Nr. 02-046-K

Teikiama nuo
2024-02-13 14:00
Teikiama iki
2024-06-21 17:00 Liko 58 d. 18 val.
Finansavimo suma
7 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis ir privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Inovacijų agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-05-07-09-03 Stiprinti aukšta pridėtine verte (toliau – APV) paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimenti-nės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) projektų rengimą ir dalyvavimą juose (Sostinės regionas)
  05-001-01-05-07-09-04 Stiprinti APV paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių  MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
 • Tikslinės grupės

  Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

 • Galimi pareiškėjai

  Aukšta pridėtine verte (APV) paremto brandaus inovacijų klasterio koordinatorius

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis ir privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  750 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas veiklą vykdo Sostinės regione. 

  Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas veiklą vykdo Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas veiklą vykdo Sostinės regione.

  Ne mažiau 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas veiklą vykdo Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  PFSA 2 punkte nurodyti reikalavimai projektams: 

  „2.1. Pagal PFSA remiama veikla – APV paremtų brandžių inovacijų klasterių augimo, bendrų strategijų ir produktų kūrimo, dalyvavimo tarptautinėse programose, įsitraukimo į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimo ir dalyvavimo juose stiprinimas Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

  2.2. Pareiškėjams keliami reikalavimai:

  2.2.1. Galimas pareiškėjas – APV paremto brandaus inovacijų klasterio koordinatorius. APV paremtas brandus inovacijų klasteris suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas PFSA 9 punkte nurodytame 2 specialiajame kriterijuje. Inovacijų klasteris (inovacijų grupė) suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 92 punkte.

  2.2.2. Projekto partneriai negalimi.

  2.2.3. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  2.2.4. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 27 straipsnyje nustatytus apribojimus bei Reglamento (ES) Nr. 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus.

  2.2.5. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

  2.2.5.1. jeigu jis nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą Lietuvos Respublikoje suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

  2.2.5.2. jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos su juo pagal Reglamento (ES) Nr.  651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalį susijusios įmonės;

  2.2.5.3. kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/u%C5%BEsienie%C4%8Di%C5%B3-kuriems-draud%C5%BEiama-atvykti-s%C4%85ra%C5%A1as.

  2.3. Projektams keliami reikalavimai:

  2.3.1. Visos projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės regione ir (arba) Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Projekto veiklų priskyrimo Sostinės regionui arba Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui vertinimas atliekamas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, paskelbtomis Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų interneto svetainėje https://esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams.

  2.3.2. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projekto vykdytojas negali įgyvendinti projekto per 24 mėnesius dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.3 papunktyje nurodyto termino.

  2.3.3. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

  2.3.4. Projektui privalomi visi PFSA išvardyti rodikliai (pagal įgyvendinamas 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo (toliau – Pažangos priemonės
  Nr. 05-001-01-05-07 aprašas) III skyriaus 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nurodytas poveikles), kurių metodiniai skaičiavimo aprašai skelbiami kartu su kvietimu teikti PĮP. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.

  2.3.5. Pagal PFSA projektams įgyvendinti skiriama iki 7 000 000 (septynių milijonų) eurų Investicijų programos (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Iki 3 000 000 (trijų milijonų) eurų skiriama projektams įgyvendinti Sostinės regione ir iki 4 000 000 (keturių milijonų) eurų – Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Lėšos tarp regionų neperskirstomos. Jeigu paskelbus kvietimą teikti PĮP pagal teigiamai įvertintus ir vertinamus PĮP prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui teikti PĮP skirta lėšų suma, administruojančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime teikti PĮP numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu pagal kvietimą teikti PĮP numatyta skirti lėšų suma gali būti padidinta, neviršijant  Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 aprašo III skyriaus 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nurodytoms poveiklėms skirtų lėšų sumos. Kai projektui finansuoti užtenka lėšų iš abiem regionam (Sostinės regionui ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui) skirtos lėšų sumos, projektas finansuojamas iš šių lėšų. Kai projektui finansuoti užtenka lėšų tik iš vienam regionui (Sostinės regionui arba Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui) skirtos lėšų sumos, (pavyzdžiui Vidurio ir vakarų regionui skirtų lėšų užtenka, o Sostinės regiono lėšos jau išnaudotos), tokiu atveju finansuojama tik dalis projekto ir prieš sudarant projekto sutartį administruojančioji institucija kreipiasi į pareiškėją dėl (ne)sutikimo įgyvendinti projektą gavus mažesnį finansavimą.

