Teikiama nuo
2024-03-01 15:00
Teikiama iki
2024-05-02 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
68 284 930.76 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Susisiekimo ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  10-001-06-01-01-03-01 Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones
 • Tikslinės grupės

  Tikslinę grupę sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai. Tiesioginiai naudos gavėjai – juridiniai asmenys, teikiantys keleivių vežimo paslaugas Aprašo 2.2 papunktyje nurodytų savivaldybių teritorijose, šių juridinių asmenų darbuotojai, transporto priemonių keleiviai, t. y. veikla orientuojama į savivaldybių administracijas, kurios turi užtikrinti viešųjų paslaugų, susijusių su keleivių vežimu, teikimą, taip pat į savivaldybėse keleivių vežimo paslaugas teikiančias įmones, kurios šiuo metu keleiviams vežti naudoja senas, taršias, nepatrauklias ir specialiuosius poreikius turintiems žmonėms nepritaikytas transporto priemones. Veikla taip pat orientuota į tuos gyventojus, kuriems keliavimas viešuoju transportu yra patrauklesnis nei kelionės nuosavu automobiliu dėl jų gyvenimo būdo, pajamų, gyvenamosios vietos, įpročių, amžiaus, socialinės padėties ir pan., ir į tuos, kurie dėl įgyvendintos veiklos galimai atsisakys nuosavo automobilio. Netiesioginiai naudos gavėjai – visi Lietuvos Respublikos gyventojai, bet ypač savivaldybių, kuriose bus įgyvendinamos veiklos, gyventojai, kadangi dėl poveikio tiesioginių naudos gavėjų grupėje jie gaus naudą, tokią kaip sumažėjęs išmetamų ŠESD kiekis bei oro tarša.

 • Galimi pareiškėjai

  Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, su kuriais sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys vykdyti keleivių vežimo veiklą savivaldybių, kurios 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis nerengė ir neįgyvendino darnaus judumo mieste planų: Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus ir Zarasų rajonų bei Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių ir Rietavo, teritorijose.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Projekte partneriai negalimi.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  Vieno pareiškėjo vienam investiciniam projektui dotacijos dydis negali viršyti 10000000.00 Eur. Vienai įsigyjamai visai netaršiai viešojo transporto priemonei pagal Aprašą finansuojama suma negali viršyti: elektra varomai – 200000.00 Eur. vandeniliu pildomai – 300000.00 Eur.
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Netaikoma

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą finansuojama veikla – miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones, t. y. M2 arba M3 kategorijos elektra varomų (be vidaus degimo variklio, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės) ir vandeniliu pildomų (varomų kuro elementu, kuriame iš vandenilio gauta cheminė energija paverčiama elektros energija, skirta transporto priemonei varyti) viešojo transporto priemonių (toliau – visai netaršios transporto priemonės) įsigijimas bei kartu su jomis įsigyjama elektros energijai į transporto priemones tiekti skirta infrastruktūra: įkrovimo stotelės, pantografai, induktyvieji įrenginiai ir  vandenilio pildymo punktai (toliau – transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūra). Pagal Aprašą nefinansuojama transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros plėtra, jeigu įgyvendinant projektą neįsigyjamos visai netaršios transporto priemonės.

  2. Pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ 3 veiklą „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“ (toliau – pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 3 veikla) projektams įgyvendinti skiriama iki 84 000 000 (aštuoniasdešimt keturių milijonų) eurų EGADP lėšų, iš jų iki 78 000 000 (septyniasdešimt aštuonių milijonų) eurų (iš jų jau iki 15 181 510,95 euro (penkiolikos milijonų vieno šimto aštuoniasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų dešimties eurų 95 ct paskirstyta projektams pagal projektų konkurso kvietimą Nr. 08-009-K „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“ (toliau – kvietimas Nr. 08-009-K) visai netaršių viešojo transporto priemonių įsigijimui skatinti bei iki 6 000 000 (šešių milijonų) eurų (iš jų jau iki 533 558,29 euro (penkių šimtų trisdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt aštuonių eurų 29 ct paskirstyta projektams pagal kvietimą Nr. 08-009-K) transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros plėtrai. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti skiriama iki 62 818 489,05 euro (šešiasdešimt dviejų milijonų aštuonių šimtų aštuoniolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 5 ct) EGADP lėšų visai netaršių viešojo transporto priemonių įsigijimui skatinti ir iki 5 466 441,71 euro (penkių milijonų keturių šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt vieno euro 71 ct) transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros plėtrai.

