Nr. 08-018-T

Teikiama nuo
2024-03-06 08:00
Teikiama iki
2024-09-02 17:00 Liko 73 d. 16 val.
Finansavimo suma
5 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Susisiekimo ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  10-001-06-01-01-02-02  Taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas skatinimas 
 • Tikslinės grupės

  Juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą šalies viduje senomis, taršiomis ir neekonomiškomis sunkiojo transporto priemonėmis. 

  Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai. 

 • Galimi pareiškėjai

  Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą. Pareiškėjai gali būti tik tie juridiniai asmenys, kurie atitinka Reglamento (ES) 2023/2831 reikalavimus ir kuriems gali būti suteikta de minimis pagalba.

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Projektas vykdomas be partnerių

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  300 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Pagal Aprašą finansuojama veikla – naujų netaršių sunkiasvorių transporto priemonių (N3 klasės) įsigijimas.

  2.    Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  3.    Pagal Aprašą dotacija už transporto priemonę, kurios identifikavimo numeris yra tas pats, gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jei skirta dotacija buvo sugrąžinta, laikoma, kad dotacija už transporto priemonę nebuvo išmokėta. Pareiškėjas, įsigydamas transporto priemonę, turi įsitikinti, ar už transporto priemonę nebuvo suteikta dotacija.

  4.    Projektui skiriamos finansavimo lėšos yra de minimis pagalba, finansavimas skiriamas vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatomis. Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 metų laikotarpį.

  5.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš pareiškėjo lėšų. Pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikoma:

  5.1.    kredito įstaigos paskola; jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas preliminarus kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, tačiau po sprendimo skirti finansavimą priėmimo, bet ne vėliau kaip per CPVA nustatytą terminą iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo, turi būti gauta paskola arba pateikta pažyma, kurioje nurodytas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui vykdyti, esant tam tikroms sąlygoms ar įvykdžius tam tikras sąlygas;

  5.2.    pareiškėjo piniginės lėšos; su PĮP pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projektui įgyvendinti skirti tam tikrą lėšų sumą, ir informacija apie lėšų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos (-ų) išrašas (-ai) ar kredito įstaigos pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai ar kt.);

  6.    Jei turtas įsigyjamas lizingo būdu, turtas pareiškėjo nuosavybėn turi pereiti ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo pabaigos, kaip nustatyta Projektų taisyklių 2981 punkte.

  7.    Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą, rezultatus ir turi užtikrinti, kad įsigytos netaršios transporto priemonės būtų naudojamos 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

  8.    Vienu PĮP įsigyjamų netaršių transporto priemonių skaičius nėra ribojamas.

  9.    PĮP teikiami, vertinami ir atrenkami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje, kvietime teikti PĮP nustatyta tvarka.

  10.    Projektas vykdomas be partnerių.

  11.    Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas projektui, jeigu pareiškėjas yra įtrauktas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (arba) juridinių asmenų, turinčių sąsajų su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą.

  12.    Kiekvienas projektas turi: 

  12.1.    atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede;

  12.2.    atitikti Apraše nurodytus reikalavimus;

  12.3.    atitikti NKL plano reformos „Judame neteršdami aplinkos“ investicijos „Parama viešajam sektoriui ir verslo įmonėms, skirta netaršioms transporto priemonėms įsigyti“ tikslą – mažinti taršių transporto priemonių skaičių, miestų aplinkos oro taršą ir skatinti darnų judumą ir siekiamą rezultatą „Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius“;

  12.4.    projektas turi prisidėti prie Reglamento (ES) 2021/2106 priede nustatyto 9 bendrojo rodiklio „Paramą gavusių įmonių (iš kurių mažosios, įskaitant labai mažas, vidutinės ir didelės) skaičius“.

  12.5.    projekto veiklos turi šalinti Susisiekimo plėtros programoje nustatytą problemos „Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ priežastį – trūksta alternatyviųjų netaršių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti.

  13.    Projektų įgyvendinimo reikalavimai:

  13.1.    projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

  13.2.    pareiškėjo transporto priemonės registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmosios registracijos datai ir pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data;

  13.3.    pareiškėjas atsakingas, kad Aprašo 2.19.2 papunktyje nurodyta informacija būtų pateikta valstybės įmonei „Regitra“ registruojant transporto priemonę;

  13.4.    pareiškėjų įsigytos netaršios transporto priemonės turi būti įregistruotos Lietuvos Respublikoje ir naudojamos tik vidaus vežimams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse;

  13.5.    pareiškėjas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII  skyriaus pirmajame skirsnyje;

  13.6.    pareiškėjas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis pirkimų vykdymo ir vertinimo tvarka, nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 7 priede; Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“; transporto priemonės įsigyjamos iš tiekėjų ir (ar) gamintojų, kuriems netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme;

