Nr. 08-023-K

Teikiama nuo
2024-04-19 08:00
Teikiama iki
2024-07-10 17:00 Liko 19 d. 16 val.
Finansavimo suma
2 160 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Susisiekimo ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  10-001-06-01-01-07-01  Viešųjų vandenilio pildymo punktų įrengimas 
 • Tikslinės grupės

  Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą. Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai.

 • Galimi pareiškėjai

  Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Projektas vykdomas be partnerių.

 • Finansuojamoji dalis

  Iki 60 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau 40 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą finansuojamas viešųjų vandenilio pildymo punktų įrengimas, t. y. visų vandeniliu varomų transporto priemonių valdytojams viešai prieinama vandeniliui į transporto priemones tiekti skirta degalų pildymo infrastruktūra, kurią sudaro stacionarieji arba mobilieji įrenginiai, įskaitant vandenilio talpyklas.

  2. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti skiriama iki 3 600 000 (trijų milijonų šešių šimtų tūkstančių) eurų EGADP lėšų (iš jų jau iki 1 440 000 (vieno milijono keturių  šimtų keturiasdešimt tūkstančių) eurų paskirstyta projektams pagal projektų konkurso kvietimą Nr. 08-007-K „Viešųjų vandenilio pildymo punktų įrengimas“ transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros plėtrai. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

  3. Šiuo Aprašu projektams įgyvendinti skiriama iki 2 160 000 (dviejų milijonų vieno šimto šešiasdešimt tūkstančių) eurų EGADP lėšų viešiesiems vandenilio pildymo punktams įrengti šalia TEN-T pagrindiniam tinklui priklausančių kelių arba ne didesniu kaip 10 km atstumu nuo artimiausio išvažiavimo iš minėtų kelių, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestų transporto mazguose, kitose vietose, išskyrus Klaipėdos apskritį. Vienam pareiškėjui suteikta dotacija neviršija 1 440 000 (vieno milijono keturių šimtų keturiasdešimt tūkstančių) eurų. Didžiausia galima skirti vienam vandenilio pildymo punktui įrengti suma – 720 000 (septyni šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų. 

  4. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

  5. Veiklos įgyvendinimą administruoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Administruojančioji institucija).

  6. Pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs PĮP pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikoma:

  6.1. kredito įstaigos paskola; jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas kredito įstaigos sprendimas arba preliminarus sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui vykdyti; iki projekto sutarties pasirašymo turi būti gautas galutinis kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą;

  6.2. pareiškėjo piniginės lėšos; su PĮP pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projektui įgyvendinti skirti tam tikrą lėšų sumą, ir (ar) informacija apie lėšų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos (-ų) išrašas ar kredito įstaigos pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai ar kt.).

  7. Projektų atranka atliekama konkurso būdu, vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 9.2 papunktyje. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 9.5 papunktyje.

  8. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą. Projekte partneriai negalimi.

  9. Vienas pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali pateikti vieno ar daugiau vandenilio pildymo punktų įrengimo PĮP, parengtą pagal Projekto taisyklių 1 priedą.

  10. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas projektams, jeigu pareiškėjas yra įtrauktas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (ar) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą.

  11. Kiekvienas projektas turi atitikti:

  11.1. bendruosius atrankos kriterijus, išdėstytus Projektų taisyklių 2 priede (įskaitant Apraše nurodytus reikalavimus);

  11.2. prioritetinius atrankos kriterijus, nustatytus Aprašo 9.2 papunktyje;

  11.3. EGADP reformos „Judame neteršdami aplinkos“ investicijos tikslą „Transporto priemonių įkrovimo / alternatyviųjų degalų pildymo infrastruktūros įrengimas“ ir siekiamą rezultatą „Įrengtų ir paslaugas teikiančių viešųjų suslėgtų biodujų ir vandenilio pildymo punktų skaičius“.

  12. Projektas turi prisidėti prie 2021 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2106, kuriuo nustatomi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės bendri rodikliai, išsamiai apibrėžiami jos elementai ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, priede nustatyto 3 bendrojo rodiklio „Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai / įkrovimo prieigos)“.

  13. Projekto veiklos turi šalinti Susisiekimo plėtros programoje nustatytą problemos „Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ priežastį – trūksta alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūros.