  3. Projektui skiriamos finansavimo lėšos yra valstybės pagalba, kurios dydis nustatomas pagal Aprašo 8.3 ir 8.4 papunkčių nuostatas. Finansavimo intensyvumas nustatomas kaip skirto finansavimo santykis su projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma. Projektui skirtų finansavimo išlaidų suma išmokama pagal projekto sutartyje nustatytą finansavimo intensyvumą. Vieno pareiškėjo vienam investiciniam projektui dotacijos dydis negali viršyti 10 000 000 (dešimties milijonų) eurų.

  4. Projekto lėšomis finansuojama tik pareiškėjo pagal Aprašą numatomoms įsigyti visai netaršioms transporto priemonėms skirta įkrauti / pildyti būtina infrastruktūra, kuriai finansavimas skiriamas atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatas, nurodytas Aprašo 8.6 papunktyje, ir iki tiek vienetų, kiek reikalinga įkrauti ir (ar) papildyti pagal Aprašą numatomoms įsigyti transporto priemonėms. Dotacija įkrovimo / pildymo infrastruktūros plėtrai skiriama iki pagal prioritetinius atrankos kriterijus nustatytą PĮP eiliškumą bus paskirstyta visa Aprašo 2.5 papunktyje nurodyta transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros plėtrai finansuoti skirta lėšų suma.

  5. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš pareiškėjo lėšų. Pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs PĮP pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikoma:

  5.1. kredito įstaigos paskola; jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas preliminarus kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, tačiau po sprendimo skirti finansavimą priėmimo, bet ne vėliau kaip per viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) nustatytą terminą iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo, turi būti gauta paskola arba pateikta pažyma, kurioje nurodytas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui vykdyti, esant tam tikroms sąlygoms ar įvykdžius tam tikras sąlygas;

  5.2. pareiškėjo piniginės lėšos; su PĮP pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projektui įgyvendinti skirti tam tikrą lėšų sumą, ir informacija apie lėšų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos (-ų) išrašas ar kredito įstaigos pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai ar kt.).

  6. Projektų atranka atliekama konkurso būdu, vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 9.1 papunktyje. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 9.1 papunktyje.

  7. Projektų atranką vykdo ir įgyvendinimą administruoja CPVA.

  8. Vienas pareiškėjas vieno kvietimo teikti PĮP metu gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų taisyklių 1 priedą.

  9. PĮP teikiami, vertinami ir atrenkami vadovaujantis Projektų taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje, kvietime teikti PĮP nustatyta tvarka. Jeigu CPVA dėl objektyvių priežasčių (pvz., trečiųjų šalių veika, elektroninės sistemos trukdžiai, atsiradusi būtinybė keisti teisės aktus bei kitos nuo CPVA nepriklausančios aplinkybės) negali PĮP įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas CPVA sprendimu.

  10. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą, rezultatus ir turi užtikrinti, kad įsigytos visai netaršios viešojo transporto priemonės 5 metus po projekto finansavimo pabaigos būtų naudojamos pagal Aprašo 2.2 papunktyje nurodytas viešųjų paslaugų teikimo sutartis (detalūs poprojektiniam laikotarpiui taikomi reikalavimai nurodyti Aprašo 11 punkte).

  11. Kiekvienas projektas turi atitikti:

  11.1. bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų taisyklių 2 priede;

  11.2. Apraše nurodytus reikalavimus;

  11.3. specialųjį ir prioritetinius atrankos kriterijus, nustatytus Aprašo 9.1 papunktyje;

  11.4. NKL plano reformos „Judame neteršdami aplinkos“ investicijos tikslą „Parama netaršioms viešojo transporto priemonėms įsigyti“ ir siekiamą rezultatą „Pristatyta elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų)“.

  12. Projektas turi prisidėti prie Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2106 priede nustatyto 9 bendrojo rodiklio „Paramą gavusių įmonių (iš kurių mažos, įskaitant labai mažas, vidutinės ir didelės) skaičius“.

  13. Projekto veiklos turi šalinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programoje nustatytą problemos „Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ priežastį – trūksta alternatyviųjų netaršių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti ir viešasis transportas bei jo infrastruktūra nevisiškai pritaikyta individualių poreikių turintiems žmonėms.

