir (ar) tretinio lygio akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo ir Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros stebėsenos komiteto sudarymo “;

  15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-980 „Dėl Gastroenterologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-1661 „Dėl Otorinolaringologijos ambulatorinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-986 „Dėl Oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-440 „Dėl Endokrinologijos ir vaikų endokrinologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-441 „Dėl Neurologijos ir vaikų neurologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-429 „Dėl Anestezijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“;

  23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1111 „Dėl Stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Alvyda Ažubalytė, tel. +370 660 38909, el. paštas a.azubalyte@cpva.lt