  2.3.6. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 750 000 (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų.

  2.3.7. Projektų atranka atliekama konkurso būdu.

  2.3.8. Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede, ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2023 m. gruodžio 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. 46P-10 (16). Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, kaip nustatyta PFSA 9 punkte.

  2.3.9. Pareiškėjas kartu su PĮP pateiktame PFSA 3 priede nurodo, kuriam iš Koncepcijoje nustatytų MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetui (toliau – MTEPI prioritetas) priskirtinas projektas, taip pat nurodo, kurią (-ias) MTEPI prioriteto tematiką (-as) atitinka projektas. Galutinį atitikimą konkrečiam MTEPI prioritetui ir tematikai (-oms) nustato administruojančioji institucija vertinimo metu.

  2.3.10. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir (arba) deklaruotos (arba pripažintos deklaruotinomis) Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos, ir (arba) deklaruotos Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

  2.3.11. Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų pradžios laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 2 mėnesiams.

  2.3.12. Projekto veiklos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 295 punkte nustatytus reikalavimus.

  2.3.13. Projekto parengtumui taikomas reikalavimas – iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos brandaus inovacijų klasterio nariai turi būti sudarę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir turi ją pateikti kartu su PĮP. Jei kartu su PĮP nebus pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, PĮP bus atmetamas neprašius pateikti papildomų dokumentų.

  2.4. Pareiškėjas turi parengti ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietimo teikti PĮP skelbime nustatyta tvarka:

  2.4.1. PFSA 1 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimams įvertinti, arba laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo principo reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

  2.4.2. informaciją apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą), kuriame nurodoma tik su teikiamu projektu susijusi suteikta arba planuojama gauti pagalba, pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priede pateiktą formą;

  2.4.3. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, pagal PFSA 3 priede pateiktą formą;

  2.4.4. pareiškėjo Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (pareiškėjas gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jis priskirtinas didelėms įmonėms). Jei į Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją įtraukiamos užsienio įmonės, pareiškėjas privalo pateikti jų patvirtintus finansinės atskaitomybės ir akcininkų struktūrą patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai prieinamus užsienio įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus;

  2.4.5. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos esančias kainas ir kt., buhalterinė pažyma apie praėjusių 3–6 mėnesių darbo užmokestį ir (arba) Valstybės duomenų agentūros, Lietuvos banko duomenys apie gaunamus darbo užmokesčius einant panašias pareigas);

  2.4.6. Valstybės duomenų agentūrai per paskutinius 3 finansinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai dienos brandaus inovacijų klasterio narių patirtų MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) kopiją (-as) ir dokumento (-ų) (elektroninio laiško ar kito informacijos šaltinio, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo Valstybės duomenų agentūrai faktas), patvirtinančio MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) pateikimą Valstybės duomenų agentūrai, kopiją
  (-as);

  2.4.7. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;

  2.4.8. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties tarp brandaus inovacijų klasterio narių, pagrindžiančios brandaus inovacijų klasterio narių bendrą ekonominį interesą kartu vykdyti MTEPI veiklas, kopiją;

  2.4.9. brandaus inovacijų klasterio MTEP verslo planą, parengtą pagal kvietime teikti PĮP pateiktą rekomenduojamą formą ir turinio reikalavimus. Pateikus brandaus inovacijų klasterio MTEP verslo planą kita negu rekomenduojama forma, jame turi būti pateikta visa rekomenduojamoje formoje nurodyta informacija.

  2.5. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

  2.6. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

  2.7. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, skelbiamomis ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.

  2.8. Papildomi projekto matomumo reikalavimai, nenurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

  2.9. Informavimas apie projektą ir komunikacija atliekami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2.10. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos.“

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  PFSA 5 punkte numatyti horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai:

  „Neutralus – projektas negali daryti neigiamo poveikio HP.

  Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas PFSA 1 priede.

  Projekto veiklos, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Komisijos pranešimu – Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis (2021/C 58/01), atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (įgyvendinamas projektas prisideda prie Koncepcijos ir atitinka bent vieno Koncepcijos MTEPI prioriteto tematiką, skatinamas įsitraukimas į MTEPI klasterius, tarptautinių MTEPI projektų rengimas ir dalyvavimas juose ir kt.).

  Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.“

   

  PFSA 6 punkte numatyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai: 

  „Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.“

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  PFSA 11 punkte numatyti reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas:

  „11.1. Projekto vykdytojas MTEP veiklai skirtas išlaidas privalo nurodyti metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, kurią teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos uždirbto pelno ir (arba) gautų pajamų apmokestinimo pelno mokesčiu tvarką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  11.2. Projekto vykdytojas (-ai), teikdamas (-i) informaciją Valstybės duomenų agentūrai statistikos sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įsipareigoja pateikti informaciją ir apie MTEP veiklai skirtas išlaidas.“ 

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projekto vykdytojas negali įgyvendinti projekto per 24 mėnesius dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.3 papunktyje nurodyto termino.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  PFSA 8 punkte numatyti reikalavimai valstybės pagalbai: 

  „8.1. Pagal PFSA 2.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalyje, kuri atitinka visas sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriuje, ir atitinkamas specialiąsias sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 27 straipsnyje.

  8.2. PFSA 2.1 papunktyje nurodytos remiamos veiklos vykdymo atveju teikiama valstybės pagalba laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jeigu atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.

  8.3. Pagal PFSA valstybės pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki Reglamento (ES) Nr. 651/2014 galiojimo laikotarpio pabaigos, įskaitant ir pereinamąjį laikotarpį, t. y. iki 2027 m. birželio 30 d.

  8.4. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 27 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 priede nustatytą Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

  8.5. Valstybės pagalba neteikiama:

  8.5.1. sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip nurodyta PFSA 2.2.5.2 papunktyje;

  8.5.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

  8.5.3. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje.

  8.6. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  8.6.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  8.6.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 27 straipsnio 9 dalyje nustatytą pagalbos intensyvumą;

  8.6.3. bet kokia kita valstybės pagalba, jei, susumavus visą suteiktą valstybės pagalbą pareiškėjo veiklai (neatsižvelgiant į pagalbos suteikimo datą), bendras suteiktos valstybės pagalbos teikimo laikotarpis neviršys 10 metų laikotarpio, o bendra suteiktos valstybės pagalbos suma neviršys 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų vienam brandžiam inovacijų klasteriui.

  8.7. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 27 straipsnio 9 dalyje.

  8.8. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“. 

  8.9. Ministerija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje  https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=lt ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi administruojančiosios institucijos pateikta informacija.

  8.10. Valstybės pagalba PFSA 2.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai išmokama dalimis ir yra diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje.

  8.11. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis yra apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 27 straipsnio 9 dalį ir turi neviršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų per pagalbos teikimo laikotarpį.

  8.12. Tinkamos finansuoti išlaidos, taikant Reglamento (ES) Nr. 651/2014 27 straipsnį, yra:

  8.12.1. išlaidos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčiui ir su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka, tiesiogiai susijusios su:

  8.12.1.1. brandaus inovacijų klasterio veiklos skatinimu, siekiant palengvinti bendradarbiavimą, dalijimąsi informacija ir specializuotų ir prie kliento poreikių pritaikytų verslo rėmimo paslaugų teikimą arba nukreipimą;

  8.12.1.2. brandaus inovacijų klasterio rinkodara, siekiant padidinti naujų įmonių ir organizacijų dalyvavimą ir padidinti brandaus inovacijų klasterio matomumą;

  8.12.1.3. mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimu siekiant remti dalijimąsi žiniomis, tinklų veiklą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

  8.12.2. administracinės išlaidos (taip pat komandiruočių išlaidos), tiesiogiai susijusios su PFSA 8.12.1.1–8.12.1.3 papunkčiuose nurodytų finansuojamų veiklų įgyvendinimu (gali būti įsigyjamos kaip paslaugos, tačiau negali viršyti 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, šis apribojimas netaikomas komandiruočių išlaidoms);

  8.12.3. pridėtinės (netiesioginės) išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

  8.13. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

  8.13.1. Nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje.

  8.13.2. Neįvardytos PFSA 8.12.1–8.12.3 papunkčiuose kaip tinkamos finansuoti išlaidos.

  8.13.3. MTEP veiklos išlaidos. Taikomieji moksliniai tyrimai atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, apibrėžtą Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 85 punkte, o eksperimentinė plėtra suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 86 punkte.

