Teikiama nuo
2023-11-20 16:00
Teikiama iki
2024-04-29 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
5 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Inovacijų agentūra
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas

  05-001-01-05-07

   

  Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą. 

 • Tikslinės grupės

  MVĮ

 • Galimi pareiškėjai

  MVĮ

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  140 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  1. Pagal 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai  (toliau - Reglamentas (ES) 2023/2831) nuostatas, projektams, kurie kurs ir (arba) diegs dizaino sprendimus, kurs atnaujins, registruos prekės ženklus, finansuojamoji dalis sudaro 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

  2. Pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315 (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 651/2014) 29 straipsnio 4 dalies nuostatas, projektams, kurie diegs proceso ir (arba) organizacines inovacijas, finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Nuosavo įnašo dalis

  1. Pagal Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatas, projektams, kurie kurs ir (arba) diegs dizaino sprendimus, kurs atnaujins, registruos prekės ženklus, nuosavo įnašo dalis sudaro 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

  2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 29 straipsnio 4 dalies nuostatas, projektams, kurie diegs proceso ir (arba) organizacines inovacijas, nuosavo įnašo dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  SVARBU! Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrės 2024-02-05 įsakymu Nr. 4-70 patvirtintas Projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimas. Prašome susipažinti su pakeitimais.

  Suvestinę projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - PFSA) redakciją rasite čia 4-885 Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priem... (e-tar.lt)  (žr. Suvestinės redakcijos priedai -> 15 priedas)

  Reikalavimai projektams, pareiškėjams nurodyti PFSA 2 p. 

  2.1. Pagal PFSA remiamos veiklos – netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.  

  2.2. Pareiškėjams keliami reikalavimai: 

  2.2.1. Galimi pareiškėjai – MVĮ. 

  2.2.2. Projekto partneriai negalimi. 

  2.2.3. Pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą. 

  2.2.4. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjui visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus ir Reglamento (ES) 2023/2831 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas. 

  2.2.5. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui: 

  2.2.5.1. jeigu jis nėra sugrąžinęs Lietuvos Respublikoje anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; 

  2.2.5.2. jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas, kuriam priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančiai įmonei,  kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos su juo susijusios įmonės, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalyje; 

  2.2.5.3.pareiškėjui pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į nepageidaujamų asmenų, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešai skelbiamą sąrašą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/app/nam. 

  2.3. Projektui keliami reikalavimai: 

  2.3.1. Projekto veikla įgyvendinama Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Projekto veiklos priskyrimo regionui vertinimas bus atliekamas vadovaujantis 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijomis, paskelbtomis Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-projektu-islaidu-paskirstymo-regionams-rekomendacijos. 

  2.3.2. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklos pradžios data gali būti nukelta ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.  

  2.3.3. Projekto veiklos (-ų) įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.5 papunktyje nurodyto termino. 

  2.3.4. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. 

  2.3.5. Projekto veikla turi būti baigta ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d. 

  2.3.6. Projektui taikomi visi PFSA išvardyti rodikliai (pagal įgyvendinamą pažangos priemonės veiklą), kurių metodiniai skaičiavimo aprašai skelbiami kartu su kvietimu teikti PĮP. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos. Jeigu administruojančioji institucija nustato, kad keičiant stebėsenos rodiklio „MVĮ pačių pagamintos produkcijos eksporto padidėjimas“ reikšmę projektas dėl nepakankamų prioritetinių balų skaičiaus nebūtų gavęs finansavimo, ji vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 116 punktu nutraukia projekto sutartį ir inicijuoja išmokėtų lėšų susigrąžinimą. 

  2.3.7. Pagal PFSA projektams įgyvendinti skiriama iki 5 000 000 (penkių milijonų) eurų Investicijų programos lėšų. Jeigu paskelbus kvietimą teikti PĮP pagal teigiamai įvertintus ir vertinamus PĮP prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui teikti PĮP skirta lėšų suma, administruojančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime teikti PĮP numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu pagal kvietimą teikti PĮP numatyta skirti lėšų suma gali būti padidinta, neviršijant 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo III skyriaus 7 punkte nurodytai veiklai skirtos lėšų sumos.

  2.3.8. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 140 000 (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių) eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų. 