  14. Projektu turi būti prisidedama prie Teritorijos bendrojo plano 294 punkte nurodyto sprendinio „Miestuose ir priemiesčiuose vystyti alternatyvaus kuro papildymo stotelių tinklą, teikti prioritetą alternatyvų kurą naudojančioms transporto priemonėms tokiu būdu mažinant iškastinio kuro naudojimą“.

  15. Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė kaip 2026 m. balandžio 1 d. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta CPVA ir Ministerijos sprendimu Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 149.3 papunktyje nurodyto termino.

  16. Siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio nuostatoms, projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti tik pateikus (užregistravus) PĮP Administruojančiajai institucijai, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Projektui, kurio veiklos pradėtos įgyvendinti iki PĮP registravimo dienos, finansavimas neskiriamas.

  17. Finansavimas neteikiamas projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  18.  Iki PĮP pateikimo Administruojančiajai institucijai dienos pareiškėjas turi būti parengęs ir kartu su PĮP pateikti:

  18.1. Projekto taisyklių 1 priedo 1–4 priedus ir atitinkamus reikalaujamus dokumentus (jei taikoma);

  18.2. laisvos formos deklaraciją, kad projekto įgyvendinimo metu į sukurtą degalų pildymo infrastruktūrą bus tiekiamas vandenilis iš atsinaujinančių energijos išteklių, t. y. žaliasis vandenilis, gaunamas vykdant vandens elektrolizę (atsinaujinančių išteklių elektros energiją naudojančiame elektrolizeryje) arba biodujų riformingą, arba biocheminę biomasės konversiją, jei laikomasi 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją 29 straipsnyje nustatytų tvarumo kriterijų, transportavimo tikslais ir kad šio reikalavimo bus laikomasi per visą infrastruktūros ekonominio naudingumo laikotarpį;

  18.3. partnerystės sutartį su vandenilio iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintoju / tiekėju arba ketinimų protokolą, patvirtinančius, kad į degalų pildymo punktą ne trumpiau kaip Aprašo 11.1 papunktyje nurodytu laikotarpiu nuo infrastruktūros įrengimo bus užtikrintas nepertraukiamas vandenilio iš atsinaujinančių energijos išteklių pildymo srautas;

  18.4. investicijų projektą kartu su investicijų skaičiuokle; investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama interneto svetainėje cpva.lt skiltyje „Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras“, „Dokumentai“ prie „Investicijų projektų rengimo metodika“ (taikoma, kai investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų);

  18.5. užpildytą Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašą (Aprašo 1 priedas);

  18.6. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimus;

  18.7. pareiškėjo pažymas, patvirtinančias pareiškėjo indėlį finansuojant projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažymos turi būti patvirtintos pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

  18.8. dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, atitinka Aprašo 2.4 papunkčio reikalavimus;

  18.9. projekto metu planuojamos įdiegti įrangos projektinius sprendinius, kuriuose atsispindėtų subsidijos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai ir pagrindiniai techniniai ir specialieji parametrai, taip pat inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, prie kurių bus prijungiama planuojama įrengti įranga, išduotos prisijungimo sąlygos (vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatomis);

  18.10. pareiškėjo nuosavybės teisę į nekilnojamojo turto objektą (-us), kuriame bus diegiama viešųjų vandenilio pildymo punktų įranga, įrodančius dokumentus – VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą arba nekilnojamojo turto objekto valdymą (ne trumpiau, nei galima projekto trukmė ir Aprašo 11.1 papunktyje nurodytas projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas) kitais teisėtais pagrindais įrodančius dokumentus ir (arba) panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas nekilnojamojo turto objekte, jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį ir jei toks sutikimas nėra suteikiamas nuomos ar panaudos sutartyje;

  18.11. jei žemės sklypas, kuriame bus teikiama vandenilio pildymo paslauga, nėra suformuotas, pareiškėjas turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimą vykdyti projekte numatytas veiklas valstybinėje žemėje;

  18.12. įsipareigojimą, kad jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo pateiks Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turės atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (jei taikoma), arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;

  18.13. kai planuojama ūkinė veikla susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki PĮP pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (jei taikoma) arba pateikti pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;

  18.14. pareiškėjo paskutinių finansinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijas (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui);

  18.15. pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracijas (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai), jei pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, kaip šios sąvokos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede, (deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; deklaraciją privaloma pateikti Excel formatu, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (t. y. juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede), kuri patvirtina, kad įmonė neturi  smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso ir turi būti nurodyta informacija apie susijusių įmoniųsąrašą.