  14. Siekiant užtikrint atitiktį Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio nuostatoms, projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti tik pateikus (užregistravus) PĮP CPVA, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo CPVA dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Projektui, kurio veiklos pradėtos įgyvendinti iki PĮP registravimo CPVA dienos, finansavimas nebus skiriamas.

  15. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas projektui, jeigu pareiškėjas yra įtrauktas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (arba) juridinių asmenų, turinčių sąsajų su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą.

  16. Finansavimas neteikiamas projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  17. Projektų įgyvendinimo reikalavimai:

  17.1. projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus;

  17.2. pareiškėjas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Projektų taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje;

  17.3. pareiškėjas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis pirkimų vykdymo ir vertinimo tvarka, nustatyta Projektų taisyklių 7 priede; Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“; viešojo transporto priemonės įsigyjamos iš tiekėjų ir (arba) gamintojų, kuriems netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme; statybų darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais; projekto pirkimų sutartys turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

  17.4. projekto įgyvendinimo metu baigus galioti viešojo transporto paslaugų teikimo sutarčiai (-ims) arba jas nutraukus, projekto vykdytojas privalo pateikti CPVA naujai sudarytas ir galiojančias viešojo transporto paslaugų teikimo Aprašo 2.2 papunktyje nurodytų savivaldybių teritorijose sutartis; nepateikus šių sutarčių, projekto sutartis nutraukiama Projektų taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  18. Įgyvendinant pagal Aprašą finansuojamą veiklą, turi būti įsigytos naujos (neeksploatuotos; transporto priemonės registracijos vieta Lietuvos Respublikoje) savaeigės visai netaršios keleivinio transporto priemonės, kurioms (kiekvienai) taikomi šie reikalavimai:

  18.1. turi būti sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą;

  18.2. turi būti I, II ir A klasių, kaip tai apibrėžta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“ (toliau – JT EEK taisyklė Nr. 107);

  18.3. turi būti žemagrindė, kurioje ne mažiau kaip 35 procentai ploto skirta keleiviams stovėti (sujungtosiose transporto priemonėse – priekinėje dalyje); šis plotas turi būti tarp ašių, be laiptų ir iš jo galima prieiti bent prie vienų tarnybinių durų; transporto priemonės kėbulo kodas registracijos liudijime CV, CE arba CM – žemagrindė vienaaukštė transporto priemonė;

  18.4. turi būti įrengta ne mažiau kaip 13 sėdimųjų vietų, neįskaitant vairuotojo vietos, papildomai gali būti įrengta iki trijų atlenkiamų (pagalbinių) sėdynių, kurias gali būti privalu užleisti neįgaliajam asmeniui vežimėlyje arba vaikiškam vežimėliui; įrengta mažiausiai viena vieta neįgaliųjų vežimėlio naudotojui arba vaikiškam vežimėliui; numatytas pagal JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus sertifikuotas neįgaliojo vėžimėlio tvirtinimas priklausomai nuo autobuso klasės; privalo būti įrengtas ir vaikiško vėžimėlio tvirtinimas; bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 20;

  18.5. neįgaliųjų vežimėlių naudotojų ir vaikiškų vežimėlių įvažiavimas / išvažiavimas turi būti numatytas per šonines (ne galines) transporto priemonės duris;

  18.6. transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgaliųjų vežimėlių naudotojai įlaipinami / išlaipinami, turi būti žemagrindė (nužeminta grindų zona be papildomų laiptelių);

  18.7. turi turėti įrengtas pirmenybines sėdimąsias vietas (specialiąsias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas) ir kitą privalomą įrangą, atitinkančią JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus, riboto judumo keleiviams; šios sėdimos vietos privalo būti pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių; atlenkiamos sėdynės nėra laikomos pirmenybinėmis sėdynėmis;

  18.8. turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojų saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną;

  18.9. turi būti aprūpinta išoriniu keleivių įlipimo / išlipimo durų apšvietimu, transporto priemonei sustojus ir atidarius duris;

  18.10. turi atitikti kitus transporto priemonių pritaikymo individualių poreikių turintiems asmenims reikalavimus, numatytus Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše;

  18.11. transporto priemonė turi būti aprūpinta antialkoholiniu variklio užraktu (alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį įpučiamame / iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją);

