Nr. 08-021-T

Teikiama nuo
2024-03-12 08:00
Teikiama iki
2024-09-02 17:00 Liko 73 d. 14 val.
Finansavimo suma
4 800 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Susisiekimo ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  10-001-06-01-01-02-01  Taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į elektra arba vandeniliu varomas skatinimas 
 • Tikslinės grupės

  Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą, valdantys taršias sunkiojo transporto priemones.

  Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai.

 • Galimi pareiškėjai

  Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą.

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Projektas vykdomas be partnerių.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  300 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  60 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Pagal Aprašą finansuojama veikla – naujų visai netaršių M2 klasės mikroautobusų ir autobusų (žemagrindžių ir aukštagrindžių), varomų elektra ir (ar) vandeniliu, įsigijimas.

  2.    Pagal Aprašą projektui teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas skiriamas kaip valstybės pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnį. Visai netaršiai sunkiojo transporto priemonei įsigyti tinkamas finansavimas yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos siekiant taikyti griežtesnius standartus, nei taikomi Europos Sąjungoje, apskaičiuojamos kaip visai netaršios transporto priemonės įsigijimo investicinių išlaidų ir tos pačios klasės transporto priemonės, kuri atitinka Europos Sąjungos standartus ir būtų įsigyta be pagalbos, įsigijimo investicinių išlaidų skirtumas (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 3 dalies a punktas). Didžiausia galima projekto finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. didelėms, 50 proc. vidutinėms ir 60 proc. mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų.

  3.    Vienai įsigyjamai visai netaršiai M2 klasės sunkiojo transporto priemonei pagal Aprašą finansuojama suma negali viršyti 12 000 (dvylika tūkstančių) eurų. Dotacijos vieno pareiškėjo vienam investiciniam projektui dydis negali viršyti 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų. Projektui skiriamos finansavimo lėšos yra valstybės pagalba, kurios dydis nustatomas pagal Aprašo 2.5 papunkčio nuostatą. Finansavimo intensyvumas nustatomas kaip skirto finansavimo santykis su projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma. Projektui skirtų finansavimo išlaidų suma išmokama pagal projekto sutartyje nustatytą finansavimo intensyvumą.

  4.    Visai netaršios sunkiojo transporto priemonės įsigyjamos lizingo būdu, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2981  punkte nustatyto termino.

  5.    Pagal Aprašą dotacija už visai netaršią sunkiojo transporto priemonę, kurios identifikavimo numeris yra tas pats, gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jei skirta dotacija buvo sugrąžinta, laikoma, kad dotacija už transporto priemonę nebuvo išmokėta. Pareiškėjas, įsigydamas visai netaršią sunkiojo transporto priemonę, turi įsitikinti, ar už transporto priemonę nebuvo suteikta dotacija.

  6.    Finansavimas neteikiamas projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  7.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš pareiškėjo lėšų. Pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs projektų įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikoma:

  7.1.    kredito įstaigos paskola; jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas preliminarus kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, tačiau po sprendimo skirti finansavimą priėmimo, bet ne vėliau kaip per viešosios įstaigos CPVA nustatytą terminą iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo, turi būti gauta paskola arba pateikta pažyma, kurioje nurodytas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui vykdyti, esant tam tikroms sąlygoms ar įvykdžius tam tikras sąlygas;

  7.2.    pareiškėjo piniginės lėšos; su PĮP pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projektui įgyvendinti skirti tam tikrą lėšų sumą, ir informacija apie lėšų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos (-ų) išrašas ar kredito įstaigos pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai ar kt.).

  8.    PĮP teikiami, vertinami ir atrenkami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis, kvietime teikti PĮP nustatyta tvarka. Jeigu CPVA dėl objektyvių priežasčių (pvz., trečiųjų šalių veika, elektroninės sistemos trukdžiai, atsiradusi būtinybė keisti teisės aktus bei kitos nuo CPVA nepriklausančios aplinkybės) negali PĮP įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas CPVA sprendimu.