  19. Projektų įgyvendinimo reikalavimai:

  19.1. projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus;

  19.2. pareiškėjas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Projektų taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje;

  19.3. pareiškėjas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Pirkimų taisyklėmis (Projektų taisyklių 7 priedas); pirkimų sutartys turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais; statybų darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

  19.4. pareiškėjas turi užtikrinti trečiosioms šalims viešą tiesioginę, nediskriminacinę prieigą naudoti projekto lėšomis įrengtą degalų pildymo infrastruktūrą;

  19.5. bet kokia koncesija arba kitas patikėjimas trečiajai šaliai eksploatuoti remiamą degalų pildymo infrastruktūrą suteikiamas konkurencingomis, skaidriomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, deramai atsižvelgus į taikomas viešojo pirkimo taisykles;

  19.6. pildymo punktų operatoriai jų eksploatuojamose viešai prieinamuose vandenilio pildymo punktuose galutiniams naudotojams turi suteikti galimybę už degalų pildymą atsiskaityti vietoje (ad hoc degalų pildymas – degalų pildymo paslauga, kurią įsigyti norinčiam galutiniam naudotojui nereikia užsiregistruoti, sudaryti rašytinio susitarimo arba užmegzti ilgesnių komercinių santykių su to degalų pildymo punkto operatoriumi, neapsiribojančių vien paslaugos pirkimu), naudojant Europos Sąjungoje plačiai naudojamą mokėjimo priemonę;

  19.7. vandenilio pildymo punktus eksploatuojančios įmonės privalo užtikrinti, kad informacija apie viešai prieinamų vandenilio pildymo punktų geografinę padėtį, kai tų duomenų turima, būtų prieinama visiems naudotojams viešai (interneto svetainėse) ir nediskriminaciniu būdu;

  19.8. projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą (vandenilio pildymo punktus) maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų; turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui ir Aprašo 11.1 papunktyje nurodytam laikotarpiui po projekto įgyvendinimo projekto vykdytojo lėšomis nuo tada, kai yra įsigyjamas ar sukuriamas; draudžiamojo įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą;

  19.9. įrengiant vandenilio pildymo punktus turi būti vadovaujamasi Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

  19.10. vandenilio pildymo punktai turi būti suprojektuoti taip, kad jais galėtų naudotis lengvosios transporto priemonės (M1, N1 klasės), sunkiosios transporto priemonės (N2, N3, M2, M3 klasės), t. y. vandenilio pildymo punktai privalo turėti bent 350 bar (H35) ir 700 bar (H70) vandenilio pildymo galimybę (turėti mažiausiai vieną dozatorių, kuris užtikrintų 350 bar (H35) ir 700 bar (H70) vandenilio pildymą vienu metu arba mažiausiai du dozatorius, kurių vienas užtikrintų 350 bar (H35) vandenilio pildymą, o kitas – 700 bar (H70) vandenilio pildymą);

  19.11. vandenilio pildymo punkto pajėgumas turi būti ne mažesnis kaip 200 kg per parą.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Pagal Aprašą finansuojama veikla prisidės prie Nacionaliniame pažangos plane įtvirtinto darnaus vystymosi HP įgyvendinimo ir pažangos rodiklio „1.3. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.“ pasiekimo.

  2. Veikla tiesiogiai neturės poveikio inovatyvumo (kūrybingumo) HP, nes nėra susijusi su sisteminių inovacijų ekosistemos problemų sprendimu ar atviros, laisvos, savimi pasitikinčios ir kūrybingos visuomenės, kuri yra būtina inovatyvumo sąlyga, kūrimu, tačiau ir neturės neigiamo poveikio šiam HP.

  3. Nors veikla nėra tiesiogiai susijusi su atskirų visuomenės grupių gyvenimo kokybės gerinimu, tačiau ja bus prisidėta prie Nacionaliniame pažangos plane įtvirtinto darnaus vystymosi HP įgyvendinimo ir pažangos rodiklio „3.1. Neįgaliųjų gyvenimo kokybės indeksas“, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumas, pasiekimo. Įrengtais viešai prieinamais vandenilio pildymo punktais turės galimybę naudotis visos visuomenės grupės, įskaitant ir asmenis, turinčius individualius poreikius.

  4. Veiklos įgyvendinimas nepažeis lygių galimybių visiems HP, nes veiklos įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lygių galimybių ir veikloje dalyvauti ar jos įgyvendinimo metu sukurtais rezultatais galės naudotis visos visuomenės grupės.

