Nr. 02-039-K

Teikiama nuo
2023-08-31 16:00
Teikiama iki
2024-01-31 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
8 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Inovacijų agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai  draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
     
 • Tikslinės grupės

  Pramonės labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

 • Galimi pareiškėjai

  Pramonės MVĮ

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  MVĮ, mokslo ir studijų institucija (toliau – MSI), didelė įmonė

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  500 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Iki 80 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams; Iki 60 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai; Iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai. *Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų: 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms; iki 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau 50 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams; Ne mažiau 75 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai; Ne mažiau 15 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai. *Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų: 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms; 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  PFSA 2 punkte nurodyti reikalavimai projektams, pareiškėjams ir partneriams:

  2.1. Pagal PFSA remiama veikla (-os) – inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas pramonės MVĮ. Siekiant inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimo, numatoma investuoti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir patentavimo veiklas.

  2.2. Pareiškėjams ir partneriams keliami reikalavimai:

  2.2.1. Pareiškėjai – pramonės MVĮ.

  2.2.2. Galimi projekto partneriai – MVĮ, mokslo ir studijų institucija (toliau – MSI), didelė įmonė.

  2.2.3. Kai PĮP teikiamas kartu su partneriu (-iais), kartu su PĮP turi būti pateikiama galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti pasirašyta pareiškėjo ir partnerio (-ių).

  2.2.4. Pareiškėjas ir partneris (-iai) vienas kito atžvilgiu turi būti savarankiškos įmonės, jeigu pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą už veiksmingą bendradarbiavimą, kaip nustatyta PFSA 8.4.2 papunktyje.

  2.2.5. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  2.2.6. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjui ir partneriui (-iams) visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas, Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 25 straipsnyje nustatytus apribojimus bei Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1-6 dalyse nustatytus atvejus.

  2.2.7. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

  2.2.7.1. jeigu jis nėra sugrąžinęs Lietuvos Respublikoje anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

  2.2.7.2. jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančiai įmonei, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos su juo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3  straipsnio 3 dalį susijusios įmonės;

  2.2.7.3. kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/u%C5%BEsienie%C4%8Di%C5%B3-kuriems-draud%C5%BEiama-atvykti-s%C4%85ra%C5%A1as;

  2.2.7.4. jei pareiškėjui yra skirtas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ poveiklės „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro  2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“, projekte numatytos veiklos negali dubliuotis ir  būti bendrai finansuojamos (angl. co-financing), Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšomis;

  2.2.7.5. jei pareiškėjui yra skirtas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-06/12-001-01-03-01 „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 4-926/V-1258 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-06/12-001-01-03-01 „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“ aprašo patvirtinimo“ 1 priede nurodytą 2 veiklą „Bendros misijų programos“ projektuose numatytos veiklos ir išlaidos negali dubliuotis ir būti bendrai finansuojamos (angl. co-financing)  EGADP lėšomis.

  2.3. Partneriui (-iams) taikomi PFSA 2.2.7 papunktyje nustatyti reikalavimai.

  2.4. Projektams keliami reikalavimai:

  2.4.1. Projektų veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Projektų veiklų priskyrimo regionui vertinimas atliekamas vadovaujantis 2021– 2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 2 punktu ir atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 lentelėje „Investicijų priskyrimo IP regionui vertinimo principai ir pavyzdžiai pagal projektų pobūdį“ pateiktus pavyzdžius. Rekomendacijos paskelbtos Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-projektu-islaidu-paskirstymo-regionams-rekomendacijos.

  2.4.2. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.

  2.4.3. Projekto veiklai (-oms) taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 295 punkto nuostatos.

  2.4.4. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES investicijų fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų taip pat kurioms apmokėti skyrus ES investicijų fondų investicijų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų apmokėta daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

  2.4.5. Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka. Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

  2.4.6. Projektams taikomi visi PFSA išvardyti stebėsenos rodikliai, kurių metodiniai skaičiavimo aprašai skelbiami kartu su kvietimu teikti PĮP. Projekto vykdytojui nepasiekus stebėsenos rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.