  18.12. kelių transporto priemonė turi atitikti Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, V skyriuje nustatytus reikalavimus;

  18.13. visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūrai, įrengiamai transporto priemonių parkų teritorijose ir (ar) viešojo transporto priemonių maršrutuose, taikomi reikalavimai:

  18.13.1. visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / papildymo infrastruktūra gali būti viešai prieinama priklausomai nuo šios infrastruktūros technologinių standartų ir įrengimo vietos; tuo atveju, jei visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / papildymo infrastruktūra yra viešai prieinama, įkrovimo stotelėje su prieiga (-omis) / degalų pildymo stotelėje turi būti aiškiai pateikiama informacija apie ad hoc kainą, kad galutiniams naudotojams ši informacija būtų žinoma prieš pradedant įkrovimo / papildymo seansą; ši informacija turi apimti visas kainos dedamąsias, kurias operatorius taiko įkrovimo / papildymo seanso kainai apskaičiuoti, pvz., seanso kainą, minutės kainą arba kWh kainą; už naudojimąsi infrastruktūra mokama rinkos kaina;

  18.13.2. lauke esantys vandenilio pildymo punktai, kuriuose tiekiamas dujinis vandenilis, naudojamas kaip motorinių transporto priemonių degalai, turi atitikti bent standarte EN 17127:2020 „Vandenilio degalų pildymo punktai lauke, kuriuose tiekiamas dujinis vandenilis ir naudojami pildymo protokolai“ aprašytus sąveikumo reikalavimus; vandenilio, tiekiamo motorinėms transporto priemonėms skirtuose vandenilio pildymo punktuose, kokybės charakteristikos turi atitikti standarte EN 17124:2022 „Vandenilio kuras. Produkto specifikacija ir kokybės užtikrinimas, taikomi vandenilio kuro pildymo punktams, kuriuose tiekiamas vandenilis. Transporto priemonėms skirti kuro elementai su protonų mainų membrana (PMM)“ aprašytus reikalavimus; vandenilio kokybės užtikrinimo metodai taip pat aprašyti standarte EN 17124:2022; degalų tiekimo algoritmas turi atitikti standarto EN 17127:2020 reikalavimus; užbaigus jungčių sertifikavimo procesą pagal standartą EN ISO 17268:2020 „Sausumos transporto priemonių pildymo dujiniu vandeniliu prijungiamieji įtaisai“, motorinių transporto priemonių dujinio vandenilio pildymo jungtys turi atitikti bent šį standartą;

  18.13.3. elektra varomų autobusų įprastos ir didelės galios įkrovimo prieigos:

  18.13.3.1. sąveikumo tikslais elektra varomiems autobusams skirtose kintamosios srovės įprastos ar didelės galios įkrovimo prieigose bent viena iš jungčių turi būti 2 tipo („Type 2“);

  18.13.3.2. sąveikumo tikslais elektra varomiems autobusams skirtose nuolatinės srovės įprastos ar didelės galios įkrovimo prieigose bent viena iš jungčių turi būti kombinuotos kintamosios srovės ir nuolatinės srovės sistemos „Combo 2“ tipo;

  18.13.3.3. elektra varomų autobusų kontaktinės sąsajos automatiniame įtaise, veikiančiame 4 įkrovimo režimu, turi būti įrengtos bent mechaninės ir elektrinės sąsajos dėl: infrastruktūroje sumontuoto automatinio prijungimo įtaiso (pantografo), ant transporto priemonės stogo sumontuoto automatinio prijungimo įtaiso, po transporto priemone sumontuoto automatinio prijungimo įtaiso, infrastruktūroje sumontuoto, prie transporto priemonės šono arba ant stogo prijungiamo automatinio prijungimo įtaiso.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami horizontalieji principai: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (įgyvendinant veiklas vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.).

  2. Laikantis darnaus vystymosi horizontaliojo principo, įgyvendinant projektą turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą ir reikšmingos žalos nedarymo principą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams (klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės, biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo), nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje.

  3. Laikantis lygių galimybių ir nediskriminavimo horizontaliojo principo ir užtikrinant prieinamumo visiems reikalavimą, įgyvendinant projektą, turi būti laikomasi universalaus produktų (gaminių, paslaugų, transporto, fizinės ar e. aplinkos, infrastruktūros), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, dizaino, neatsižvelgiant į šių produktų funkcijas. Ypač turi būti atsižvelgiama į prieinamumo (įskaitant informacines ir ryšių technologijas) užtikrinimą negalią turintiems asmenims Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnyje nurodytomis priemonėmis.