  8.14. Pareiškėjo ir brandaus inovacijų klasterio nariai turi tvarkyti atskirą brandaus inovacijų klasterio nuosavybės, operacijų ir naudojimo išlaidų ir pajamų apskaitą pagal taikomus apskaitos standartus.“

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.   https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Eil.

  Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  1.

  Specialusis

  Projektas atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno Koncepcijos MTEPI prioriteto tematiką.

  Vertinama, ar projektas prisideda prie Koncepcijos ir atitinka bent vieno Koncepcijos MTEPI prioriteto tematiką.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  2.

  Specialusis

  Pareiškėjas yra APV paremto brandaus inovacijų klasterio koordinatorius.

  Vertinama, ar pareiškėjas yra APV paremto brandaus inovacijų klasterio, atitinkančio brandaus inovacijų klasterio apibrėžimą, koordinatorius.

  APV paremtas brandus inovacijų klasteris – tai klasteris, kuris PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienai atitinka šiuos reikalavimus:

  1) klasterio nariai vykdo bendras veiklas daugiau nei 5 metus;

  2) turi ne mažiau kaip 5 nepriklausomus narius, dalyvaujančius klasterio veikloje ne trumpiau kaip 5 metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos;

  3) yra pasitvirtinęs klasterio valdymo struktūrą ir veiklos strategiją;

  4) bent trys klasterio nariai vykdo MTEP veiklas ir deklaruoja MTEP išlaidas Valstybės duomenų agentūrai (vertinamas paskutinių 3 finansinių metų iki PĮP pateikimo laikotarpis);

  5) bent trys klasterio nariai vykdo APV sektoriui priskirtinas ekonomines veiklas.

  Inovacijų klasteris (inovacijų grupė) suprantamas taip, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 92 punkte.

  APV paremto brandaus inovacijų klasterio koordinatorius suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas PFSA 1.2.1 papunktyje.

  APV paremto brandaus inovacijų klasterio narys turi būti veikianti įmonė, t. y. Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui.

  Nepriklausomi brandaus inovacijų klasterio nariai – vieni kitų atžvilgiu savarankiškos įmonės, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

  APV sektoriui priskiriama įmonė, kuri vykdo pagrindinę ekonominę veiklą aukštųjų (angl. „high-tech“), aukštesniųjų (angl. „medium tech“) technologijų arba aukštųjų technologijų žinioms imlių paslaugų (angl. „high-tech knowledge-intensive services“ (KIS) sektoriuose.

  Prie aukštųjų (angl. „high-tech“) technologijų veiklos priskirtina veikla, vykdoma pagal šiuos Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), (toliau – EVRK 2 red.) kodus: pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba (21); kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26); orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba (30.3).

  Prie aukštesniųjų technologijų veiklos priskirtina veikla, vykdoma pagal šiuos ERVK 2 red. kodus: chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20); elektros įrangos gamyba (27); niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28); variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba (29); kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30), išskyrus įvairių tipų laivų statybą (30.1) bei orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybą (30.3); medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.5).

  Prie aukštųjų technologijų žinioms imlių paslaugų (angl. „high-tech knowledge-intensive services“ (KIS)) veiklos priskirtina veikla, vykdoma pagal šiuos ERVK 2 red. kodus: kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (59); programų rengimas ir transliavimas (60); telekomunikacijos (61); kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62); moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72).

  Informacija apie veiklų priskyrimą aukštųjų (angl. „high-tech“), aukštesniųjų (angl. „medium tech“) technologijų sektoriams pateikiama interneto svetainėje 

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries.