  2.4.7. Projektų veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų pradžios data gali būti nukelta ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

  2.4.8. Jeigu projekto sutarties galiojimo metu paaiškėja, jog projekto vykdytojas PĮP ir (ar) kartu su PĮP pateiktuose dokumentuose ir (ar) kituose su PĮP vertinimu susijusiuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją ir (arba) nuslėpė vertinimo rezultatams galėjusią turėti įtakos faktinę informaciją, administruojančioji institucija vienašališku sprendimu nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui ir (arba) partneriui (-iams) išmokėtas projekto finansavimo lėšas, jei jos buvo išmokėtos.

  2.4.9. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) privalo informuoti administruojančiąją instituciją apie planuojamą projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) dalyvių (savininkų, akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) (toliau – projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) dalyviai) pasikeitimą. Jei administruojančioji institucija, gavusi šiame PFSA papunktyje nurodytą informaciją, nustato, jog projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) dalyvių pasikeitimu siekiama sudaryti sąlygas įmonėms, kurios pagal PFSA nebūtų laikomos tinkamu pareiškėju ir (ar) partneriu (-iais), kuriems būtų skirtas finansavimas, administruojančioji institucija vienašališkai nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas, jei jos buvo išmokėtos.

  2.4.10. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojui keičiant ar praradus projekto finansavimo šaltinius, numatytus PĮP vertinimo metu ir (arba) iki projekto sutarties pasirašymo, projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo apie tai privalo informuoti administruojančiąją instituciją ir pateikti kitus PFSA reikalavimus atitinkančius projekto finansavimo šaltinių užtikrinimą pagrindžiančius dokumentus. Jei projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas nepateikia kitų PFSA reikalavimus atitinkančių projekto finansavimo šaltinių užtikrinimą pagrindžiančių dokumentų, administruojančioji institucija vienašališkai nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas, jei jos buvo išmokėtos.

  2.4.11. Pagal PFSA projektams įgyvendinti skiriama iki 8 000 000,00 (aštuonių milijonų) eurų Investicijų programos (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Jeigu paskelbus kvietimą teikti PĮP pagal teigiamai įvertintus ir vertinamus PĮP prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui teikti PĮP skirta lėšų suma, administruojančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime teikti PĮP numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu pagal kvietimą teikti PĮP numatyta skirti lėšų suma gali būti padidinta, neviršijant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 2.1 papunktyje nurodytai poveiklei skirtos lėšų sumos.

  2.4.12. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000,00 (penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

  2.4.13. Projektų atranka atliekama konkurso būdu.

  2.4.14. Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede, ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2023 m. gegužės 24 d. protokoliniu sprendimu Nr. 46P-5 (11). Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, kaip nustatyta PFSA 9 punkte.

  2.4.15. Pareiškėjas su PĮP pateiktame PFSA 4 priede nurodo, kuriam (-iems) iš Koncepcijoje nustatytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) prioritetų priskirtinas projektas, taip pat nurodo, kurią (-ias) MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką (-as) atitinka projektas. Galutinį atitikimą konkrečiam MTEPI prioritetui (-ams) ir įgyvendinimo tematikai (-oms) nustato administruojančioji institucija vertinimo metu.

  2.5. Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių   III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietimo teikti PĮP skelbime nustatyta tvarka:

  2.5.1. PFSA 1 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimams įvertinti.

  2.5.2. Partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 1 priede pateiktą formą.

  2.5.3. Informaciją apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius), jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 2 priede pateiktą formą.

  2.5.4. Informaciją apie pareiškėjui (partneriui (-iams) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis), kuriame nurodoma tik su teikiamu projektu susijusi suteikta arba planuojama gauti pagalba, pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priede pateiktą formą.

  2.5.5. Užpildytą PFSA 4 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, pagal pateiktą formą.

  2.5.6. Užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), jei projekte numatomos vykdyti patentavimo veiklos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013.

  2.5.7. MTEP verslo planą, parengtą pagal kvietime teikti PĮP pateiktus rekomenduojamus formos ir turinio reikalavimus.

  2.5.8. Pareiškėjo (partnerio (-ių), jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (partneris (-iai) gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jie priskirtini didelėms įmonėms). Jei į Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją įtraukiamos užsienio įmonės, pareiškėjas privalo pateikti jų patvirtintus finansinės atskaitomybės ir akcininkų struktūrą patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai prieinamus užsienio įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus.

  2.5.9. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą, laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kt.) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių.