  9.    Vienas pareiškėjas vieno kvietimo teikti PĮP metu gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą. Vienu PĮP teikiamų įsigyti visai netaršių sunkiojo transporto priemonių skaičius nėra ribojamas.

  10.    Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą, rezultatus ir turi užtikrinti, kad įsigytos visai netaršios sunkiojo transporto priemonės 5 metus po projekto finansavimo pabaigos būtų naudojamos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  11.    Pareiškėjas atsakingas, kad įsigyta visai netarši sunkiojo transporto priemonė būtų įregistruota valstybės įmonėje „Regitra“.

  12.    Projektų įgyvendinimo reikalavimai:

  12.1.    projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

  12.2.    pareiškėjas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje;

  12.3.    pareiškėjas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis pirkimų vykdymo ir vertinimo tvarka, nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 7 priede; Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“; transporto priemonės įsigyjamos iš tiekėjų ir (arba) gamintojų, kuriems netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme;

  12.4.    projektas turi prisidėti prie Reglamento (ES) 2021/2106 priede nustatyto 9 bendrojo rodiklio „Paramą gavusių įmonių (iš kurių mažosios, įskaitant labai mažas, vidutinės ir didelės) skaičius“;

  12.5.    projekto veiklos turi šalinti Susisiekimo plėtros programoje nustatytą problemos „Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ priežastį – trūksta alternatyvių netaršių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti;

  12.6.    projektas turi atitikti plano „Naujos kartos Lietuva“ reformos „Judame neteršdami aplinkos“ tikslą – reikšmingai sumažinti išmetamų ŠESD kiekį, laipsniškai atsisakant labiausiai teršiančių kelių transporto priemonių miestuose ir regionuose ir padidinant atsinaujinančių energijos išteklių dalį transporto sektoriuje.

  13.    Pagal Aprašą teikiamo projekto veiklų įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta CPVA sprendimu Projektu administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Aprašo 12.3 papunktyje nustatyto termino.

  14.    Siekiant užtikrint atitiktį Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio nuostatoms, projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti tik pateikus (užregistravus) PĮP CPVA, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP įregistravimo CPVA dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Projektui, kurio veiklos pradėtos įgyvendinti iki PĮP įregistravimo CPVA dienos, finansavimas neskiriamas.

  15.    Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas projektui, jeigu pareiškėjas yra įtrauktas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (arba) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą.

  16.    Įgyvendinant pagal Aprašą finansuojamą veiklą, turi būti įsigyta visai netaršių sunkiojo transporto priemonių (M2 klasės), kurioms (kiekvienai) taikomi šie reikalavimai:

  16.1.    įsigyjama nauja visai netarši sunkiojo transporto priemonė – transporto priemonė, nuo kurios pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai; pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2023 m. rugsėjo 1 d.;

  16.2.    transporto priemonės turi atitikti transporto priemonių pritaikymo asmenims su negalia reikalavimus, numatytus Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-439 „Dėl Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  16.3.    įsigytos visai netaršios sunkiojo transporto priemonės turi būti įregistruotos Lietuvos Respublikoje ir naudojamos tik vidaus vežimams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse;

  17.    Įgyvendinant projektą, kurio vertė viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, papildomai projekto vykdytojas turi surengti ne mažiau kaip vieną komunikacinį renginį ar įgyvendinti kitą komunikacinę veiklą, laiku (prieš 2 – 3 mėn.) pakviečiant ar įtraukiant Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos atstovus.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.    Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.), ir atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  2.    Projekto veiklomis turi būti prisidedama prie Nacionaliniame pažangos plane įtvirtinto darnaus vystymosi HP įgyvendinimo ir pažangos rodiklių „1.2 Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų dalies“ ir „1.3. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.“ pasiekimo.

  3.    Projekto veiklomis turi būti prisidedama prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo, t. y. PĮP pagrindžiama, kaip įsigytos visai netaršios sunkiojo transporto priemonės atitiks visų visuomenės grupių poreikius.