  2.3.9. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veikloms: 

  2.3.9.1. proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų; 

  2.3.9.2. originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų; 

  2.3.9.3. prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų. 

  2.3.10. Projektų atranka atliekama konkurso būdu vienu etapu. 

  2.3.11. Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede, ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2023 m. spalio 5 d. protokoliniu sprendimu Nr. 46P-9 (15). Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, kaip nustatyta PFSA 9 punkte. 

  2.3.12. Pareiškėjas kartu su PĮP pateiktame PFSA 4 priede nurodo, kuriam iš Koncepcijoje nustatytų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI)  (sumaniosios specializacijos) prioritetui  (toliau – MTEPI prioritetas) priskirtinas projektas, taip pat nurodo, kurią (-ias) MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką (-as) atitinka projektas. Galutinę atitiktį konkrečiam MTEPI prioritetui ir įgyvendinimo tematikai (-oms) nustato administruojančioji institucija vertinimo metu.  

  2.3.13. Projekto veikla negali būti finansuota ar finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir (arba) deklaruotos (arba pripažintos deklaruotinomis) Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos, ir (arba) deklaruotos Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą. 

  2.3.14. Siekiant užtikrinti dvigubo finansavimo nebuvimą ir takoskyrą su pagal 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ veiklas „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“, „Skatinti pramonės įmonių gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninimo technologijų diegimą (pramonės skaitmeninimas) (Vidurio  ir vakarų Lietuvos regionas)“, „Skatinti aukštą pridėtinę vertę (APV) kuriančių  įmonių verslo procesų skaitmeninimą (Sostinės regionas)“ finansuojamais projektais pagal PFSA negali būti finansuojamos išlaidos, finansuojamos minėtų veiklų lėšomis.

  2.4. Projekto parengtumui taikomas šis reikalavimas, kurio neįvykdžius ir kartu su PĮP nepateikus pagrindžiančio dokumento, PĮP atmetamas neprašant papildomų dokumentų – pareiškėjas kartu su PĮP turi pateikti užpildytą PFSA 4 priedą, pagal pateiktą formą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti.  

  2.5. Įgyvendinant projekto veiklą, taikomi investicijų tęstinumo reikalavimai pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dešimtojo skirsnio nuostatas bei PFSA 11 punktą. 

  2.6. Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietimo teikti PĮP skelbime nustatyta tvarka:

  2.6.1. laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

  2.6.2. užpildytą PFSA 4 priedą, pagal pateiktą formą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, word arba excel formatu;

  2.6.3. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (ne mažiau kaip 1 komercinis pasiūlymas (taikoma organizacinių ir (arba) proceso inovacijų diegimo veikloms) arba ne mažiau kaip 3 komerciniai pasiūlymai kiekvienai iš planuojamų vykdyti veiklų (taikoma gaminių ir (arba) paslaugų originalių dizaino sprendimų kūrimo ir (arba) diegimo veikloms bei prekės ženklų sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registravimo veikloms) ir (arba) nuorodos į rinkoje esančias kainas, darbo sutartys dėl tų pačių ar panašių funkcijų ir (ar) pareigų, pažymos dėl darbuotojo 6 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio, 6 mėnesių darbo užmokesčio priskaitymo dokumentai, pažymos dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų bendro darbo užmokesčių vidurkio arba Valstybės duomenų agentūros apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio tos pačios ar panašios pozicijos ketvirtiniai duomenys (kurie oficialiosios statistikos portale yra skelbiami paskutinę kvietimo teikti PĮP dieną));

  2.6.4. pareiškėjo prisidėjimo prie tinkamų finansuoti išlaidų padengimą įrodančius dokumentus (pvz., finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus);

  2.6.5. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis;

  2.6.6. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija) (taikoma tik tiems projektams, kuriuos įgyvendinant prašoma finansuoti išlaidas pagal Reglamentą (ES) 2023/2831);

  2.6.7. informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą) pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priede pateiktą formą;

  2.6.8. patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (jei administruojančioji institucija patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio negali gauti iš Juridinių asmenų registro);

  2.6.9. buhalterinę pažymą apie pareiškėjo gautas pajamas iš eksporto veiklos pagal patvirtinto paskutinių ataskaitinių finansinių metų iki PĮP pateikimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio informaciją bei eksporto pajamų prognozes pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos.