  2.5.10. Valstybės duomenų agentūrai per 3 paskutinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos patirtų MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) kopiją (-as) ir dokumento (elektroninio laiško ar kito informacijos šaltinio, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo Valstybės duomenų agentūrai faktas), patvirtinančio MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) pateikimą Valstybės duomenų agentūrai, kopiją (-as). Jeigu pareiškėjas pildydamas ir (arba) tikslindamas Valstybės duomenų agentūrai MTEP išlaidų ataskaitą sutiks (pažymėdamas varnelę, tačiau toks funkcionalumas galimas nuo 2023 m.), kad duomenys būtų perduodami viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai, atskirai šių duomenų teikti su PĮP nereikia. Įmonės teikiamų patirtų MTEP išlaidų ataskaitų duomenys tikrinami pagal kitus teikimą įrodančius dokumentus, kai įmonė yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo.

  2.5.11. Finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą į tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus.

  2.5.12. Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos esančias kainas ir kt. (jei projekte numatyta (-os) patentavimo veikla (-os), išlaidų pagrindimui turi būti pateikiama po tris lygiaverčius komercinius pasiūlymus, buhalterinė pažyma apie praėjusių 3–6 mėnesių darbo užmokestį arba nuorodos į rinkoje esančių panašių pozicijų siūlomus arba gaunamus darbo užmokesčius ir kt.).

  2.5.13. patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (jei administruojančioji institucija patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio negali gauti iš Juridinių asmenų registro).

  2.6. Projekto parengtumui taikomas reikalavimas, kurio neįvykdžius ir kartu su PĮP nepateikus dokumentų, PĮP atmetamas neprašius papildomų dokumentų: turi būti parengtas ir kartu su PĮP pateiktas MTEP verslo planas.

  2.7. Nustatant, ar projekte numatyta veikla yra MTEP veikla, vadovaujamasi Frascati vadovu 2015 (Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo bei teikimo rekomendacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2015) (angl. Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development).

  2.8. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančioje institucijoje dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) rizika.

  2.9. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki PĮP registravimo administruojančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

  2.10. Informavimas apie projektą atliekamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka. Papildomi   projekto matomumo viešinimo reikalavimai nėra taikomi.

  2.11. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų terminų. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Ministerijoje 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos suteikimo dienos.“

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  PFSA 5 punkte numatyti horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai:

  „Projekto veiklos tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo (kūrybingumo) HP: siekiama skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ. Projekto veiklos tiesiogiai neprisideda prie HP „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro, nes projekto veiklų įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. Projektų veiklos prisidės prie 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, ir jame nustatytų HP pažangos rodiklių pasiekimo: „Lietuvos vieta pagal pasaulinį inovacijų indeksą „Global Innovation Index“. PFSA 9 punkte nurodyti projektų atrankos kriterijai tiesiogiai įpareigoja projektą prisidėti prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo (kūrybingumo) HP įgyvendinimo.

  Projektų veiklos, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Komisijos pranešimu – Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis (2021/C 58/01), atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems  Reglamento (ES) 2020/852  17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose.“

  PFSA 6 punkte numatyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai:

  „Projekto veiklos neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.“

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  PFSA 11 punkte numatyti reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas:

  „Projekto įgyvendinimo metu sukurta intelektinė nuosavybė 3 metus po projekto finansavimo negali būti perduota neatlygintinai kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.“

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laik

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  PFSA 8 punkte numatyti reikalavimai valstybės pagalbai:

  „8.1. Pagal PFSA teikiamas finansavimas inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimui ir demonstravimui yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalyje:

  8.1.1. teikiama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio ir I skyriaus nuostatomis, kai investuojama į MTEP;

  8.1.2. teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013, kai investuojama į projekto veiklas, susijusias su patentavimu.

  8.2. MTEP teikiama valstybės pagalba laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jeigu atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 priede nustatytą Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

  8.3. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kuri apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 5 dalies b ir c punktus ir 6 dalį nurodyta ir PFSA lentelėje:

  8.3.1. Moksliniams tyrimams intensyvumas neviršija 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  8.3.2. Eksperimentinei plėtrai intensyvumas neviršija 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  8.4. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

  8.4.1. 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms.

  8.4.2. 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos.

  Lentelė. Projekto finansuojamoji dalis. 

  8.4.3. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas taip pat vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalimi.