  4. Visos įsigyjamos viešojo transporto priemonės turi atitikti Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus.

  5. Siekiant užtikrinti geriausius ir patogiausius sprendimus naudoti judėjimo, regos, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims, visi įgyvendinami sprendimai, diegiant universalaus dizaino ir kitas inžinerines priemones, rengiant statinio projektą, turi būti suderinti su neįgaliųjų organizacijomis Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  6. Projektų atitiktį reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui įvertina CPVA, vertindama Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (Aprašo 1 priedas) nurodytus pagrindimo dokumentus. 

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. Po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2. Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų; turtas turi būti draudžiamas Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį nuo tada, kai yra įsigyjamas; draudžiamojo įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.

  3. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis per visą Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį.

  4. Per Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį baigus galioti viešojo transporto paslaugų teikimo sutartims arba jas nutraukus, projekto vykdytojas privalo pateikti CPVA naujai sudarytų ir galiojančių viešojo transporto paslaugų teikimo Aprašo 2.2 papunktyje nurodytų savivaldybių teritorijose sutartis. Jeigu projekto vykdytojas šių sutarčių nepateikia, jis privalo sugrąžinti išmokėtą finansavimo lėšų dalį, skaičiuojamą proporcingai projekto tęstinumo laikotarpiui (mėnesiais), kurį nėra užtikrinamas keleivių vežimas pagal Aprašo 2.2 papunktyje nurodytas sutartis.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė kaip 2026 m. balandžio 1 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą projektui teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Visai netaršioms transporto priemonėms įsigyti finansavimas skiriamas kaip valstybės pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnį. Įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtinai infrastruktūrai finansuoti teikiama de minimis pagalba, vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatomis.

  2. Didžiausia galima skirti projektui finansavimo lėšų suma nurodyta Aprašo 2.6 papunktyje.

  3. Visai netaršiai transporto priemonei įsigyti tinkamas finansavimas yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos siekiant taikyti griežtesnius standartus, nei taikomi Europos Sąjungoje, apskaičiuojamos kaip visai netaršios transporto priemonės įsigijimo investicinių išlaidų ir tos pačios kategorijos transporto priemonės, kuri atitinka Europos Sąjungos standartus ir būtų įsigyta be pagalbos, įsigijimo investicinių išlaidų skirtumas (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 3 dalies a punktas); tinkamas finansavimas yra 100 procentų šių išlaidų (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 5 dalies a punktas).

  4. Visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūrai įrengti tinkamas finansavimas – elektros įkrovimo / degalų pildymo įrangos įsigijimo ir montavimo, infrastruktūros statybos darbų išlaidos.

  5. Valstybės pagalbai visai netaršioms transporto priemonėms įsigyti taikomi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 reikalavimai:

  5.1. Valstybės pagalba neteikiama:

  5.1.1. Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 3 dalyje nustatytiems sektoriams;

  5.1.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su Lietuvos vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

  5.1.3. sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte;

  5.1.4. jei vienos įmonės vienam investiciniam projektui pagalbos dydis viršytų Aprašo 2.6 papunktyje nurodytą sumą (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies s punktas);

  5.1.5. jei pagalbos suteikimas būtų susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę Lietuvoje arba būti iš esmės įsisteigusiam Lietuvoje ar su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti Lietuvoje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas, ar būtų ribojamos pagalbos gavėjų galimybės naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 5 dalis);

  5.1.6. jei pagalba būtų teikiama branduolinės energijos gamybai (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 6 dalis);

  5.1.7. skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje, neturinčiai pagalbai.

  5.2. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  5.2.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  5.2.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus didžiausia pagalbos suma neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 5 dalyje nustatyto intensyvumo.

  5.3. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje, (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 5 dalis).

  5.4. Draudžiama dirbtinai skaidyti pagalbos schemas arba pagalbos projektus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 2 dalyje, siekiant apeiti Aprašo 2.6 papunktyje numatytą leistiną pagalbos ribą.

  5.5. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas, visi naudojami skaičiai imami prieš bet kokį mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalis).