  Informacija apie veiklų priskyrimą aukštųjų technologijų žinioms imlių paslaugų (angl. „high-tech knowledge-intensive services“ (KIS) sektoriams pateikiama interneto svetainėje

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją, pasirašytas bendradarbiavimo sutartis, Valstybės duomenų agentūrai teiktas ataskaitų apie deklaruotas MTEP išlaidas kopijas už paskutinių 3 finansinių metų iki PĮP pateikimo laikotarpį.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai 

  Eil.

  Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  Didžiausias galimas kriterijaus balas

  Kriterijaus svorio koeficientas

   

  3.

  Prioritetinis

  Brandus inovacijų klasteris turi tarptautinio bendradar-biavimo patirties.

  Vertinama, ar brandus inovacijų klasteris turi patirties dalyvaujant tarptautiniuose MTEPI projektuose. Siekiama įvertinti, ar brandus inovacijų klasteris vykdė ir (arba) vykdo MTEPI veiklas tarptautiniu mastu, t. y. bendradarbiaudamas su užsienyje veikiančiais subjektais.

  Balai suteikiami tiems projektams, kurių brandus inovacijų klasteris:

  1) yra gavęs tarptautinę klasterio žymą, kuri galioja PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dieną;

  2) ir (arba) turi dalyvavimo tarptautiniuose MTEPI projektuose (bent 2 klasterio nariai kartu dalyvavo tarptautiniame MTEPI projekte) patirties (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis).

  Tarptautinis MTEPI projektas suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas PFSA 1.2.4 papunktyje.

  Aukštesnis prioritetinis balas suteikiamas tiems projektams, kurių brandus inovacijų klasteris yra gavęs tarptautinę klasterio žymą, galiojančią PĮP pateikimo metu. Jeigu brandus inovacijų klasteris atitinka abu aukščiau minėtus požymius, už kuriuos suteikiami balai, įvertinimas sumuojamas ir kriterijui suteikiamas aukščiausias balas.

  Tarptautinė klasterio žyma (angl. „Quality Label“) – tai klasterių brandos, veiklumo ir jų vadybos kokybės tarptautinis įvertinimas, patvirtinamas sertifikatu, išduotu Europos klasterių analizės sekretoriato (angl. „European Secretariat for Cluster Analysis“).

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal PĮP pateiktus duomenis.

  Šiam kriterijui bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo balas.

  Vertinant pirmąjį aspektą, jei brandus inovacijų klasteris yra gavęs tarptautinę klasterio žymą, kuri galioja PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dieną, projektams suteikiami 3 balai. Jei brandus inovacijų klasteris neturi PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dieną galiojančios tarptautinės klasterio žymos, projektams suteikiama 0 balų.

  Vertinant antrąjį aspektą, jei brandus inovacijų klasteris turi dalyvavimo tarptautiniuose MTEPI projektuose patirties, projektams suteikiami 2 balai, o jei neturi, – 0 balų.

  Galutinis balas projektui yra apskaičiuojamas susumuojant pagal pirmąjį ir antrąjį aspektus suteiktus balus.

  5 (Y1)

  8 (S1)

  4.

  Prioritetinis

  Brandaus inovacijų klasterio narių MTEP išlaidų padidėjimo projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo santykis su tinkamomis finansuoti išlaidomis.

  Siekiant paskatinti brandaus inovacijų klasterio narius investuoti į MTEP, aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos MTEP išlaidų padidėjimo santykis su projekto tinkamomis finansuoti išlaidomis yra didesnis. Vertinamas MTEP išlaidų padidėjimas yra pagrįstas pareiškėjo prognozėmis ir skaičiavimais.

  Apskaičiuojama pagal formulę

  X = (I(pb)-I(pr))/Ti *100 proc., kurioje:

  I(pb) – brandaus inovacijų klasterio narių patirtų išlaidų MTEP suma projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo, eurais;

  I(pr) – brandaus inovacijų klasterio narių patirtų išlaidų MTEP suma už paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos;

  Ti – projekto tinkamos finansuoti išlaidos;

  X – santykis tarp MTEP išlaidų padidėjimo sumos projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir išlaidų, tinkamų projektui finansuoti.

  Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kurių X didesnis.

  Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją, MTEP verslo planą, brandaus inovacijų klasterio koordinatoriaus ir brandaus inovacijų klasterio narių Valstybės duomenų agentūrai teiktas ataskaitų už deklaruotas MTEP išlaidas kopijas už paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos.

  Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir vieno skaičiaus po kablelio.

  5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

  Jeigu pirmieji projektai, kuriuose X yra vienodas, sudaro daugiau kaip 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

  Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5 (Y2)

  7 (S2)

  5.

  Prioritetinis

  Brandaus inovacijų klasterio užsienio narių skaičius.

  Vertinama, kiek naujų užsienio narių bus pritraukta į brandų inovacijų klasterį projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

  Brandaus inovacijų klasterio užsienio narys suprantamas kaip ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, priklausantis Lietuvoje veikiančiam brandžiam inovacijų klasteriui.

  Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriuose įsipareigojama į brandų inovacijų klasterį pritraukti didesnį skaičių narių iš užsienio projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal PĮP pateiktus duomenis.

  Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir vieno skaičiaus po kablelio.

  5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

  Jeigu pirmieji projektai, kuriuose numatomas vienodas naujų užsienio narių skaičius, sudaro daugiau kaip 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

  Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5 (Y3)

  5 (S3)

   

  Minimali privaloma surinkti balų suma – 40

  Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveikojo skaičiaus) – 100

  Balas apskaičiuojamas pagal formulę P = Y1 * S1 + Y2 * S2 + Y3 * S3, kurioje: P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas. 

  Jei projektas vertinimo metu nesurenka PFSA 9 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Kai projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, nepakanka pagal kvietimą teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį PFSA nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu projektai pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

 • Reikalavimai

  PFSA 8.12 papunktyje nurodyti išlaidų tinkamumo reikalavimai: 

  „8.12. Tinkamos finansuoti išlaidos, taikant Reglamento (ES) Nr. 651/2014 27 straipsnį, yra:

  8.12.1. išlaidos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčiui ir su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka, tiesiogiai susijusios su:

  8.12.1.1. brandaus inovacijų klasterio veiklos skatinimu, siekiant palengvinti bendradarbiavimą, dalijimąsi informacija ir specializuotų ir prie kliento poreikių pritaikytų verslo rėmimo paslaugų teikimą arba nukreipimą;

  8.12.1.2. brandaus inovacijų klasterio rinkodara, siekiant padidinti naujų įmonių ir organizacijų dalyvavimą ir padidinti brandaus inovacijų klasterio matomumą;

  8.12.1.3. mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimu siekiant remti dalijimąsi žiniomis, tinklų veiklą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

  8.12.2. administracinės išlaidos (taip pat komandiruočių išlaidos), tiesiogiai susijusios su PFSA 8.12.1.1–8.12.1.3 papunkčiuose nurodytų finansuojamų veiklų įgyvendinimu (gali būti įsigyjamos kaip paslaugos, tačiau negali viršyti 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, šis apribojimas netaikomas komandiruočių išlaidoms);

  8.12.3. pridėtinės (netiesioginės) išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.“

  PFSA 13 punkte nurodyti išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai:

  „13.1. Projekto išlaidos turi atitikti PFSA 8.12 ir 8.13 papunkčiuose nustatytus tinkamumo reikalavimus ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Nustatant projekto išlaidų tinkamumą vadovaujamasi ir Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.

  13.2. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos mokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę.

  13.3. Tais atvejais, kai brandaus inovacijų klasterio nariai (įskaitant APV paremto brandaus inovacijų klasterio koordinatorių) veikia skirtinguose regionuose (Sostinės regione arba Vidurio ir vakarų Lietuvos regione), projekto išlaidos paskirstomos vadovaujantis PFSA pastabose, pateiktose po poveiklės „9.4. Stiprinti APV paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių  MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“, kuriai nustatomos projektų finansavimo sąlygos, rodiklių lentele, išdėstytais principais.

  13.4. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne lėšų suma, nei reikalaujama.

  13.5. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  13.6. Kryžminis finansavimas netaikomas.“ 

 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas veiklą vykdo Sostinės regione.