  8.5. Tinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos, taikant Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnį, yra:

  8.5.1. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos (t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų);

  8.5.2. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai paslaugos įsigyjamos iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų;

  8.5.3. išlaidos, nurodytos PFSA 8.5.1 ir 8.5.2 papunkčiuose kartu negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti skirtų išlaidų;

  8.5.4. projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti nurodytai veiklai skirtų išlaidų. MTEP veikloms naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos turi būti apskaičiuotos projekto įgyvendinimo laikotarpiui;

  8.5.5. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka. Patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę ir jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę;

  8.5.6. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

  8.5.7. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos išlaidos;

  8.5.8. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos;

  8.5.9. išlaidos, nurodytos PFSA 8.5.8 papunktyje kartu su PFSA 8.5.7 papunktyje nurodytomis išlaidomis negali sudaryti daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

  8.5.10. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

  8.5.11. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos.

  8.6. Projekto finansuojamoji dalis kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui (įskaitant partnerį (-ius) nustatoma atskirai.

  8.7. Jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais), pareiškėjas turi patirti ne mažiau kaip 50 proc., bet ne daugiau 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Jei yra pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą, projektas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nustatytas sąlygas. Ši PFSA nuostata netaikoma patentavimo veiklai.

  8.8. Projektą įgyvendinant kartu su MSI, laikoma, kad netiesioginė valstybės pagalba per MSI kitiems projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims neperduodama, jeigu laikomasi vienos iš šių sąlygų:

  8.8.1. Rezultatai, kuriems netaikomos intelektinės nuosavybės teisės, gali būti plačiai skleidžiami ir visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus, susijusius su MSI veikla projekte, yra visiškai suteikiamos MSI, t. y. MSI gauna visą šių teisių teikiamą ekonominę naudą ir pasilieka teisę jomis visomis naudotis, ypač nuosavybės teise ir licencijos teise; šios sąlygos taip pat gali būti įvykdytos, jeigu MSI nusprendžia toliau sudaryti sutartis dėl šių teisių, įskaitant jų licencijavimą, bendradarbiaujant su partneriu.

  8.8.2. Kai MSI gauna projekte dalyvaujančio juridinio asmens kompensaciją, lygią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su MSI veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims, rinkos kainai, t. y. kompensaciją už visą tų teisių teikiamą ekonominę naudą; vadovaujantis bendraisiais valstybės pagalbos principais ir atsižvelgiant į tai, kad intelektinės nuosavybės teisių rinkos kainą objektyviai nustatyti sunku, ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu MSI, kaip pardavėja, derėsis, kad gautų didžiausią naudą intelektinės nuosavybės perdavimo sutarties sudarymo metu. Bet kuris projekte dalyvaujančio juridinio asmens įnašas dengiant MSI sąnaudas yra atimamas iš tokios kompensacijos.

  8.9. Netiesioginės valstybės pagalbos taip pat gali nebūti, jeigu įvertinusi tarp partnerių pasirašytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį administruojančioji institucija padaro išvadą, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus ir galimybės pasinaudoti teisėmis į tokius rezultatus yra priskiriamos skirtingiems partneriams ir tinkamai atspindimas jų atitinkamas suinteresuotumas projektu, darbo krūvis, finansinis ir kitoks įnašas į projekto įgyvendinimą.

  8.10. Jeigu nėra laikomasi nė vienos iš PFSA 8.8 papunktyje nurodytų sąlygų ir atlikusi projekto įvertinimą pagal PFSA 8.9 papunktį administruojančioji institucija nustato, kad buvo suteikta valstybės pagalba, visa MSI įnašo į projekto (tinkamas išlaidas) įgyvendinimą vertė laikoma valstybės pagalba, ir administruojančioji institucija jos dydžiu mažina finansavimo dydį pareiškėjui ir (arba) partneriui (-iams) priklausomai nuo to, kuris tą pagalbą gavo (pvz., įmonė įgyvendina mokslinių tyrimų projektą kartu su partneriu – universitetu. Įmonei taikoma 50 proc. finansuojamoji dalis. Įmonės tinkamos finansuoti išlaidos yra 600 000,00 (šeši šimtai tūkstančių) eurų. Projektui įgyvendinti yra skiriamas 300 000,00 (trijų šimtų tūkstančių) eurų finansavimas. Jei įgyvendinant projektą paaiškėja, kad nebuvo laikomasi bent vienos iš PFSA 8.8 papunktyje nurodytų sąlygų, pvz., įmonei universitetas perdavė intelektinės nuosavybės teises mažesne negu rinkos kaina, t. y. rinkos kaina – 35 000,00 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų, o universitetas intelektinės nuosavybės teises perdavė už 15 000,00 (penkiolikos tūkstančių) eurų kompensaciją, tokiu atveju įmonei pagal PFSA teiktas finansavimo dydis yra mažinamas 20 000,00 (dvidešimčia tūkstančių) eurų (skiriamas finansavimas negali viršyti 280 000,00 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų).