  2.7. Papildomi projekto matomumo viešinimo reikalavimai, kurie nenumatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

  2.8. Informavimas apie projektą atliekamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2.9. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) 2023/2831 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų terminų. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos ir (arba) de minimis pagalbos suteikimo dienos.

   

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  PFSA 5 ir 6 punktuose nurodyti reikalavimai projektams:  

  5. Veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) HP: investicijas planuojama skirti MVĮ, investuojančioms į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.

  Veikla tiesiogiai neprisideda prie darnaus vystymosi principo. Veikla tiesiogiai neprisideda prie HP „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedaro.

  Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.). Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas PFSA 1 priede.

  Veikla, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Komisijos pranešimu 2021/C 58/01 patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis, atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams (klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas prie klimato kaitos, tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga, perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė ir biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas), nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose, arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  6. Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.  

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Įgyvendinus projekto veiklą (-as), trejus metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka. 

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  PFSA 2.3.3 p.

  Projekto veiklos (-ų) įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.5 papunktyje nurodyto termino. 

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  PFSA 8 punkte nurodyti reikalavimai valstybės pagalbai:

  8.1.1. valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalyje teikiama, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriaus ir 29 straipsnio nuostatomis. Teikiama valstybės pagalba laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jeigu atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas; 

  8.1.2. de minimis pagalba, teikiama vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatomis.  

  8.2. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 29 straipsnio nuostatoms ir de minimis pagalbos atitikties Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 ir 3 prieduose nustatytas Projektų atitikties valstybės pagalbos ir Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapų formas. Pagal PFSA teikiama de minimis pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.5 papunktyje nurodyto termino. 

  8.3. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kuri apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 29 straipsnio 4 dalies nuostatas, sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES fondų investicijų lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 50 proc. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

  8.5. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas taip pat vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalimi. 

  8.6. Pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su (taikoma PFSA 8.4 papunktyje nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms): 

  8.6.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti; 

  8.6.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, pagalbos suma neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 29 straipsnio 4 dalyje nustatytos pagalbos ribos – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 

  8.7. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas 50 proc. pagalbos intensyvumas. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, arba su valstybės pagalba, susijusia su ta pačia rizikos finansų priemone, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Reglamente (ES) Nr. 651/2014 arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma. 

  8.8. Valstybės pagalba išmokama dalimis ir yra diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje. 

  8.9. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatas sudaro 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES fondų investicijų lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 70 proc. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  8.10. Tinkamos finansuoti išlaidos pagal Reglamentą (ES) 2023/2831:

  8.11. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 300 000,00 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 metų laikotarpį. Ši riba taikoma neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamą tikslą ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

  8.13. De minimis pagalba išmokama dalimis ir ji yra diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 6 dalyje.

  8.14. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Administruojančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones dėl de minimis pagalbos, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento  (ES) 2023/2831 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, administruojančioji institucija duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą Registrui teikia per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl projekto finansavimo įsigaliojimo dienos. Duomenys į Registrą apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pateikiami per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl projekto finansavimo įsigaliojimo dienos.

   8.15. Ministerija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje  https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=lt ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi administruojančiosios institucijos pateikta informacija. 

  8.16.  Paaiškėjus, kad, įgyvendinant PFSA 2.1 papunktyje nurodytą veiklą, projekto vykdytojui buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama pagalba, administruojančioji institucija privalo susigrąžinti visą neteisėtą ir (arba) nesuderinamą pagalbą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus devintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Eil. 

  Nr. 

  Kriterijaus tipas 

  Kriterijus 

  Kriterijaus vertinimo metodas 

  Didžiausias galimas kriterijaus balas 

  Kriterijaus svorio koeficientas 

  Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas 

  1. 

  Specialusis 

  Projekto veikla atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto tematiką. 

  Vertinama, ar projekto veikla atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto tematiką. 

  Projekto veiklų, pagal kurias numatoma skatinti investicijas į prekės ženklus, įmonės proceso, dizaino ir organizacines inovacijas, atitiktis Koncepcijai vertinama remiantis PĮP pateikta informacija. 

  2. 

  Specialusis 

  Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip dvejus metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų. 