  4.    Projekto veiklos tiesiogiai neturės poveikio inovatyvumo (kūrybingumo) HP, nes nėra susijusios su sisteminių inovacijų ekosistemos problemų sprendimu ar atviros, laisvos, savimi pasitikinčios ir kūrybingos visuomenės, kuri yra būtina inovatyvumo sąlyga, ugdymu, tačiau ir neturės neigiamo poveikio šiam HP.

  5.    Įgyvendinant projektą turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

  6.    Turi būti užtikrinama, kad finansuojama veikla nepažeis Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

  7.    Įgyvendinant projekto veiklas negali būti pažeista Chartijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę (žemę, kilnojamąjį turtą, materialųjį ir nematerialųjį turtą).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1.    Po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka. 

  2.    Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų; turtas turi būti draudžiamas Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį nuo tada, kai yra įsigyjamas; draudžiamojo įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.

  3.    Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis per visą Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1.    Pagal Aprašą projektams teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos visai netaršios sunkiojo transporto priemonės (nulinės taršos) įsigijimo reikalavimų sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka.

  2.    Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma nurodyta Aprašo 2.5 ir 2.6 papunkčiuose.

  3.    Valstybės pagalba neteikiama:

  3.1.    sunkumų patiriančioms įmonėms;

  3.2.    ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame Lietuvos institucijų suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka Lietuvoje gauta valstybės pagalba;

  3.3.    ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, patenkantiems į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį;

  3.4.    jei pagalbos suteikimas būtų susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę Lietuvoje arba būti iš esmės įsisteigusiam Lietuvoje ar su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti Lietuvoje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas, ar būtų ribojamos pagalbos gavėjų galimybės naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 5 dalis);

  3.5.    jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje.

  4.    Reglamento (ES) Nr. 651/2014 specialiosios III skyriaus sąlygos nustatytos 36b straipsnyje.

  5.    Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  5.1.    bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  5.2.    bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, didžiausia pagalbos suma visai netaršioms sunkiojo transporto priemonėms įsigyti neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 6 ir (arba) 7 dalyse nustatyto intensyvumo.

  6.    Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje.

  7.    Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas, visi naudojami skaičiai imami prieš bet kokį mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalis).

  8.    Ateityje mokėtina valstybės pagalba, įskaitant keliomis dalimis mokamą pagalbą, diskontuojama iki suteikimo momentu esamos jos vertės, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje.

  9.    Valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatoms vertinimą atlieka CPVA pagal Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 2 priedas) nurodytus vertinimo kriterijus. Ministerija, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų duomenis registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

  10.    Ministerija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis ir CPVA pateikta informacija, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje (https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos.

  11.    Draudžiama dirbtinai skaidyti pagalbos schemas arba pagalbos projektus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 2 dalyje, siekiant apeiti Aprašo 2.6 papunktyje numatytą leistiną pagalbos ribą.

  12.    Projekto vykdytojas turi užtikrinti dokumentų saugojimą 10 finansinių metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal schemą buvo suteikta individuali pagalba, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje.

  13.    Ministerija turi užtikrinti, kad įgyvendinant valstybės pagalbos schemą, kuriai taikoma išimtis pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, vadovaujantis šio reglamento 11 straipsnyje nustatyta tvarka, Europos Komisijai būtų perduodama informacijos apie tokią pagalbą santrauka pagal šio reglamento II priede pateiktą standartinę formą. Užpildyta forma Europos Komisijai perduodama per Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą.

  14.    Paaiškėjus, kad pagal Aprašą buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama pagalba, jos grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d.  nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

  15.    Jei pareiškėjas privalo grąžinti pagal pagalbos priemonę jam išmokėtą pagalbos sumą savanoriškai arba ši suma išieškoma ne ginčo tvarka, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsniu, šio straipsnio nuostatos netaikomos, jeigu neteisėta pagalba ar nesuderinama pagalba buvo suteikta iš Europos Sąjungos fondų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų. Tokia privaloma grąžinti pagalba grąžinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidos turi atitikti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr) VII skyriuje ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra visai netaršių sunkiojo transporto priemonių įsigijimo išlaidos.