  8.11. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  8.11.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  8.11.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 5 dalyje nustatytą pagalbos intensyvumą.

  8.12. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje.

  8.13. Ministerija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos interneto svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=lt, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi administruojančiosios institucijos pateikta informacija.

  8.14. Valstybės pagalba PFSA 8.1.1 papunktyje nurodytai veiklai išmokama dalimis ir yra diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje.

  8.15. Projekto veikloms, susijusioms su patentavimu, de minimis pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013. PFSA nustatomos de minimis pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Projektų de minimis pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 3 priede nustatytą Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

  8.16. Pareiškėjui teikiamas finansavimas yra de minimis pagalba vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013. PFSA nustatomos de minimis pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal PFSA teikiama de minimis pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 galiojimo laikotarpio pabaigos, įskaitant ir pereinamąjį laikotarpį, t. y. iki 2024 m. birželio 30 dienos. Projektų de minimis pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo formą (PFSA 3 priedas).

  8.17. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba, kaip nustatyta PFSA 8.15 papunktyje:

  8.17.1. Pagalbos intensyvumas sudaro iki 85 proc. visų patentavimo veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

  8.17.2. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 30 000,00 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

  8.17.3. Patentavimo veikla finansuojama tik tuo atveju, jei yra susijusi su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla.

  8.17.4. Patentavimo veiklą gali vykdyti tik pareiškėjas.

  8.18. Tinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos, taikant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, yra:

  8.18.1. Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu susijusios paslaugos.

  8.18.2. Mokesčiai už išradimų patentavimą.

  8.18.3. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

  8.19. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000,00 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000,00 (šimto tūkstančių) eurų. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

  8.20. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

  8.21. De minimis pagalba išmokama dalimis ir ji yra diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalyje.

  8.22. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

  8.22.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje.

  8.22.2. neįvardytos PFSA 8.5 ir 8.18 papunkčiuose nurodytomis tinkamomis finansuoti išlaidomis.

  8.22.3. patirtos ankstesniuose technologinės parengties lygiuose nei vertinant pagal PFSA 9 punkto 3 prioritetinį projektų atrankos kriterijų nustatytas projektu kuriamo produkto technologinės parengties lygis.

  8.23. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Administruojančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones dėl de minimis pagalbos, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, taip pat Registre patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, administruojančioji institucija duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą Registrui teikia per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos. Duomenys į Registrą apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 teikiami per 20 darbo dienų nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos.“

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.  

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Eil. Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  1.

  Specialusis

  Projekte suplanuotos veiklos atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto tematiką.

  Vertinama, ar projektas prisideda prie Koncepcijos ir atitinka bent vieno MTEPI prioriteto tematiką.

  Projekto veiklos atitikimas Koncepcijai vertinamas remiantis PĮP pateikta informacija.

  2.

  Specialusis

  Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip tris metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

   

  Vertinama, ar pareiškėjas yra pramonės MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai dienos ne trumpiau kaip tris metus Juridinių asmenų registre įregistruota pramonės MVĮ, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, įgyvendinti projekte numatytas veiklas.

  Pareiškėjas yra veikianti įmonė, t. y. Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui. Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro informaciją, kai įmonė yra veikianti Lietuvos Respublikoje, arba pagal kitus įmonės veikimo laikotarpį įrodančius dokumentus, pvz., registracijos pažymėjimą, išrašą iš valstybės, kurioje įmonė veikia, registro centro ir pan., kai įmonė yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo.

  Pramonės įmone laikoma įmonė, kurios pajamos iš pramonės įmonės veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visų įmonės veiklų.

  Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

  Įmonės pačios pagamintos produkcijos pardavimo pajamos tikrinamos pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės  pagamintos produkcijos pardavimo pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus. Tikrinama pagal PĮP pateiktą informaciją, įmonės pajamos tikrinamos pagal pateiktus pastarųjų finansinių metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus.