  Ne mažiau 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas veiklą vykdo Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  750 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija

  FN-01

  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.Fiksuotoji norma apmokama Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nustatyta tvarka.

  FN-05-01 – FN-05-07 01 Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką.
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai

   Sostinės regionas

  Pažangos priemonės poveiklės numeris

  Rodiklio pavadinimas

  Rodiklio kodas

  Matavimo vienetas

  Minimali siektina reikšmė projektui

  05-001-01-05-07-09-03

  Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės) (Sostinės regionas)

  P-05-001-01-05-07-08

  (P.B.2.0001)

  Įmonės

  13

  (2029)

  Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės (Sostinės regionas

  P-05-001-01-05-07-09

  (P.B.2.0001.1)

  Įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės (Sostinės regionas)

  P-05-001-01-05-07-10

  (P.B.2.0001.2)

   

  Įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės (Sostinės regionas)

  P-05-001-01-05-07-11

  (P.B.2.0001.3)

  Įmonės

  n/a

   

  Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės (Sostinės regionas)

  P-05-001-01-05-07-12

  (P.B.2.0001.4)

  Įmonės

  n/a

  Paramą dotacijomis gavusios įmonės (Sostinės regionas)

  P-05-001-01-05-07-13

  (P.B.2.0002)

  Įmonės

  13

  (2029)

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės (Sostinės regionas)

  R-05-001-01-05-07-03

  (R.B.2.2002)

  Eurai

  9 250 000

  (2029)

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos (Sostinės regionas)

  R-05-001-01-05-07-21

  (R.B.2.2002.1)

  Eurai

  n/a

  Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ (Sostinės regionas)

  R-05-001-01-05-07-06

  (R.B.2.2003)

  Įmonės

  17

  (2029)

  Brandaus inovacijų klasterio narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidų padidėjimas (Sostinės regionas)

  R-05-001-01-05-07-30

  (R.N.2.5651)

  Procentai

  10

  (2029)

  Brandaus inovacijų klasterio naujų užsienio narių skaičius (Sostinės regionas)

  R-05-001-01-05-07-31

  (R.N.2.5652)

  Vienetai

  3

  (2029)

  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

  05-001-01-05-07-09-04

  Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės) (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  P-05-001-01-05-07-08

  (P.B.2.0001)

  Įmonės

  24

  (2029)

  Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  P-05-001-01-05-07-09

  (P.B.2.0001.1)

  Įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  P-05-001-01-05-07-10

  (P.B.2.0001.2)

   

  Įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  P-05-001-01-05-07-11

  (P.B.2.0001.3)

  Įmonės

  n/a

   

  Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  P-05-001-01-05-07-12

  (P.B.2.0001.4)

  Įmonės

  n/a

  Paramą dotacijomis gavusios įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  P-05-001-01-05-07-13

  (P.B.2.0002)

  Įmonės

  26

  (2029)

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  R-05-001-01-05-07-03

  (R.B.2.2002)

  Eurai

  11 113 810

  (2029)

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  R-05-001-01-05-07-21

  (R.B.2.2002.1)

  Eurai

  n/a

  Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  R-05-001-01-05-07-06

  (R.B.2.2003)

  Įmonės

  32

  (2029)

  Brandaus inovacijų klasterio narių MTEP išlaidų padidėjimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  R-05-001-01-05-07-30

  (R.N.2.5651)

  Procentai

  10

  (2029)

  Brandaus inovacijų klasterio naujų užsienio narių skaičius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

  R-05-001-01-05-07-31

  (R.N.2.5652)

  Vienetai

  3

  (2029)

   

 • Kita informacija

  Kvietimo informacija skelbiama tinklapiuose: 

  www.esinvesticijos.lt  

  www.inovacijuagentura.lt  

  www.eimin.lt (naujienlaiškis dėl skelbiamo kvietimo) 

 • Kontaktai

  VšĮ Inovacijų agentūra: 

  Kontaktų centras, tel. +370 700 77 055 

  VšĮ Inovacijų agentūros Mokslo ir inovacijų skyrius, tel. +370 687 22591

  El paštas: inoklaster@inovacijuagentura.lt