  5. Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  6. Įgyvendinant projektą viešųjų vandenilio pildymo punktų infrastruktūra turi būti kuriama ir plėtojama laikantis universalaus dizaino principų ir pritaikyta naudotis žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių:

  6.1. transporto priemonės statymo vietoje turi būti iš visų pusių palikta pakankamai vietos aplink transporto priemonę išlipti, specialios paskirties vežimėliui iškelti ir netrukdomam keliui nuo transporto priemonės iki degalų pildymo punkto (taip pat specialios paskirties vežimėliui apsisukti prie pildymo įrenginio ir pildymo įrangai įjungti / išjungti); rekomenduojama išlipimui įrengti ne mažesnį kaip 1 m pločio tarpą;

  6.2. vandenilio pildymo punktas turi būti lengvai prieinamas / privažiuojamas (negali būti įrengiama bordiūrų ar kitų įrenginių, ribosiančių priėjimą arba privažiavimą specialios paskirties vežimėliu);

  6.3. vandenilio pildymo punktas turi būti paprastai naudojamas: lengvai pasiekiamas, įjungiamas / išjungiamas (prietaiso aukštis turi būti ne didesnis kaip 1,2 m), pildymui reikalinga įranga lengvai ištraukiama / įstatoma, pakeliama pagal svorį (rekomenduojama iki 2 kg), paprastas ir aiškus apmokėjimas, atitinkantis nustatytus reikalavimus);

  6.4. vandenilio pildymo punkto ekranas turi būti aiškiai matomas (ne aukščiau kaip 1,2 m) esant bet kokio tipo apšvietimui, taip pat suprantamas (pvz., negalią dėl spalvų atskyrimo turintiems asmenims) transporto priemonių naudotojams.

  7. Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
  11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

  8. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai: pagal Aprašą finansuojama veikla nepažeidžia Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos. Įgyvendinant projekto veiklą negali būti pažeista Chartijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę (žemę, kilnojamąjį turtą, materialųjį ir nematerialųjį turtą).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. Po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis per visą Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą terminą.

  3. 5 metus nuo infrastruktūros įrengimo operatoriai galutiniams naudotojams nustato pagrįstas, skaidrias ir nediskriminacines kainas. Visą informaciją apie taikomas kainas galutiniams naudotojams operatoriai pateikia prieš pradedant pildymo seansą tam naudodami laisvai prieinamas, plačiai naudojamas elektronines priemones.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti iki 2026 m. balandžio 1 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą projektams teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos viešajai degalų pildymo infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Valstybės pagalbos intensyvumas negali viršyti 60 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  2. Valstybės pagalba skiriama konkurencinio konkurso būdu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 38 punkte, laikantis 36a straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų:

  2.1. pagalba skiriama remiantis objektyviais, aiškiais, skaidriais ir nediskriminaciniais tinkamumo ir atrankos kriterijais, nustatytais šio Aprašo 9 punkte;

  2.2. pagal Aprašo 9.3 papunkčio reikalavimus pagalbos negali gauti tie konkurso dalyviai, kurių bendra prioritetinių balų suma yra mažesnė kaip 30 balų; 

  2.3. konkurso rezultatų ex post koregavimas (pvz., vėlesnės derybos dėl konkursinio pasiūlymo rezultatų) negalimas.  

  3. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatoms vertinimą atlieka Administruojančioji institucija pagal Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 2 priedas) nurodytus vertinimo kriterijus.

  4. Valstybės pagalba neteikiama:

  4.1. Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 3 dalyje nustatytiems sektoriams;

  4.2. sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte

  4.3. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame Lietuvos Respublikoje suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, kol nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka Lietuvoje gauta valstybės pagalba;

  4.4. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje.

  4.5. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  5.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  5.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus didžiausia pagalbos suma neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatytos pagalbos ribos ir intensyvumo.

  6. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnio 5 ir 7 dalyse.

  7. Jeigu valstybės pagalba teikiama dalimis, turi būti laikomasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalies nuostatų dėl diskontavimo.

  8. Reglamento (ES) Nr. 651/2014 specialiosios III skyriaus sąlygos nustatytos 36a straipsnyje.

  9. Pagal Aprašą negali būti skirta daugiau kaip 40 proc. biudžeto vienam ūkio subjektui – pareiškėjui bei su juo susijusioms įmonėms.