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, nes pramonės MVĮ, gavusios paramą ir sėkmingai veiklą išplėtusios, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali tapti pvz., iš mažos vidutine įmone. Todėl tikslinga vertinti pareiškėjo dydį tik PĮP vertinimo metu.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  Eil. Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  Didžiausias galimas kriterijaus balas

  Kriterijaus svorio koeficientas

  3.

  Prioritetinis

  Projekto įgyvendinimo metu sukurtų inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų technologinės parengties lygis.

  Siekiama skatinti rinkai patrauklesnių inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų technologinės parengties lygis yra aukštesnis projekto pradžioje ir pabaigoje.

  Technologinės parengties lygis nustatomas vadovaujantis Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurta daugiau nei viena inovatyvi aplinkai draugiška technologija, vertinama kiekviena inovatyvi aplinkai draugiška technologija ir tuomet apskaičiuojamas suteikiamo balo vidurkis.

  Šiam kriterijui bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo balas.

  Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir vieno skaičiaus po kablelio.

  Iki 5 balų gali būti skiriama priklausomai nuo naujo produkto technologinės parengties lygio, vertinant numatomo sukurti / kuriamo produkto technologinę parengtį dviem aspektais:

  1) „status quo“, t. y. technologinės parengties lygis prieš pradedant projekto veiklas (gali būti skiriama iki 2,5 balo, balai skiriami už vykdomą etapą, pvz.: jei 4 etapas baigtas, vertinama, kad pradedamas vykdyti 5 etapas ir skiriamas 1 balas). Vertinimo skalė: 4 etapas – skiriama 0,5 balo; 5 etapas  – skiriamas 1 balas; 6 etapas – skiriama 1,5 balo; 7 etapas – skiriama 2,5 balo;

  2) įgyvendinus projektą numatomas pasiekti technologinės parengties lygis (gali būti skiriama iki 2,5 balo, balai skiriami už vykdomą etapą, pvz.: jei projekto pabaigoje bus baigtas 7 etapas, vertinama, kad pradedamas vykdyti 8 etapas ir skiriama 2,5 balo). Vertinimo skalė: 6 etapas –  skiriama 1,5 balo; 7 etapas – skiriami 2 balai; 8 ir 9 etapai – skiriama 2,5 balo.

   

  5

  9

  4.

  Prioritetinis

  Projekto įgyvendinimo metu sukurtos technologijos reikšmingumo lygis.

  Siekiant skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, būtina įvertinti projekto įgyvendinimo metu, sukurtos technologijos reikšmingumo lygį. Reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu sukurtos technologijos naujumo lygį. Naujumas skiriamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): technologija nauja įmonės lygmeniu, technologija nauja rinkos lygmeniu, technologija nauja pasaulio lygmeniu, kaip nurodyta Oslo vadove, 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairėse (angl. Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 4rd Edition, OECD, Eurostat, 2018). Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų technologijų reikšmingumas yra didesnis.

  Vertinant technologijų naujumo lygmenį, viena technologija priskiriama tik vienai naujumo grupei (t. y. jei technologija yra nauja pasaulio lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą rinkos ir (ar) įmonės lygmeniu, jeigu technologija nauja rinkos lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą įmonės lygmeniu).

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurta daugiau nei viena inovatyvi aplinkai draugiška technologija, vertinamas kiekvienos technologijos naujumo lygmuo, o balai skiriami už didžiausio naujumo lygmens technologiją.

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas, kuris naujas pasaulio lygmeniu, projektui skiriami 5 balai.

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas, kuris naujas rinkos lygmeniu, projektui skiriami 3 balai.

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas, kuris naujas įmonės lygmeniu, projektui skiriamas 1 balas.

   

  5

  7

  5.

  Prioritetinis

  Deklaruotos MTEP veiklai skirtos lėšos.

  Siekiant aktyvesnio MTEP veiklai skirtų lėšų deklaravimo Valstybės duomenų agentūrai, aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjai Valstybės duomenų agentūrai yra deklaravę daugiau MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis). Projektai išdėstomi nuo didžiausią kaupiamąjį MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis) dydį turinčių pareiškėjų projektų iki mažiausią kaupiamąjį MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis) dydį turinčių pareiškėjų projektų).

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

  5 balai suteikiami pirmiesiems didžiausią kaupiamąjį MTEP veiklai skirtų lėšų reikšmę turinčių 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų. Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatoma vienoda kaupiamoji MTEP veiklai skirtų lėšų reikšmė, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų

  ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5

  2

  6.