  Vertinama, ar pareiškėjas yra veikianti MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos ne trumpiau kaip dvejus metus Juridinių asmenų registre įregistruota MVĮ, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos yra ne mažesnės kaip 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų, įgyvendinti projekte numatytas veiklas. 

  Pareiškėjas yra veikianti įmonė, t. y. Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui. 

  Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro informaciją, kai įmonė yra veikianti Lietuvos Respublikoje, arba pagal kitus įmonės veikimo laikotarpį įrodančius dokumentus, pvz., registracijos pažymėjimą, išrašą iš valstybės, kurioje įmonė veikia, registro centro ir pan., kai įmonė yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo. 

  Įmonės pačios pagamintos produkcijos pardavimo pajamos tikrinamos pagal patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pardavimo pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus. 

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal pastarųjų dvejų finansinių metų patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir (ar) kitus įmonės ekonominę veiklą pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus. Tikrinama pagal PĮP pateiktą informaciją, VMI, Juridinių asmenų registro duomenis. 

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, nes MVĮ, gavusios paramą ir sėkmingai veiklą išplėtusios, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali tapti, pvz., iš mažos vidutine įmone. Todėl tikslinga vertinti pareiškėjo dydį tik PĮP vertinimo metu. 

 • Reikalavimai

  PFSA 13.1 papunktyje nurodyti išlaidų tinkamumo reikalavimai:

  13.1. Projekto išlaidos turi atitikti PFSA 8.3, 8.4, 8.9 ir 8.10 papunkčiuose nustatytus tinkamumo reikalavimus ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Nustatant projekto išlaidų tinkamumą vadovaujamasi ir Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.  

  13.2. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne lėšų suma, nei reikalaujama. 

  13.3. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. 

  13.4. Kryžminis finansavimas netaikomas. 

  PFSA 8.4 papunktyje nurodyti išlaidų tinkamumo reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 29 straipsnį – procesų ir organizacinių inovacijų diegimo išlaidos:

  8.4.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka. Patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę ir jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę;  

  8.4.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje (taikoma tik tuo atveju, kai diegiamos organizacinės ir (arba) proceso inovacijos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 3 procentus nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos; 

  8.4.3. išlaidos priemonėms, įrenginių įsigijimo, išperkamosios nuomos išlaidos, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas ir ilgalaikis. Išperkamosios nuomos laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra išperkamosios nuomos būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe; 

  8.4.4. išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis; 

  8.4.5. papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą (netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma). 

  PFSA 8.10 papunktyje nurodyti išlaidų tinkamumo reikalavimai pagal Reglamentą (ES) 2023/2831: 

  8.10.1. originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo išlaidos: 

  8.10.1.1. naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos;  

  8.10.1.2. naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis. Darbuotojų, kurių funkcija įmonėje yra susijusi su dizaino sprendimų sukūrimu ir (arba) dizaino sprendimo diegimu, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą. Su PĮP turi būti pateiktas kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir pagrįstas jų kiekis. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria dizainui kurti (pakeisti), tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą dizainui kurti (pakeisti) ir diegti.  

  Pirmojo etapo (originalaus dizaino sprendimo sukūrimo) išlaidas sudaro: dizaino tyrimo, dizaino koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos.  

  Antrojo etapo (originalaus dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimui) išlaidas sudaro: dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą (išskyrus išlaidas, susijusias su galutinio produkto gamyba). Darbo užmokesčio išlaidas sudaro gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir panašias funkcijas atliekančių projekto vykdytojo darbuotojų, vykdančių pirmajame ir antrajame etapuose nurodytą veiklą, darbo užmokesčio išlaidos (išskyrus išlaidas, susijusias su galutinio produkto gamyba). Su PĮP turi būti pateiktas kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir pagrįstas jų kiekis. 

  Originalaus dizaino sprendimų sukūrimo ir diegimo išlaidos kompensuojamos, jeigu: 

  dizaino sprendimo sukūrimo (pakeitimo) atveju yra pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pavyzdžiui, eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir pan.); 

  dizaino sprendimo diegimo atveju yra pateikiamas dizaino realizavimo variantas (pavyzdžiui, bandymo aktai, pagaminto pavyzdžio nuotraukos ir pan.). 

