Teikiama nuo
2023-11-10 12:00
Teikiama iki
2024-02-29 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
8 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-002-01-07-08-05-01  Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas Sostinės regione 
  05-002-01-07-08-05-02   Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 
 • Tikslinės grupės

  MVĮ, specialiųjų poreikių turintys žmonės, neurbanizuotų vietovių (nutolusių nuo centrų) gyventojai, viešojo sektoriaus darbuotojai, viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, gyvenantys ir dirbantys užsienyje asmenys.

 • Galimi pareiškėjai

  Valstybės informacinės sistemos ar valstybės registro valdytojai ir tvarkytojai

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Viešieji juridiniai asmenys

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 500 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Remiama veikla: naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas. Projektu turi būti modifikuojamos strategiškai reikšmingos skaitmeninės paslaugos į jas integruojant ir ne mažiau kaip 5 metus naudojant inovatyvius sprendimus ar įrankius – mažai naudojamas arba rinkoje neegzistuojančias elektroninės atpažinties priemones ir patikimumo užtikrinimo paslaugas (perkama paslauga dėl nacionaliniu ir (arba) Europos Sąjungos (toliau – ES) lygiu strategiškai reikšmingų skaitmeninės paslaugų modifikavimo integruojant ir ne trumpiau kaip 5 metus naudojant inovatyvius technologinius sprendimus ir (ar) įrankius – mažai naudojamas arba rinkoje neegzistuojančias elektroninės atpažinties priemones ir patikimumo užtikrinimo paslaugas).

  Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 500 000,00 (penki šimtai tūkstančių) eurų. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus.

  Projektų veiklos gali būti įgyvendinamos Sostinės ir (arba) Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Projektų išlaidos priskiriamos vienam arba abiem Investicijų programos įgyvendinimo regionams, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 296 punktu ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijomis, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-projektu-islaidu-paskirstymo-regionams-rekomendacijos.

  Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.10 papunktyje nurodyto termino.

  Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo ir iki PĮP pateikimo turi būti sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir partneris (-iai). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės įgyvendinamo projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, projekto rezultatai ir kt.) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis šių pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

  - partneris (-iai) turi būti perskaitęs PĮP ir susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

  - įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu (-iais) ir nuolat jį informuoti apie projekto įgyvendinimo
  eigą;

  - visi PĮP pakeitimai, turintys įtakos partnerio (-ių) įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į administruojančiąją instituciją, pirmiausia turi būti
  suderinti su partneriu (-iais).

  Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

  Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede, ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius kriterijus, patvirtintus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų  programos stebėsenos komiteto 2023 m. gegužės 24 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 46P-5 (11). Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, kaip nustatyta PFSA 9 punkte.

  Projektų veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų investicijų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą. 
  projektu negali būti finansuojamas naujos skaitmeninės paslaugos kūrimas, siekiant užtikrinti dvigubo finansavimo nebuvimą ir takoskyrą su 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ PFSA III skyriaus 7 punkte nurodytos veiklos „Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“ finansuojamais projektais.

  Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2.1 papunktyje nustatytų reikalavimų.

  3 metai po projekto įgyvendinimo pabaigos privaloma viešinti projektų įgyvendinimo rezultatus, siekiant užtikrinti teikiamų elektroninių paslaugų prieinamumą ir platesnį naudojimą.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Neutralus – projektas negali daryti neigiamo poveikio HP.

  Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami PFSA 1 priede.

  Veiklos „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas“ poveiklės „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas Sostinės regione“ ir „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Europos Komisijos pranešimu – Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis (2021/C 58/01), atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose, arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo). Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  PFSA 2.3.15. papunktyje nustatomas reikalavimas 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos privaloma viešinti projektų įgyvendinimo rezultatus, siekiant užtikrinti teikiamų elektroninių paslaugų prieinamumą ir platesnį naudojimą.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

  Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal PFSA valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama. 

  Pareiškėjas, užpildydamas PFSA 3 priedą, patvirtina, kad jam teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba. Jei administruojančioji institucija, atlikusi PĮP vertinimą, nustato, kad skiriamas finansavimas atitinka visus valstybės pagalbos požymius, paraiška yra atmetama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  1.    Projektu modifikuojamos nacionaliniu ir (arba) ES lygiu strategiškai reikšmingos skaitmeninės paslaugos į jas integruojant ir ne trumpiau kaip 5 metus naudojant inovatyvius technologinius  sprendimus ir (ar) įrankius – mažai naudojamas arba rinkoje neegzistuojančias elektroninės atpažinties priemones ir patikimumo užtikrinimo paslaugas.  

  Vertinimo metodas:

  Vertinama, ar inovatyvūs technologiniai sprendimai ir (ar) įrankiai bus integruoti tose skaitmeninėse paslaugose, kurios yra strategiškai reikšmingos nacionaliniu ir (ar) ES lygiu ir naudojami ne trumpiau kaip 5 metus. 