  Prioritetinis

  Projekto įgyvendinimo metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos.

  Vertinama, ar projekto metu kuriamomis technologijomis planuojama panaudoti pramonės įmonėse generuojamas ir šalinamas gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas.

  Balai skiriami projektams, kurių metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos, kurių surinkimo ir susidarymo atliekų apdorojimo metu kiekiai yra didžiausi. Kuriamomis technologijomis planuojamas panaudoti generuojamų ir šalinamų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis vertinamas pagal 2021 metų Aplinkos apsaugos agentūros teikiamus duomenis, kurie kvietimo teikti PĮP paskelbimo dieną buvo skelbiami internetinėje svetainėje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/atlieku-apskaitos-duomenys/suvestine-pagal-atlieku-kodus.

  Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos – įmonių veiklos metu susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atliekos, todėl nebūtinai gali būti tvarkomos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

  Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi projekte numatytos įgyvendinti veiklos sieks tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo.

  5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, kurių metu kuriamomis technologijomis planuojama panaudoti didžiausią kiekį pramonės įmonėse generuojamų ir šalinamų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų. Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas panaudoti pramonės įmonėse generuojamų ir šalinamų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų didžiausias kiekis sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5

  2

  Minimali privaloma surinkti balų suma – 35

  Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus) – 100

  Balas apskaičiuojamas pagal formulę, kur P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas:

  P = Y3 * S3+ Y4 * S4+ Y5 * S5+ Y6 * S6

   

  Jei projektas vertinimo metu nesurenka PFSA 9 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Kai projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, nepakanka pagal kvietimą teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį PFSA nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu projektai pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

   

 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau 50 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams; Ne mažiau 75 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai; Ne mažiau 15 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai. *Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų: 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms; 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  500 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  IFS- - Individuali fiksuotoji suma nustatoma atliekant PĮP vertinimą, kaip nustatyta Administravimo taisyklių 166.2 papunktyje Fiksuotąją sumą sudaro išlaidos patentiniam patikėtiniui (nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą su patentiniu patikėtiniu) ir su patento paraiškos padavimu susiję mokesčiai (nustatomi pagal konkretaus mokesčio dydį pagrindžiančias nuorodas)
  IFS- - Individuali fiksuotoji suma nustatoma atliekant PĮP vertinimą, kaip nustatyta Administravimo taisyklių 166.2 papunktyje Fiksuotąją sumą sudaro išlaidos patentiniam patikėtiniui (nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą su patentiniu patikėtiniu) ir su patento paraiškos padavimu susiję mokesčiai (nustatomi pagal konkretaus mokesčio dydį pagrindžiančias nuorodas)
  FN-01 01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tiesioginių tinkamų finansuoti projekto PFSA 8.5 ir 8.18 papunkčiuose nurodytų,  veiklai (-oms) skirtų išlaidų.

  Fiksuotoji norma apmokama Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nustatyta tvarka.
  FN-05-01- FN-05-07 01 Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką

   

   

   

   

   

   

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai

  P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės

  P-05-001-01-04-02-26

  (P.B.2.0001)

  Įmonės

  27

  (2029 m.)

  P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

  P-05-001-01-04-02-27

  (P.B.2.0001.1)

  Įmonės n/a
  P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

  P-05-001-01-04-02-28

  (P.B.2.0001.2)

  Įmonės n/a
  P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

  P-05-001-01-04-02-29

  (P.B.2.0001.3)

  Įmonės n/a
  P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

  P-05-001-01-04-02-31

  (P.B.2.0002

  Įmonės

  29

  (2029 m.)

  R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

  R-05-001-01-04-02-03

  (R.B.2.2002)

  Eurai

  22 574 074,0

  (2029 m.)
  R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

  R-05-001-01-04-02-04

  (R.B.2.2002.1)

  Eurai n/a
  R – Vidines inovacijas vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

  R-05-001-01-04-02-06

  (R.B.2.2005)
  Įmonės

  36

  (2029 m.)
 • Kita informacija

  Kvietimo informacija skelbiama tinklapiuose:

  www.2021.esinvesticijos.lt

  www.inovacijuagentura.lt

  www.eimin.lrv.lt (naujienlaiškis dėl skelbiamo kvietimo)