  13.7.    projekto įgyvendinimo metu baigus galioti biometano dujų pirkimo (tiekimo) sutarčiai (-ims) arba jas nutraukus, projekto vykdytojas privalo pateikti CPVA naujai sudarytas ir galiojančias biometano dujų pirkimo (tiekimo) sutartis ir kilmės garantijas; nepateikus šių sutarčių, projekto sutartis nutraukiama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka;

  13.8.    projekto patikros vietoje metu projekto vykdytojas turės pateikti kontroliuojamo laikotarpio Aprašo 2.18.9 papunktyje išvardytų dokumentų – biometano dujų tiekėjo teikiamose pažymose nurodytų kilmės garantijų ir biometano dujų gamintojų turimų nepriklausomų vertintojų išduotų sertifikatų (tvarumo įrodymo), kuriais patvirtinama, kad projekto lėšomis įsigytos netaršios transporto priemonės varomos tik biodegalais, atitinkančiais Direktyvoje (ES) 2018/2001 (AIED II) nustatytus kriterijus, – kopijas.

  14.    Pagal Aprašą įsigyjamoms netaršioms transporto priemonėms taikomi šie reikalavimai: 

  14.1.    transporto priemonės turi būti varomos tik biodegalais (biometano dujomis), atitinkančiais Direktyvoje (ES) 2018/2001 (AIED II) nustatytus kriterijus;

  14.2.    naujos netaršios transporto priemonės, nuo kurios pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) turi būti praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai; pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2023 m. rugsėjo 1 d.;

  14.3.    transporto priemonė turi būti sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB reikalavimus.

  15.    Įgyvendinant projektą, kurio vertė viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, papildomai projekto vykdytojas turi surengti ne mažiau kaip vieną komunikacinį renginį ar įgyvendinti kitą komunikacinę veiklą, laiku (prieš 2 – 3 mėn.) pakviečiant ar įtraukiant Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos atstovus.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.    Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.), ir atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  2.    Projekto veiklomis turi būti prisidedama prie Nacionaliniame pažangos plane įtvirtinto darnaus vystymosi HP įgyvendinimo ir pažangos rodiklių „1.2 Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų dalies“ ir „1.3 Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.“ pasiekimo.

  3.    Turi būti užtikrinama, kad projekto veiklos tiesiogiai neturės poveikio inovatyvumo (kūrybingumo) HP, nes nėra susijusios su sisteminių inovacijų ekosistemos problemų sprendimu ar atviros, laisvos, savimi pasitikinčios ir kūrybingos visuomenės, kuri yra būtina inovatyvumo sąlyga, ugdymu, tačiau ir neturės neigiamo poveikio šiam HP.

  4.    Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

  5.    Turi būti užtikrinama, kad pagal Aprašą finansuojamos veiklos nepažeidžia Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

  6.    Įgyvendinant projekto veiklas negali būti pažeista Chartijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę (žemę, kilnojamąjį turtą, materialųjį ir nematerialųjį turtą).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1.    Po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2.    Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų; turtas turi būti draudžiamas Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį nuo tada, kai yra įsigyjamas; draudžiamojo įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.

  3.    Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis per visą Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį.

  4.    Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad netaršios transporto priemonės per visą Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį bus varomos tik biodegalais, pagamintais biometano dujų gamintojų, turinčių nepriklausomų vertintojų išduotus sertifikatus (tvarumo įrodymą), įrodančius, kad biodegalai atitinka Direktyvoje (ES) 2018/2001 (AIED II) nustatytus kriterijus. Per Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį baigus galioti biometano dujų pirkimo (tiekimo) sutarčiai (-ims) arba jas nutraukus, projekto vykdytojas privalo pateikti CPVA naujai sudarytas ir galiojančias biometano dujų pirkimo (tiekimo) sutartis ir kilmės garantijas.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1.    Pagal Aprašą finansavimas skiriamas vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatomis:

  1.1.    bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos pagalbos sumos per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį; ši riba taikoma neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos kilmės ištekliais; vienos įmonės sąvoka apima visus susijusius ūkio subjektus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje; 

  1.2.    de minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais arba Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas ar kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma;

  1.3.    jeigu de minimis pagalba išmokama keliomis dalimis, jos vertė yra diskontuojama iki vertės suteikimo momentu; palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu galiojusi diskonto norma, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831  3 straipsnio 6 punkte;

  1.4.    de minimis pagalba neteikiama:

  1.4.1.    sunkumus patiriančioms įmonėms;

  1.4.2.    ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba.

  2.    PĮP vertinimo metu CPVA patikrina pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą pagal Reglamentą (ES) 2023/2831. CPVA turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias (nurodytas pateiktoje Vienos įmonės deklaracijoje) įmones dėl de minimis pagalbos, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnyje. Ministerija, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, registruoja Registre duomenis apie suteiktą nereikšmingą pagalbą (de minimis) – per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos. 