  3. Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Aprašo 2.20 papunkčio nuostatoms.

  4. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas.

  5. Pareiškėjo prašymu išankstiniai (avansiniai) mokėjimai gali būti atliekami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse numatyta tvarka.

  6. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

  6.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

  6.2. pridėtinės vertės mokestis;

  6.3. žemės įsigijimo ar nuomos;

  6.4. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių ir (ar) pakaitinių dalių įsigijimo;

  6.5. visai netaršių sunkiojo transporto priemonių eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  6.6. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  6.7. projektą vykdančio personalo ir (arba) projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokestis, komandiruočių ir kelionių išlaidos;

  6.8. netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą;

  6.9. nepiniginis pareiškėjo įnašas.

 • EGADP subsidijos lėšos
  4 800 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  300 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-03  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.  

  Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbiamas trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, ir informacija apie finansinę paramą, gaunamą iš Europos Sąjungos;
  b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, pateikiamas gerai matomas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama;
  c) kai tik pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
  Fiksuotosios sumos skelbiamos svetainėje esinvesticijos.lt.
  Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas

 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt.
  Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  PĮP teikimo per DMS tvarkos nuoroda:
  https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms 

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Kiti priedai: 

  1.    Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžetą (naujų įsigyjamų visai netaršių sunkiojo transporto priemonių kainą ir tos pačios klasės naujų galiojančius Europos Sąjungos standartus atitinkančių transporto priemonių, kurios būtų įsigytos be valstybės pagalbos, kainą pagrindžiantys dokumentai (bent po vieną komercinį tiekėjo pasiūlymą, atitinkantį pareiškėjo patvirtintas transporto priemonių technines specifikacijas)).

  2.    Pareiškėjo pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį finansuojant projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas finansuoti projekto lėšomis išlaidas, taip pat nurodyti finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažyma turi būti patvirtinta pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais.

  3.    Dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, atitinka Aprašo 2.11 papunkčio reikalavimus.

  4.    Pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracija (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai ), jei pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, kaip šios sąvokos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje (deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; deklaraciją privaloma pateikti Excel formatu, pasirašytą kvalifikuotu parašu), arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (t. y. juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), kuri patvirtina, kad įmonė neturi smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso, ir turi būti nurodyta informacija apie susijusių įmonių sąrašą.

  5.    Užpildyta Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo lentelė (Aprašo 1 priedas).

  6.    Pareiškėjo pastarųjų finansinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijos (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui).

  7.    Projekto įgyvendinimo metu planuojamų įsigyti visai netaršių sunkiojo transporto priemonių ir tos pačios kategorijos naujų galiojančius Europos Sąjungos standartus (ne žemesnio kaip EURO 6 standarto) atitinkančių transporto priemonių, kurios būtų įsigytos be valstybės pagalbos, techninės specifikacijos (patvirtintos atsakingų asmenų).

  8.    Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle; investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (arba) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, kuri skelbiama interneto svetainėje cpva.lt skiltyje „Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras“ „Dokumentai“ prie „Investicijų projektų rengimo metodika“ (taikoma, kai projektu planuojama įsigyti M2 ir M3 klasės autobusus, skirtus viešosioms susisiekimo paslaugoms teikti, ir investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų).

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Paramą gavusios įmonės   R.B.1.2009 (R-10-001-06-01-01-06)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės  R.B.1.2009.1 (R-10-001-06-01-01-07) Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės  R.B.1.2009.2 (R-10-001-06-01-01-08)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės  R.B.1.2009.3 (R-10-001-06-01-01-09)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius   P.S.1.1032 (P-10-001-06-01-01-03)   Skaičius  Ne mažiau kaip 400 vnt. M2 klasės (2026 m. II kv.)
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Darnaus transporto projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Andrius Kupetauskas, tel. +370 630 81022, el. p. a.kupetauskas@cpva.lt