  10. PĮP vertinimo metu Administruojančioji institucija patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014. Ministerija, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

  11. Ministerija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje (https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi Administruojančiosios institucijos pateikta informacija.

  12. Draudžiama dirbtinai skaidyti pagalbos schemas arba pagalbos projektus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 2 dalyje, siekiant apeiti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies sb punkte numatytą leistiną pagalbos ribą.

  13. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas, visi naudojami skaičiai imami prieš bet kokį mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalis).

  14. Ateityje mokėtina pagalba, įskaitant keliomis dalimis mokamą pagalbą, diskontuojama iki suteikimo momentu esamos jos vertės. Tinkamos finansuoti išlaidos diskontuojamos iki jų vertės pagalbos suteikimo metu. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu taikoma diskonto norma (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalis).

  15. Projekto vykdytojas turi užtikrinti dokumentų saugojimą 10 metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal schemą buvo suteikta individuali pagalba, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje.

  16. Paaiškėjus, kad pagal Aprašą buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama pagalba, jos grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 9 punkte. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai.

 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidos turi atitikti Administravimo taisyklių, Projektų taisyklių VII skyriuje ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2. Tinkamos finansuoti išlaidos – degalų pildymo įrangos įsigijimo, infrastruktūros statybos, montavimo išlaidos. Tai gali būti išlaidos, susijusios su technine įranga, civilinės inžinerijos darbais, žemės ar kelių pritaikymo darbais, įrengimo išlaidos ir susijusių leidimų gavimo išlaidos.

  3. Apskaičiuojant valstybės pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas turi būti atsižvelgiama į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalies nuostatas.

  4. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

  4.1. nurodytos Projektų taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

  4.2. pridėtinės vertės mokestis;

  4.3. vietos gamybos vienetų, gaminančių vandenilį, išlaidos;

  4.4. žemės įsigijimo išlaidos;

  4.5. žemės nuomos išlaidos;

  4.6. nekilnojamojo turto įsigijimo ar nuomos išlaidos;

  4.7. naudoto turto įsigijimo išlaidos;

  4.8.  įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidos;

  4.9. transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  4.10. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  4.11. projektą vykdančio personalo ir (ar) projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokestis, komandiruočių ir kelionių išlaidos;

  4.12. PĮP rengimo išlaidos;

  4.13. netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

  5. Nepiniginis pareiškėjo įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

  6. Pareiškėjo prašymu išankstiniai (avansiniai) mokėjimai gali būti atliekami Projektų taisyklėse numatyta tvarka.

  7. Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Aprašo 2.16 papunkčio nuostatoms.

  8. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas.

 • EGADP subsidijos lėšos
  2 160 000.00
 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau 40 proc.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-03  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be pridėtinės vertės mokesčio.   Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbiamas trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, ir informacija apie iš Europos Sąjungos gaunamą finansinę paramą;
  b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, pateikiamas gerai matomas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama;
  c) pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
  Fiksuotosios sumos skelbiamos svetainėje esinvesticijos.lt.
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt.
  Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  PĮP teikimo per DMS tvarkos nuoroda:
  https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms 

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Kiti priedai: 

  Iki PĮP pateikimo Administruojančiajai institucijai dienos pareiškėjas turi būti parengęs ir kartu su PĮP turi pateikti:

  1. Projekto taisyklių 1 priedo 1–4 priedus ir atitinkamus reikalaujamus dokumentus (jei taikoma);

  2. laisvos formos deklaraciją, kad projekto įgyvendinimo metu į sukurtą degalų pildymo infrastruktūrą bus tiekiamas vandenilis iš atsinaujinančių energijos išteklių, t. y. žaliasis vandenilis, gaunamas vykdant vandens elektrolizę (atsinaujinančių išteklių elektros energiją naudojančiame elektrolizeryje) arba biodujų riformingą, arba biocheminę biomasės konversiją, jei laikomasi 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją 29 straipsnyje nustatytų tvarumo kriterijų), transportavimo tikslais ir kad šio reikalavimo bus laikomasi per visą infrastruktūros ekonominio naudingumo laikotarpį;

  3. partnerystės sutartį su vandenilio iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintoju / tiekėju arba ketinimų protokolą, patvirtinančius, kad į degalų pildymo punktą ne trumpiau kaip Aprašo 7.1 papunktyje nurodytu laikotarpiu nuo infrastruktūros įrengimo bus užtikrintas nepertraukiamas vandenilio iš atsinaujinančių energijos išteklių pildymo srautas;

