Nr. 09-027-P

Teikiama nuo
2024-05-31 08:00
Teikiama iki
2024-08-31 17:00 Liko 38 d. 1 val.
Finansavimo suma
22 991 942.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Sveikatos apsaugos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-002-02-11-01-10-03  Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos Regionas 
 • Tikslinės grupės
  • Gydytojai rezidentai
  • gydytojai odontologai rezidentai
  • mokiniai
  • studentai
  • sveikatos priežiūros specialistai (vidaus ligų gydytojai)
 • Galimi pareiškėjai

  Savivaldybių administracijos

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Sveikatos centrai ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaujančios sveikatos centro veikloje, kaip numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  383 199.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Veiklų numeracija pateikta kaip Apraše:

  2.1. Pagal šį Aprašą finansuojama veikla „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas“ atitinka Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“ 10 veiklos „Sveikatos priežiūros specialistų pasiūlos užtikrinimas“ 10.3 poveiklę „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ ir apima investicijas į sveikatos priežiūros specialistų rengimą (įskaitant studentų pritraukimą į studijas, profesinę praktiką, studijų procesą ir kt.), siekiant pritraukti sveikatos priežiūros specialistus darbui sveikatos sistemos prioritetinėse investavimo srityse:

  2.1.1. mokėti priedą prie darbo užmokesčio tiems gydytojams rezidentams, gydytojams odontologams rezidentams, kurie rezidentūros studijų ciklus atliks rezidentūros bazėje, esančioje ne Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybėse. Priedą skirti tik tuo atveju, jei gydytojas rezidentas pasirinktoje rezidentūros bazėje išdirba ne trumpiau nei 6 mėn. (nepertraukiamai), atlikdamas rezidentūros studijų ciklus;

  2.1.2. finansuoti gydytojų rezidentų, gydytojų odontologų rezidentų rezidentūros studijų, aukštųjų mokyklų studentų išplėstinės praktikos slaugos, odontologinės priežiūros studijų, slaugos specializacijų neformaliojo švietimo programų, profesinio mokymo įstaigų mokinių slaugytojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos kainą, ir įpareigoti juos dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta atitinkamos srities sveikatos priežiūros specialistų. Projekte gali dalyvauti jau besimokantys, studijuojantys asmenys ar studijas baigę asmenys (studijos turi būti baigtos ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d.), tokiu atveju projekto vykdytojui / partneriui būtų grąžinamos jau sumokėtos įmokos ir (ar) finansuojamos likusios įmokos;

  2.1.3. finansuoti vidaus ligų gydytojų antrosios profesinės kvalifikacijos įgijimo (persikvalifikavimo), baigiant trumpesnę šeimos medicinos arba skubiosios medicinos rezidentūros studijų programą, rezidentūros studijų programos kainą ir įpareigoti juos dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta atitinkamos šiame punkte nurodytos srities sveikatos priežiūros specialistų;

  2.1.4. mokėti stipendijas gydytojams rezidentams, gydytojams odontologams rezidentams, kurie mokosi tose rezidentūros studijų programose, į kurias sunkiausia pritraukti norinčius studijuoti (geriatrija, teismo medicina, vaikų odontologija), bei profesinio mokymo mokiniams (slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa, paramediko modulinė profesinio mokymo programa), pirmosios pakopos studijų studentams (odontologinė priežiūra), antrosios pakopos studijų studentams (išplėstinės praktikos slauga) ir įpareigoti juos dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta atitinkamos srities sveikatos priežiūros specialistų. Projekte gali dalyvauti jau besimokantys gydytojai rezidentai, studentai, mokiniai, tokiu atveju jiems taip pat galioja sąlyga dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta atitinkamos srities sveikatos priežiūros specialistų; 

  2.1.5. finansuoti aukštųjų mokyklų studentų bendrosios praktikos slaugos, slaugos studijų kainą ir įpareigoti juos dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta atitinkamos srities sveikatos priežiūros specialistų. Projekte gali dalyvauti jau besimokantys, studijuojantys asmenys ar studijas baigę asmenys (studijos turi būti baigtos ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d.), tokiu atveju projekto vykdytojui / partneriui būtų grąžinamos jau sumokėtos įmokos ir (ar) finansuojamos likusios įmokos;

  2.1.6. mokėti stipendijas studijuojantiems pirmosios pakopos studijų studentams (bendrosios praktikos slauga, slauga) ir įpareigoti juos dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta pirmiau nurodytos atitinkamos srities sveikatos priežiūros specialistų. Projekte gali dalyvauti jau besimokantys studentai, tokiu atveju jiems taip pat galioja sąlyga dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta atitinkamos srities sveikatos priežiūros specialistų.

  2.2. Įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 2.1.2–2.1.6 papunkčius, gydytojai rezidentai, studentai ir mokiniai studijas turi būti baigę ir įgiję kvalifikaciją ne vėliau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

  Projektu gali būti pasirinktinai įgyvendinama viena, kelios ar visos Aprašo 2.1 papunktyje nurodytos veiklos.

  Išlaidos, skirtos 2.1.5 ir 2.1.6 papunkčiuose nurodytoms veikloms, negali būti perskirstytos kitoms veikloms.