  Vertinama ar nurodytas sprendimas/ įrankis bus integruojamas į vieną ar kelias nurodytų sričių el. paslaugas: „Gimimas“, „Gyvenamoji vieta“, „Studijos“, „Darbas“, „Persikėlimas“, „Pensija“, „Verslo pradėjimas, valdymas ir veiklos nutraukimas“, kurios nurodytos Reglamento (ES) 2018/1724 II priede. 

  Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą aprašymą, kuriame konkrečiai detalizuota, kaip inovatyvus technologinis sprendimas ir (ar) įrankis bus integruotas į strategiškai reikšmingą skaitmeninę paslaugą (-as). Paaiškinime taip pat turi būti nurodyti argumentai, kodėl skaitmeninė paslauga, į kurią bus integruotas inovatyvus technologinis sprendimas ir (ar) įrankis, priskirtina prie strategiškai reikšmingos nacionaliniu ar ES lygiu skaitmeninės paslaugos.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  1.    Projektu integruojami į nacionaliniu ir (arba) ES lygiu strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugas inovatyvūs technologiniai sprendimai ir (ar) įrankiai, kurie paskatins rinkoje labai mažai naudojamų arba rinkoje neegzistuojančių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų vystymą.

  Vertinimo metodas:

  Vertinama, ar projektu integruojami į nacionaliniu ir (arba) ES lygiu strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugas inovatyvūs technologiniai sprendimai ir (ar) įrankiai, kurie paskatins Lietuvos rinkoje labai mažai naudojamų ar rinkoje neegzistuojančių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų vystymą. Labai mažai naudojama kvalifikuota patikimumo užtikrinimo paslauga, kai ją teikia tik 1 (vienas) kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į  Lietuvos nacionalinį patikimą sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamu Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimo ir jų įrašymo į nacionalinį patikimą sąrašą bei kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašu. Nenaudojama kvalifikuota patikimumo užtikrinimo paslauga, kai jos neteikia nei vienas Lietuvos kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas.

  Informacija apie tai, kokiems Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms yra suteiktas kvalifikuotas statusas, tikrinama Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos administruojamame nacionaliniame patikimame sąraše, skelbiamame interneto svetainėje https://elektroninisparasas.lt/lietuvos-patikimas-sarasas/.
  5 balai skiriami projektams, kuriais numatoma integruoti Lietuvos rinkoje neegzistuojančias kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, 3 balai skiriami projektams, kuriais numatoma integruoti labai mažai naudojamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, 0 balų skiriama projektams, kuriais numatoma integruoti rinkoje aktyviai naudojamas  kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas.

  2.    Projektu modifikuojamos kelios nacionaliniu ir (arba) ES lygiu strategiškai reikšmingos skaitmeninės paslaugos į jas integruojant inovatyvius technologinius sprendimus ir (ar) įrankius – mažai naudojamas arba rinkoje neegzistuojančias elektroninės atpažinties ar kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas.

  Vertinimo metodas:

  Vertinama, ar elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo technologiniai sprendimai ir (ar) įrankiai bus integruojami į kelias nacionaliniu ir  (arba) ES lygiu strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugas. Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą aprašymą, kuriame susiejama skaitmeninės paslaugos naudojimas su sprendimu ir (ar) įrankiu. Jei elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo technologiniai sprendimai ir (ar) įrankiai integruojami į daugiau kaip 3 strategiškai reikšmingas paslaugas, skiriama 5 balai, jei į 3-2 – 3 balai, jei į 1 – 0 balų.

  3.    Projektu modifikuojama nacionaliniu ir (arba) ES lygiu strategiškai reikšminga skaitmeninė paslauga į ją integruojant kelių skirtingų tipų inovatyvius technologinius sprendimus ir (ar) įrankius – mažai naudojamas arba rinkoje neegzistuojančias elektroninės atpažinties ar kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas.

  Vertinimo metodas:

  Vertinama, ar į nacionaliniu ir (arba) ES lygiu strategiškai reikšmingą skaitmeninę paslaugą integruojami keli elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo technologiniai sprendimai ir (ar) įrankiai. Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą aprašymą, kuriame susiejama skaitmeninės paslaugos naudojimas su sprendimais ir (ar) įrankiais.
  5 balai skiriami projektams, kuriuose į nacionaliniu ir (arba) ES lygiu strategiškai reikšmingą skaitmeninę paslaugą bus integruojami 3 ir daugiau elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo technologiniai sprendimai ir (ar) įrankiai, 3 balai skiriami projektams, kuriuose į nacionaliniu ir (arba) ES lygiu strategiškai reikšmingą skaitmeninę paslaugą bus integruojami 2 elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo technologiniai sprendimai ir (ar) įrankiai, 1 balas bus skiriamas projektams, kuriuose į nacionaliniu ir (arba) ES lygiu strategiškai reikšmingą skaitmeninę paslaugą bus integruojamas 1 elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo technologinis sprendimas ir (ar) įrankis.