  3.    Projekto vykdytojas turi užtikrinti visų suteiktos de minimis pagalbos dokumentų saugojimą 10 metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal  šį Aprašą buvo suteikta individuali pagalba, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 6 straipsnio 3 punkte.

  4.    Projektų de minimis pagalbos atitikties Reglamento (ES) 2023/2831  nuostatoms vertinimą atlieka CPVA užpildydama Aprašo 3 priede esantį Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą.

  5.    Paaiškėjus, kad pagal Aprašą buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama pagalba, ji grąžinama vadovaujantis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

  6.    Jei pareiškėjas privalo grąžinti pagal pagalbos priemonę jam išmokėtą pagalbos sumą savanoriškai arba ši suma išieškoma ne ginčo tvarka, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsniu, šio straipsnio nuostatos netaikomos, jeigu neteisėta pagalba ar nesuderinama pagalba buvo suteikta iš Europos Sąjungos fondų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų. Tokia privaloma grąžinti pagalba grąžinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos turi atitikti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr) VII skyriuje ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2.    Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra netaršių transporto priemonių įsigijimo išlaidos.

  3.    Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas.

  4.    Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

  4.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

  4.2. žemės įsigijimo ar nuomos;

  4.3. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių ir (ar) pakaitinių dalių įsigijimo išlaidos;

  4.4. netaršių transporto priemonių eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  4.5. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  4.6. projektą vykdančio personalo ir (arba) projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokestis, komandiruočių ir kelionių išlaidos;

  4.7. netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą;

  4.8. pridėtinės vertės mokestis;

  4.9. nepiniginis pareiškėjo įnašas.

 • EGADP subsidijos lėšos
  5 000 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  300 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-03  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.  Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbiamas trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, ir informacija apie finansinę paramą, gaunamą iš Europos Sąjungos;
  b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, pateikiamas gerai matomas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama;
  c) pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
  Fiksuotosios sumos skelbiamos svetainėje esinvesticijos.lt.
  Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt.
  Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  PĮP teikimo per DMS tvarkos nuoroda:
  https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms 

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1.    Pareiškėjo pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį finansuojant projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas finansuoti projekto lėšomis išlaidas, nurodydamas finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažyma turi būti patvirtinta pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais.

  2.    Dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, atitinka Aprašo 2.11 papunkčio reikalavimus.

  3.    Pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracija (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai), jei pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, kaip šios sąvokos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje (deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; deklaraciją privaloma pateikti Excel formatu, pasirašytą kvalifikuotu parašu), arba laisvos formos deklaracija, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (t. y. juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), kuri patvirtina, kad įmonė neturi smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso, ir turi būti nurodyta informacija apie susijusių įmonių sąrašą.

  4.    Užpildyta Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų lentelė (Aprašo 1 priedas). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b5648c0d26c11eead77e967e3995264 

  5.    Pareiškėjo pastarųjų finansinių metų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijos (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui).

  6.    Vienos įmonės deklaracija (Aprašo 2 priedas). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b5648c0d26c11eead77e967e3995264 

  7.    Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžetą (tiekėjų komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas ir kt.).

  8.    Su biometano dujų tiekėju pasirašytos biometano dujų pirkimo (tiekimo) sutarties kopiją, kurioje būtų numatytas biometano dujų tiekėjo įsipareigojimas, kad biometano dujų tiekėjo degalinėse netaršios transporto priemonės bus pildomos tik biometanu, atitinkančiu Direktyvoje (ES) 2018/2001 (AIED II) nustatytus kriterijus, ir kad kiekvieną mėnesį biometano dujų naudotojui bus teikiamos pažymos, kuriose nurodyti biometano dujų kilmės garantijų bei biodegalų (biometano dujų) gamintojų turimų nepriklausomų vertintojų išduotų sertifikatų (tvarumo įrodymo), kuriais patvirtinama, kad biodegalai atitinka Direktyvoje (ES) 2018/2001 (AIED II) nustatytus kriterijus, unikalūs numeriai. 

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius   P.S.1.1032 (P-10-001-06-01-01-03)   Skaičius  Ne mažiau kaip 100 vnt. N3 klasės (2026 m. II kv.)
  Paramą gavusios įmonės   R.B.1.2009 (R-10-001-06-01-01-06)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės  R.B.1.2009.1 (R-10-001-06-01-01-07) Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės  R.B.1.2009.2 (R-10-001-06-01-01-08)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės  R.B.1.2009.3 (R-10-001-06-01-01-09)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Darnaus transporto projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Inga Kmitienė, tel. +370 621 98371, el. p. i.kmitiene@cpva.lt