  5.6. Ateityje mokėtina pagalba, įskaitant keliomis dalimis mokamą pagalbą, diskontuojama iki suteikimo momentu esamos jos vertės. Tinkamos finansuoti išlaidos diskontuojamos iki jų vertės pagalbos suteikimo metu. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu taikoma diskonto norma (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalis).

  6. Įsigyjamoms visiškai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtinai infrastruktūrai finansuoti taikomi Reglamento (ES) 2023/2831 reikalavimai:

  6.1. bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos pagalbos sumos per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį; ši riba taikoma neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos kilmės ištekliais; vienos įmonės sąvoka apima visus susijusius ūkio subjektus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje;

  6.2. de minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Reglamente (ES) Nr. 651/2014 arba Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma“;

  6.3. jeigu de minimis pagalba išmokama keliomis dalimis, jos vertė yra diskontuojama iki vertės suteikimo momentu; palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu galiojusi diskonto norma, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 6 dalyje;

  6.4. de minimis pagalba neteikiama:

  6.4.1. sunkumus patiriančioms įmonėms;

  6.4.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba.

  7. Konkurso rezultatų ex post koregavimas (pvz., vėlesnės derybos dėl konkursinio pasiūlymo rezultatų) negalimas.

  8. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatoms ir, jeigu taikoma, skiriamo finansavimo atitikties de minimis pagalbos taisyklėms pagal Reglamentą (ES) 2023/2831 vertinimą atlieka CPVA pagal Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 3 priedas) nurodytus vertinimo kriterijus ir, jeigu taikoma, pagal Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lape, skelbiamame Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt (https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/valstybes-pagalbos-ir-de-minimis-pagalbos-patikros-lapai), nurodytus vertinimo kriterijus.

  9. PĮP vertinimo metu CPVA patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 ir, jeigu taikoma, patikrina pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą pagal Reglamentą (ES) 2023/2831. CPVA turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias (nurodytas pateiktoje Vienos įmonės deklaracijoje) įmones dėl de minimis pagalbos, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnyje. Ministerija, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, registruoja Registre suteiktos valstybės pagalbos sumą per 20 darbo dienų, o duomenis apie suteiktą nereikšmingą pagalbą (de minimis) – per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos.

  10. Ministerija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje (https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi CPVA pateikta informacija.

  11. Projekto vykdytojas turi užtikrinti dokumentų saugojimą 10 metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal schemą buvo suteikta individuali pagalba, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje ir, jeigu taikoma, visų dokumentų apie suteiktą de minimis pagalbą saugojimą 10 metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal tokią schemą buvo suteikta individuali pagalba, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 6 straipsnio 3 punkte.

  12. Paaiškėjus, kad pagal Aprašą buvo suteikta neteisėta ir / arba nesuderinama pagalba, ji grąžinama vadovaujantis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų atranka vykdoma vadovaujantis specialiuoju projektų atrankos kriterijumi, nurodytu Aprašo 9 punkte.

 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidos turi atitikti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisykles ir Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse (toliau – Projektų taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2. Projekto išlaidos turi atitikti Administravimo taisyklių, Projektų taisyklių VII skyriuje ir CPVA parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. 

  3. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos:

  3.1. visai netaršių transporto priemonių įsigijimo išlaidos.

  3.2. visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros įrengimo – elektros įkrovimo / degalų pildymo įrangos įsigijimo ir montavimo, infrastruktūros statybos darbų išlaidos.

  3.3. Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Aprašo 2.19 papunkčio nuostatoms.

  3.4. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas.

  3.5. Pareiškėjo prašymu išankstiniai (avansiniai) mokėjimai gali būti atliekami Projektų taisyklėse numatyta tvarka.

  3.6. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

  3.6.1. nurodytos Projektų taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

  3.6.2. pridėtinės vertės mokestis;

  3.6.3. žemės įsigijimo ar nuomos;

  3.6.4. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos);

  3.6.5. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidos;

  3.6.6. transporto priemonių eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  3.6.7. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  3.6.8. projektą vykdančio personalo ir (arba) projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokestis, komandiruočių ir kelionių išlaidos;