  Pagal šį Aprašą negali būti finansuojama mokymo programos kaina ir mokamos stipendijos tiems asmenims, kurie yra finansuojami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. V-1145 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairių patvirtinimo“.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiamas HP laikymasis. HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumas ir pan.), inovatyvumo (kūrybingumo). Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  Įvertinus 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 10.3 poveiklės „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas“ poveikį šešiems aplinkos veiksniams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, nustatyta, kad planuojamos įgyvendinti veiklos neturi jokio numatomo poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, atsižvelgiant į jos pobūdį, ir todėl laikoma, kad ji atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą.

  Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo priede „Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“.

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiamos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos.

  Projektai neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: žmogaus orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos reikalavimų.

  Projektuose neturi būti numatyta veiksmų, kurie galėtų riboti ar pažeisti Chartijoje numatytas pagrindines teises.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Projekto vykdytojas dvejus metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos privalo teikti ataskaitas viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai apie Aprašo 2.1.2–2.1.6 papunkčiuose numatyto įsipareigojimo dirbti ne trumpiau nei dvejus metus įgyvendinimą.

  Jeigu Aprašo 2.1.2–2.1.6 papunkčiuose numatytas įsipareigojimas dirbti ne trumpiau nei dvejus metus neįvykdomas, projekto vykdytojas privalo grąžinti pagal Aprašo veiklą (-as) išmokėtas lėšas. Grąžinama ta lėšų dalis, už kurią įsipareigojimas dirbti dvejus metus neįvykdytas.

  Kiti reikalavimai:

  Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad kiekvienas projekte pagal Aprašo 2.1.2 – 2.1.6 papunkčiuose numatytą veiklą dalyvavęs ir programą / studijas / rezidentūros studijas baigęs sveikatos priežiūros specialistas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (nurodytoje programų / studijų / rezidentūros studijų finansavimo dvišalėje sutartyje, pasirašytoje tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir mokinio / studento / gydytojo rezidento) dirbtų ne trumpiau kaip dvejus metus. Siekiant užtikrinti šios nuostatos įgyvendinimą, su tiesioginės naudos gavėjais turės būti pasirašomos sutartys. Sutarties pavyzdys pateikiamas Aprašo 1.2.3 papunktyje nurodyto teisės akto 3 priede. Sutarties pavyzdžio nuostata, kurioje nurodomas įsipareigojimas teikti sveikatos priežiūros paslaugas atitinkamo etato darbo krūviu (šio Aprašo atveju – ne mažesniu kaip 0,75 etato darbo krūviu) nepertraukiamai dvejus ar daugiau metų, yra privaloma.

  Sveikatos priežiūros įstaigos, įgyvendinančios Aprašo 2.1.2–2.1.6 papunkčiuose nurodytas veiklas, viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai per 20 darbo dienų kalendoriniams metams pasibaigus turi pateikti informaciją, kokia dalis sveikatos priežiūros specialistų, dalyvavusių projekto veiklose, mažiausiai dvejus metus išdirbo sveikatos priežiūros įstaigose pagal stebėsenos rodiklio Nr. R.S.2.3532 R-11-002-02-11-01-65 aprašymo kortelėje numatytus reikalavimus, pradedant atsiskaitymu už 2027 m., baigiant atsiskaitymu už 2029 m.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Visos veiklos pagal šį Aprašą turi būti baigtos įgyvendinti iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013d dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, patvirtintose viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246. 

  Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir partneriai savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. 

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio lėšų. 

  Projekto vykdytojui, vadovaujantis PAFT numatytomis sąlygomis, gali būti mokamas avansas. 

  Projekto išlaidos projekto įgyvendinimo metu apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas, supaprastintai apmokamas išlaidas arba kartu derinant šias abi apmokėjimo formas. 

  Projektams taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti lentelėje „Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“.
   
  Pagal Aprašą netinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos nustatytos PAFT VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ 3 skirsnyje „Netinkamos finansuoti išlaidos“. Be kitų šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, ESF+ finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis taip pat laikomos: 

  • žemės ir kito nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos; 
  • pastatų, kitų statinių ir patalpų statybos, rekonstravimo, remonto ir panašios išlaidos; 
  • įrangos įsigijimo išlaidos; 
  • transporto priemonių įsigijimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos; 
  • baldų įsigijimo išlaidos; 
  • naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; 
  • nepiniginis projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerio įnašas; 
  • vienkartinės priemonės, kanceliarinės prekės ir kitos panašios veikloms vykdyti reikalingos priemonės; 
  • kuro, kelionės ir pan. išlaidos; 
  • apgyvendinimo išlaidos; 
  • projektą vykdančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos; 
  • kasmetinių atostogų išmokos. 

  Kryžminis finansavimas netaikomas. 

  Pagal Aprašo 2.1.1 papunktyje numatytą veiklą didžiausias priedo, mokamo prie darbo užmokesčio, dydis vienam asmeniui vienam mėnesiui yra 500 Eur su visais darbuotojo ir darbdavio mokesčiais. 