  Minimali privaloma surinkti balų suma – 35.

 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  VII skyriuje nurodytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. 

  2. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne lėšų suma, nei reikalaujama.

  3. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  4. Kryžminis finansavimas netaikomas.

  5. Netinkamos finansuoti projekto išlaidos:

  5.1. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  5.2. nepiniginis projekto vykdytojo ar partnerio įnašas;

  5.3. infrastruktūros ir programinės ar kitokios įrangos, kuri yra arba bus teikiama valstybės informacinių technologijų infrastruktūroje, įsigijimo, šios infrastruktūros konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvaujančioms institucijoms išlaidos, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarime Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau –  LRV nutarimas Nr. 498);

  5.4. informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų, nurodytų LRV nutarime Nr. 498, apmokėjimo išlaidos;

  5.5. baldai;

  5.6. rinkoje neegzistuojančios elektroninės atpažinties priemonės (įrankio) kūrimo išlaidos. Šios išlaidos turi būti apmokamos paslaugos teikėjo, siekiant užtikrinti valstybės pagalbos taisyklių laikymąsi;

  5.7. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos.

 • ES fondų lėšos
  8 000 000.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 500 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01   Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-01  01  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM.  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FS-01-02  01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM.  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FS-01-04 01   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FS-01-03 01  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
 • Teikimo tvarka

  Projektų įgyvendinimo planas turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 1 priedą. Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu info@cpva.lt.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 
    
  Kiti priedai: 

  - laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo principo reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai, taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

  - užpildytas PFSA 2 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti;

  - užpildytas PFSA 3 priedas dėl valstybės pagalbos kriterijų;

  - investicijų projektas, parengtas pagal administruojančiosios institucijos direktoriaus tvirtinamą Investicijų projektų rengimo metodiką, kuri paskelbta administruojančiosios institucijos interneto svetainėje adresu https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb (taikoma, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 19 dalyje, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms atlikti ir (arba) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), viršija 1 000 000,00 (vieną milijoną) eurų;

  - projekto išlaidų pagrindimo dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, taip pat pateikiamos nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams; jeigu išlaidos, skirtos programinei įrangai kurti, modernizuoti, grindžiamos komerciniais pasiūlymais, juose turi būti detaliai, atsižvelgiant į programinės įrangos kūrimo etapus, nurodyta kaina, kūrimo laikas, būtini specialistai, jų įkainiai, išorinių sąsajų skaičius, įvertintos numatomos naudoti programinės įrangos licencijos, jų kaina ir pan.

 • Priedai

  Projekto įgyvendinimo plano forma (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“);

  Projekto sutarties forma (PAFT 3 priedas „Projekto sutartis“);

  Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo patikros lapas.

  Projekto naudos ir kokybės vertinimo patikros lapas.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Viešosios institucijos, kurioms suteikta parama skaitmeninėms paslaugoms, produktams ir procesams kurti (Sostinės regionas)   P-05-002-01-07-08-06 (P.B.2.0014)  Viešosios institucijos  13 (2029)
   Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai (Sostinės regionas)  R-05-002-01-07-08-02 (R.B.2.2011)  Metinis vartotojų skaičius 102 570 (2029)  
   Viešosios institucijos, kurioms suteikta parama skaitmeninėms paslaugoms, produktams ir procesams kurti (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) P-05-002-01-07-08-06 (P.B.2.0014)   Viešosios institucijos  8 (2029)  
   Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) R-05-002-01-07-08-02 (R.B.2.2011)    Metinis vartotojų skaičius 242 899 (2029)  
 • Taikomi teisės aktai

  PFSA: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7cdde120142711ee9f7ec2ffce8b47bc

  PAFT: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklos „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas“ poveiklės „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas Sostinės regione“ ir poveiklės „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų  aprašą (toliau – PFSA): 

  1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.

  2. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su visais pakeitimais.

  3. 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1724, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 1024/2012.

  4. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama direktyva 1999/93/EB.

  5. 2015 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1502, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 8 straipsnio 3 dalį nustatomos minimalios techninės specifikacijos ir procedūros dėl elektroninės atpažinties priemonių saugumo užtikrinimo lygių.

  6. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2022) 5742, kuriuo patvirtinama programa „2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa“ dėl paramos iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ ir Teisingos pertvarkos fondo Lietuvoje siekiant investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo, su visais pakeitimais.

  7. Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas.

  8. Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas.

  9. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas.

  10. 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 971 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos patvirtinimo“.

  11. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“.

  12. Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“.

  13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“.

  14. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

  15. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu 
  Nr.  1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

  16. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu 
  Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.