  3.6.9. netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

  3.7. Nepiniginis pareiškėjo įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

 • EGADP subsidijos lėšos
  68284930.76 Eur
 • Nuosavo įnašo dalis

  Netaikoma

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  Vieno pareiškėjo vienam investiciniam projektui dotacijos dydis negali viršyti 10000000.00 Eur. Vienai įsigyjamai visai netaršiai viešojo transporto priemonei pagal Aprašą finansuojama suma negali viršyti: elektra varomai – 200000.00 Eur. vandeniliu pildomai – 300000.00 Eur.
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-03 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbiamas trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, ir informacija apie finansinę paramą, gaunamą iš Europos Sąjungos;
  b) įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą akcentuojant iš Europos Sąjungos gaunamą finansinę paramą;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, pateikiamas gerai matomas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama.
  Fiksuotosios sumos skelbiamos svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma
  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  Kartu su PĮP pareiškėjas turi CPVA pateikti užpildytus Projektų taisyklėse nustatytus PĮP priedus ir šiuos dokumentus arba informaciją:

  1. investicijų projektą kartu su investicijų skaičiuokle; investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (arba) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, kuri skelbiama interneto svetainėje ppplietuva.lt skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“ (taikoma, kai investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų);

  2. viešojo keleivių vežimo paslaugų teikimo Aprašo 2.2 papunktyje nurodytų savivaldybių teritorijose sutarties (-čių), pagal kurią (-ias) vykdoma keleivių vežimo veikla, kopijas;

  3. laisvos formos deklaraciją, kuria projekto tęstinumui užtikrinti pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti Aprašo 2.2 papunktyje nurodytų savivaldybių vykdomųjų institucijų arba jų įgaliotų viešojo administravimo subjektų organizuojamose vežėjų parinkimo procedūrose keleivių vežimo viešosioms paslaugoms teikti (taikoma, jeigu viešojo transporto paslaugų teikimo sutarties galiojimo terminas yra trumpesnis nei 5 metai nuo planuojamos projekto veiklų įvykdymo pabaigos);

  4. projekto atitiktį Aprašo 9.1 papunktyje nurodytiems prioritetiniams atrankos kriterijams pagrindžiančius dokumentus: transporto priemonės planuojamai 5 metų laikotarpio ridai patvirtinti – pareiškėjo pasirašytą pagrindimą, parengtą pagal Aprašo 2.22.2 ir 2.22.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų duomenis, degalų normoms pagrįsti – baziniam scenarijui (dyzelinius degalus naudojančių transporto priemonių) – įsakymų, potvarkių, kuriais patvirtintos degalų normos, kopijas arba gamintojo oficialią informaciją, projektiniam scenarijui – planuojamų įsigyti transporto priemonių specifikaciją atitinkančius ne mažiau kaip 3 tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) gamintojų oficialią informaciją; jeigu planuojamoms įsigyti transporto priemonėms elektros energija ar vandenilis bus naudojami tik iš atsinaujinančių energijos išteklių, būtina pateikti tokios energijos pirkimo (tiekimo) sutarties arba ketinimų protokolo ar kito lygiaverčio dokumento kopiją;

  5. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą:

  5.1. naujų įsigyjamų visai netaršių transporto priemonių kainą ir tos pačios kategorijos naujų galiojančius Europos Sąjungos standartus atitinkančių transporto priemonių, kurios būtų įsigytos be valstybės pagalbos, kainą (kaip nustatyta Aprašo 8.3 ir 13.2.1 papunkčiuose) pagrindžiančius dokumentus (pasirašytas vykdytų pirkimų sutartis (ne ankstesnes kaip 24 mėnesių) ir / arba bent 3 tiekėjų komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas ir kt.);

  5.2. įkrovimo / pildymo infrastruktūros įrengimo išlaidų skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus (pasirašytas vykdytų pirkimų sutartis (ne ankstesnes kaip 24 mėnesių) ir / arba bent 3 tiekėjų komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas, rangos darbų skaičiuojamąsias sąmatas ir kt.);

  6. pareiškėjo pažymą, patvirtinančią pareiškėjo indėlį finansuojant projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas finansuoti projekto lėšomis išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažyma turi būti patvirtinta pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

  7. dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, atitinka Aprašo 2.9 papunkčio reikalavimus, ir iš kurių būtų galima įsitikinti, ar pareiškėjo įnašas ar jo dalis nėra laikytini valstybės pagalba;

  8. pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracijas (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai), jei pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, kaip šios sąvokos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede (deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; deklaraciją privaloma pateikti Excel formatu, pasirašytą kvalifikuotu parašu), arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (t. y. juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede), kuri patvirtina, kad įmonė neturi smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso ir turi būti nurodyta informacija apie susijusių įmonių sąrašą;