  Pagal Aprašo 2.1.2, 2.1.3 ir 2.1.5 papunkčiuose numatytas veiklas studijų, rezidentūros studijų, neformaliojo švietimo, modulinės profesinio mokymo kainos išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tiems asmenims, kurie įsipareigojimą dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje sveikatos priežiūros įstaigoje pasirašė ne anksčiau nei įsigaliojo Aprašas.
   
  Studijų, rezidentūros studijų, neformaliojo švietimo, modulinės profesinio mokymo kainos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių. Pagal Aprašą negali būti finansuojamos tos studijų / rezidentūros studijų vietos, kurios yra finansuojamos arba buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. 

  Pagal Aprašo 2.1.4 ir 2.1.6 papunkčiuose numatytas veiklas didžiausias mokamos stipendijos dydis vienam asmeniui vienam mėnesiui yra 330 Eur. 

  Deklaruodamas išlaidas pirmą kartą projekto vykdytojas viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai turi pateikti patvirtinimą (pvz., projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerio įstaigos vadovo raštą), kad deklaruojamos išlaidos nėra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių. 

  Vienam projektui įgyvendinti skiriama suma iki: 

  Apraše numatytos veiklos numeris  ES fondų lėšos, eurais  BF fondų lėšos, eurais  Bendra suma, eurais 
  2.1.1–2.1.4 papunkčiuose  115 109  20 313  135 422 
  2.1.5–2.1.6 papunkčiuose  210 610  37 167  247 777 
  Iš viso:  325 719  57 480  383 199 
 • ES fondų lėšos
  19 543 151.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  3 448 791.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  383 199.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM 

  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras

  FS-01-02  01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03  01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-04  01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  01  Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai:

  • įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;
  • dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (nuorodos į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu tvirtinamas studentų, priimamų į aukštąsias mokyklas, normines studijų kainas, profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodiką, aukštųjų mokyklų nustatytas slaugos specializacijų neformaliojo švietimo programų studijų kainas ir kt.);
  • pareiškėjo ir (ar) partnerio įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentas (savivaldybės tarybos sprendimas, įstaigos finansinės ataskaitos, teritorinei ligonių kasai teikta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaita, banko sąskaitos išrašas ar kt. dokumentai);
  • Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimo / suderinimo raštas dėl PĮP 2 skyriaus (projekto iniciavimas) ir 3 skyriaus (projekto įgyvendinimo detalizacija) 3.1 punkto.
 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Asmenys, dalyvavę kvalifikacijos įgijimo veiklose  P.S.2.1527 P-11-002-02-11-01-60   Asmenys  240 (2029 m.)  
  Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo kvalifikaciją, dalis  R.S.2.3533 R-11-002-02-11-01-63   Procentai  80 (2029 m.)  
  Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo veiklose  P.S.2.1520 P-11-002-02-11-01-59   Asmenys  10 (2029 m.)  
  Specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ar patobulino kvalifikaciją, dalis  R.S.2.3524 R-11-002-02-11-01-56   Procentai  90 (2029 m.)  
  Sveikatos priežiūros specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose mažiausiai 2 metus dirbo sveikatos priežiūros įstaigose, dalis  R.S.2.3532 R-11-002-02-11-01-65   Procentai 80 (2029 m.)  
  Sveikatos priežiūros įstaigos, įgyvendinusios sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo projektus  P.S.2.1526 P-11-002-02-11-01-57   Įstaigos  98 (2029 m.)  

  Pastabos:

  1. Rodiklis P.S.2.1527 P-11-002-02-11-01-60 ir rodiklis R.S.2.3533 R-11-002-02-11-01-63 taikomi 2.1.2, 2.1.5 veikloms.

  2. Rodiklis P.S.2.1526 P-11-002-02-11-01-57 taikomas 2.1.1 – 2.1.6 veikloms.

  3. Rodiklis P.S.2.1520 P-11-002-02-11-01-59 ir rodiklis R.S.2.3524 R-11-002-02-11-01-56 taikomi 2.1.3 veiklai.

  4. Rodiklis R.S.2.3532 R-11-002-02-11-01-65 nėra taikomas vykdomiems projektams, į Projekto įgyvendinimo planą ir finansavimo sutartį rodiklis nėra traukiamas.

 • Taikomi teisės aktai

  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (PAFT): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA) Nr. 25: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cb5fe10166611efbcbfb318996800a8

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pažangos priemonės aprašas) patvirtintą 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 25:

  1.1 bendrieji teisės aktai:

  1.1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės;

  1.1.2. 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2022)5742, kuriuo patvirtinta 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programa;

  1.1.3. 2020 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 998 „Dėl 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  1.1.4. 2021 m. balandžio 28 d Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos“;

  1.1.5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, kuriuo patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT);

  1.2 specialieji teisės aktai:

  1.2.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

  1.2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 144 „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už mokinių, studentų ar gydytojų rezidentų studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su mokiniais, studentais ar gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis mokinių, studentų ar gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašų patvirtinimo“;

  1.2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė:
  Alvyda Ažubalytė, tel. +370 660 38909, a.azubalyte@cpva.lt

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė:
  Dalia Martusevičienė, tel. +370 616 37202, d.martuseviciene@cpva.lt