  4. investicijų projektą kartu su investicijų skaičiuokle; investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama interneto svetainėje ppplietuva.lt skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“ (taikoma, kai investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų);

  5. užpildytą Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašą (Aprašo 1 priedas);

  6. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimus;

  7. pareiškėjo pažymas, patvirtinančias pareiškėjo indėlį finansuojant projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažymos turi būti patvirtintos pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

  8. dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, atitinka Aprašo 2.4 papunkčio reikalavimus;

  9. projekto metu planuojamos įdiegti įrangos projektinius sprendinius, kuriuose atsispindėtų subsidijos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai ir pagrindiniai techniniai ir specialieji parametrai, taip pat inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, prie kurių bus prijungiama planuojama įrengti įranga, išduotos prisijungimo sąlygos (vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatomis);

  10. pareiškėjo nuosavybės teisę į nekilnojamojo turto objektą (-us), kuriame bus diegiama viešoji vandenilio pildymo punktų įranga, įrodančius dokumentus – VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą, arba nekilnojamojo turto objekto valdymą (ne trumpiau, nei galima projekto trukmė ir Aprašo 7.1 papunktyje nurodytas projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas) kitais teisėtais pagrindais įrodančius dokumentus ir (arba) panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas nekilnojamojo turto objekte, jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį ir jei toks sutikimas nėra suteikiamas nuomos ar panaudos sutartyje;

  11. jei žemės sklypas, kuriame bus teikiama vandenilio pildymo paslauga, nėra suformuotas, pareiškėjas turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimą vykdyti projekte numatytas veiklas valstybinėje žemėje;

  12. įsipareigojimą, kad jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo pateiks Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turės atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (jei taikoma), arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;

  13. kai planuojama ūkinė veikla susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki PĮP pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (jei taikoma) arba pateikti pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;

  14. pareiškėjo paskutinių finansinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijas (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui);

  15. pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracijas (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai), jei pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje, (deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; deklaraciją privaloma pateikti Excel formatu, pasirašytą kvalifikuotu parašu), arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (t. y. juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), kuri patvirtina, kad įmonė neturi  smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso ir turi būti nurodyta informacija apie susijusių įmonių sąrašą.

  16. Pareiškėjo nuosavų lėšų šaltinius, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, kurie turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs PĮP pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikoma:

  16.1 kredito įstaigos paskola; jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas preliminarus kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, tačiau po sprendimo skirti finansavimą priėmimo, bet ne vėliau kaip per Administruojančiosios institucijos nustatytą terminą iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo, turi būti gauta paskola arba pateikta pažyma, kurioje nurodytas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui vykdyti, esant tam tikroms sąlygoms ar įvykdžius tam tikras sąlygas;

  16.2. pareiškėjo piniginės lėšos; su PĮP pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projektui įgyvendinti skirti tam tikrą lėšų sumą, ir (ar) informacija apie lėšų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos (-ų) išrašas ar kredito įstaigos pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai ar kt.).

 • Priedai

  Projekto įgyvendinimo plano forma: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma

  Projekto sutarties forma: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-sutarties-forma-1

  Informacijos apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus forma: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1 

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1

  Projekto naudos ir kokybės vertinimo patikros lapas

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos) (RRFCI03)  R.B.1.2003 (R-10-001-06-01-01-02)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų degalų papildymo punktai  R.B.1.2003.2 (R-10-001-06-01-01-04)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų degalų papildymo punktai, iš jų vandenilio degalų papildymo punktai  R.B.1.2003.2.1 (R-10-001-06-01-01-05)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės (RRFCI09)  R.B.1.2009 (R-10-001-06-01-01-06)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės  R.B.1.2009.1 (R-10-001-06-01-01-07)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės  R.B.1.2009.2 (R-10-001-06-01-01-08)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės  R.B.1.2009.3 (R-10-001-06-01-01-09)   Skaičius  - (2026 m. II ketv.)  
  Paslaugas teikiančios viešosios suslėgtų biodujų ir vandenilio stotelės  P.S.1.1042 (P-10-001-06-01-01-12)   Skaičius  2 (2026 m. II ketv.)  
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Darnaus transporto projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Tautvydas Umbražūnas, tel. +370 66313798, el. p. t.umbrazunas@cpva.lt