  8.10.2. prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos;  

  8.10.3. netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.  

  PFSA 8.12 papunktyje nurodytos netinkamos finansuoti išlaidomis: 

  8.12.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje; 

  8.12.2. prekės ženklo registracijos išlaidos, jeigu jos buvo finansuotos iš kitų priemonių ir (arba) fondų; 

  8.12.3. prekės ženklo registracijos galiojimo pratęsimo išlaidos;  

  8.12.4. pradinės investicijos, kuri suprantama taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 49 punkte, išlaidos; 

  8.12.5. interjero (eksterjero), elektroninių parduotuvių, interneto svetainių dizaino išlaidos; 

  8.12.6. neįvardytos PFSA 8.4 ir 8.10 papunkčiuose. 

 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  1. Pagal Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatas, projektams, kurie kurs ir (arba) diegs dizaino sprendimus, kurs atnaujins, registruos prekės ženklus, nuosavo įnašo dalis sudaro 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

  2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 29 straipsnio 4 dalies nuostatas, projektams, kurie diegs proceso ir (arba) organizacines inovacijas, nuosavo įnašo dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  140 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas

  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija

  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas

  Papildoma informacija

  -

  Išlaidos, susijusios su originalaus dizaino sprendimo sukūrimu ir diegimu 

  PĮP vertinimo metu nustatyta fiksuotoji projekto išlaidų suma, kaip tai nurodyta Administravimo  taisyklių 166.2 papunktyje.  

  -

  -

  Išlaidos, susijusios su prekės ženklo sukūrimu, atnaujinimu, registravimu 

  PĮP vertinimo metu nustatyta fiksuotoji projekto išlaidų suma, kaip tai nurodyta Administravimo taisyklių 166.2 papunktyje. 

  -

  FN-05-01 – FN-05-07  

  01  

  Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma 

  Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. atliktas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas, paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn-nustatymo-tyrimas. 

  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką.  

  Dokumentai pagrindžiantys supaprastintai apmokamų išlaidų dydį nurodyti Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrime. 

  FN-01 

  01 

  Iki 7 procentų netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma 

  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. 

  Fiksuotoji norma apmokama Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nustatyta tvarka. 

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai

  Pažangos priemonės poveiklės numeris

  Rodiklio pavadinimas

  Rodiklio kodas

  Matavimo vienetas

  Minimali siektina reikšmė projektui

  05-001-01-05-07-07-01

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

  P-05-001-01-05-07-08

  (P.B.2.0001)

   

  Įmonės

  291

  (2029)

   

  05-001-01-05-07-07-01

  Paramą dotacijomis gavusios įmonės

  P-05-001-01-05-07-13

  (P.B.2.0002)

  Įmonės

  316

  (2029)

  05-001-01-05-07-07-01

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

  R-05-001-01-05-07-03

  (R.B.2.2002)

   

  Eurai

  2 647 059

  (2029)

   

  05-001-01-05-07-07-01

  Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

  R-05-001-01-05-07-06

  (R.B.2.2003)

   

  Įmonės

  117

  (2029)

   

  05-001-01-05-07-07-01

  Prekybos ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ

  R-05-001-01-05-07-07

  (R.B.2.2004)

   

  Įmonės

  272

  (2029)

   

  05-001-01-05-07-07-01

  Vidines inovacijas vykdančios MVĮ

  R-05-001-01-05-07-08

  (R.B.2005)

   

  Įmonės

  389

  (2029)

   

  05-001-01-05-07-07-01

  Investicijas gavusių MVĮ pačių pagamintos produkcijos eksporto padidėjimas

  R-05-001-01-05-07-28

  Proc.

  5

  (2029)

   

  05-001-01-05-07-07-01

  Investicijas gavusiose MVĮ įdiegti originalūs produktų dizainai

  R-05-001-01-05-07-29

  Vienetai

  50

  (2029)

   

 • Kita informacija

  -

 • Kontaktai

  VšĮ Inovacijų agentūra:  

  Kontaktų centras, tel. +370 700 77 055  

  VšĮ Inovacijų agentūros Kūrybinių ir tarptautinių investicijų skyrius, tel. +370 658 53312

  el. p. netechnologinesinovacijos@inovacijuagentura.lt