  9. užpildytą Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo lentelę (Aprašo 1 priedas);

  10. Vienos įmonės deklaraciją (Aprašo 2 priedas), jeigu pretenduojama į įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtinos infrastruktūros de minimis finansavimą pagal Reglamentą (ES) 2023/2831;

  11. projekto įgyvendinimo metu planuojamų įsigyti visai netaršių transporto priemonių technines specifikacijas ir, jeigu planuojama įsigyti ir įdiegti visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūrą, jos projektinius sprendinius, kuriuose atsispindėtų dotacijos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai ir pagrindiniai techniniai parametrai, taip pat gautus specialiuosius reikalavimus (jeigu jie privalomi) ir inžinerinių tinklų ir komunikacijų savininkų ar naudotojų, prie kurių bus prijungiama planuojama įrengti įranga, išduotas prijungimo sąlygas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatomis);

  12. pareiškėjo nuosavybės teisę į nekilnojamojo turto objektą (-us), kuriame (-iuose) bus diegiama visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūra, įrodančius dokumentus – valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą, arba nekilnojamojo turto objekto valdymą (ne trumpiau nei galima projekto trukmė su galimu pratęsimu ir Aprašo 11.1 papunktyje nurodytas projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas) kitais teisėtais pagrindais įrodančius dokumentus ir (arba) panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas nekilnojamojo turto objekte, jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį ir jei toks sutikimas nėra suteikiamas nuomos ar panaudos sutartyje (taikoma, kai projekto lėšomis finansuojama įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtina infrastruktūra);

  13. jeigu žemės sklypas, kuriame bus diegiama visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūra, nėra suformuotas, pareiškėjas turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos arba savivaldybės (jeigu sklypas perduotas savivaldybei valdyti) sutikimą vykdyti projekte numatytas veiklas valstybinėje žemėje (taikoma, kai projekto lėšomis finansuojama įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtina infrastruktūra);

  14. įsipareigojimą, kad, jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo bus pateikta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir turės atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (jei taikoma), arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos (taikoma, kai projekto lėšomis finansuojama įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtina infrastruktūra);

  15. kai planuojama ūkinė veikla susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki PĮP pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (jei taikoma) arba pateikti pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos (taikoma, kai projekto lėšomis finansuojama įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtina infrastruktūra);

  16. pareiškėjo patvirtintus pastarųjų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius arba pastarųjų finansinių metų patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, jei jas pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma pareiškėjui, kuris yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui).

 • Priedai
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Pristatyta elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų)* P.S.1.1036
  (P-10-001-06-01-01-08)
  Skaičius Tarpinė – 35;
  galutinė– 180.
  Paramą gavusios įmonės* R.B.1.2009
  (R-10-001-06-01-01-06)
  Skaičius -
  Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės** R.B.1.2009.1
  (R-10-001-06-01-01-07)
  Skaičius -
  Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės** R.B.1.2009.2
  (R-10-001-06-01-01-08)
  Skaičius -
  Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės** R.B.1.2009.3
  (R-10-001-06-01-01-09
  Skaičius -

  Pastabos: * Prie rodiklio pasiekimo privalo prisidėti visi projektai.
  ** Prie rodiklio pasiekimo prisidedama pasirinktinai, atsižvelgiant į pareiškėjo įmonės statusą.

 • Kita informacija

  Informuojame, kad 2024-04-19 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija įsakymu Nr. 3-132 patvirtino PFSA pakeitimą, kuriuo buvo pakeistas 2.24.3 punktas „turi būti žemagrindė, kurioje ne mažiau kaip 35 procentai ploto skirta keleiviams stovėti (sujungtosiose transporto priemonėse – priekinėje dalyje); šis plotas turi būti tarp ašių, be laiptų ir iš jo galima prieiti bent prie vienų tarnybinių durų; transporto priemonės kėbulo kodas registracijos liudijime CV, CE arba CM – žemagrindė vienaaukštė transporto priemonė;“, įtraukiant CV žymėjimą (taikoma A grupės autobusams) ir CM žymėjimą (taikoma priemiestiniams autobusams). 

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Darnaus transporto projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Ieva Baltaduonytė, tel. Nr.: +370 658 03 026; el. p.: i.baltaduonyte@cpva.lt.